NOTULEN VAN DE OCMW_RAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 21 maart 2017

Van 19.15 uur tot 20 uur

 

Aanwezig:

Marleen Vanderpoorten, voorzitter

Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau, Geert Marrin en Dirk Janssens, raadsleden

Katleen Janssens, secretaris

 

Verontschuldigd:

Anja Vlaeymans, raadslid

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERSLAG VORIGE VERGADERING. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Op 21/2/2017 hield de OCMW raad een vorige vergadering waarvan verslag werd gemaakt.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van de vorige vergadering dd 21/2/2017 goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

PROJECT WOONBAL.  VERKOOPSCOMPROMIS, PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, BESTEK STUDIEBUREAU INFRASTRUCTUURWERKEN EN PROJECTPLAN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De OCMW-raad besliste op 26 mei 2015 de intentieverklaring in dit project goed te keuren. Zie bijlage 1.

De OCMW-raad besliste op 21 juni 2016 om de goedkeuring van de verdergang van het project en de documenten als bijlage te verdagen om in september 2016 eerst een gedetailleerdere financiële impact van het gehele project te kunnen inschatten.

In september 2016 werd de financiële  impact voor OCMW Lier besproken en er bleef één heikel punt ter discussie, met name de 185.000 euro die OCMW moet betalen als compensatie voor het sociaal objectief dat gerealiseerd zal worden op de grond van het voetbal.

 

Feiten en context

In het project Woonbal werden reeds vele besprekingen gevoerd.

Om het dossier verdergang te laten vinden, dienen een aantal principes en documenten te worden goedgekeurd.

Hieronder worden de krachtlijnen van de documenten als bijlage geschetst.

Omdat er discussie bleef bestaan over de 185.000 euro voor sociaal objectief, wordt in deze beslissing de 185.000 euro gedetailleerder uitgewerkt. (Herkomst bedrag + afspraken betaling)

 

1. Verkoopscompromis

De gronden, eigendom van het OCMW, bestemd in het RUP als recreatiegrond en dienstig in het project voor de voetbalvelden in Nijlen, worden verkocht door het OCMW aan de gemeente Nijlen voor een prijs van 660.000 euro, zijnde de schattingsprijs.

De verkoop is echter pas definitief als :

-De akte is verleden

-Het RUP definitief uitvoerbaar is

-De huur- en pachtrechten op de gronden bestemd voor de voetbal beëindigd zijn.

Het is ook pas op dat moment dat de aankoopsom zal betaald worden. 

 

2. Publiek publieke samenwerkingsovereenkomst

Het betreft hier een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nijlen en het OCMW Lier.

Krachtlijnen :

 

a) Verkoop van de gronden bestemd voor recreatie.

 

Zie punt 1 hiervoor.

 

b) Studie infrastructuur op de gehele site.

 

Er dient één ontwerper aangesteld te worden voor de studie van infrastructuur op de gehele site. De gemeente Nijlen wordt aangesteld als aanbestedende overheid.  De opdracht dient uitgeschreven te worden conform het bestek als bijlage. 

 

Er wordt voorzien in een afzonderlijke betaling van deze opdracht, door enerzijds gemeente Nijlen en anderzijds OCMW Lier. Hierdoor zal het OCMW alleen de kosten dragen die betrekking hebben op de studie infrastructuurwerken voor haar eigendom in woongebied. Zie plannetje als bijlage, het roze deel is te betalen door OCMW voor wat de studie infrastructuur betreft.

 

c) Effectieve ontwikkeling van het woongebied.

 

Voor de effectieve ontwikkeling van het woongebied, wordt geopteerd voor een publiek private samenwerking met een private partner.

 

Voor de keuze van de private partner zal door het OCMW Lier een PPS-bestek worden opgemaakt waarin naast de prijs ook rekening wordt gehouden met de kwaliteit en architectuur van de woningen en de inhoud van het voorgestelde project.

Het OCMW Lier behoudt zich het recht voor een minimaal prijscriterium in te stellen waarbij inschrijvingen die hieraan niet voldoen niet worden weerhouden.

Aan beide criteria, m.n. enerzijds de prijs en anderzijds de kwaliteit en architectuur van de woningen en de inhoud van het voorgestelde project, wordt eenzelfde gewicht toegekend in het verkoopdossier/PPS-bestek.

Het op te stellen bestek dient goedgekeurd te worden door de OCMW-raad.

 

De beoordeling van de inschrijvingen zal gebeuren door  een jury.  De jury zal bestaan uit vier juryleden, aan te duiden door het OCMW Lier.  Eén van die juryleden is zeker de ruimtelijk planner van de gemeente Nijlen.

De jury beoordeelt de inschrijvingen bij consensus. De prijs wordt beoordeeld op basis van de regel van drie in de overheidsopdrachtenwetgeving. De architectuur en kwaliteit van de woningen en de inhoud van het voorgestelde project wordt beoordeeld op basis van de beoordeling van de vakkundige jury.

Toewijzing dient weerom te gebeuren door de OCMW-raad.

 

d) Werkgroep

 

Er wordt een werkgroep opgericht die waakt over de verdergang van het project en over de uitvoering conform de afspraken. 

 

Deze werkgroep bestaat uit :

- de ruimtelijk planner Nijlen

- de secretaris Nijlen

- de stedenbouwkundig ambtenaar Lier

- het departementshoofd Algemene Zaken en Wonen, Leven en Ondernemen Lier

 

De mogelijkheid bestaat deze werkgroep nog uit te breiden op een later tijdstip met de directeur van het autonoom gemeentebedrijf SOLag.

 

3. Bestek studie infrastructuurwerken op de gehele site

 

Het betreft hier het bestek waarvan sprake in voorgaand puntje 2, b). 

Nijlen is aanbestedende overheid.  Gunningscriteria zijn enerzijds de kwalitatieve technische waarde, plan van aanpak en samenstelling van het projectteam (voor 50 punten) en anderzijds de prijs (voor 50 punten).

 

De gemeente Nijlen zal slechts overgaan tot gunning van de gezamenlijke studieopdracht zoals voorzien in het bestek, nadat de ontvangen offertes in de werkgroep werden besproken en er binnen de werkgroep consensus bestaat over de economische voordeligste regelmatige offerte.

 

Hier zal het OCMW de kosten dragen die noodzakelijk zijn voor de studie van de infrastructuurwerken op haar eigendommen in woongebied (zie roze deel van het plannetje als bijlage en zie ook puntje 2, b).

 

4. Projectplan

 

a) voetbalpark

De gemeente Nijlen zal instaan voor de aankoop van de gronden van het OCMW (zie punt 1).  Nijlen zal ook instaan voor de aanleg en het beheer van de publieke delen.  KFC Nijlen zal instaan voor de aanleg en het beheer van de voetbalvelden en toebehoren.

 

b) woonontwikkeling

Op deze gronden zijn drie grote eigenaars : OCMW Lier, KFC Nijlen en Infrabel.

 

Het masterplan voorziet 151 woongelegenheden opgedeeld in 9 woonvelden. 

 

Op het deel van KFC Nijlen wordt het sociaal objectief gerealiseerd. 

 

Op het deel van het OCMW Lier worden 98 woonéénheden (indicatief) voorzien en wordt geen sociaal objectief gerealiseerd.  Omdat dit sociaal objectief niet op de gronden van het OCMW wordt gerealiseerd, zal er als last in de verkavelingsvergunning aan het OCMW worden opgelegd, namelijk het betalen van een afkoopsom twv 185.000 euro. Dit bedrag werd bepaald op basis van het verschil tussen:

- enerzijds, het bod van Vossenmeren, een privé-ontwikkelaar, op de gronden (hetgeen is uitgebracht tav de heer Verstraeten, voorzitter KFC Nijlen) t.w.v. 1.485.000 euro.

