NOTULEN VAN DE OCMW_RAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 18 april 2017

Van 19.15 uur tot 20 uur

 

Aanwezig:

Marleen Vanderpoorten, voorzitter

Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau, Geert Marrin, Dirk Janssens en Anja Vlaeymans, raadsleden

Katleen Janssens, secretaris

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

VERSLAG VORIGE VERGADERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Op 21/3/2017 hield de OCMW raad een vorige vergadering waarvan verslag werd gemaakt.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van de vorige vergadering dd 21/3/2017 te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

VERHUURBEWEGINGEN 2016. KENNISNAME.

 

De bijlage vermeldt de verhuurbewegingen in 2016.

 

BESLUIT

Kennisgenomen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

VERHUUR PERCELEN AFDELING 3 D40A, C466D, C467B AAN VAN LOOVEREN PAUL. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

Jan Mondelaers heeft zijn opzeg betekend met betrekking tot volgende gronden die hij huurde van het OCMW:

- afdeling 3, sectie D 40a

- afdeling 2, sectie C 466d

- afdeling 2, sectie C 467b

- afdeling 2, sectie C 467c

 

Er stelde zich al een nieuwe kandidaat-huurder voor. Paul Van Looveren wil graag de huur van Jan Mondelaers overnemen.

 

De laatst genoemde grond (C 467c), kan niet verder verhuurd worden omwille van een recht van opstal aan de Belfius Bank.

 

De andere gronden zijn gelegen binnen het project Hoge Velden. Dit belet echter niet dat de gronden voor een korte periode (+/- 2 jaar) kunnen verhuurd worden.

Omdat het dan slechts gaat over een korte huurperiode en Paul Van Looveren deze wenst over te nemen van Jan Mondelaers, werd er ook maar een beperkte procedure van biedingen georganiseerd.

 

Het binnengekomen voorstel van Paul Van Looveren werd gedurende 2 weken gepubliceerd op de website vastgoed van stad en OCMW Lier.

Het voorstel van Paul Van Looveren werd bovendien afgestemd op de gewenste huurprijzen door financiële dienst.

De gronden kunnen dus verhuurd worden aan Paul Van Looveren met volgende huurprijzen:

- afd. 3 sectie D40a: 521,50€

- afd. 2 sectie C466d: 355€

- afd. 2 sectie C467b: 837,80€

 

Het voorstel van overeenkomst is dan als volgt:

 

Tussen ondergetekenden:

1) Het OCMW Lier, hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter, Marleen Vanderpoorten en de secretaris, Katleen Janssens, handelend in uitvoering van de beslissing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van …..

Hierna genoemd "Verhuurder" enerzijds

 

2) de heer Van Looveren Paul, wonende te 2550 Kontich, Hondstraat 5

Hierna genoemd "Huurder" anderzijds

 

is overeengekomen hetgeen volgt:

 

Artikel 1 De verhuurder stelt de huurder, die hiermee instemt, volgende percelen grond ter beschikking:

-Afdeling 3, perceel D 40 A, gelegen te Molbroeck, 12.855m²

-Afdeling 2, perceel C 467 B, gelegen te Laarwijk, 20.709m²

-Afdeling 2, perceel C 466 D, gelegen te Laarwijk, 8.830m²

De huurder verklaart het goed te kennen en te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt met inbegrip van alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende, die er kunnen aan verbonden zijn, zonder waarborg van de uitgedrukte oppervlakte, waarvan het verschil ten nadele van de huurder zal zijn zonder dat er schadevergoeding of huurvermindering zal verschuldigd zijn om welke reden ook.

De verhuurder bevestigt dat er op de in huur gegeven gronden bij zijn weten geen inrichting gevestigd is of was of geen activiteit uitgevoerd werd of wordt die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3, §1 van het bodemsaneringsdecreet.

 

Artikel 2

Het huurcontract, dat aanvangt op 1 mei 2017, wordt voor een periode van 2 jaar afgesloten en loopt van rechtswege af op de vervaldatum, te weten 1 mei 2019.

Indien de huurder na het verlopen van de genoemde termijn van het gehuurde goed gebruik mag blijven maken, wordt het huurcontract geacht in een maandcontract te veranderen dat door elk der partijen te allen tijde per aangetekende post en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand beëindigd kan worden, zonder motivering en zonder enige opzeggingsvergoeding te moeten betalen.

 

Artikel 3 Met de huur wordt ingestemd op basis van een jaarlijkse huursom van:

-Afdeling 3, perceel D 40 A, gelegen te Molbroeck, 12.855m²: 521, 50 euro

-Afdeling 2, perceel C 467 B, gelegen te Laarwijk, 20.709m²: 837,80 euro

-Afdeling 2, perceel C 466 D, gelegen te Laarwijk, 8.830m²: 355 euro

De huur dient van tevoren aan de verhuurder betaald te worden door storting op rekening nummer BE62 0910 1067 3261 van het bestuur met vermelding 'K866 Huur percelen grond aan Hoge Velden'.

Bij gebrek aan betaling van het verschuldigde huurgeld binnen de 10 dagen na de vervaldag, zal dit bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar voortbrengen. Niet betaling van de huur kan door de verhuurder daarenboven aanzien worden als een verbreking van de overeenkomst.

De basishuurprijs is gekoppeld aan de index der consumptieprijzen en wordt, bij verlenging van de overeenkomst, ieder jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast volgens de formule :

 basishuurprijs x nieuw indexcijfer

nieuwe huurprijs =----------------------------------------------------

 aanvangsindexcijfer

 

waarbij het aanvangsindexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van de maand die voorafgaat aan de maand waarin deze overeenkomst werd afgesloten.

Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan deze waarin de huurprijsaanpassing, wordt doorgevoerd.

De wijziging van het indexcijfer heeft dientengevolge van rechtswege en zonder ingebrekestelling een evenredige wijziging van de huur tot gevolg, waarbij de huurprijs evenwel nooit tot onder de basishuurprijs kan dalen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verhuurder slechts afstand kan doen van de verhogingen die uit de indexering voortvloeien door middel van een schriftelijke verklaring.

De partijen komen tevens overeen dat elke wijziging van de bij wet voorgeschreven indexformule of berekeningswijze van de indexaanpassingen evenals elke wijziging van de toe te passen indexcijfers, in de mate waarin deze wijzigingen gelden voor verhuring, van rechtswege toepassing vinden op deze overeenkomst.

 

Artikel 4 Alle belastingen en taksen met inbegrip van de BTW, ten bate van de Staat, de Provincie, de Gemeente of elke andere overheid die nu of later de verhuurde goederen bezwaren, met uitzondering echter van de onroerende voorheffing, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 5 Tijdens de ganse duur van de huur moet de huurder de in artikel 1 vermelde bestemming handhaven.

Het gehuurde goed mag in geen geval gebruikt worden voor professionele, industriële of commerciële doeleinden van welke aard ook. Er wordt tevens uitdrukkelijk overeengekomen dat de grond niet zal aangewend worden voor landbouwactiviteiten in de zin van de wet van 4 november 1969 en 7 november 1988 betreffende de landpacht.

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de verhuring van het desbetreffende goed enkel zal ressorteren onder de gemeenrechtelijk regeling van verhuring van onroerende goederen en dat het ook enkel in die context mag gebruikt worden.

