NOTULEN VAN DE OCMW_RAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 20 juni 2017

Van 19.15 uur tot 20 uur

 

Aanwezig:

Marleen Vanderpoorten, voorzitter

Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau, Geert Marrin, Dirk Janssens en Anja Vlaeymans, raadsleden

Katleen Janssens, secretaris

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

VERSLAG VORIGE VERGADERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Op 23/5/2017 hield de OCMW raad een vorige vergadering waarvan verslag werd gemaakt.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van de vorige vergadering dd 23/5/2017 goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

HUISARTSENWACHTPOST : PROBLEMATIEK KOSTEN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De huisartsenwachtpost is sedert begin 2013 gehuisvest in een vleugel van het WZC Paradijs, Deze lokalen werden bij de bouw speciaal voor hen ingericht en uitgerust volgens de hun wensen.

Het betreft een ruimte van 277 m² met consultatie ruimten, bureelruimte, rustruimten en slaapruimten voor de wachtdoende artsen en  een ruime wachtzone  Er  worden hun ook 10 parkeerplaatsen ter beschikking gesteld.

Het huurcontract werd aangegaan voor 20 jaar tegen de prijs van € 2.000/maand te indexeren.

De opzegtermijn voor de huurder bedraagt overeenkomstig het contract 6 maanden voor de vervaldag.

In de overeenkomst werd bepaald dat de huurlasten (aandeel van de huurder in de jaarlijkse onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen, nutsvoorzieningen) jaarlijks worden doorgerekend.

 

Feiten en context

Na een aantal jaren werking blijkt dat de kosten voor de huisartsenwachtpost hoger oplopen dan oorspronkelijk ingeschat.

De huisartsenwachtpost krijgt van het RIZIV subsidies voor huisvesting en nutsvoorzieningen, deze zijn gebaseerd op de uitgestrektheid van hun werkingsgebied en het aantal potentiële patiënten. Voor de wachtpost in Lier betekent dit dat zij subsidies krijgen voor een huur van 150 m² ruimten terwijl de gehuurde oppervlakte 277 m² bedraagt dit is bijna het dubbele van wat betoelaagd wordt, voor de nutsvoorzieningen wordt een bijkomende subsidie van 15 % toegekend bovenop deze voor de huisvesting.

Deze bedragen voor de huisartsenwachtpost respectievelijk € 21.006 voor de huur en € 3.150,9 voor de nutsvoorzieningen.

 

Door de huisartsenwachtpost wordt de vraag gesteld of deze kosten eventueel kunnen gemilderd worden opdat zij niet genoodzaakt zouden worden de huur op te zeggen.

In het verleden werden al een aantal technische ingrepen doorgevoerd door het OCMW om de kosten van verwarming te doen dalen. in bijlage vindt u een overzicht van de afrekeningen van de voorbije jaren

 

 

Argumentatie

Er werden een aantal pistes onderzocht en bekeken, immers het verdwijnen van de wachtpost iuit  het WZC zou voor het OCMW op 2 vlakken nadelig zijn, ten eerste zou het moeilijk zijn om een huurder te vinden voor deze specifieke ruimten en ten tweede is de onmiddellijke nabijheid van een arts 's nachts en in het weekeinde een meerwaarde voor de bewoners van het WZC.

Bovendien voorziet het huurcontract in een eenvoudige opzeg mogelijkheid van 6 maanden.

 

Mogelijke pistes waarin  mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de vraag van de huisartsen wachtpost.

- geen verdere indexatie van het huurbedrag alhoewel dit in de overeenkomst staat gestipuleerd, terugbrengen van het bedrag tot de oorspronkelijke huurprijs

daling kost met € 1.119,24 voor 2017

- door rekening van de kosten elektriciteit aan daltarief ipv aan gemengd tarief, dit kan gemotiveerd worden door het feit dat de wachtpost enkel 's avonds, 's nachts en in het weekend is geopend (heeft ook impact op de andere gebruikers vermits de huisartsenwachtpost verrekent)

daling kost met € 602 (2016)

 

- aanpassen verdeelsleutel wat het aandeel in het onderhoudscontract betreft

nu 10 % van 25 % van het contract, we zouden dit kunnen aanpassen naar 5 %(heeft ook impact op de andere gebruikers vermits de huisartsenwachtpost verrekent)

 

daling kost € 736,26

-

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/001/001/008/001

 

verhuringen

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist :

- de huur niet meer te indexeren

en/of de afrekening elektriciteit te doen op basis van enkel daltarief

en/of de verdeelsleutel van de onderhoudskosten aan te passen

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/1/1/8/1

verhuringen

- € 1.119,24

 

Budgetsleutel

70600000/0050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

financiën, huisartsenwachtpost

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

financiën

uitvoeren beslissing

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

MEDISCH VERVOER DVC PARADIJS. GUNNING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In zitting van 18 april 2017 heeft de OCMW raad eenparig  goedkeuring gehecht aan het bestek 2017/083 voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “aangepast vervoer van en naar het DVC Paradijs”. De overheidsopdracht zal worden gegund volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdracht werd geraamd op 7 100,00 EUR BTW inclusief gemiddeld op jaarbasis.

 

Feiten en context

Uit het proces-verbaal van opening van de kandidaatstellingen blijkt dat volgende biedingen werden ingezonden:

Taxi Hendriks Antwerpen NV te 2610 Wilrijk

Movi+ BVBA te 2860 Sint-Katelijne-Waver

 

De biedingen werden nagekeken op formele regelmatigheid, kwalitatieve selectie en gunningscriteria. Hiertoe werd een verslag van nazicht van biedingen opgesteld op 22 mei 2017. Dit verslag maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Uit dit verslag blijkt de firma Movi+ BVBA de meest gunstige regelmatige bieding heeft ingediend mits een prijs van  1,50 EUR/km en een vast recht van 5,25 EUR.

 

Juridische grond

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011.

De wet van 15 mei 2014 houdende wijziging van de wet van 15 juni 2006

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten.