- en anderzijds, het bod van de Kleine Landeigendommen, sociale huisvestingsmaatschappij, op de gronden  (hetgeen is doorgegeven aan de gemeente Nijlen) t.w.v. 1.300.000 euro. Beide documenten zitten als bijlage 6 en 7.

Initieel was de bedoeling dat OCMW Lier dit bedrag in het geheel voor haar rekening nam. Na onderhandelingen werd afgesproken dat dit bedrag voor de helft zal betaald worden door OCMW Lier en voor de helft door de gemeente Nijlen. De helft van de gemeente Nijlen zal nog gesplitst worden in de helft voor gemeente Nijlen (dus één vierde van 185.000 euro) en de helft voor KFC Nijlen (dus ook één vierde van 185.000 euro). Deze afspraken dienen in een juridisch sluitend document te worden opgenomen.

 

Om het vergunningenrisico voor de PPS te minimaliseren, zal de verkavelingsaanvraag en de bijhorende stedenbouwkundige aanvraag voor de wegenis ingediend worden door het OCMW Lier.

 

De gronden van Infrabel worden deels voorzien voor de aanleg van de parking, een ander deel ervan is voorzien voor 12 wooneenheden (indicatief). Hier is de bedoeling dat de gemeente Nijlen de parking voor de NMBS (Infrabel) aanlegt in ruil voor het verkrijgen van de gronden bestemd voor de 12 wooneenheden.

 

De timing en de ramingen vermeld in het projectplan zijn indicatief.

 

 

 

De vier documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. 

 

Hetzelfde zal gebeuren op de gemeenteraad van Nijlen na principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Op de gemeenteraad van Nijlen van 28 juni 2016 is het RUP voorlopig vastgesteld.  De definitieve vaststelling van het RUP is op de gemeenteraad van Nijlen van 9/3/2017 met

60 dagen uitgesteld. De definitieve vaststelling van het RUP hangt immers af van het al dan niet akkoord van de OCMW-raad Lier met het project dat nu voorligt. Definitieve vaststelling RUP dient te gebeuren voor 2/5/2017.

 

Als globale samenvatting van de huidige kosten en opbrengsten wordt volgende meegegeven.

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Verkoop van gronden op de site aan NMBS voor de aanleg van een parking (in 2010)

550.000 euro

Studiekosten infrastructuurwerken

72.500 euro (raming)

Verkoop van de gronden bestemd voor het voetbalpark aan de gemeente Nijlen

660.000 euro

Afkoopsom sociaal objectief

95.000 euro

Grondopbrengsten bij verkoop in de PPS-constructie

te berekenen in een financiaal detail (door SOLag berekend)

2.800.000 euro > 3.900.000 euro

Kosten bouwrijp maken van de gronden in de woonontwikkeling

Door Solag berekend 1.103.520 euro.

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat grote opbrengsten in zulke constructie pas kunnen instromen na enkele investeringen.

 

Voor de juiste detailberekeningen om de juiste financiële haalbaarheid van het project te kennen, wordt verwezen naar het document als bijlage.

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer adviseert positief. SOLag adviseert positief.

 

Juridische grond

OCMW-decreet

Overheidsopdrachtenwetgeving

Koop - verkoopprincipes

Verbintenissenrecht : publiek publieke samenwerking.

 

Argumentatie

De OCMW-raad overweegt de te nemen investeringen,  en neemt tevens in overweging de opbrengsten die in de toekomst uit deze constructie zullen kunnen voortvloeien. 

 

 

 

 

Stemming

 

9 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Ismaël Tafforeau, Geert Marrin en Dirk Janssens

1 stem tegen: Walter Marien

Goedkeuring met 9 stemmen voor - 1 stem tegen

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de documenten als bijlage goed te keuren :

- verkoopcompromis onder opschortende voorwaarden tussen OCMW Lier en gemeente Nijlen voor de gronden bestemd voor het voetbalpark

- publiek publieke samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Lier en gemeente Nijlen voor de samenwerking in het project Woonbal

- bijzonder bestek overheidsopdracht diensten met als voorwerp 'studieopdracht infrastructuurwerken Woonbal Nijlen'

- projectplan ikv uitwerking project Woonbal Nijlen.

 

Enige voorwaarde aan deze goedkeuring is het afsluiten van een juridisch document waarin de verdeling van de 185.000 euro wordt gestipuleerd.

Om het geheel verder te begeleiden waar nodig, stelt de OCMW-raad GD&A advocaten uit Mechelen aan.

 

Art. 2 :

Momenteel zijn er geen onmiddellijke financiële gevolgen als resultaat van deze beslissing, maar op termijn zullen die er wel zijn.  Zie uitleg hierboven. 

In de opmaak van de toekomstige budgetten dienen deze financiële gevolgen opgenomen te worden onder actienummer 1/2/3/4 (project Woonbal).

 

Art. 3:

De OCMW-raad vraagt aan SOLag om een duidelijk projectplan op te maken, met vermelding van rollen en verantwoordelijkheden (zodat duidelijk is wie wat doet en wie wanneer communiceert en terugkoppelt). 

 

Art. 4:

De OCMW-raad beslist een stuurgroep op te richten waarin zetelen :

- Marleen Vanderpoorten, voorzitter OCMW

- Katleen Janssens, secretaris OCMW

- Mark Franquet, vertegenwoordiger OCMW-raad

- de beide financieel beheerders van stad en OCMW

- departementshoofd Algemene Zaken en Wonen, Leven en Ondernemen

- de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Lier.

 

De stuurgroep is eventueel later uit te breiden met een vertegenwoordiger van SOLag en andere vertegenwoordigers van stad/OCMW. Het is tevens mogelijk mensen op afroep uit te nodigen, afhankelijk van de agenda van de stuurgroep.

 

Op deze stuurgroep dient de stand van zaken van de verdergang van het project teruggekoppeld te worden en dienen belangrijke items besproken te worden. 

 

De stuurgroep dient periodiek samen te komen en wordt samengeroepen door het departementshoofd Algemene Zaken en Wonen, Leven en Ondernemen.

 

Art. 5 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Gemeente Nijlen

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

ADDENDUM VERKOOPOVEREENKOMST RINGENHOFWEG OCMW/WOONPLANNERS. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW raad 13/09/2016: De OCMW raad beslist de overeenkomst tussen OCMW en Woonplanners betreffende de verkoop van een perceel aan de Ringenhofweg, 3de afdeling sectie F 14 B, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning goed te keuren.

 

Feiten en context

OCMW is eigenaar van een perceel grond aan de Ringenhofweg. Het perceel heeft een lange driehoekige vorm en is kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie F 14 B. (zie plan)

De dienst stedenbouw wil dit perceel mee ontwikkeld zien met het naast gelegen stuk grond. Dit is een ontwikkeling van Woonplanners.

 

Het perceel kan derhalve mee ontwikkeld worden door Woonplanners, zij dienden hiervoor een project in bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad.

 

Het project wordt momenteel nog besproken op de dienst ruimtelijke ordening. Maar ondertussen vraagt Woonplanners een addendum aan de verkoopovereenkomst met OCMW.

 

Zij wensen hun rechten en plichten te kunnen overdragen en vragen volgende toevoeging:

De kandidaat-koper heeft het recht een of meerdere andere personen in de plaats te stellen voor het geheel van zijn rechten en verplichtingen, doch met dien verstande dat de verkoop steeds betrekking moet hebben op geheel voorgeschreven eigendom, en dat de kandidaat-koper in dat geval steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden is met die personen tot het nakomen van de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortspruiten. Indien het eigendom zou worden aangekocht door andere personen dan de kandidaat-koper, moet de volledige identiteit van die personen uiterlijk dertig dagen voor het verlijden van de akte aan de instrumenterende notaris meegedeeld worden.