 

Artikel 6 De huurder moet het gehuurde goed gebruiken als een goed huisvader zonder de bestemming ervan te veranderen en het zuiver houden van onkruid en schadelijke insecten, distels uitroeien en alle politieverordeningen dienaangaande naleven. Bodemverontreiniging moet vermeden worden. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de huurder.

De huurder mag er geen gebouwen of inrichtingen op aan brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Bij overtreding van deze bepaling kan de verhuurder de huurder via aangetekend schrijven verzoeken alle wijzigingen geheel of gedeeltelijk te verwijderen en het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen, zonder dat hieruit kosten voortvloeien voor de verhuurder.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder geen nieuwe doorweg of andere nieuwe erfdienstbaarheid gedogen, op straffe van schadevergoeding en intrest.

De huurder mag geen hout kappen, op straffe van schadevergoeding en intrest, zonder de verhuurder schriftelijk om toestemming te vragen. Bovendien dient hij in het bezit te zijn van de vereiste kapvergunningen.

De huurder mag geen nieuwe aanplantingen verrichten zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Beplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed mogen wel zonder toestemming van het bestuur uitgevoerd worden en zolang er geen geldige opzegging is gedaan, mag de huurder dode of gevelde laag-of hoogstammige fruitbomen en woudbomen vervangen.

De verhuurder mag te allen tijden het verhuurde goed doen opnemen en bezichtigen om de staat van onderhoud en instandhouding vast te stellen.

 

Artikel 7 De huurder is gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen van alle geweld en rechtsaanmatigingen die een derde zich op het gehuurde goed mocht veroorloven. Zoniet zal hij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade.

 

Artikel 8 De huurder mag het gehuurde goed noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten geheel of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder.

De duur van de onderhuur kan in geen geval langer zijn dan de duur van dit contract.

 

Artikel 9 Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze overeenkomst, gelden de bepalingen van het burgerlijk wetboek betreffende de gemeenrechtelijke verhuring, meer bepaald de artikelen 1714 tot en met 1751.

 

Artikel 10 Bij niet naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst is deze na schriftelijk ingebrekestelling van rechtswege ontbonden, onverminderd schadeloosstelling, indien daartoe aanleiding is.

In tweevoud opgemaakt te Lier ......

 

Waarbij elk der partijen bevestigt een exemplaar ontvangen te hebben.

De verhuurder,De huurder,

OCMW Lier

 

 

Marleen Vanderpoorten Paul Van Looveren

Voorzitter

 

 

Katleen Janssens

Secretaris

 

Adviezen

financieel beheerder: positief advies

 

Argumentatie

De voorgenoemde gronden zijn momenteel vrij van huur. Deze gronden kunnen opnieuw verhuurd worden voor een korte periode in afwachting van het project Hoge Velden. De huurprijzen werden nog kort gepubliceerd op de website. Er kwamen geen hogere biedingen binnen. Bovenstaande huurovereenkomst tussen OCMW en Paul Van Looveren kan bijgevolg goedgekeurd worden.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/001/001/008/003

Verhuring gronden

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist bovenstaande huurovereenkomst tussen OCMW en Van Looveren Paul met betrekking tot de huur van de percelen: afd.3 sectie D40a (521,50€), afd. 2 sectie C466d (355€), afd. 2 sectie C467b (837,80€) goed te keuren.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/001/001/008/003

verhuring gronden

€ 3.014,30

€23.717,14

Budgetsleutel

70600200/0050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Van Looveren Paul, financiële dienst

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

OVEREENKOMST ONDERHOUD SPEELGROEN MAASFORTBAAN MET KSA, FOS SCOUTING EN KLJ LIER ZUID. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het OCMW ging akkoord met de omvorming van het terrein aan de Maasfortbaan (13) tot een speelgroensite. Er werd ook beslist dat het OCMW niet meer onderhoudsuren zou investeren in het terrein t.o.v. vroegere jaren en dat ook andere jeugdverenigingen mogen gebruik maken van het terrein.

 

Feiten en context

De groendiensten van stad en OCMW Lier stellen vast dat het onderhoud van het terrein aan de Maasfortbaan (13) niet helemaal goed verloopt.

Er is dus nood aan een overeenkomst die de destijds gemaakte afspraken (bij de aanleg van het speelterrein) opnieuw opsomt.

 

De jeugdverenigingen, KSA, FOS Scouting en KLJ Lier Zuid zijn al op de hoogte gebracht van onderstaande overeenkomst, maar hebben een voorwaarde voor ondertekening ervan. Ze vragen een budget voor het uitlenen van materiaal om de onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Na bespreking met de groendienst kan een budget van 500 euro per jaar vooropgesteld worden. De jeugdverenigingen zullen voor het aanwenden van het budget de nodige bewijzen moeten voorleggen. Het OCMW kan dit budget ter beschikking stellen aangezien zij eigenaar zijn van het perceel met de meeste onderhoudstaken.

Verder dient de overeenkomst eveneens door het college goedgekeurd worden, omdat de stad eigenaar is van het aangrenzende perceel dat ook gebruikt wordt door de jeugdverenigingen.

 

Het voorstel van overeenkomst is dan als volgt:

 

Overeenkomst onderhoud speelgroen Maasfortbaan

 

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

A.STAD EN OCMW LIER, met adres of waarvan de burelen gevestigd zijn te 2500 Lier, Paradeplein 2, bus 1 en bus 2, hier vertegenwoordigd door:

1.Mijnheer Boogaerts Frank, burgemeester

2.Mevrouw Vanderpoorten Marleen, voorzitter OCMW

3.Mevrouw Janssens Katleen, secretaris stad en OCMW

Hierna genoemd ‘eigenaar’

EN

B.KSA, met adres gevestigd te Maasfortbaan 13, hier vertegenwoordigd door:

Dien Dewit

EN FOS SCOUTING, met adres gevestigd te Maasfortbaan 13, hier vertegenwoordigd door:

Ives Crokaerts

EN KLJ Lier Zuid, met adres gevestigd te Berlaarsesteenweg 9B, hier vertegenwoordigd door:

Leonie Van Roey

Hierna genoemd ‘gebruiker’

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Voorafgaand:

Het OCMW ging akkoord met de omvorming van het terrein tot een speelgroensite. Er werd ook beslist dat het OCMW niet meer onderhoudsuren zou investeren in het terrein t.o.v. vroegere jaren en dat ook andere jeugdverenigingen mogen gebruik maken van het terrein.

Artikel 1: Voorwerp

Het speelgroenterrein aan de Maasfortbaan is eigendom van OCMW en wordt gebruikt door FOS Open Scouting, KSA en KLJ Lier Zuid. De gebruikers bevestigen hierbij het terrein te kennen.

Op de site is ook een compostsite gelegen. Deze dient steeds bereikbaar gehouden te worden.