Het KB van 14 januari 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Het KB van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (eerste reparatie-KB)

Koninklijk besluit Het KB van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (tweede reparatie-KB);

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De raad overweegt het verslag van nazicht van biedingen van  22 mei 2017 goed te keuren en gunt  de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “aangepast vervoer van en naar het DVC Paradijs” aan de firma Movi+ BVBA, Berkelei 85, 2860 Sint-Katelijne-Waver mits de prijs van 1,5 EUR/Km en een vast recht van 5,25 EUR  per rit.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/004/001/007

Logistieke ondersteuning om de werking van het centrum voor dagopvang te realiseren

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van nazicht van biedingen 22 mei 2017 goed  te keuren en gunt de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “aangepast vervoer van en naar het DVC Paradijs” aan de firma Movi+ BVBA, Berkelei 85, 2860 Sint-Katelijne-Waver mits de prijs van 1,5 EUR/Km en een vast recht van 5,25 EUR  per rit.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/004/001/007

medisch vervoer

7100 EUR gemiddeld en op jaarbasis

 

Budgetsleutel

61672000-0959 

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

1

Financiële dienst

WZC

Movi+ BVBA

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

AANKOOP GEHUURDE TV'S WZC PARADIJS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Op 18/10/2012 heeft de OCMW-Raad eenparig beslist  de aankoop een TV systeem en huur televisietoestellen te gunnen aan de firma D. Engels, BVBA, Paardenmarkt 83 te 2000 Antwerpen in samenwerking met SafeStore BVBA, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier, voor het Telenet Broadcast center: 20.437,12 euro; maandelijkse huurprijs voor de televisies: 1.652,60 euro en maandelijkse huurprijs voor Telenet for Business TV: 617,58 euro, via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De huur heeft betrekking op 200 toestellen van het type LED LT360C 32”, 7 toestellen van het type LED LT360 42” en 7 DVD spelers

 

Feiten en context

Het contract van de huur loopt ten einde. Met hun mail van 23 mei 2017 meldt de firma Engels dat er twee mogelijkheden bestaan: ofwel de toestellen terug geven ofwel de afkoopsom van 5.175 EUR, exclusief btw, betalen (prijs inclusief btw bedraagt 6.261,75 EUR).

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

 

Argumentatie

De OCMW- raad overweegt over te gaan tot de aankoop van 200 toestellen van het type LED LT360C 32”, 7 toestellen van het type LED LT360 42” en 7 DVD spelers bij de firma D. Engels, BVBA, Paardenmarkt 83 te 2000 Antwerpen mits de prijs van 6.261,75 EUR inclusief BTW omwille van einde huur ingevolge een overheidsopdracht.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/003/007

Investeringen machines en installaties

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist over te gaan tot de aankoop van 200 toestellen van het type LED LT360C 32”, 7 toestellen van het type LED LT360 42” en 7 DVD spelers bij de firma D. Engels BVBA, Paardenmarkt 83 te 2000 Antwerpen mits de prijs van 6.261,75 EUR inclusief BTW omwille van einde huur ingevolge een overheidsopdracht.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/003/007

Niet-medische installaties, machines en uitrusting –bedrijfsmatige MVA

6.261,75 EUR

 

Budgetsleutel

23600000 095300

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

firma D. Engels BVBA

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN VOOR WZC PARADIJS. GUNNING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In zitting van 18 april 2017 heeft de OCMW raad eenparig  goedkeuring gehecht aan het bestek 2017/085 bruikleen en omniumonderhoud voor koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren. De overheidsopdracht zal worden gegund volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdracht werd geraamd op 25 800,00 EUR BTW inclusief gemiddeld op jaarbasis.

 

Feiten en context

Uit het proces-verbaal van opening van de kandidaatstellingen blijkt dat volgende biedingen werden ingezonden:

1 Miko Coffee Service NV, Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout

2 Oké Koffie NV, Edingseweg 36, 9500 Geraardsbergen

3 Jacobs Douwe Egberts Pro BE BVBA, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen

4 Coca-Cola European Partners Belgium SPRL, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel

5 Rombouts B2B BVBA, Antwerpsesteenweg 136, 2630 Aartselaar

6 JAVA, Wingepark 10, 3110 Rotselaar

7 Nestlé Belgium NV, Birminghamstraat 221,1070 Brussel

 

De biedingen werden nagekeken op formele regelmatigheid, kwalitatieve selectie en gunningscriteria. Hiertoe werd een verslag van nazicht van biedingen opgesteld op 22 mei 2017. Dit verslag maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

Uit dit verslag blijkt de firma Oké-koffie NV de meest gunstige regelmatige bieding heeft ingediend mits een prijs van 16 853,51 EUR inclusief btw. Er werd met deze firma verder onderhandeld. Oke-koffie heeft bij mail op 23 mei 2017 hun BAFO meegedeeld. Zij geven nog een bijkomende korting op de koffie en indien de omzet zou stijgen zijn ze bereid een omzetkorting toe te kennen van 1% op een omzet tussen de 16.500 EUR en 20. 000 EUR. Bij een omzet tussen 20.000 EUR en 25.000 EUR zullen we een bijkomende omzetkorting ontvangen van 1,5% en voor een omzet groter dan 25.000 EUR ontvangen we een bijkomende omzetkorting van 2%. Dit voorstel werd opgenomen in een bijkomend verslag van onderhandelingen van 23  mei 2017.

 

Juridische grond

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gewijzigd door het KB van 19 december 2010 en door de wet van 5 augustus 2011.

De wet van 15 mei 2014 houdende wijziging van de wet van 15 juni 2006

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten.

Het KB van 14 januari 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Het KB van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (eerste reparatie-KB)

Koninklijk besluit Het KB van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (tweede reparatie-KB);

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De raad overweegt het verslag van nazicht van biedingen en het bijkomend verslag van onderhandelingen van  resp. 22 mei 2017 en 23 mei 2017 goed te keuren en gunt  de opdracht bruikleen en omniumonderhoud voor  koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren aan de firma Oké-koffie NV, Edingseweg 36 te 9500 Geraardsbergen mits de prijs, na onderhandeling,  van 16.493,11 EUR inclusief BTW.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/001/002

Verantwoorde aankoop van goederen om kwaliteitsvolle maaltijden te leveren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van nazicht van biedingen en het bijkomend verslag van onderhandelingen  van  resp. 22 mei 2017 en 23 mei 2017 goed  te keuren  en gunt  de opdracht bruikleen en omniumonderhoud voor  koffieautomaten en leveren van vriesdroogkoffie en toebehoren aan de firma Oke-koffie NV, Edingseweg 36 te 9500 Geraardsbergen mits de prijs, na onderhandeling,  van 16.493,11 EUR inclusief BTW.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/001/002

koffie

16.493,11

 

Budgetsleutel

60050000 095304

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

1

Financiële dienst

Oke-koffie NV

WZC

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

GEMACHTIGDE PERSONEN DUBBELE HANDTEKENING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het organieke OCMW-decreet van 19 december 2008 heeft een dubbele handtekeningregeling voor betaalopdrachten ingevoerd.