 

Argumentatie

Woonplanners stelde de vraag een addendum met betrekking tot overdracht van hun rechten en plichten toe te voegen aan de verkoopovereenkomst Ringenhofweg, vermits er nog geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is en men dus nog niet kan overgaan tot ondertekening van de akte, overweegt de OCMW raad bovenstaand addendum goed te keuren.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het bovenstaande addendum met betrekking tot overdracht van de rechten en plichten van Woonplanners in de verkoopovereenkomst Ringenhofweg (OCMW raad 13/09/2016) goed te keuren.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Woonplanners

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERKOOP BOUWGROND - DORPSTRAAT/EMBLEM. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW Lier is eigenaar van volgende percelen bouwgrond,gelegen te Ranst/Emblem

( Dorpstraat ),ten kadaster gekend als volgt :

 

- Emblem/Ranst,Afdeling 4,Sectie B 267 ( 42 are 50 ca )

- Emblem/Ranst,Afdeling 4,Sectie B 268 ( 44 are 20 ca )

 

Deze percelen zijn op basis van het goedgekeurde gewestplan Antwerpen bestemd als bouwgrond ( + achterliggend groengebied )

 

Voor deze percelen werd op basis van het ingediende dossier ( landmeter M.Bernaerts ) een verkavelingsvergunning verkregen per 03/06/2011 met referentie stedenbouw 500/11035/1010433.1.

 

Overeenkomstig de vergunning werden 3 percelen bekomen voor OPEN bebouwing :

 

- lot 1 : bouwgrond met een oppervlakte van 1079 m² ( + achterliggende bosgrond : 1165 m² )

- lot 2 : bouwgrond met een oppervlakte van 1182 m² ( + achterliggende bosgrond : 1408 m² )

- lot 3 : bouwgrond met een oppervlakte van 1333 m² ( + achterliggende bosgrond : 1946 m² )

 

Op basis van het schattingsverslag van landmeter M.Bernaerts dd. 28/08/2014 werd de verkoopwaarde van deze loten als volgt gewaardeerd :

 

- lot 1 + 1 b:183.500 euro( bouwgrond geschat op 167 euro/m² )

- lot 2 + 2b:194.200 euro( bouwgrond geschat op 160 euro/m² )

- lot 3 + 3b:205.800 euro( bouwgrond geschat op 150 euro/m² )

 

( achterliggende bosgrond werd telkens getaxeerd op 3 euro/m² )

 

Met het oog op verkoop,werd door toedoen van notaris J.Van Cauwenbergh reeds een klassieke openbare verkoop georganiseerd : dit resulteerde evenwel in een PV van niet-toewijzing vermits de schattingsprijs niet werd bekomen.

 

Evenzo werden de gronden nadien te koop aangeboden via COVAST : ook hier werd het beoogde verkoopsresultaat niet bekomen.

 

Feiten en context

Met het oog op realisatie van de verkaveling,werd vervolgens beslist om de verkoop IN EIGEN BEHEER te organiseren ( actieve verkoopscampagne / opvallende publiciteit ter plaatse / lokale pers / verkoopsplatform website Stad Lier )

 

Verkoopsmoment ( voorlopige toewijzing via bieding ) werd voorzien op maandag 30 mei 2016.

 

Volgend resultaat werd bekomen :

- lot 1 + 1b:geen bieding

 

- lot 2 + 2b:hoogste bod178.000 euro

 

uitgebracht door Jens Brusten,° 11/04/1990,Lode Zielenslaan 20 bus 3 te 2160 Wommelgem

 

- lot 3 + 3b:hoogste bod 190.000 euro

 

uitgebracht door Dirk Van der Straeten,° 11/06/1971 en Diane Lenders,° 08/07/1970,Spoorweglei 135 te 2500 Lier

 

 

Deze biedingen voor lot 2 en 3 werden ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad : een en ander werd gekoppeld aan de OPSCHORTENDE voorwaarde van het bekomen van de verlenging/hernieuwing van de verkavelingsvergunning ( immers de verkavelingsvergunning van 03/06/2011 was slechts 5 jaar geldig : via landmeter M.Bernaerts werd procedure ingeleid strekkende tot bekomen van verlenging/hernieuwing der vergunning )

 

In zitting van 21/06/2016 besliste de OCMW-raad om - onder opschortende voorwaarde van het bekomen der verkavelingsvergunning - de 3 te koop aangeboden loten als volgt toe te wijzen / verkopen.

 

- lot 1 + 1b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 267/deel,bouwgrond met een oppervlakte conform meting van 1079 m² + achtergelegen bosgrond met een oppervlakte conform meting van 1165 m²

 

INHOUDING en terug te koop zetten wanneer de 2 andere loten bebouwd zijn ( terug op te nemen in de meerjarenplanning )

 

 

- lot 2 + 2b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 267/deel en 268/deel,bouwgrond met een oppervlakte conform meting van 1182 m² + achtergelegen bosgrond met een oppervlakte conform meting van 1408 m²

 

TOEWIJZING VERKOOP ( onder opschortende voorwaarde ) aan Brusten Jens,° 11/04/1990,Lode Zielenslaan 20 bus 3 te 2160 Wommelgem

 

 

- lot 3 + 3b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 268/deel,bouwgrond met oppervlakte conform meting van 1333 m² + achtergelegen bosgrond met een oppervlakte conform meting van 1946 m²

 

TOEWIJZING VERKOOP ( onder opschortende voorwaarde ) aan Dirk Van der Straeten,° 11 juni 1971 en Diane Lenders,° 08 juli 1970,elk voor het onverdeeld aandeel,beiden feitelijk samenwonende te 2500 Lier,Spoorweglei 135.

 

 

Tegelijkertijd besliste de OCMW-raad om notaris J.Van Cauwenbergh,Lisperstraat 59 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke akte te verlijden, van zodra de verlenging der verkavelingsvergunning wordt bekomen.

 

Evenzo werd beslist om voorzitter Marleen Vanderpoorten en secretaris Katleen Janssens ( of haar afgevaardigde Guy Umans ) aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze beslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

Per 01/12/2016 werd een NIEUWE verkavelingsvergunning bekomen ( verkavelingsvergunning volgens de bijzondere procedure - dossier 5.00/11035/1010433.2,waarbij een vergunning werd afgeleverd voor de loten 1 tot en met 3 die ertoe verplicht is :

 

1° de verkaveling te beperken tot het gedeelte gelegen in het woongebied,d.i. 50 meter vanaf ontworpen rooilijn;

 

2° de volgende voorwaarden na te leven : de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van de Vlaamse milieumaatschappij worden bij deze vergunning gevoegd en maken hier integraal deel van uit.

 

Overeenkomstig het meetplan van landmeter M.Bernaerts dd. 30/05/2016 ( plan gevoegd bij de vergunning nr.5.00/11035/1010433.2 - officieel getekend door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Kirsten De Reu) is het perceel bouwgrond omschreven als volgt :

 

- Lot 1:1079 m² bouwgrond + achterliggend groengebied

- Lot 2:1182 m² bouwgrond  +achterliggend groengebied

- Lot 3:1333 m² bouwgrond + achterliggend groengebied

 

 

In vergelijking met de oude verkavelingsvergunning van 2011 is de facto niets gewijzigd in de grens tussen het woon-en groengebied : immers ook in de vergunning van 2011 was de zone na 50 meter ook reeds aangeduid als zijnde gelegen in groengebied.

 

Het verschil bij de huidige vergunning is enkel dat Ruimte Vlaanderen deze keer duidelijker heeft aangeduid met een kruis te tekenen over de betreffende zone.