Artikel 2: Onderhoud

Volgende onderhoudstaken zullen opgenomen worden door de gebruiker op de aangegeven frequenties:

1)Wildgroei braamhaag snoeien

1 x per jaar

2)Terugsnoeien en hakselen struiken op terrein

1 x per jaar

3)Vernietigen en verwijderen distels, bramen en brandnetels op terrein

Beurtelings gedurende het ganse jaar, te beginnen in 2017:

a)KSA

b)    FOS Scouting

c)    KLJ Lier Zuid

Volgende onderhoudstaak zal opgenomen worden door de eigenaar:

Gras maaien van het voetbalveld en een grasveld tot en naast de heuvel (excl. de heuvel)

De werken zullen opgevolgd worden door de eigenaar. De gebruiker brengt bijkomende opmerkingen van de eigenaar in orde binnen 14 dagen nadat deze werden doorgegeven.

De gebruikers maken indien nodig nog onderlinge afspraken om te komen tot het degelijke onderhoud zoals hierboven aangegeven van het speelgroen.

De eigenaar zal aan de gebruikers een budget van 500 euro per jaar ter beschikking stellen voor het lenen van materiaal voor de uitvoering van bovenstaande taken. De gebruikers kunnen dit budget enkel aanwenden op basis van voorgelegde offertes of facturen met betrekking tot deze taken.

Opgemaakt te Lier op ……., in vier exemplaren, waarbij elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor stad en OCMW,                                          Voor FOS SCOUTING,         Voor KSA,     Voor KLJ Lier Zuid,

 

Burgemeester,

Frank Boogaerts

 

Voorzitter,

Marleen Vanderpoorten

 

Secretaris,

Katleen Janssens

 

 

Adviezen

Groendienst: positief advies

financieel beheerder: positief advies. Hiertoe zal in een budgetwijziging een nieuwe actie en sleutel dienen te worden opgenomen om dit krediet te voorzien.

Het OCMW verleent normaliter geen toelagen.

 

 

Argumentatie

Stad en OCMW Lier zijn vragende partij om de onderhoudstaken van de terreinen aan de Maasfortbaan (13) deels te laten opnemen door de jeugdverenigingen. De destijds gemaakte afspraken kunnen bijgevolg omgezet worden in een overeenkomst 'Onderhoud speelgroen'.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de overeenkomst Onderhoud speelgroen Maasfortbaan tussen stad, OCMW en de jeugdverenigingen KSA, FOS Scouting, KLJ Lier Zuid goed te keuren.

 

Art. 2 :

Er zal in een budgetwijziging een nieuwe actie en sleutel dienen te worden opgenomen om het krediet van 500 euro op jaarbasis te voorzien.

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

3

financiële dienst, groendienst, jeugdverenigingen

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

VERKOOP LISPERSTEENWEG 13. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW Lier is eigenaar van de woning,gelegen te Lier,Lispersteenweg 13,ten kadaster gekend als volgt : Lier,Afdeling 2,Sectie A 584/S2 - KI 691.

 

De woning is volledig verwaarloosd en sterk vervallen : de aanwezige uitrustingen zijn volkomen onbruikbaar.

 

Ook het naastliggend pand ( Lispersteenweg 15 ) is eigendom van OCMW Lier : deze woning,tot eind december 2016 gehuurd door de Turkse geloofsgemeenschap , werd destijds in 2014 aangekocht door OCMW Lier voor een bedrag van 230.000 euro.

 

Overeenkomstig het schattingsverslag van deskundige P.Verhaert dd. 23/10/2015 werd de verkoopwaarde van de Lispersteenweg 13 geschat op 150.000 euro.

 

Sedert meerdere jaren werden ernstige inspanningen om het leegstaande pand ten gelde te maken,getuige daarvan :

 

- de openbare verkoop door notaris G.Van den Brande  resulteerde reeds per 27/05/2009 in een akte van niet-toewijzing,bij gebreke aan enig ernstig bod ( er werd slechts een bod uitgebracht van 5.000 euro... )

 

- via de procedure COVAST werd de woning eveneens tevergeefs opgenomen in de gevoerde verkoopscampagne.

 

- in gezamenlijk overleg met CGG De Pont ( eigenaar van de Lispersteenweg 17 - in verkoop  bij notaris De Lang te Duffel ) werd via marktverkenning getracht om de 3 panden in zijn geheel aan te bieden als gezamenlijk project. ( segment der projectontwikkelaars )

 

 

De OCMW-raadsbeslissing dd. 15/09/2015 besliste om de woningen te verkopen via de procedure verkoop in eigen beheer.

 

Publiciteit werd opgestart via de gebruikelijke kanalen ( Immoweb / website Stad Lier / lokale pers ).

 

Verkoopsmoment - waarbij getracht werd om de 2 woningen ( Lispersteenweg 13 + 15 ) zowel gezamenlijk als apart aan te bieden - werd vastgesteld op donderdag 30 maart 2017 te 17 h.

 

Schriftelijke biedingen konden gebeuren vanaf 01/01/2017 tem 28/03/2017 ( tot 11 h ).

 

 

Feiten en context

Via e-mailbericht dd. 30/03/2017 werd in extremis een bod ontvangen van 120.000 euro.

( strictu sensu was dit bod evenwel laattijdig )

 

Op het verkoopsmoment kwam slechts 1 kandidaat opdagen,die - na omstandige toelichting  - een onderhands schriftelijk bod uitbracht van 125.000 euro op de woning Lispersteenweg 13.

 

Voor het pand Lispersteenweg 15 bestond geen interesse.

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer adviseert om het pand Lispersteenweg 13 toe te wijzen aan de behaalde prijs. ( 125.000 euro )

 

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

Juridische grond

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de Raad.

Omzendbrief Binnenlands bestuur.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1/2/3/2

Verkoop Lispersteenweg 13

 

Stemming

 

10 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau, Geert Marrin en Anja Vlaeymans

1 onthouding: Dirk Janssens

Goedkeuring met 10 stemmen voor - 1 onthouding

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om de woning gelegen aan de Lispersteenweg 13 ( kadastergegevens : Lier,Afdeling 2,Sectie A 584/S2 - KI 691 - kadastrale oppervlakte 137 m² ) definitief te verkopen en toe te wijzen aan de heer Flor Verschaeren,geboren te Lier op 18 april 1989 en mevrouw Julie Jardin, geboren te Mortsel op 2 juni 1988, beiden feitelijk samenwonend te 2500 Lier,Blokstraat 44 mits betaling van de prijs van 125.000 euro. Beiden partijen kopen ieder voor de onverdeelde helft.

 

Art. 2 :

De OCMW-raad beslist om notaris G.Van den Brande,Deensestraat 1 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke akte te verlijden. Voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens of Bob Van Ouytsel ) en secretaris (of haar afgevaardigde Guy Umans ) worden aangesteld om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1/2/3/2

Verkoop Lispersteenweg 13.

 

 

Budgetsleutel

26000020/050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Notaris G.Van den Brande

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

AANGEPAST VERVOER VAN EN NAAR HET DAGVERZORGINGSCENTRUM (DVC) PARADIJS: LASTENKOHIER EN RAMING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor het dagverzorgingscentrum (DVC) Paradijs dient te worden overgegaan tot een aanbesteding van  aangepast vervoer van en naar het DVC. De bestaande overeenkomst loopt af per 1/7/2017.

 

Feiten en context

Hiertoe werd een lastenkohier opgesteld onder dossier 2017/083 in de vorm van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en overeenkomstig artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006. Er wordt voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  gekozen om de concurrentie maximaal te laten spelen.