Voor de uitvoering van elke overschrijving, anders dan een kastransfert, is een dubbele handtekening nodig is, waarbij de secretaris als eerste tekent voor uitvoering van de betalingen en de financieel beheerder als tweede.

Dit betekent dat voor elke betaling deze twee ambtenaren altijd aanwezig zouden moeten zijn; wat in de praktijk dit niet haalbaar is;

Het decreet voorziet in de mogelijkheid dat beiden één of meer gemachtigden aanstellen om in hun plaats te tekenen;.

in dit kader werden eerdere raadsbeslissingen genomen op 22/12/2009, 24/11/2011 en 24/01/2017.

 

Feiten en context

Door de bevordering van Bram Lievens tot teamcoördinator en de reorganisatie van de werking binnen de organisatie dringt een aanpassing zich op.

Na advies van de betrokken dienst wordt voorgesteld om de heer Bram Lievens toe te voeren aan de groep van de secretaris en om mevrouw Adelheidis Torfs te schrappen uit deze groep, gezien zij een andere taakinvulling krijgt binnen de organisatie.

 

Juridische grond

artikel 93 en 165 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Financiële weerslag

NIHIL

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om de heer Bram Lievens toe te voegen aan de groep van de gemachtigden van de secretaris in het kader van de dubbele handtekeningregeling voor  betalingen vanuit de sociale dienstverlening en beslist tevens om mevrouw Adelheidis Torfs te schrappen van deze lijst.

 

Art. 2 :

De nodige schikkingen te treffen opdat deze persoon technisch in de mogelijkheid is om de nodige digitale handtekeningen te plaatsen.

 

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

4

betrokkenen, secretaris, financieel beheerder

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

financieel beheerder

in orde brengen van schikkingen

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

DC DE ROSMOLEN - AFBOUW WERKING. GOEDKEURING.

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

GRATIS GRONDAFSTAND AAN KANUNNIK DAVIDLAAN - HANDBOGENHOF - VAN OCMW LIER AAN STAD LIER. ONTWERP VAN AKTE. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

         OCMW raad 21/06/2016: De OCMW raad beslist voorzitter en secretaris te machtigen met betrekking tot de belofte gratis grondafstand van een stuk grond (39m²) aan de Kanunnik Davidlaan, kadastraal gekend als wijk K deel van nummer 258D.

 

Feiten en context

In het kader van de heraanleg van de Kanunnik Davidlaan, dient OCMW een gratis grondafstand te doen. Het af te stane deel is aangeduid als kavel 3 (39m²) en ingekleurd in geel (inneming 2) op bijgevoegd plan. Het perceel is kadastraal gekend als sectie K nummer 630 C P0000.

 

OCMW Lier deed op 21/06/2016 de belofte tot gratis grondafstand van het stukje grond. Notaris Van Cauwenbergh stelde ondertussen een ontwerp van akte op. De grond wordt hierbij bestemd om opgenomen te worden in het openbaar domein van de stad Lier.

 

De stad dient rekening te houden met een aantal bijzondere voorwaarden die werden opgelegd door het OCMW via de akte.

Het gaat om volgende erfdienstbaarheden:

- De brandgang in het voordeel van kavel 1(publieke ontwikkeling) en kavel 2 (private ontwikkeling) zal aangelegd worden op kavel 2, maar het definitieve tracé van deze brandgang moet nog vastgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning.

- Recht van doorgang/overgang: het tijdelijke recht van doorgang/overgang over de ganse kavel 1 en 2 om de Kanunnik Davidlaan te bereiken zal van rechtswege ophouden te bestaan van zodra kavel 3 werd opgenomen in het openbaar domein.

 

Het perceel is opgenomen in het gemeentelijk register van risicogronden, maar de afstanddoener verklaart dat de bedoelde mazouttanken en elektriciteitscabine niet gelegen waren op kavel 3 (doch wel op kavel 1) en door sloping verwijderd werden conform de geldende reglementering.

 

De gemeenteraad en OCMW raad dienen het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Adviezen

Technisch bureau: positief advies

 

Argumentatie

In het kader van de heraanleg van de Kanunnik Davidlaan, dient een perceel grond (kavel 3) afgestaan te worden aan de stad voor openbaar nut. De OCMW raad overweegt bijgevoegde akte, opgesteld door notaris Van Cauwenbergh, goed te keuren.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De OCMW raad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van akte opgesteld door notaris Van Cauwenbergh in het kader van de gratis grondafstand aan de Kanunnik Davidlaan (Handbogenhof) van kavel 3 (39m²) van OCMW Lier aan stad Lier.

De gemeenteraad dient dit ontwerp van akte eveneens goed te keuren.

 

De OCMW raad machtigt voorzitter en secretaris, en bij verhindering van de secretaris Ellen Boven en Guy Umans, voor de ondertekening van de akte en bijhorende stukken.

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

3

Technisch bureau, financiële dienst, notaris Van Cauwenbergh

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

VERKOOP GROND WAVERSESTEENWEG ( D 353Y ). WEIGERING.

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

PACHTRUIL GRONDEN WOONBAL. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In zitting van 21/03/2017 heeft de OCMW-raad ingestemd met de verkoop onder opschortende voorwaarde van de gronden ( bestemd in het RUP als recreatiegrond ) aan de gemeente Nijlen : de verkoopprijs werd bepaald op 660.000 euro,zijnde de schattingsprijs.

 

De verkoop is pas definitief als :

 

1) de verkoopakte is verleden

2) het RUP Woonbal definitief uitvoerbaar is

3) de huur-en pachtrechten op de gronden bestemd voor de voetbal beëindigd zijn.

 

 

1) De verkoopakte is verleden.

2) Het RUP werd in de gemeenteraad van Nijlen definief vastgesteld.  Na verstrijken van de toezichtstermijn van de provincie zal Nijlen het RUP publiceren in het Belgisch Staatsblad, waarna nog een schorsings- en/of vernietigingstermijn dient te verstrijken.  Het RUP wordt pas definitief als de schorsings- en/of vernietigingstermijn definitief verstreken is.

3) De pachter op deze gronden is akkoord met een pachtruil.  Hij zal de gronden op Woonbal ter beschikking stellen na het oogsten van de mais die er nu nog staat (eind september, begin oktober).  In ruil hiervoor krijgt de pachter enkele gronden aan de Fortweg te Lier ter beschikking. Vergoeding voor deze pacht blijft dezelfde.