 

De kopers verkeerden echter in de veronderstelling dat het volledige voorliggende lot in woongebied lag en wisten niet dat het stuk grond achter 50 meter gewoon groengebied was. Op zich maakt dat niet zoveel uit, want aan de te bebouwen oppervlakte wijzigt niets, maar het is wel zo dat op het verkoopsmoment deze info alleszins verkeerdelijk is overgekomen, zodat het mogelijk is dat de kopers inderdaad in voornoemde veronderstelling verkeerden.

De kopers wensen een prijsvermindering te bekomen voor deze naar hun mening niet correcte inlichtingen.

 

In het kader van de minnelijke besprekingen met notaris Van Cauwenbergh werd hier zelfs - bij wijze van schadeloosstelling - een prijsvermindering van 10% geopperd door de kopers van lot 3.

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer :

Ook al wijzigt er niets aan de bebouwbare oppervlakte, het lijkt wel billijk een toegifte in de prijs te doen, gelet op de mogelijke misinterpretatie van de kopers en gelet op het lange wachten voordat zij effectief hun grond ter beschikking hebben.  Het verkoopsmoment ging immers door op 30/05/2016.  We zijn bijna een jaar later en er is nog geen authentieke akte en dus ook nog steeds geen eigendomsoverdracht.  Dit is een situatie waaraan de kopers op zich ook geen fout hebben. Een prijsvermindering van 10 % lijkt echter wel veel.

 

Financieel beheerder :

Stelt een prijsvermindering van 5.000 euro per lot voor.

 

Juridische grond

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de OCMW-raad

Omzendbrief G.Bourgeois

 

Argumentatie

In het belang van beide partijen, overweegt de raad een regeling te treffen.

Volgende opties zijn mogelijk :

 

- een prijsvermindering van 10% op de verkoopsprijs per lot

- een prijsvermindering van  5% op de verkoopprijs per lot

- een prijsvermindering van 5.000 euro per lot.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1/2/3/2 verkoop gronden Dorpstraat Emblem

verkoop gronden Dorpstraat Emblem

 

Stemming

 

9 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau en Geert Marrin

1 onthouding: Dirk Janssens

Goedkeuring met 9 stemmen voor - 1 onthouding

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad keurt een prijsvermindering goed van :

 

- prijsvermindering van 5.000 euro op elk der beide loten ( resp. 173.000 euro en 185.000 euro )

 

De OCMW raad beslist om op basis van de nieuwe verkavelingsvergunning dd. 01/12/2016 ( dossier 5.00/11035/1010433.2 ) de 3 te koop aangeboden loten bij wijze van voorstel tot dading als volgt toe te wijzen/verkopen.

 

- Lot 1 + 1b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 267/deel,bouwgrond met een oppervlakte conform meting van 1079 m² + achterliggende bosgrond ( groengebied wordt uit verkaveling gesloten )

 

INHOUDING en terug te koop zetten wanneer de twee andere loten bebouwd zijn ( terug op te nemen in de meerjarenplanning )

 

 

-Lot 2 + 2b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 267/deel en 268/deel,bouwgrond met een oppervlakte conform meting van 1182 m² + achterliggende bosgrond ( groengebied wordt uit de verkaveling gesloten )

 

TOEWIJZING VERKOOP mits betaling van de som van 173.000 euro aan Brusten Jens,° 11/04/1990,Lode Zielenslaan 20 bus 3 te 2160 Wommelgem en aldus een prijsvermindering van 5000 euro toe te staan.

 

 

-Lot 3 + 3b ( perceel bouwgrond voor open bebouwing met achtergelegen bosgrond )

 

Emblem/Dorpstraat,Afdeling 4,Sectie B 268/deel,bouwgrond met een oppervlakte conform meting van 1333 m² + achtergelegen bosgrond ( groengebied wordt uit verkaveling gesloten )

 

TOEWIJZING VERKOOP mits betaling van de som van 185.000 euro aan Dirk Van der Straeten,° 11 juni 1971 en Diane Lenders,° 08 juli 1970,elk voor het onverdeeld aandeel,beiden feitelijk samenwonende te 2500 Lier,Spoorweglei 135 en aldus een prijsvermindering van 5000 euro toe te staan.

 

Art. 2 :

De OCMW-raad beslist om notaris J.Van Cauwenbergh,Lisperstraat 59 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke akte te verlijden.

 

De OCMW-raad beslist voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens / Bob Van Ouytsel) en secretaris Katleen Janssens (of haar afgevaardigde Guy Umans ) aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

Art.3

 

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1/2/3/2

Verkoop gronden Dorpstraat Emblem

358.000 euro

 

Budgetsleutel

26000020/050

 

Art. 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Notaris Van Cauwenbergh

 

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERKOOP BOUWGROND - HAGENBROEKSESTEENWEG ( LOT 2 ). GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW Lier is eigenaar van een perceel bouwgrond,gelegen aan de Hagenbroeksesteenweg,ten kadaster gekend als volgt : Lier,Afdeling 2,Sectie A 837/D voor een oppervlakte van 51 are 94 ca.

 

Op basis van de verkavelings- + meetplannen van landmeter D.Alaers ( Berlaar ) werd per 12/07/2012 een verkavelingsvergunning bekomen voor 4 loten voor vrijstaande bebouwing :

 

- lot 1:814 m²

- lot 2:741 m²

- lot 3:741 m²

- lot 4:847 m²( inmiddels verkocht )

 

Per 26/11/2012 werd door toedoen van notaris G.Van den Brande,Deensestraat 1 te 2500 Lier de verkavelingsakte opgemaakt.

 

Vermits in vorige verkoopcampagnes ( Covast + verkoop in eigen beheer ) geen koper werd gevonden voor de 3 resterende loten,besliste de OCMW-raad de instelprijzen als volgt te verlagen :

 

- lot 1:814 m²verlaagde instelprijs van 150.000 euro( ipv 180.000 euro )

- lot 2:741 m²verlaagde instelprijs van 135.000 euro( ipv 165.000 euro )

- lot 3:741 m²verlaagde instelprijs van 125.000 euro( ipv 155.000 euro )

 

 

Feiten en context

Op 22 februari 2017 werd een onderhands uitgebracht van 135.000 euro voor lot 2 ( 741 m² ) : bod uitgaande van de heer Anthony Delafaille en Sanne Thys, Hugo Verrieststraat 18 te 2530 Boechout.

 

Dit bod werd vervolgens kenbaar gemaakt op de website van de Stad/OCMW Lier waarbij eventuele geinteresseerden een hoger bod konden uitbrengen tot en met vrijdag 17 maart 2017 ( 12 h )

 

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer stemt in met de bekomen verkoopprijs.

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

Juridische grond

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de OCMW-raad.

 

 

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1/2/3/2

verkoop gronden

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om lot 2,gelegen aan de Hagenbroeksesteenweg te 2500 Lier ( kadasternummer A 837/D ),met de volgende oppervlakte conform meting ( 741 m² ) definitief te verkopen en toe te wijzen aan de heer Anthony Delafaille en Sanne Thys, Hugo Verrieststraat 18 te 2530 Boechout mits betaling van de prijs van 135.000 euro.

 

Art. 2 :

 

De OCMW-raad beslist om notaris G.Van den Brande,Deensestraat 1 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke verkoopakte te verlijden. Voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens of Bob Van Ouytsel ) en de afgevaardigde van de secretaris ( Guy Umans ) worden aangesteld om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1/2/3/2

verkoop gronden

135.000 euro

 

Budgetsleutel

26000020/050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Notaris G.Van den Brande,koper

 

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERKOOP GROND AAN POLDER VAN LIER. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW Lier is eigenaar van een perceel grond,gelegen te Lier ( Kerkhofwijk ),kadastraal bekend als volgt : Lier,Afdeling 3,Sectie F 108B,groot conform kadaster 3 ha 47 are 93 ca.