De overeenkomst voorziet in een looptijd van 4jaar met een proefperiode van zes maanden. Er is een prijsherzieningsclausule voorzien .

Als gunningscriteria zijn prijs (50 punten) en service (50 punten)  weerhouden. Bij de prijs zijn twee sub criteria voorzien, nl. de eenheidsprijs/km en het vast recht en elk voor 25 punten.

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De OCMW-Raad keurt eenparig het bestek 2017/083  voor de overheidsopdracht  voor diensten met als voorwerp aangepast vervoer van en naar het DVC Paradijs goed.  De overheidsopdracht zal worden gegund  volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming, op jaarbasis, ten bedrage van 7100 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/004/001/007

Logistieke ondersteuning om de werking van het centrum voor dagopvang te realiseren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist eenparig bestek 2017/083 voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp aangepast vervoer van en naar het DVC Paradijs goed te keuren en de overheidsopdracht te gunnen volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking . De bij de opdracht horende raming ten bedrage van 7100 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/004/001/007

medisch vervoer

7100 EUR gemiddeld en op jaarbasis

 

Budgetsleutel

61672000-0959 

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

WZC Paradijs

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor het  WZC Paradijs dient te worden overgegaan tot een aanbesteding van  de bruikleen en omnium onderhoud voor koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren.

 

Feiten en context

Hiertoe werd een lastenkohier opgesteld onder dossier 2017/085 in de vorm van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en overeenkomstig artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006. Er wordt voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  gekozen om de concurrentie maximaal te laten spelen.

 

De overeenkomst voorziet in een looptijd van 4jaar met een proefperiode van zes maanden. Er is een prijsherzieningsclausule voorzien .

 

Als gunningscriteria zijn kostprijs (35 punten) , kwaliteit (50 punten), service (10 punten)  en verpakking (5 punten) weerhouden. Bij de kostprijs wordt er zowel rekening gehouden met de prijs/kg als de nodige grammage/tas. De kwaliteit valt uiteen in twee sub criteria: de test van de koffie (30 punten) en de kwaliteit van het aangeboden materiaal (20 punten).

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

 

Argumentatie

De OCMW-Raad keurt eenparig het bestek 2017/085 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp bruikleen en omniumonderhoud voor koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren goed.  De overheidsopdracht zal worden gegund  volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming, op jaarbasis, ten bedrage van 25800 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/001/002

Verantwoorde aankoop van goederen om kwaliteitsvolle maaltijden te leveren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist eenparig bestek 2017/085 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp bruikleen en omniumonderhoud voor koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren goed te keuren en de overheidsopdracht te gunnen volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming ten bedrage van 25800 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/001/002

koffie

25800 EUR gemiddeld op jaarbasis

 

Budgetsleutel

60050000 095304

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

WZC Paradijs

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

AANKOOP VAN EEN 4X4 PICK-UP VOOR DE BOSPLOEG OCMW. TOEWIJZING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Levering van een 4x4 pick-up met dubbele cabine voor de bosploeg OCMW Lier” werd een bestek met nr. 2016/386 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het OCMW.

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 28.860,00 excl. btw of € 34.920,60 incl. 21% btw.

 

De OCMW raad verleende in zitting van 15 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De OCMW raad besliste in zitting van 15 november 2016 om de plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- Garage Deprince, Mechelsesteenweg 258 te 2500 Lier;

- Garage Leemans, Mallekotstraat 75 te 2500  Lier;

- garage Liers Auto Center, Hoogveldweg 91 te 2500 Lier;

- Garage Van Brempt nv, Antwerpsesteenweg 503 te 2500 Lier;

- Autobedrijf De Valk, Aarschotsesteenweg 302-304 te 2500 Lier;

- Garage Kerremans, Antwerpsesteenweg 380 te 2500 Lier;

- Garaga Minnekens, Mechelsesteenweg 270 te 2500 Lier.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 13 december 2016 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 13 maart 2017 (verlengd tot 30 april 2017).

 

 

Feiten en context

Er werden 4 offertes ontvangen:

- Garage Leemans, Mallekotstraat 75 te 2500  Lier (€ 29.493,92 excl. btw of € 35.687,64 incl. 21% btw);

- Liers Auto Center, Hoogveldweg 91 te 2500 Lier;

- Garage Van Brempt nv, Antwerpsesteenweg 503 te 2500 Lier (€ 30.571,03 excl. btw of € 36.990,95 incl. 21% btw);

- Garage Deprince, Mechelsesteenweg 258 te 2500 Lier (€ 26.821,73 excl. btw of € 32.454,29 incl. 21% btw);

 

De onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:

- Garage Leemans, Mallekotstraat 75 te 2500  Lier (€ 29.840,50 excl. btw of € 36.107,01 incl. 21% btw)

- Garage Van Brempt nv, Antwerpsesteenweg 503 te 2500 Lier (€ 30.571,03 excl. btw of € 36.990,95 incl. 21% btw)

- Garage Deprince, Mechelsesteenweg 258 te 2500 Lier (€ 27.591,74 excl. btw of € 33.386,01 incl. 21% btw)

 

Op 17 maart 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht van de offertes op.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

 

Adviezen

Het dossier werd besproken binnen infrastructuur - technisch uitvoerende diensten. Ook de technische details werden met hen doorgenomen. Hierbij werd duidelijk dat de optie bullbar best niet wordt weerhouden. Immers door wijziging in de wetgeving zijn de toegelaten modellen niet meer functioneel, maar louter een show-element.

 

 

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

 

 

Argumentatie

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Leemans, Mallekotstraat 75 te 2500  Lier, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 29.580,51 excl. btw of € 35.792,42 incl. 21% btw (inclusief opties trekhaak 7-polig, kabelwich 3 ton vooraan, verstevigde  beschermplaat onder de motor, bedliner in de laadbak, ladderrek en koetswerkkleur donkergroen).

Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij Stadsbestuur Lier optreedt in naam van OCMW Lier bij de gunning van de opdracht.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002/005/001/003

aankoop rollend materieel

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist  dat er goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 maart 2017 voor “Levering van een 4x4 pick-up met dubbele cabine voor de bosploeg OCMW Lier”, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten van de Stad Lier.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Art. 2 :

De OCMW raad  beslist dat de opdracht “Levering van een 4x4 pick-up met dubbele cabine voor de bosploeg OCMW Lier” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Garage Leemans, Mallekotstraat 75 te 2500  Lier, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 29.580,51 excl. btw of € 35.792,42 incl. 21% btw (inclusief opties trekhaak 7-polig, kabelwich 3 ton vooraan, verstevigde beschermplaat onder de motor, bedliner in de laadbak, ladderrek en koetswerkkleur donkergroen).