 

Feiten en context

Pachter Van de Vel ( BVBA Cinfra ) huurt volgende percelen,die betrekking hebben op het te ontwikkelen (recreatie)gebied in het project Woonbal:

 

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 614a ( 50 are 00 ca ),genaamd Goorkant

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 615a ( 14 are 60 ca ),genaamd Goorkant

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 615c ( 15 are 30 ca ),genaamd Goorkant

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 615d ( 11 are 20 ca ),genaamd Goorkant

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 616a ( 69 are 50 ca ),genaamd Goorkant

Nijlen,Afdeling 1,Sectie D 605d ( 1 ha 13 are 52 ca ),genaamd Goorkant

 

In onderling akkoord werd afgesproken om een pachtruil tot stand te brengen met de gronden aan de Fortweg te Lier,kadastraal gekend als volgt :

 

- Lier,Afdeling 2,Sectie C 491A,C 501A,501 B:lot 1

- Lier,Afdeling 2,Sectie C 500B:lot 2

 

Deze afspraken werden door onze juridische dienst in een document 'pachtruil' gezet :

zie bijlage.

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer adviseert positief.

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

Juridische grond

OCMW-decreet

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist in te stemmen met de voorgestelde pachtruil en keurt de overeenkomst in bijlage goed.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Pachter Van De Vel

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

DADINGSVOORSTEL MAATWERK ARCHITECTEN, BOUWPROJECT KALVARIEBERG 5-8. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van een overheidsopdracht, georganiseerd door OCMW Lier, voor de restauratie van vier begijnhofwoningen te Lier (nl. Kalvarieberg 5-6-7-8)  werd Maatwerk architecten (MWA) in februari 2010 door de OCMW-raad aangesteld als ontwerper van de opdracht.

De Kerkfabriek is eigenaar van één van de te restaureren begijnhofwoningen en middels een samenwerkingsovereenkomst betrokken bij de opdracht.

 

Op de OCMW-raad van 18/02/2014 werd besloten de opdracht van MWA te beëindigen, hiervan werd MWA per brief van 05/03/2014 op de hoogte gebracht. Naar aanleiding hiervan zijn tussen partijen betwistingen ontstaan omtrent de afrekening van de diensten en de schadeloosstelling.

 

Per exploot van 3 maart 2016 heeft MWA het OCMW Lier en de Kerkfabriek gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen.

 

Feiten en context

Per vonnis van 27/06/2016 werd de heer ir. W. Callebaut aangesteld als gerechtsdeskundige.

De gerechtsdeskundige heeft eind maart 2017 een nota met voorstel tot compromis overgemaakt.

In deze nota komt de gerechtsdeskundige met het compromisvoorstel om nog een bedrag van 21.001,72euro te betalen aan MWA. MAW vorderde nog een gekapitaliseerd bedrag van 88.161,19euro.

 

Op basis daarvan zijn partijen in onderhandeling getreden en werd er een voorstel tot dading opgemaakt, dat nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de OCMW-raad.

Tijdens de onderhandelingen bleek dat OCMW en Kerkfabriek bereid waren het compromisvoorstel te aanvaarden; MWA echter niet.

Naast het bedrag dat nog betaald zou worden aan MWA dienden partijen ook rekening te houden met andere kosten, zoals:

         de intresten verschuldigd op de hoofdsom die werden geraamd op 6.000,00euro indien er werd uitgegaan van een hoofdsom van 21.000,00euro;

         de kosten van het deskundigenonderzoek die, de uren voor de compromisvergadering nog niet meegerekend, door de gerechtsdeskundige begroot werden op 6.434,48euro;

         de procedurekosten welke tegenpartij in haar laatste conclusie begroot heeft op 4.618,00euro.

Indien al deze kosten ten laste zouden komen van OCMW en Kerkfabriek komt dit neer op een totale kost van 38.053,00euro.

 

Om te voorkomen dat de kosten van intresten, deskundigenonderzoek en procedurekosten nog verder zouden oplopen werd door de door het OCMW aangestelde raadsleden van GD&A-advocaten geadviseerd om een besloten bedrag voor te stellen waarin alle bovenvermelde kosten inbegrepen zijn, en waarin nog een kleine extra tegemoetkoming wordt verleend aan MWA. Een bedrag van 41.250,00,00euro werd voorgesteld en aanvaard door de tegenpartij.

 

Met huidige dading wensen partijen het tussen hen bestaand geschil definitief te regelen, en de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen te beëindigen. Ze doen hiervoor wederzijdse toegevingen, zonder enige nadelige erkentenis en zonder aanvaarding van eigen schuld of fout of van de gegrondheid van de aanspraken van een andere partij.

Aldus wordt in het dadingsvoorstel het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1De vergoeding tot slot van alle rekeningen

 

Deze dading heeft betrekking op de hoger beschreven betwistingen. De dading doet evenwel op geen enkele wijze afbreuk aan de aansprakelijkheid van MWA voor alle door haar uitgevoerde werken.

 

Partijen zijn overeengekomen dat OCMW Lier en de Kerkfabriek aan MWA tot slot van alle rekeningen een totale som van 41.250,00 EUR zullen betalen, bestaande enerzijds uit 20.625,00 EUR, excl. BTW, ter vergoeding van prestaties en anderzijds uit 20.625,00 EUR, buiten de BTW, schadevergoeding alsook de vergoeding voor alle andere kosten, waaronder gerechtskosten.

 

MWA verklaart dat zij na ontvangst van de betaling niets meer te vorderen heeft van partijen OCMW Lier en de Kerkfabriek. Het betreft een betaling tot slot van alle rekeningen, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Op dit bedrag zijn geen intresten verschuldigd. MWA zal instaan voor alle (verdere) kosten van eender welke aard, waaronder de procedurekosten en de kosten van het deskundigenonderzoek. 

OCMW Lier en de Kerkfabriek zullen het bedrag van 41.250,00 EUR tot slot van alle rekeningen betalen aan MWA binnen de 10 werkdagen nadat voldaan is aan de opschortende voorwaarden vermeld in art. 3 van deze dading door overschrijving op het rekeningnummer op naam van MAAT_WERK architecten BVBA.

 

 

Artikel 2Overmaken van documentatie

 

Partij MWA zal binnen de 10 werkdagen nadat voldaan is aan de opschortende voorwaarden vermeld in art. 3 van deze dading de volgende documentatie overmaken aan partij OCMW Lier:

 

-De plannen, waaronder de opmetingsplannen, in DWG;

-De nota’s, waaronder de restauratienota, in Word;

-De foto’s in JPEG.

 

 

Artikel 3Opschortende voorwaarden

 

De inhoud van deze dading zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Lier en de Kerkraad, beide op 20 juni 2017. De onvoorwaardelijke goedkeuring van deze raden geldt, onder andere naast de ondertekening, als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van de dading.