 

Overeenkomstig de bepalingen van het gewestplan,is dit perceel gelegen in woonuitbreidingsgebied. Dit gebied is evenwel niet ontwikkelbaar Daarenboven wenst Stad Lier een landschapspark Pallieterland aan te leggen.

 

Reeds in 2014 werd een principieel akkoord bereikt met de Polder van Lier,openbaar bestuur,met adres te Lier,Paradeplein 2 bus 1 met het oog op de verplaatsing van een weideafspanning : een en ander maakt - conform meting - een oppervlakte uit van 160 m².

 

Blijkens schattingsverslag,werd de verkoopwaarde van dit deel perceel gewaardeerd op 8 euro/m² ( oftewel 1.280 euro ).

 

Ingevolge OCMW-raadsbeslissing dd. 01/07/2014 werd notaris J.Van Cauwenbergh reeds gelast om de notariele verkoopakte te verlijden.

 

Feiten en context

Op 02 maart 2017 werd door toedoen van notaris J.Van Cauwenbergh de noodzakelijke pachtafstand / verzaking van voorkooprecht verleden.

 

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer stemt in met de verkoop van 160 m² aan de Polder van Lier.

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

Juridische grond

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de OCMW-raad.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/001/002/003/033

verkoop extra gronden

 

Stemming

 

9 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau en Geert Marrin

1 onthouding: Dirk Janssens

Goedkeuring met 9 stemmen voor - 1 onthouding

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist een deel ( 160 m² ) van het perceel ten kadaster gekend als volgt Lier,Afdeling 3,Sectie F 108B,groot conform kadaster 3 ha 47 are 93 ca,genaamd Kerkhofwijk te verkopen aan de Polder van Lier,openbaar bestuur,met adres te Lier,Paradeplein 2 bus 1,opgericht bij KB van 16/02/1960,Ondernemingsnummer 0214.188.668,hierbij vertegenwoordigd door :

 

1) haar dijkgraaf de heer De Preter Michel Raymond Armand,geboren te Rijmenam op 08/02/1956,nationaal nummer 56.02.08-385.80,wonende te Putte,Waverlei 15.

 

2) haar ontvanger-griffier de heer Verreth Bart Emiel Maria,geboren te Heist o/d Berg op 10 juni 1970,nationaal nummer 70.06.10-389.47,wonende te Sint-Katelijne-Waver,Leemstraat 129.

 

mits de prijs van 8 euro per m²,zijnde in totaal 1.280,00 euro.

 

Art. 2 :

De OCMW-raad beslist om notaris J.Van Cauwenbergh,Lisperstraat 59 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke akte te verlijden.

 

De OCMW-raad beslist om voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens of Bob Van Ouytsel ) en de afgevaardigde van de secretaris ( Guy Umans ) aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

Art.3 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/1/2/3/33

 

verkoop terreinene

1280 euro

meeropbrengst

Budgetsleutel

26000020/0050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Notaris J.Van Cauwenbergh

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERKOOP GROND LIER : NAZARETH LOO ( B 391 ). GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

 

OCMW Lier is eigenaar van een perceel hooiland,ten kadaster gekend als volgt : Lier,Afdeling 2,Sectie B 391 ( groot volgens kadaster 20 are 70 ca ),kadastraal genaamd " Nazareth Loo".

 

Het ingesloten perceel is vrij van gebruiksrechten ( geen huur of pacht ) en genereert aldus geen inkomsten voor OCMW Lier.

 

Recent heeft Natuurpunt de naastliggende gronden B 390/A,393,394/A ( 20 ha 17 are 33 ca ) eveneens verkocht aan Natuurpunt : de weilanden en woeste grond werden toegewezen voor 157.000 euro,hetzij 0,78 euro/m².

 

Het perceel B 391 betreft een perceel woeste grond met schaarhout.Het perceel is vlak van niveau en onregelmatig van configuratie en gelegen in watergevoelig gebied.

 

Voor deze zone werd een PRUP opgemaakt dat goedgekeurd werd op 28/07/2006. Het perceel B 391 ligt integraal in de zone voor het randstedelijk groengebied Nazareth-Zuid RG2.

 

Door haar begroeiing met opgeschoten schaarhout en zware watergevoeligheid komt het perceel niet in aanmerking voor agrarische doeleinden.

 

Feiten en context

 

Blijkens het schattingsverslag van deskundinge-landmeter M.Bernaerts kan het perceel B 391 slechts bereikt worden via een erfdienstbare wegenis ( gelegen in een gebied tussen de Nete en Nazarethdreef in een uitgesproken groene en landelijke omgeving ).

 

De verkoopwaarde van deze grond ( juridisch ingesloten ) werd gewaardeerd op 2000 euro hetzij 1 euro/m².

 

 

Adviezen

 

 

Team vastgoedbeheer adviseert om het perceel B 391 ( 20 are 70 ca ) te verkopen aan Natuurpunt VZW en zich aan te sluiten bij de vrije keuze van notaris ( minuuthouder : notaris N.Verelst te Nijlen )

 

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

 

Juridische grond

 

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1/2/3/33

verkoop extra gronden

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het perceel grond,gelegen te Lier,Afdeling 2,Sectie B 391 ( 20 are 70 ca ),genaamd Nazareth Loo onderhands te verkopen aan VZW Natuurpunt Beheer,met zetel te 2800 Mechelen,Coxiestraat 11 mits betaling van de som van 2000 euro,hetzij 1 euro/m².

 

Art. 2 :

 

De OCMW-raad stemt in met de aanstelling van notaris N.Verelst,notaris te 2560 Nijlen,Breugelhoevestraat 76 met het oog op het verlijden der notariele akte,met dien verstande dat alle kosten ( o.m alle aspecten der leveringsverplichting van de verkoper ) ten laste zijn van VZW Natuurpunt-Beheer.

 

Art.3 :

 

De OCMW-raad beslist om voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde raadslid Thierry Suetens of Bob Van Ouytsel )en de afgevaardigde van de secretaris ( Guy Umans ) aan te stellen om alle documeten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst der gelden.

 

Art.4 :

 

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1/2/3/33

Terreinen en gebouwen

2000 euro

meeropbrengst

Budgetsleutel

26000020/0050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Notaris Nathalie Verelst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERKOOP LANDBOUWGROND - KESSEL ( D 501 ). GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

OCMW Lier is eigenaar van een perceel landbouwgrond,gelegen te Nijlen/Kessel ( kadastrale gegevens Kessel,Afdeling 3,Sectie D 501 ( groot volgens kadaster 58 are 60 ca ),ter plaatse genaamd In Plat.

 

Ingevolge huurovereenkomst dd. 18/02/2005 wordt dit perceel - tegen een jaarlijkse huursom van 250 euro - verhuurd aan de heer Patrick Moortgat,Bartstraat 30 te 2560 Kessel.

 

Het perceel is juridisch ingesloten en kan slechts bereikt worden via het naastliggend perceel ( D 500b ) eigendom van de heer Patrick Moortgat : immers de toegang langs de Terlakenweg wordt belet door de aanwezigheid van een diepe gracht.

 

Op 27/01/2017 werd door de heer Moorgat een onderhands bod uitgebracht ten bedrage van 7,5 euro / m² ( op basis van de kadastergegevens maakt dit dus een totaalbedrag uit van 43.950 euro )

 

Feiten en context

Deskundige P.Verhaert ( studiebureau SBV-Grobbendonk ) bepaalde in zijn schattingsverslag dd. 16/01/2017 de minimale verkoopwaarde van het perceel op 41.000 euro.

 

Aldus werd middels het bekomen bod de schattingsprijs overschreden.