 

Art. 3 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

002/005/001/003

aankoop rollend materieel

35.792,42euro

54.207,58euro

Budgetsleutel

24600000

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

dienst infrastructuur

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

aankoop en overheidsopdrachten

gunning opdracht

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN HOUT EN PLAATMATERIAAL VOOR STAD EN OCMW VAN LIER - TOEWIJZING. KENNISNAME.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Raamcontract voor de levering van hout en plaatmateriaal

voor Stad en OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2017/400 opgesteld door Algemene

zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van infrastructuur - logistiek.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen:

* Perceel 1 (Levering van massief hout), raming: € 17.355,37 excl. btw of € 21.000,00 incl. 21% btw;

* Perceel 2 (Levering van plaatmateriaal), raming: € 17.355,37 excl. btw of € 21.000,00 incl.21% btw;

* Perceel 3 (Levering van tuinhout), raming: € 1.033,06 excl. btw of € 1.250,00 incl. 21% btw;

 

De opdracht kan maximaal 3 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

De raming op jaarbasis bedraagt € 35.743,80 excl. btw of € 43.250 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 142.975,20 excl. btw of € 173.000,00 incl. 21% btw.

 

Het aandeel van de stad bedraagt :

voor perceel 1 : 11.000,00 euro incl BTW

voor perceel 2 : 11.000,00 euro incl BTW

voor perceel 3 : 1.250,00 euro incl BTW

 

Het aandeel van het OCMW bedraagt :

voor perceel 1 : 10.000,00 euro incl BTW

voor perceel 2 : 10.000,00 euro incl BTW

voor perceel 3 : /

 

Stadsbestuur Lier treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Lier.

De ocmw raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 januari 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 januari 2017 de plaatsingsprocedure te starten.

De aankondiging van opdracht 2017-503027 werd gepubliceerd op 31 januari 2017 op nationaal niveau.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 maart 2017 goedkeuring aan de toewijzing van de opdracht “Raamcontract voor de levering van hout en plaatmateriaal voor Stad en OCMW van Lier”.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 27 februari 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 juni 2017.

Volgende offertes werden ontvangen:

* Perceel 1 (Levering van massief hout): 2 offertes van:

- Houthandel Gijsbrechts, Oude Liersebaan 122 te 2220 Heist-op-den-Berg ;

- Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900 Schoten;

 

* Perceel 2 (Levering van plaatmateriaal): 2 offertes van:

- Houthandel Gijsbrechts, Oude Liersebaan 122 te 2220 Heist-op-den-Berg ;

- Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900 Schoten ;

 

* Perceel 3 (Levering van tuinhout): 2 offertes van:

- Houthandel Gijsbrechts, Oude Liersebaan 122 te 2220 Heist-op-den-Berg;

- Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900 Schoten.

 

Op 10 maart 2017 voor Perceel 1 (Levering van massief hout), Perceel 2 (Levering van plaatmateriaal), Perceel 3 (Levering van tuinhout) stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht van de offertes op.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

Infrastructuur - logistiek geeft positief advies voor de gunning van de opdracht

“Raamcontract voor de levering van hout en plaatmateriaal voor Stad en OCMW van Lier”.

 

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en

43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikels

2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of

opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,

meer bepaald artikel 5, § 2.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te gebeuren volgens de gunningscriteria van het bestek.

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde:

 

* Perceel 1 (Levering van massief hout): Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900 Schoten, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;

* Perceel 2 (Levering van plaatmateriaal): Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900 Schoten, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;

* Perceel 3 (Levering van tuinhout): Houthandel Gijsbrechts, Oude Liersebaan 122 te 2220 Heist-op-den-Berg, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Stadsbestuur Lier treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Lier bij de gunning van de

opdracht.

 

 

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad neemt kennis van het verslag van nazicht van de

offertes van 10 maart 2017 voor Perceel 1 (Levering van massief hout), Perceel 2 (Levering

van plaatmateriaal), Perceel 3 (Levering van tuinhout), opgesteld door Algemene zaken -

aankoop en overheidsopdrachten.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze

beslissing.

 

De OCMW raad neemt kennis van de opdracht “Raamcontract voor de levering van hout en

plaatmateriaal voor Stad en OCMW van Lier” wordt gegund aan de economisch meest

voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde:

* Perceel 1 (Levering van massief hout): Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900

Schoten, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De

verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als Perceel 1 (Levering

van massief hout);

* Perceel 2 (Levering van plaatmateriaal): Martens Hout NV, Hoogmolendijk 4 te 2900

Schoten, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De

verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als Perceel 2 (Levering

van plaatmateriaal);

* Perceel 3 (Levering van tuinhout): Houthandel Gijsbrechts, Oude Liersebaan 122 te 2220

Heist-op-den-Berg, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De

verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als Perceel 3 (Levering

van tuinhout).

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek

met nr. 2017/400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN SANITAIRE INSTALLATIEMATERIALEN VOOR STAD EN OCMW VAN LIER - TOEWIJZING. KENNISNAME.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Raamcontract voor de levering van sanitaire installatiematerialen voor Stad en OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2016/390 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van infrastructuur logistiek en het OCMW.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Raamcontract voor de levering van sanitaire installatiematerialen voor Stad

en OCMW van Lier), raming: € 28.099,17 excl. btw of € 34.000,00 incl. 21% btw;

de opdracht kan maximaal 2 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.297,51 excl. btw of €

102.000,00 incl. 21% btw.

 

Het aandeel van de Stad wordt geraamd op 7.500,00euro/jaar. Het aandeel van het OCMW

wordt geraamd op 26.500,00euro/jaar.

Het betreft een opdracht waarbij Stadsbestuur Lier de procedure heeft gevoerd als opdrachtencentrale. De OCMW raad gaf hiertoe machtiging op de raad van 15 november

2016.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,

met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21 november 2016 om

de plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan

de onderhandelingsprocedure:

- Desco NV, Joseph Van Instraat 14 te 2500 Lier;

- Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals;

- Van Marcke, Antwerpsesteenweg 491 te 2500 Lier;

- Sanal, Frans Beirenslaan 3 te 2150 Borsbeek (Antw.);

- Van Oirschot, Herentalsebaan 455 te 2160 Wommelgem.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 januari 2017 om de

opdracht niet te gunnen omdat er slechts één geldige offerte werd ontvangen en bijgevolg geen prijsvergelijking mogelijk was.

 

Het schepencollege wenste de procedure stop te zetten en opnieuw aan te besteden.

 

Er werd een nieuwe opdracht opgemaakt “Raamcontract voor de levering van sanitaire

installatiematerialen voor Stad en OCMW van Lier”met nr. 2017/403 door Algemene zaken -

aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van infrastructuur logistiek en het OCMW.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 januari 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,

met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 januari 2017 om de

plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure:

- Desco NV, Bijkhoevelaan 2 te 2110 Wijnegem;

- Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals;

- Van Marcke NV, Vosveld 11 i te 2110 Wijnegem;

- FACQ, Betekomsesteenweg 118 te 3200 Aarschot.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 maart 2017 goedkeuring aan de toewijzing van de opdracht “Raamcontract voor de levering van sanitaire installatiematerialen voor Stad en OCMW van Lier”.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 maart 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 5 juni 2017.

 

Er werden 3 offertes ontvangen:

- Desco NV, Bijkhoevelaan 2 te 2110 Wijnegem;

- Van Marcke NV, Vosveld 11 i te 2110 Wijnegem ;

- Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals;

 

Op 16 maart 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht van de offertes op.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

infrastructuur logistiek en het OCMW geven positief advies voor de gunning van de opdracht

“Raamcontract voor de levering van sanitaire installatiematerialen voor Stad en OCMW van

Lier”.