 

Deze dading wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-schorsing of niet-vernietiging door de bestuurlijke toezichthoudende overheid binnen de wettelijke termijnen. De betreffende besluiten zijn immers onderworpen aan het algemeen administratief toezicht.

 

Een vernietiging door de toezichthoudende overheid leidt tot het verval van de dading. In voorkomend geval hernemen de partijen al hun rechten, doch zij verklaren zich akkoord om in voorkomend geval constructief en te goeder trouw nieuwe onderhandelingen en besprekingen te voeren om te pogen de reeds gerezen en eventueel toekomstige geschillen alsnog definitief minnelijk te beslechten.

 

 

Artikel 4De beëindiging van het geschil en van het geding

 

Partijen mandateren hun raadslieden het nodige te doen om – nadat voldaan is aan de opschortende voorwaarden vermeld in art. 3 van deze dading – het geding hangende voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen aldaar gekend onder rolnummer A.R. 16/634/A definitief te beëindigen. In geval van stilzitten van een partij, zal huidige dading gelden als instemming met deze doorhaling.

 

Iedere partij draagt haar eigen gerechts- en advocatenkosten. De kosten en erelonen van de gerechtsdeskundige ir. W. Callebaut worden uitsluitend gedragen door MWA.

 

Adviezen

GD&A-advocaten adviseert om het dadingsvoorstel te aanvaarden met volgende argumentatie:

 

Er weze herhaald dat het besloten bedrag van 41.250,00 euro alleszins volgende elementen omvat:

-       De hoofdsom en de interesten, waarbij de tegenpartij in haar laatste conclusie nog een gekapitaliseerd bedrag van 88.161,19 euro vorderde, en de gerechtsdeskundige tijdens de vergoeding gesproken heeft over de tenlastelegging van een bedrag van 35.000,00 à 45.000,00 euro te vermeerderen met interesten van om en bij 9.000,00 euro;

-       De kosten van het deskundigenonderzoek, waarbij deze, de vergadering van gisteren niet meegerekend, door de gerechtsdeskundige begroot werden op 6.434,48 euro;

-       De procedurekosten, welke de tegenpartij in haar laatste conclusie begroot heeft op 4.618,00 euro.

Het verzoeningsvoorstel van de gerechtsdeskundige ligt dus erg dicht in de buurt van het bereikte onderhandelingsresultaat, zo alle kosten die ermee gepaard gaan in rekening gebracht worden. Daarbij wordt dan nog abstractie gemaakt van het gewijzigd inzicht van de gerechtsdeskundige lopende de vergadering op een aantal punten, ten bate van de tegenpartij. Bovendien vermijdt u verdere kosten voor het deskundigenonderzoek (door de gerechtsdeskundige begroot op een veelvoud, om dan nog enkel aan een voorverslag te komen) en van verdere procedure- en advocatenkosten.

 

 

Financiële weerslag

Het voorgestelde dadingsbedrag wordt uitgesplitst  in een deel waarop nog 21% btw dienst te worden betaald, en een deel buiten btw.

Op deze manier komt men tot de volgende totaalsom:

         24.423,02 EUR + 21% btw= 29.551,85 incl. btw

         16.826,98 EUR buiten btw

TOTAAL: 46.378,83 EUR incl. btw

 

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Kerkfabriek worden dergelijke kosten verdeeld volgens de verdeelsleutel 1/4de ten laste van de Kerkfabriek, 3/4de ten laste van het OCMW.

Volgend bedrag is dus ten laste is van de Kerkfabriek: 11.594,71 euro

Volgend bedrag is dus ten laste is van het OCMW: 34.784,12 euro

 

 

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/002/005/004/008

Renovatie Kalvarieberg 5-6-7-8

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad keurt het voorgelegde dadingsvoorstel goed, teneinde zo het bestaand geschil tussen Maatwerk architecten en het OCMW Lier definitief te regelen, en de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen afdeling Mechelen definitief te beëindigen.

 

Het dadingsvoorstel wordt maar goedgekeurd onder volgende opschortende voorwaarden:

         De inhoud van deze dading wordt tevens goedgekeurd door de Kerkraad van kerkfabriek Sint Gummarus (en bijkerk Sint-Margarita, begijnhof).

         Deze dading wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-schorsing of niet-vernietiging door de bestuurlijke toezichthoudende overheid binnen de wettelijke termijnen.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

Het voorgestelde dadingsbedrag wordt uitgesplitst  in een deel waarop nog 21% btw dienst te worden betaald, en een deel buiten btw.

Op deze manier komt men tot de volgende totaalsom:

         24.423,02 EUR + 21% btw= 29.551,85 incl. btw

         16.826,98 EUR buiten btw

TOTAAL: 46.378,83 EUR incl. btw

 

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Kerkfabriek worden dergelijke kosten verdeeld volgens de verdeelsleutel 1/4de ten laste van de Kerkfabriek, 3/4de ten laste van het OCMW.

Volgend bedrag is dus ten laste is van de Kerkfabriek: 11.594,71 euro

Volgend bedrag is dus ten laste is van het OCMW: 34.784,12 euro

 

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/2/5/4/8

plannen en studies, erelonen

34.784,12 euro

47.215,88 euro

Budgetsleutel

21400000/0119

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

TB gebouwen

De verdere afhandeling van het dadingsvoorstel te regelen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

GASTHOEVE - UITBREIDING OPDRACHT. GOEDKEURING.

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

HANDBOGENHOF: VERREKENING 3.  GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Op 08 oktober 2014 besliste de OCMW-raad om de opdracht 'PPS Woonzorgcampus Kan. Davidlaan' te gunnen aan de THV Artes Group-Artes Projects.

 

Feiten en context

In de PPS-overeenkomst werd opgenomen dat de kosten m.b.t. mogelijke archeologische onderzoeken en/of vondsten ten laste zijn van het OCMW van Lier.

In opdracht van het OCMW werd er een archeologisch onderzoek uitgevoerd d.m.v. proefsleuven. In deze opdracht was het dichten van deze sleuven niet inbegrepen.

Hiervoor dient de THV Artes Group-Artes Projects een verrekening in van 605,00euro incl. BTW.