 

Dit bod werd daarenboven nog gepubliceerd op de website van de Stad Lier,waarbij een eventueel hoger bod diende uitgebracht te worden tot en met dinsdag 14/02/2017 te 16 h.

 

Binnen de gestelde periode,werd geen hoger bod bekomen,zodat kan ingestemd worden met het onderhands bod.

 

Adviezen

Team vastgoedbeheer verleent haar goedkeuring ( het bekomen bod stemt overeen met de huurgelden voor een periode van niet minder dan 175 jaar. )

 

Financieel beheerder verleent haar visum.

 

Juridische grond

OCMW-decreet dd. 19/12/2008 : exclusieve bevoegdheid van de OCMW-raad.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/001/002/003/033

verkoop extra gronden/gebouwen

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het perceel landbouwgrond,kadastraal gekend als volgt Nijlen/Kessel,Afdeling 3,Sectie D 501 met een oppervlakte conform kadaster van 58 are 60 ca te verkopen en definitief toe te wijzen aan de heer Patrick Moortgat,wonende te 2560 Kessel/Nijlen,Bartstraat 30 mits betaling van de som van 7,5 euro/m² ( op basis van de kadastergegevens een bedrag uitmakend van 43.950 euro )

 

Art. 2 :

 

De koper heeft vrije keuze van notaris en wenst de verkoopakte te doen verlijden via tussenkomst van notaris Brigitte Cuvelier,Markt 85 te 2590 Berlaar.  De OCMW raad beslist zich aan te sluiten bij de keuze van notaris.

 

De OCMW raad beslist om voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens / Bob Van Ouytsel ) en de secretaris, Katleen Janssens ( of haar afgevaardigde Guy Umans ) aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen. De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

Art 3 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/001/002/003/033

verkoop terreinen

43.950 euro

meeropbrengst € 43.950

Budgetsleutel

26000020/050

 

Art. 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Koper,Notaris Cuvelier

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

Afhandelen verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

VERHURING LOKAAL LINKS BOVEN OUD KERKHOF 13 AAN RUDI MEURIS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

         OCMW raad 23/02/2016: De OCMW raad beslist de overeenkomsten die de verhuring van het gelijkvloerse gedeelte van het pand Oud Kerkhof 13 aan D'Amandelboon en 't Pladdeke regelen, goed te keuren.

 

Feiten en context

Momenteel wordt de eerste verdieping van het pand Oud Kerkhof 13 aangewend als crisiswoning. Het gelijkvloerse gedeelte wordt verhuurd aan twee verenigingen: D'Amandelboon en 't Pladdeke.

 

De renovatie van het pand staat gepland in 2019.

 

Rudi Meuris wenst tot aan de geplande renovatie nog het lokaaltje links (boven) op de verdieping te huren.

 

Deze verhuring kan van dezelfde aard zijn als de lopende huurovereenkomsten met D'Amandelboon en 't Pladdeke. D'Amandelboon stelde nog een bijkomende vraag met betrekking tot het pand. Zij vragen of ze voor de organisatie van een boekenbeurs en kunstproject op 6 en 7 mei nog gebruik kunnen maken van de leegstaande ruimte. Dit is mogelijk mits zij zelf zorgen dat deze ruimte voldoet hiervoor en dat zij de ruimte nadien volledig ontruimen.

 

De verhuring en het tijdelijke gebruik (kunstproject) kan goedgekeurd worden op voorwaarde dat het gebruik geen overlast veroorzaakt voor de bewoner(s) van de crisiswoning.

 

De duurtijd van de overeenkomst is gelijklopend met de geplande periode van leegstand voor de aanvang van renovatie, namelijk tot 1/03/2019. Indien de renovatie op deze datum nog niet kan aanvangen, kan de overeenkomst nog verlengd worden.

 

Het voorstel van huurprijs is 20 euro per maand, zoals dit ook werd vastgesteld voor de andere ruimtes in het gebouw. De huurder dient hierbij wel de nutsvoorzieningen volledig voor zijn rekening te nemen en het lokaal zelf op te knappen.

 

De overeenkomst wordt als bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

Financieel beheerder: positief advies huur lokaal links (boven) op verdieping aan Rudi Meuris.

 

Argumentatie

Omdat er momenteel nog een ruimte beschikbaar is in Oud Kerkhof 13, omdat Rudi Meuris vragende partij is om deze ruimte te huren aan 20 euro per maand exclusief de kosten nutsvoorzieningen, overweegt de OCMW raad de huurovereenkomst als bijlage goed te keuren.

 

Omdat het OCMW de vereniging D'Amandelboon wil steunen in hun werking, overweegt de OCMW raad het gratis gebruik van de leegstaande ruimte tijdens het kunstproject op 6 en 7 mei goed te keuren.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/1/1/8/1

Verhuring woningen op de private markt

 

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist bijgevoegde overeenkomst die de verhuring van het lokaal links (boven) op verdieping in het pand Oud Kerkhof 13 aan Rudi Meuris regelt, goed te keuren. De OCMW raad neemt kennis van het gebruik van de overige ruimte op 6 en 7 mei voor het kunstproject en boekenbeurs van D'Amandelboon. D'Amandelboon dient hierbij zelf in te staan voor de nodige verzekeringen en eventuele opkuis van de lokalen.

Bovendien mag dit gebruik geen overlast veroorzaken voor de bewoner(s) van de crisiswoning.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/1/1/8/1

verhuring woningen

€ 160

extra opbrengst

Budgetsleutel

70600100/0050

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

4

Rudi Meuris, D' Amandelboon, financiële dienst, Technische dienst

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

HEILIGE GEESTGEBOUW. VOORKAMER. AANPASSING HUURCONTRACT VOOR 2017. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Sinds 1/01/2006 is een deel van het Heilig Geestgebouw, Heilige Geeststraat 7, in gebruik door het kunstenaarsinitiatief Voorkamer.

Sindsdien werd de gebruiksovereenkomst regelmatig verlengd :

- op 17/12/2013 heeft de OCMW-raad beslist het gebruik door de Voorkamer te verlengen tot 31/12/2016.

- op 15/09/2015 heeft de OCMW-raad beslist het gebruik door de Voorkamer te verlengen tot 31/12/2022. Evenwel beslist de OCMW-raad dat er tegen 2017 een gebruiks-/ huurovereenkomst dient te worden opgemaakt die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de OCMW-raad.

 

Feiten en context

Om deze gebruiks-/ huurovereenkomst op te maken, werd een overleg gepleegd tussen Voorkamer en OCMW.

 

Naast het gebruik door de Voorkamer zal het OCMW een ruilwinkel in het Heilige Geestgebouw organiseren. 

 

In 2017 staan er een aantal werkzaamheden (renovatie) gepland in het gebouw.

 

De Voorkamer deed een voorstel om de voormalige bureau met inkomsas, de eerste verdieping (incl. voormalige raadzaal) te huren. (zie plan: groen = voorkamer, geel = ruilwinkel en oranje = gemeenschappelijk sanitair en keuken) In deze lokalen wenst de Voorkamer toelating om tentoonstellingen te organiseren. De lokalen die de Voorkamer nu gebruikt en die nodig zijn voor de organisatie van de ruilwinkel, dienen zo snel mogelijk en ten laatste tegen 15/04/2017 ontruimd te worden. Deze ontruiming gebeurt in overleg met de dienst Welzijn.

De Voorkamer is wel bereid in 2017 de kosten nutsvoorzieningen te betalen, mits toepassing van een verdeelsleutel, omdat een deel van het gebouw ook nog door het OCMW zelf zal gebruikt worden (ruilwinkel).

 

Voor het gebruik van het Heilige Geestgebouw betaalde de Voorkamer tot nu toe 250 euro per maand.  De Voorkamer deed een nieuw voorstel van huurprijs, nl. 100 euro als zijnde een uitdoofscenario.