 

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en

43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26,   1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikels 2,

4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of

opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,

meer bepaald artikel 5, § 2.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te gebeuren

volgens de gunningscriteria van het bestek.

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met

het voorgaande, de basisopdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening

houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Van Marcke NV, Vosveld 11 i te 2110

Wijnegem, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Stadsbestuur Lier treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Lier bij de gunning van de

opdracht.

 

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad neemt kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 16 maart 2017, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

De OCMW raad neemt kennis dat de opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Van Marcke NV, Vosveld 11 i te 2110 Wijnegem, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de

basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/403.

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN INSTALLATIEMATERIALEN VOOR VERWARMING VOOR STAD EN OCMW VAN LIER -TOEWIJZING. KENNISNAME.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Raamcontract voor de levering van installatiematerialen voor

verwarming voor Stad en OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2016/392 opgesteld

door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van

infrastructuur logistiek en het OCMW.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Raamcontract voor de levering van installatiematerialen voor verwarming

voor Stad en OCMW van Lier), raming: € 14.462,81 excl.BTW of € 17.500 incl. 21% BTW;

de opdracht kan maximaal 3 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw of €

70.000,00 incl. 21% btw.

 

Het aandeel van de Stad bedraagt 1500 euro. Het aandeel van het OCMW bedraagt 16.000

euro.

Het betreft een opdracht waarbij Stadsbestuur Lier de procedure heeft gevoerd

als opdrachtencentrale.

 

De OCMW raad gaf hiertoe machtiging op de raad van 15 november 2016.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 21 november 2016

goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,

met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21 november 2016 om

de plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan

de onderhandelingsprocedure:

- Desco NV, Joseph Van Instraat 14 te 2500 Lier;

- Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals;

- Van Oirschot, Herentalsebaan 455 te 2160 Wommelgem.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 16 januari 2017 om de

opdracht niet te gunnen omdat er slechts één geldige offerte werd ontvangen en bijgevolg

geen prijsvergelijking mogelijk was.

 

Het schepencollege wenste de procedure stop te zetten en opnieuw aan te besteden.

Er werd een nieuwe opdracht opgemaakt “Raamcontract voor de levering van

installatiematerialen voor verwarming voor Stad en OCMW van Lier” werd een bestek met

nr. 2017/404 door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van

infrastructuur logistiek en het OCMW.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 januari 2017

goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,

met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 januari 2017 om de

plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure:

- Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals;

- Desco NV, Bijkhoevelaan 2 te 2110 Wijnegem;

- FACQ, Betekomsesteenweg 118 te 3200 Aarschot.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 maart 2017

goedkeuring aan de toewijzing van de opdracht “Raamcontract voor de levering van installatiematerialen voor verwarming voor Stad en OCMW van Lier”.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 maart 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 7 juni 2017.

 

Er werd 1 offerte ontvangen van Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals.

 

Op 15 maart 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag

van nazicht van de offertes op.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

Infrastructuur logistiek en het OCMW geven positief advies voor de gunning van de

opdracht “Raamcontract voor de levering van installatiematerialen voor verwarming voor

Stad en OCMW van Lier” .

 

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en

43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikels 2,

4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een

plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of

opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,

meer bepaald artikel 5, § 2.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te

gebeuren volgens de gunningscriteria van het bestek.

 

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met

het voorgaande, de basisopdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde Schrauwen,

Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze

inschrijver.

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad neemt kennis van het verslag van nazichtvan de offertes van 15 maart 2017, opgesteld door door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze

beslissing.

 

De OCMW raad neemt kennis dat de opdracht “Raamcontract voor de levering van installatiematerialen voor verwarming voor Stad en OCMW van Lier” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Schrauwen, Toekomstlaan 43 te 2200 Herentals, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek

met nr. 2017/404.

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

LEVEREN EN PLAATSEN VAN TERRASMEUBILAIR VOOR HET WOONZORG-CENTRUM  "PARADIJS" OP HET GRONDGEBIED VAN LIER”.  LASTENKOHIER, RAMING EN OPSTARTEN PROCEDURE. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier” werd een bestek met nr. 2017/432 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het technisch bureau gebouwen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 51.500,00 excl. btw of € 62.315,00 incl. 21% btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 mei 2017 om 10.00 uur.

 

Stadsbestuur Lier treedt in deze procedure op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Adviezen

Het technisch bureau-gebouwen geeft positief advies voor de aanbesteding van de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier”.

 

Juridische grond

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De OCMW raad  dient het lastenkohier, de wijze van gunnen, het ramingsbedrag en de start van de procedure goed te keuren .

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004/002/0010/004

investeringen meubilair

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat het bestek met nr. 2017/432 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier”, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten, en dit in opdracht van het technisch bureau - gebouwen, worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 51.500,00 excl. btw of € 62.315,00 incl. 21% btw.

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 mei 2017 om 10.00 uur.

 

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

technisch bureau - gebouwen

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

publicatie opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

VOETBALTERREINEN KESSEL. ROOIEN POPULIEREN. PRINCIPIELE GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het OCMW Lier verhuurt de voetbalterreinen te Kessel, Liersesteenweg 114, aan SK Lierse.

 

Langs het voetbalveld, grenzend aan de woningen van de Salvatorbaan, staan erg hoge populieren (foto's in bijlage). De bewoners/buren van de Salvatorbaan vragen om deze bomen te snoeien. Bij sterke wind breken er takken af die in de tuinen van de buren terecht komen en schade veroorzaken.

 

Feiten en context

Uit terreinbezoek blijkt dat de bomen zich nog in gezonde conditie bevinden maar er een verhoogde kans op takbreuk is. Dergelijke takbreuk (twisthout) is niet te verhinderen door reguliere onderhoudssnoei.

 

Het drastisch kandelaren van de bomen (eigenlijk de kop van de boom eruit halen) kan verhinderen dat er nog te veel takbreuk is. Dit is evenwel een dure en op regelmatige basis terug te herhalen ingreep (om de 3 à 4 jaar). Door de grote snoeiwonden t.g.v. dergelijke werkwijze, ontstaat inrotting van de bomen. Na een periode van 10 jaar inrotting dienen deze dan ook gerooid te worden.

 

Adviezen

De werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden : de 35 populieren zijn 40m hoog. De hoogtewerker kan er niet bij en er is geen plaats om de bomen te laten vallen dan op het voetbalterrein.

 

Het technisch bureau openbaar domein adviseert om de populieren te rooien en te vervangen door elsen. 

 

Juridische grond

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eertsvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt. 

 

Financiële weerslag

De raming voor het rooien en vervangen van de bomen bedraagt 14.000,00euro excl. BTW of 16.940,00euro incl. BTW.

De raming voor het kandelaren van de bomen bedraagt 10.000,00euro excl. BTW of 12.100,00euro incl. BTW (te herhalen om de 3 à 4 jaar).

Dit investeringsbudget is niet voorzien in de begroting en dient dan opgenomen te worden bij de eerstvolgende budgetwijziging.