 

Argumentatie

Aangezien, volgens de PPS-overeenkomst, het archeologisch onderzoek ten laste is van het OCMW dient het OCMW ook de kosten te dragen voor het dichten van de archeologische proefsleuven. Het  verrekeningsvoorstel 3 kan worden aanvaard.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004/001/024/001

Bouw nieuw dienstencentrum

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW-raad keurt verrekeningsvoorstel 3 van de THV Artes Group-Artes Projects goed t.b.v. 605,00euro incl. 21% BTW, voor het dichten van de archeologische proefsleuven.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

4/1/24/1

Nieuw dienstencentrum

605,00euro incl. btw

72.995,26euro

Budgetsleutel

2210007/095102

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

financiële dienst OCMW

1

THV Artes Group-Artes Projects

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

TB gebouwen

THV AG-AP op de hoogte te brengen van de raadsbeslissing

Financiële dienst OCMW

vastlegging aanmaken

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN VAN OUDERLINGENWONINGEN VAN HET OCMW VAN LIER - EINDAFREKENING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2016/389 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het OCMW.

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 63.031,95 excl. btw of € 66.813,87 incl. 6% BTW. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Eandis REG-afdeling, Postbus

10020 te 2800 Mechelen. Dit deel werd geraamd op € 9.204,62.

 

Het betreft een opdracht waarbij het Stadsbestuur Lier de procedure voert en optreedt als lasthebber. De OCMW-Raad gaf hiertoe machtiging op de OCMW raad van 18 oktober 2016.

 

De OCMW-Raad van 13/12/2016 besliste de opdracht "Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier" te gunnen aan de economisch

meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde GT

Foam bvba, Nijverheidsstraat 8 te 2381 Weelde, voor een bedrag van 30.014,02euro excl. BTW of 31.814,86euro incl. 6% BTW.

 

De aanvangsdatum van de werken werd vastgelegd op 25/01/2017. 

Op 22/03/2017 werden de werken voltooid.

Op 5/04/2017 was er een rondgang met het oog op de voorlopige oplevering van de werken. In aanwezigheid van Veerle Reyniers werd vastgesteld dat de opdracht correct en volledig werd uitgevoerd. De OCMW-Raad van 18/04/2017 keurde de voorlopige oplevering goed.

 

De subsidies voor het na-isoleren van de spouwmuren werden aangevraagd.

 

Feiten en context

In zitting van 18/04/2017 besliste de OCMW-Raad de na-isolatie van de woningen De Kozak niet te laten uitvoeren wegens groot risico op gevolgschade.

Van de toegewezen opdracht werd aldus slechts 19.319,97euro incl. 6% BTW uitgevoerd.

 

Argumentatie

De eindafrekening dient goedgekeurd te worden.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002/005/005/005

Gebouwen, bedrijfsmatige vaste activa - Na-isoleren muren ouderenwoningen

 

De eindafrekening is als volgt:

 

Toewijzingsbedrag incl. 6% BTW

31.814,86

Niet uitgevoerd werk incl. 6% BTW (woningen De Kozak)

- 12.494,89

Totaal uitgevoerd

19.319,97

Reeds gefactureerd en betaald incl. 6% BTW

19.319,97

Saldo nog te facturen en te betalen incl. 6% BTW

0,00

 

 

 

De toegewezen subsidie voor deze werken bedraagt 8.046,96euro.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW-Raad keurt de eindafrekening van de opdracht "Na-isoleren van spouwmuren van ouderlingenwoningen van het OCMW van Lier", uitgevoerd door de firma GT Foam, goed voor een totaalbedrag van 19.319,97euro incl. 6% BTW.

De toegewezen subsidie voor deze werken bedraagt 8.046,96euro.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Financiële dienst OCMW

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

RAAMCONTRACT VOOR HET RUIMEN VAN SEPTISCHE PUTTEN VOOR HET OCMW EN STADSBESTUUR LIER. KENNISNAME TOEWIJZING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Raamcontract voor het ruimen van septische putten voor het OCMW en Stadsbestuur Lier” werd een bestek met nr. 2017/424 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het technisch bureau - gebouwen.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Raamcontract voor het ruimen van septische putten voor het OCMW en

Stadsbestuur Lier), raming: € 6.840,00 excl. btw of € 8.276,40 incl. 21% btw;

de opdracht kan maximaal 3 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 27.360,00 excl. btw of €

33.105,60 incl. 21% btw.

 

Het aandeel van de stad wordt geraamd 1718 euro incl BTW.

Het aandeel van het OCMW wordt geraamd op 6558,20 euro incl BTW.

 

Stadsbestuur Lier treedt in deze procedure op als aankoopcentrale.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere

deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers

zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 april 2017

goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht,

met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24 april 2017 om de

plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure:

- Lazeroms, Scheerslei 4 te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver;

- Lierse Ruimingswerken, Antwerpsesteenweg 60 A te 2500 Lier;

- Ruimdienst 't Ruimerke, Rupelweg 6 te 2850 Boom;

- Dieltjens Bart, Bevelsesteenweg 92 te 2220 Heist-op-den-Berg;

- Eddy Laenen, Steenovens 1 te 2440 Geel;

- Aerts & Verstraeten Bvba, Rupelweg 6 te 2850 Boom;

- Stijn Van de Velde, Paaiestraat 5 bus 8 te 2500 Lier.

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 juni 2017 de opdracht te gunnen aan aan de enige bieder, zijnde Lazeroms, Scheerslei 4 te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 mei 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 22 augustus 2017.

Er werd 1 offerte ontvangen van Lazeroms, Scheerslei 4 te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Op 24 mei 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van

nazicht van de offertes op.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

Juridische grond

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52,  tweede lid, 12°.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en

43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot

en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel

26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en meer bepaald artikel 38

die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor rekening van verschillende

aanbestedende overheden toelaat.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105 en artikel 138.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,

meer bepaald artikel 5, § 3.

 

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad neemt kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 24 mei 2017, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze

beslissing.

De OCMW raad neemt kennis dat de basisopdracht werd gegund aan de enige bieder, zijnde

Lazeroms, Scheerslei 4 te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, tegen de eenheidsprijzen

vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek

met nr. 2017/424.

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

SYMFOROSASTRAAT: VERREKENING 1: ASBESTVERWIJDERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De OCMW raad besliste op 13 september 2016 de opdracht 'Restauratie van acht Begijnhofwoningen en een waardevol restant van het oud convent' te gunnen aan de firma THV Denys-Building.

 

Feiten en context
Er werd voorafgaandelijk aan het opstellen van het aanbestedingsdossier geen asbestinventaris opgemaakt.

In het bouwdossier werd een post opgenomen om een asbestinventaris op te maken en werd beschreven dat de aannemer in zijn offerte moest rekening houden met het mogelijk asbesthoudend zijn van golfplaten, schoorsteenpijpen en plaatmateriaal, dus asbest in gebonden toestand dat normaliter te verwijderen is volgens de methode van de "eenvoudige handelingen".