Het gebruik van de tiendenschuur kan aangevraagd worden voor bepaalde evenementen. Indien het gebouw niet voor andere initiatieven in gebruik is, kan de tiendenschuur gratis gebruikt worden door de Voorkamer voor deze evenementen.

 

In september 2017 dient er een evaluatiemoment voorzien te worden.  Op dat moment zal de Voorkamer weten of zij voor 2018 en volgende voldoende sponsorgelden kunnen verkrijgen om hun werking te laten verderbestaan.  Zo ja, dan wordt er voor de periode 2018-2022 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Zo neen, dan wordt de huur niet verder verlengd na 2017 en dient de Voorkamer het pand volledig (ook de tiendenschuur) te ontruimen tegen 31/12/2017.

 

Volgende huurovereenkomst kan afgesloten worden met de Voorkamer :

 

Huurovereenkomst lokalen Heilige Geestgebouw

 

 

Tussen ondergetekenden:

 

OCMW van Lier, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Vanderpoorten, Voorzitter, bijgestaan door mevrouw Katleen Janssens, Secretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de OCMW raad dd .....

verder "verhuurder" genoemd,

 

enerzijds,

 

en

 

De Voorkamer, maatschappelijke zetel vereniging ........, waarvoor optreedt ......., Voorzitter

verder "huurder” genoemd,

 

anderzijds,

 

is overeengekomen wat volgt:

 

 

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

 

De verhuurder geeft in huur, aan de huurder, die aanvaardt de lokalen (aangeduid op het bijgaande plannetje) in het Heilige Geestgebouw, Heilige Geeststraat 7, Lier.

 

Artikel 1 bis : huur lokalen

 

In het gebruikte gebouw worden andere lokalen ingericht als ruilwinkel. Deze staan tevens ingetekend op het bijgaande plannetje.  

 

In de huur is tevens inbegrepen het kosteloos en sporadisch gebruik van de tiendenschuur.

Het gebruik hiervan dient schriftelijk aangevraagd te worden aan de verhuurder, mb team vastgoedbeheer, OCMW Lier.

 

Artikel 2: Bestemming

 

De verhuurde plaatsen zijn uitsluitend bestemd voor tentoonstellingen, vergaderingen en stockage van de huurder. 

 

De huurder mag deze bestemming niet veranderen.

 

De huurder dient zelf in te staan om te voldoen aan alle vereisten die voortvloeien uit deze bestemming, met inbegrip van de vereisten inzake brandveiligheid.

 

De huurder zal tevens de andere bestemming van het Heilige Geestgebouw, namelijk ruilwinkel, respecteren.

 

Niet limitatief zal de huurder:

-Geen sleutels uitlenen aan derden

-Het gebouw telkens afsluiten

-Bij bezoek aan de lokalen zal de verantwoordelijke telkens toezicht houden

 

 

Artikel 3 : conformiteit wettelijke bepalingen

 

De huurder verbindt zich ertoe alle terzake geldende wettelijke bepalingen en reglementen in verband met de inrichting en de exploitatie van het goed en aanhorigheden stipt na te leven en is verantwoordelijk voor de naleving ervan zowel door haar leden als door eventuele derden.

 

Artikel 4: Duur

 

§ 1.  De huur wordt verleend voor een vaste termijn ingaande op 01/04/2017 en eindigende op 31/12/2017 .

 

§ 2.  In september 2017 zal er een evaluatiemoment worden voorzien, waarbij de Voorkamer, huurder, en het OCMW, verhuurder, aanwezig zullen zijn.  Indien de Voorkamer over voldoende middelen beschikt voor de jaren 2018 -2022, dan wordt er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld voor de jaren 2018 tem 2022.  Indien de Voorkamer echter niet over voldoende middelen beschikt, dan dient de Voorkamer alle gebruikte lokalen in het gebouw te ontruimen tegen 31/12/2017.

 

§ 3.  Bij ontbinding van de vereniging van de huurder zal deze overeenkomst van rechtswege een einde nemen.

 

Artikel 5 : Opzeg

 

Deze huurovereenkomst kan door beide partijen zonder motivering worden opgezegd per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegperiode van één maand.

 

Artikel 6 : Handelsactiviteiten

 

Het is de huurder expliciet verboden continu handelsactiviteiten zoals beschreven in het burgerlijk wetboek uit te oefenen in het gebruikte goed. 

 

Artikel 7: Huurprijs

 

De huurder krijgt deze lokalen in het jaar 2017 in huur tegen een maandelijkse huurprijs van 100 euro.

Deze huurprijs dient betaald te worden op het rekeningnummer van het OCMW Lier, BE28 0960 0086 3220, met vermelding 'huur Heilige Geestgebouw Voorkamer maand ....', en dit ten laatste op de vijfde kalenderdag van de begonnen maand. 

 

Artikel 8: Kosten

 

De kosten voor nutsvoorzieningen worden betaald volgens ingebruikgenomen oppervlakte.  Er zal maandelijks een voorschot van 100 euro betaald worden door de huurder. Dit voorschot dient tevens overgemaakt te worden op het rekeningnummer van het OCMW Lier, BE28 0960 0086 3220, met vermelding ' voorschot kosten Heilige Geestgebouw Voorkamer maand ....', en dit ten laatste op de vijfde kalenderdag van de begonnen maand. 

En jaarlijks wordt er door de verhuurder een afrekening gemaakt die de nutsvoorzieningen aanrekent pro rata de in huur genomen lokalen.

 

Artikel 9: Verzekeringen

 

De eigenaar/verhuurder heeft voor het ter beschikking gestelde pand en de inhoud van de door haar georganiseerde ruilwinkel in het gebouw een brandpolis afgesloten met afstand van verhaal op de niet-commerciële huurders.

De eigenaar/ verhuurder zal de burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid als exploitant o.a. inzake brand en ongevallen, verzekeren volgens geldende normen.

De huurder is verplicht zijn inhoud  te laten verzekeren door een in België erkende verzekeringsmaatschappij.

 

De huurder is –bij wijze van wederkerigheid- verplicht te verzaken aan alle verhaal dat hij/zij ten overstaan van de eigenaar/ verhuurder en haar verzekeringsmaatschappij zou kunnen uitoefenen voor eventuele schade aan zijn/haar inhoud.

 

Deze wederzijdse afstand van verhaal dient de huurder te laten opnemen in zijn/haar brandpolis.

De huurder is ertoe gehouden kopie van de afgesloten polis over te maken aan de verhuurder (meer bepaald aan het team Vastgoed). De huurder is tevens verplicht zijn verzekeringsmaatschappij op te leggen de verhuurder in kennis te stellen van mogelijke wanbetaling van premies of het tenietgaan van de polis.

 

Artikel 10: Bezoekrecht

De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het ter beschikking gestelde goed te bezoeken, weliswaar op een moment dat in onderling overleg te bepalen is.

 

Artikel 11 : Onderhoud

 

De huurder is gehouden het ter beschikking gestelde goed in goede staat te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen.

 

Het gehuurde zal op kosten van de huurder onderhouden worden.

 

Hij moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn, onmiddellijk op zijn kosten uitvoeren, ook die welke door sleet of overmacht noodzakelijk zijn geworden.

 

Geen enkele onderhoudskost, zal ten laste van de verhuurder kunnen gelegd worden, behalve de herstellingen aan de constructie van het gebouw, en de herstellingen strikt voorbehouden aan de eigenaar zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

 

Wanneer grote herstellingen die volgens de wet of de plaatselijke gebruiken ten laste van de verhuurder zijn, noodzakelijk blijken, is de huurder gehouden de verhuurder hiervan onmiddellijk per aangetekend schrijven of per schrijven tegen ontvangstbewijs te verwittigen.