 

Een andere optie is om de populieren te verkopen via een openbare houtverkoop (2018). Enkel voor de heraanplant dient dan nog een bestek opgemaakt te worden.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad gaat principieel akkoord met het rooien van de populieren aan de voetbalterreinen te Kessel, Liersesteenweg 114. Het technisch bureau openbaar domein geeft het rooien door, aan ANB, voor houtverkoop van 2018. Voor de heraanplanting wordt een bestek opgemaakt binnen het technisch bureau openbaar domein.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

technisch bureau openbaar domein

houtverkoop 2018

opmaak bestek voor heraanplanting

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 17 MEI 2017 - AGENDA. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Beslissing van de OCMW-raad over het aanstellen van Marc Franquet als afgevaardigde in de algemene vergadering van de aandeelhouders van CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

 

Feiten en context

Het OCMW Lier neemt deel aan CVBA Lierse Maatschappij voor Huisvesting.

 

Het OCMW Lier heeft een uitnodiging voor de "Algemene vergadering der aandeelhouders" ontvangen op 6 april 2017. Deze vindt plaats op woensdag 17 mei 2017 om 19.00 uur op het adres van de vennootschap, Abtsherbergstraat 10 bus 19, Lier.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt vastgesteld:

 

1

Jaarverslag 2016 van de Raad van Bestuur (incl. het bijzonder verslag sociaal oogmerk van de klachtenrapportering)

2

Het verslag 2016 van de commissaris

3

De jaarrekening 2016

4

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5

Benoeming van de bestuurders

 

Uittredende bestuurders:

         Johan Festjens (namens de private aandeelhouders)

         Philip De Koninck (namens de stad Lier)

         Piet De Zaeger (namens de stad Lier)

Allen opnieuw verkiesbaar.

Er wordt voorgesteld hun mandaat met drie jaar te verlengen tot 20 mei 2020.

 

De andere mandaten zijn voor:

         Marina Op De Beeck (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         August Valgaeren (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         Leo Vansteenbeeck (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         Jan Hauwaert (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

         Sabine Leyzen (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

         Tine Muyshondt (namens de provincie Antwerpen) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

6

Varia

 

Juridische grond

Statuten Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad neemt kennis van de agenda van de "algemene vergadering der aandeelhouders" van 17 mei 2017 van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting CVBA, die als volgt is vastgesteld:

 

1

Jaarverslag 2016 van de Raad van Bestuur (incl. het bijzonder verslag sociaal oogmerk van de klachtenrapportering)

2

Het verslag 2016 van de commissaris

3

De jaarrekening 2016

4

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

5

Benoeming van de bestuurders

 

Uittredende bestuurders:

         Johan Festjens (namens de private aandeelhouders)

         Philip De Koninck (namens de stad Lier)

         Piet De Zaeger (namens de stad Lier)

Allen opnieuw verkiesbaar.

Er wordt voorgesteld hun mandaat met drie jaar te verlengen tot 20 mei 2020.

 

De andere mandaten zijn voor:

         Marina Op De Beeck (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         August Valgaeren (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         Leo Vansteenbeeck (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 16 mei 2018)

         Jan Hauwaert (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

         Sabine Leyzen (namens de stad Lier) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

         Tine Muyshondt (namens de provincie Antwerpen) (mandaat loopt tot 15 mei 2019)

6

Varia

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Lierse Maatschappij voor de Huisvesting CVBA

1

vertegenwoordiger

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN VAN OUDERLINGENWONINGEN VAN HET OCMW VAN LIER - VOORLOPIGE OPLEVERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2016/389 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het OCMW. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 63.031,95 excl. btw of € 66.813,87 incl. 6% btw.

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Eandis REG-afdeling, Postbus

10020 te 2800 Mechelen. Dit deel wordt geraamd op € 9.204,62.

Het betreft een opdracht waarbij het Stadsbestuur Lier de procedure voert en optreedt als lasthebber. De OCMW raad gaf hiertoe machtiging op de OCMW raad van 18 oktober 2016.

 

De OCMW-Raad van 13/12/2016 besliste de opdracht "Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier" te gunnen aan de economisch

meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde GT

Foam bvba, Nijverheidsstraat 8 te 2381 Weelde, tegen de prijzen vermeld in de

offerte van deze inschrijver.

 

De aanvangsdatum van de werken werd vastgelegd op 25/01/2017. 

 

Op woensdag 25/01/2017 deed GT-Foam bij elke site een voorinspectie.  Dit gebeurde ook zo bij de woningen van De Kozak. Na inspectie bleek dat er bij de toepassing van de na-isolatie van de spouwen van de woningen van De Kozak een te groot risico zou zijn op gevolgschade. 

Bijgevolg werd de na-isolatie van de spouwmuren van de woningen in De Kozak niet uitgevoerd.

 

Feiten en context

Op 22/03/2017 werden de werken voltooid.

Op 5/04/2017 was er een rondgang met het oog op de voorlopige oplevering van de werken. In aanwezigheid van Veerle Reyniers werd vastgesteld dat de opdracht correct en volledig werd uitgevoerd.

De werken kunnen aldus voorlopig worden opgeleverd.

 

Argumentatie

Na het uitvoeren van de werken dient er een PV van voorlopige oplevering te

worden opgemaakt, en ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002/005/005/005

Gebouwen, bedrijfsmatige vaste activa - Na-isoleren muren ouderenwoningen

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW-Raad beslist de opdracht "Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier", uitgevoerd door de firma GT Foam, voorlopig op te

leveren. De 1ste helft van de borgtocht mag worden vrijgegeven.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

GT Foam

1

Technisch bureau gebouwen

 

Opdrachten:

De OCMW-Raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Financiële dienst

vrijgave 1e gedeelte van waarborg

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

DAKISOLATIEPROJECT I.S.M. IGEMO - FASE 1 - VERREKENING HAZENSTRAAT 39. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Tegen 2020 moeten alle huurwoningen verplicht voorzien zijn van dakisolatie.  Het OCMW bezit nog een aantal huurwoningen (ongeveer 65) waar geen dakisolatie aanwezig is.

 

Eandis heeft een speciale subsidieregeling die voorziet in een verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in private huurwoningen voor bepaalde doelgroepen.  O.a. alle personen die een woning huren van een OCMW komen in aanmerking voor deze verhoogde premie. 

Om gebruik te maken van deze premie moet er beroep gedaan worden op een projectpromotor voor de aanvraag.  Deze staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar bij de voorbereiding en de uitvoering van het werk.  Voor de stad Lier staat IGEMO genoteerd als projectpromotor op de actuele lijst van promotoren opgemaakt door Eandis. 

De Raad besliste op 16/04/2013 samen te werken met IGEMO als projectpromotor voor het aanbrengen van dakisolatie in de huurwoningen van het OCMW waar nog geen dakisolatie aanwezig is. 

 

Er werd door IGEMO een werkwijze, ontwerpbestek, en stappenplan opgesteld.  IGEMO stelde voor om een raamovereenkomst op te stellen voor het plaatsen van dakisolatie en daarbij op te treden als opdrachtencentrale.  De Raad besliste op 15/09/2015 om IGEMO aan te stellen als opdrachtencentrale in het kader van een raamovereenkomst voor het plaatsen van dakisolatie in de huurwoningen van het OCMW van Lier. 