 

Bij de opmaak van de asbestinventaris werd vastgesteld dat  in één lokaaltje van de woning Symforosastraat 12 asbesthoudende vloerbekleding aanwezig is. Deze vloerbekleding moet d.m.v. de procedure van "hermetische zone" verwijderd worden (aangepaste kleding en beschermingsmiddelen, werken in een onderdrukzone met sas en douches,...)

Deze methodiek is aanzienlijk omslachtiger en was niet te voorzien door de aannemer.

Daarom dient de aannemer hiervoor een verrekeningsvoorstel in t.b.v. 5.117,50euro excl BTW.


Projectarchitect Studio Roma keurde deze verrekening goed.

 

Argumentatie

Wijzigingen van een opdracht (verrekeningen) dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002.005.004.011

Renovatie Symforosastraat

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad keurt verrekeningsvoorstel 1 voor de renovatie Symforosastraat goed m.b.t. het verwijderen van asbesthoudende vloerbekleding volgens de "hermetische zone", en dit voor een bedrag van 5.117,50euro excl. BTW of 5.424,55euro incl. 6% BTW.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

002.005.004.011

Renovatiewerken Symforosastraat

5.424,55euro incl. 6% BTW

716.827,15euro

Budgetsleutel

26016307/0119

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Financiële dienst OCMW

1

THV Denys-Building

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Technisch bureau Gebouwen

beslissing overmaken aan aannemer

Financiële dienst OCMW

vastlegging aanmaken

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

UITBREIDING DELEGATIE HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID. GOEDKEURING.

 

Bram Lievens is aangesteld als teamcoördinator onthaal, intake en administratie binnen de dienst sociale dienstverlening.

Om sneller en efficiënter te kunnen werken is het aangewezen dat ook Bram Lievens  alle documenten en briefwisseling van zijn team kan ondertekenen inclusief de beslissingsbrieven van het BCSD en het verplichte GPMI.

 

Overeenkomstig het ocmw-decreet, artikel 181 en artikel 185. besliste de secretaris om haar handtekeningsbevoegdheid ook te delegeren aan Bram Lievens, teamcoördinator onthaal, intake en administratie binnen de dienst Sociale Dienstverlening voor het ondertekenen van alle documenten en briefwisseling van zijn team, het GPMI en de beslissingen van het BCSD.

 

BESLUIT

Art. 1 :

De Raad neemt kennis van de delegatie handtekeningsbevoegdheid aan Bram Lievens.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

HERZIENING CONTRACTEN WZC PARADIJS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

In september 2016 is het nieuwe opname beleid van ons woonzorgcentrum in voege gegaan. Naar aanleiding hiervan werden de de opnameovereenkomsten en de interne afsprakennota's aangepast en reeds besproken in de stafvergadering van het WZC.

 

Juridische grond

De organieke wet op het OCMW.

Het OCMW decreet.

 

Argumentatie

De huidige contacten aangaande de interne afsprakennota’s, de opnameovereenkomsten voor residentiële zorg en de kortverblijven zijn omwille van het nieuwe opname beleid niet meer up to date en zijn aan vervanging toe.

De aangebrachte wijzigingen zijn in de bijlagen in het rood aangebracht.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de gewijzigde opnameovereenkomsten voor residentiële zorg en kortverblijf en de interne afsprakennota's voor residentiële zorg en kortverblijf goed te keuren.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

WZC

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

HANDBOGENHOF: WIJZIGING INRICHTING KEUKEN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Op 08 oktober 2014 besliste de OCMW-raad om de opdracht 'PPS Woonzorgcampus Kan. Davidlaan' te gunnen aan de THV Artes Group-Artes Projects.

In kader van deze opdracht bouwt het OCMW van Lier momenteel op de site Handbogenhof in de K. Davidlaan een nieuw dienstencentrum.
In het gebouw is een keuken voorzien. In het eisenprogramma, beschreven in het lastenboek, staat deze keuken omschreven als een kleine keuken, inclusief alle benodigdheden en toestellen (geen bereiding van maaltijden).

In de offerte is een keuken voorzien met een keukenmeubel met huishoudelijke toestellen (vaatwasser, oven, microgolfoven, inductiekookplaat, combi koelkast-diepvriezer).

 

Feiten en context

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24/7/09 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling  voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bepaalt in bijlage VI de erkenningsvoorwaarden voor lokale dienstencentra. Deze regelgeving bepaalt kwaliteit, omkadering, hulp en dienstverlening, werking klachten en inspraak en infrastructuur. 

In een erkend, attractief centrum is het verstrekken van maaltijden noodzakelijk.

Het is niet de bedoeling in het nieuwe dienstencentrum dagelijks maaltijden te bereiden.

Het is wel de bedoeling om

-  dagelijks maaltijden te laten aanleveren

   De mogelijkheden tot levering, ook op andere locaties in onze stad door wzc Paradijs en /of

   Mivas worden momenteel onderzocht.    

-  een kook- en afwasruimte te voorzien die mogelijkheden schept om dagelijks kwaliteitsvolle

   maaltijden aan te bieden en  vrijwilligers op een haalbare en aangename wijze 

   in te zetten bij de verdeling (uitscheppen, opdienen, afwassen, …)

Ook voor dergelijk aanbod moet de keuken voldoen aan verregaande normen, opgelegd door het F.A.V.V. Na gesprekken met de specialiste van IDEWE op vlak van HACCP-normering blijkt dat er met de huidig voorzien uitrusting van de keuken niet kan voldaan worden aan deze normen, daarom wenst men over te stappen tot de inrichting van een semi-professionele keuken met in de cafetaria een bedieningstoog.

 

Alvorens het studiewerk (met bijhorende studiekost) voor deze aanpassing te bestellen wensen we eerst zekerheid dat de OCMW-raad akkoord kan gaan met dergelijke keukenuitrusting en bijhorende meerkost.

Het is moeilijk de meerkost te berekenen alvorens de meer uitgeruste keuken werd uitgewerkt.

Richtinggevend kan worden verwezen naar de kostprijs van de keukentoestellen die werden aangekocht voor de keuken die werd aangekocht voor een vergelijkbare keuken in een dienstencentrum in Berchem, namelijk 50.933,53 euro (exclusief BTW) (zie bijlage). 

Hierbij moeten uiteraard nog de nodige bouwkundige aanpassingen gerekend worden (extra wandbetegeling, verhogen vermogen, enz...) en de studiekost.