 

De Raad van Bestuur van IGEMO keurde op vrijdag 25/9/2015 het bestek goed. 

Na nazicht van de offertes stelde De Raad van Bestuur van IGEMO op 26/02/2016 Hendriks Invest bvba aan.

 

De OCMW-Raad van 13/09/2016 keurde goed:

- de aanstelling van Hendriks Invest bvba door IGEMO

- de opstart van de uitvoering van de dakisolatiewerken van de woningen van fase 1, en dit voor een bedrag van 202.705,36 euro inclusief 6% btw (na aftrok premie)

 

De OCMW-Raad van 18/10/2016 besliste fase 1 uit te breiden met 4 woningen.

Dit voor een totaalbedrag van 42.973,87 euro inlcusief 6% btw (na aftrok premie).

 

De OCMW-Raad van 24/01/2017 besliste fase 2 van het dakisolatieproject goed te keuren, en dit voor een bedrag van 65.002,69 euro inclusief 6% btw (na aftrok premie).

 

Feiten en context

Stand van zaken

- Hoogveldweg 71 t.e.m. Hoogveldweg 81: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, isolatiewerken gevels uitgevoerd, gevelleien uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Kantstraat 17: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken achterbouw nog uit te voeren.

- Kantstraat 19: isolatiewerken hellend dak uitgevoerd, isolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Kerkstraat 12: isolatiewerken hellend dak uitgevoerd, isolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Maasfortbaan 4: isolatiewerken hellend dak uitgevoerd, isolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Hazenstraat 27: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Wijngaardstraat 13: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Woudstraat 10: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Planeetstraat 25: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Planeetstraat 29: dakisolatiewerken hellend dak uitgevoerd, dakisolatiewerken plat dak nog uit te voeren.

- Hazenstraat 39: isolatiewerken hellend dak in uitvoering

- overige woningen: nog op te starten

 

Verrekening

Hendriks Invest bvba diende een verrekeningsvoorstel in voor de woning gelegen in de Hazenstraat 39 te Lier.  Het betreft een meerkost voor:

- het vervangen van een gedeelte van de bestaande kepers

- het nivelleren van de bestaande keperconstructie van het hellend dak

- het vernieuwen van de binnen- en buitenbekleding van de bakgoot van de voorgevel + vervangen regenafvoerbuizen

- aanpassing van de linker bakgoot i.f.v. de nieuwe dakisolatie

-  vernieuwen van de rechter bakgoot

- aanpassing dakrand achtergevel i.f.v. nieuwe dakisolatie

De totale meerkost bedraagt 6.269,56euro exclusief 6% BTW.

 

Argumentatie

De dakisolatiewerken van het hellend dak gebeuren volgens het "sarking-principe", d.w.z. bovenop de bestaande keperconstructie.  Na afbraak van de bestaande pannen, panlatten, tengellatten en onderdak, is gebleken dat een gedeelte van de bestaande kepers in slechte staat is en dat het bestaande keperwerk te veel niveauverschil vertoont. Om te voorkomen dat het dak, na isolatiewerken en plaatsen van nieuwe pannen, verzakkingen zou vertonen, dient een gedeelte van de kepers vervangen te worden en een ander gedeelte van het keperwerk genivelleerd te worden.

De bakgoot ter hoogte van de voorgevel blijkt na inspectie in slechte staat te zijn, en dient voorzien te worden van een nieuwe binnen- en buitenbekleding. 

Naar aanleiding van de dakisolatiewerken (die gebeuren volgens het "sarking-principe", d.w.z. bovenop de bestaande keperconstructie), verhoogt de dakconstructie.  Hierdoor dienen aanpassingen te gebeuren aan de linker en rechter bakgoot + dakrand achtergevel.  

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/2/5/5/1

Samenwerking met IGEMO i.f.v. een meerjarenplan rond het isoleren van daken van alle woningen

 

De totale meerkost bedraagt 6.645,73euro inclusief 6% BTW.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW-Raad keurt de verrekening voor de dakisolatiewerken goed namens de firma Hendriks Invest bvba voor de woning gelegen te Lier, Hazenstraat 39, en dit voor een bedrag van 6.645,73euro inclusief 6% BTW.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

2/5/5/1

Hazenstraat 39

6.645,73euro inclusief 6% BTW

 

Budgetsleutel

 

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Hendriks Invest bvba

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 18 april 2017

 

WZC PARADIJS: AIRCO IN EETRUIMTEN. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In kader van het wettelijk verplichte hitteplan is het nodig dat er in het WZC een ruimte wordt voorzien voor de bewoners die kan worden gekoeld tot 27°c of, bij zeer hoge temperaturen tijdens een hittegolf tot 5°c onder de buitentemperatuur. Momenteel voldoet geen enkele ruimte op de afdelingen aan deze voorwaarde, enkel de polyvalente ruimte/cafetaria op de gelijkvloerse verdieping kan hiervoor worden ingezet. Het vervoeren van de bewoners van de diverse afdelingen naar de polyvalente ruimte is echter niet optimaal naar personeelsinzet en bewonersgemak.

Daarom wordt voorgesteld om op elke verdieping een ruimte te voorzien die gekoeld wordt d.m.v. een airco, namelijk  een afsluitbaar deel van de eetruimte van 1 van de 2 afdelingen op elke verdieping. Afhankelijk van het bereikte bewonerscomfort, dat met deze oplossing wordt gecreëerd, kan besloten worden in de toekomst ook het afsluitbare deel van de eetruimte van de andere afdeling op elke verdieping te voorzien van airco.

 

Feiten en context

Er is een budget voorzien van 218.585,5 euro in 2017 voor 'diverse investeringswerken' in het WZC. Vanuit het WZC wordt voorgesteld een deel van dit budget te besteden aan de realisatie van een gekoelde ruimte op elke verdieping/afdeling in het WZC om zo beter te kunnen inspelen op de verplichtingen die voortvloeien uit het hitteplan.

 

Er werd aan diverse firma's een offerte gevraagd voor de levering en plaatsing van airconditioning voor 3 eetruimtes die boven elkaar liggen in het WZC.

Van 4 firma's werd een offerte ontvangen:

- Coolair uit Duffel: 4.825,36euro excl. BTW

- Frost Koeltechniek uit Wommelgem: 6.625,00euro excl. BTW

- Airquality uit Duffel: 6.395,36euro excl. BTW

- TTclima uit Baal: 6.205,00euro excl. BTW

 

Argumentatie

Er wordt voorgesteld het werk te gunnen aan de meest voordelige aanbieder, namelijk de firma Coolair uit Duffel voor het bedrag van  4.825,36euro excl. BTW

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/002/004

Investeringen WZC eigen aandeel

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om de plaatsing van airco in 3 boven elkaar gelegen eetruimten in het WZC te gunnen aan de meest voordelige aanbieder, namelijk de firma Coolair uit Duffel voor het bedrag van  4.825,36euro excl. BTW.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

004.002.002.004

Gebouwen- bedrijfsmatige materiële vaste activa - WZC

5.838,68euro incl. BTW

210.838,25euro

Budgetsleutel

22919007/095300

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

infrastructuur

gunning en opvolging uitvoering werk