Grofweg kan geraamd worden dat de meerkost voor het inrichten van de keuken als semi-professionele keuken zal schommelen tussen de 50.000,00 en de 80.000,00 euro.

 

Argumentatie

Het aanbieden van maaltijden:

         is noodzakelijk in een dienstencentrum. Dit beantwoordt aan de vraag van senioren, is succesvol. In de huidige locaties in Lier en op tal van plaatsen buiten Lier en schept hoge verwachtingen bij gebruikers.

         is opgenomen in de erkenningsvoorwaarden. Een dagelijks aanbod behoort tot de verplichte hulp- en dienstverlening.

         impliceert het beantwoorden aan strenge normen van hygiëne en veiligheid. De Haccp (Hazard Analysis Critical Control Point) legt procedures vast mbt  gevarenanalyse, controlepunten, verificatie, registratie, …. met als doel het vermijden van besmetting en  aandoeningen in elke schakel proces (o.m. bereiding, transport, opslag)

         veronderstelt interne regels en een geschikte inrichting voor het inschakelen van vrijwilligers (o.m. veilige apparatuur, netheid, omgaan etenswaren, afval,  …) 

         een goede organisatie (inschrijvingen, bediening, afruim, onderhoud, voedseloverschotten, …) 

 

Met de vraag naar treffelijke accommodatie:

         wordt correcte toepassing van regelgeving en (latere) positieve controle(s) door inspectiediensten nagestreefd

         worden huidige (soms geïmproviseerde) toestanden in de locaties vermeden 

         kan ter plaatse toegevoegde waarde verleend worden (bv. bakken, verwarmen, …)  

         kan een gedifferentieerde menu voor de doelgroep worden aangeboden (bv. gezondheidsredenen, vegetarisch, keuzemogelijkheid, …)

         kunnen senioren geactiveerd worden door het aanbieden van specifieke activiteiten (betrekken bij bereidingen, kookcursus, onbekende gerechten, …)

         kunnen specifieke activiteiten georganiseerd worden (feesten, open deurdagen, …)

 

Gezien de inrichting van de keuken nu nog aangepast kan worden in de fase van de bouwwerken, is het aangewezen om de vraag tot wijziging naar een semi-professionele keuken te bekijken.  Zo wordt vermeden dat na opening van het dienstencentrum de keuken alsnog moet aangepast worden om de beoogde dienstverlening te kunnen bieden, wat dan waarschijnlijk nog een grotere meerkost met zich meebrengt. 

Het is aangewezen de studie voor de semi-professionele keuken alvast te laten uitvoeren, als dan de meerkost grondiger kan geraamd worden dient het uitgewerkte voorstel terug op de OCMW-raad te worden voorgelegd.
 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004.001.024.001

Bouw nieuw dienstencentrum

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om de aanpassing van de keuken van het dienstencentrum op de site Handbogenhof te laten onderzoeken. Een uitgewerkt voorstel met volledige prijsofferte moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad.

In deze studie zal zowel de infrastructuur als de consequenties voor personeel/ vrijwilligers aan bod komen.

De studiekosten voor de infrastructuurwerken worden geraamd op 8.000,00 euro incl. BTW. De OCMW raad beslist het bedrag van de studiekost vast te leggen.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

004.001.024.001

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw - nieuw dienstencentrum

8.000,00euro

incl BTW

64.995,26euro

Budgetsleutel

2210007/095102

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Artes Group- Artes Projects

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

TB gebouwen

THV AG-AP op de hoogte brengen van de genomen beslissing en het bestellen van studie infrastructuur

dienstencentrumleider

uitvoeren studie personeelsconsequenties

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 20 juni 2017

 

SOCIAAL HUIS: KOST HERAANLEG BINNENSTRAAT. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De bouwwerken van het sociaal huis werden voorlopig opgeleverd op 28/08/2014.

De definitieve oplevering heeft tot op heden, omwille van diverse opmerkingen, niet plaatsgevonden.

Eén van de belangrijkste opmerkingen om de definitieve oplevering te weigeren is de toestand van de vloer van de binnenstraat.

 

Feiten en context

De voegen van de vloer van de binnenstraat verzanden volledig en ook de hechting met de ondergrond is een probleem, diverse kasseien komen los.

Er werd een proefvlak aangelegd met een andere uitvoeringsmethode, deze is duurzamer en vertoont niet de gebreken zoals in de rest van de straat.

Er is discussie ontstaan over de verantwoordelijkheid voor deze gebreken. Om de discussie niet langer te laten aanslepen, en sneller tot een oplossing te komen, wordt er een voorstel gedaan om de kosten van de heraanleg te verdelen onder de partijen. De voorgestelde uitvoeringsmethode is duurder dan de oorspronkelijke uitvoeringsmethode, daarom wordt ook een tussenkomst van het OCMW gevraagd met als motivatie dat deze kost ook had betaald moeten worden indien er initieel was gekozen voor deze duurdere uitvoeringsmethode.

 

De offerte voor de heraanleg van de binnenstraat bedraagt 57.419,42 excl. btw, 69.477,50 euro incl. btw. De verzekering van de aannemer komt tussen voor een bedrag van 12.307,18 euro.

De resterende kost is dan 57.170,31 euro incl. btw. Er wordt gevraagd aan het OCMW om iets minder dan 1/3de van deze restkost te dragen, nl. 18.195,27 euro incl. btw, het overige deel blijft ten laste van de aannemer Cordeel.

 

Argumentatie

Om tot een versnelde oplossing te komen voor de heraanleg van de straat in het Sociaal huis wordt voorgesteld om een deel van de kosten voor de heraanleg ten laste van het OCMW te nemen. De nieuwe aangepaste uitvoeringsmethode is duurder en duurzamer dan de uitvoeringsmethode die was voorgeschreven in het lastenboek.

 

Financiële weerslag

Aan het OCMW wordt gevraagd om een de kost van 15.037,41 euro excl. btw of 18.195,27 euro incl. btw te dragen.

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/3/11/4/2

investeringen nieuw sociaal huis btw

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om een deel van de kosten voor de heraanleg van de binnenstaat Sociaal huis te dragen om zo tot  een versnelde oplossing te komen voor de heraanleg van de straat. Een bedrag van 18.195,27 euro incl. btw zal worden vastgelegd voor de uitvoering door aannemer Cordeel.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/3/11/4/2

Vaste activa in aanbouw: Sociaal huis

18.195,27 euro incl. btw

72.266,45 euro

Budgetsleutel

26016907/01419

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

TB gebouwen

Cordeel de opdracht geven de werken uit te voeren.