Bij gebreke daaraan is de huurder aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door nalatigheid.

 

De huurder aanvaardt echter de lokalen in de staat waarin ze zich bevinden.

 

Artikel 12: Veranderingswerken door de huurder

 

De huurder mag geen enkele wijziging aan het ter beschikking gestelde goed aanbrengen die op welke manier dan ook als onroerend zou kunnen bestempeld worden.

 

Indien de huurder toch zulke veranderingen wenst uit te voeren in/ aan het gebouw, dient de huurder hiertoe een schriftelijke toelating te verkrijgen van de verhuurder. 

De huurder dient de vraag tot veranderingswerken ook schriftelijk aan de verhuurder te stellen.

 

Artikel 13: Verbreking

Gedurende de duur van de huur zal de huurder de in artikel 1 omschreven lokalen en ruimten moeten bestemmen tot het uitoefenen van de in artikel 2 aangehaalde activiteiten.

Indien de huurder de in vorige paragraaf voorziene verplichtingen niet naleeft, kan de verhuurder tot ontbinding van de overeenkomst overgaan zonder enige schadevergoeding voor de huurder.

Ook indien de huurder andere bepalingen uit deze overeenkomst niet naleeft, kan de verhuurder overgaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder enige schadevergoeding voor de huurder.

 

Artikel 14: Kosten

Alle kosten van welke aard ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn ten laste van de huurder.

 

Opgemaakt te Lier op ...

In 2 exemplaren, waarvan één voor elk der partijen.

 

Voor het OCMW Van Lier,

 

Voor OCMW Lier,Voor de Voorkamer,

 

De Voorzitter,De voorzitter,

 

 

 

 

Marleen VANDERPOORTEN

 

De Secretaris,

 

 

 

 

Katleen JANSSENS

 

 

 

 

Bijkomend vraagt de Voorkamer of het OCMW de kosten die zij gemaakt hebben voor het leggen van een aantal elektriciteitsdraden (3.400 euro) wil dragen.  Het betreft elektriciteit die zij gelegd hebben voor de realisatie van hun project. Ze willen dit zien als een soort ruil. De afrekening nutsvoorzieningen 2016 (tbv een 3.000 euro) die de Voorkamer normaliter dient te betalen, willen ze doorrekenen aan het OCMW.  Maar als het OCMW de elektriciteitsbekabeling betaalt, dan rekenen ze de kosten afrekening nutsvoorziening 2016 niet door. 

Deze redenering gaat echter niet op : de afrekening nutsvoorzieningen 2016 dient betaald te worden door de Voorkamer, zoals oorspronkelijk afgesproken en mag niet doorgerekend worden aan het OCMW.  De bekabeling die ze doorvoerden in de tiendenschuur, zonder toelating van het OCMW, dient enkel hun project en kan ook niet doorgerekend worden aan het OCMW, onder welke vorm dan ook.  Die zogezegde ruil is dan ook geen ruil maar een dubbele doorrekening aan het OCMW.

 

Adviezen

Team vastgoed :

1) huurovereenkomst 2017 : positief advies.

2) financiële compensatie elektriciteitswerken : negatief advies.

De redenering van de Voorkamer gaat niet op : de afrekening nutsvoorzieningen 2016 dient betaald te worden door de Voorkamer, zoals oorspronkelijk afgesproken en mag niet doorgerekend worden aan het OCMW.  De bekabeling die ze doorvoerden in de tiendenschuur, zonder toelating van het OCMW, dient enkel hun project en kan ook niet doorgerekend worden aan het OCMW, onder welke vorm dan ook.  Die zogezegde ruil is dan ook geen ruil maar een dubbele doorrekening aan het OCMW.

 

Financieel beheerder :

1) huurovereenkomst 2017 : positief advies.

2) financiële compensatie elektriciteitswerken : negatief advies.  Idem vastgoed.

 

Technisch bureau :

1) huurovereenkomst 2017 : positief advies.

2) financiële compensatie elektriciteitswerken : negatief advies.  Idem vastgoed.

 

Juridische grond

Verbintenissenrecht en OCMW-decreet.

 

Argumentatie

De OCMW-raad overweegt het verlengd gebruik van het Heilige Geestgebouw door de Voorkamer van andere lokalen in het Heilige Geestgebouw. 

De OCMW-raad overweegt het gebruik van het Heilige Geestgebouw voor de inrichting van een ruilwinkel.

Deze zaken in overweging nemend, kan de OCMW-raad instemmen met voorliggende huurovereenkomst.

 

De OCMW-raad neemt de kostenruil voorgesteld door de Voorkamer in overweging en besluit daarop niet in te gaan.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/001/001/008/006

 

1419/001/001/008/001

Recuperatie kosten uit verhuring en verpachting

verhuring woningen/gebouwen

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

 

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de raadsbeslissing dd. 15/09/2015 voor wat betreft het gebruik van het Heilige Geestgebouw door de Voorkamer vanaf 1/4/2017 tem 31/12/2022 te beëindigen.

De Voorkamer zal voor de eerste drie maanden van 2017 nog een factuur voor huur ontvangen van 300 euro (3 x 100 euro). De kosten nutsvoorzieningen zullen aangerekend worden via een voorschot en afrekening op het einde van de huurperiode.

 

De lokalen die de Voorkamer nu gebruikt en die nodig zijn voor de organisatie van de ruilwinkel, dienen zo snel mogelijk en ten laatste tegen 15/04/2017 ontruimd te worden. Deze ontruiming gebeurt in overleg met de dienst Welzijn.

 

De OCMW raad beslist bovenstaande huurovereenkomst voor 2017 goed te keuren. In september 2017 wordt een evaluatiemoment voorzien.  Daarvan afhankelijk wordt  de huur door de Voorkamer voor de periode 2018-2022 verdergezet dmv een nieuw huurcontract of worden alle lokalen die de Voorkamer gebruikt/ gebruikte ontruimd tegen 31/12/2017.

 

Art. 2 :

De OCMW raad beslist niet in te gaan op de vraag van de Voorkamer om de afrekening nutsvoorzieningen 2016 te betalen en ook niet in te gaan op de vraag van de Voorkamer om de kosten van bekabeling op zich te nemen.

 

Art. 3 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/001/001/008/006

recuperatie kosten uit verhuring en verpachting

 

verhuring wonngen/gebouwen

pro rata kosten

 

 

 

Budgetsleutel

70690000/0050

 

Art. 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Voorkamer

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

HEILIGE GEESTGEBOUW HERINRICHTING KEUKEN, SANITAIR EN BERGPLAATS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het Heilige Geestgebouw, Heilige Geeststraat 7 te Lier zijn herinrichtingswerken nodig. 
In dit voorjaar zal in een deel van het gebouw een ruilwinkel gaan huisvesten.  Hierdoor dienen deze werken in het voorjaar van 2017 uitgevoerd te worden.

 

Feiten en context

Er zijn verschillende redenen waarom deze herinrichtingswerken nu uitgevoerd dienen te worden:
-bij tewerkstelling van personeel is een refter verplicht;
-een verplichte compartimentering van de verwarmingsinstallatie;

-wegens hygiënische redenen: het sanitair staat nog buiten en de keuken is niet meer bruikbaar;

Al deze punten dienen aangepast te worden om onder andere in orde te zijn met het ARAB.

 

In overleg met de Technische uitvoerende diensten zullen de werken in de voorbouw, uitgevoerd worden, meer bepaald in het huidig keukentje, stookplaats en in de naastgelegen stapelplaats ( zie bijlage 1 inplantingsplan ).

Het bestaande keukenblok wordt verwijderd zodat op deze plaats  een dames en heren toilet kan worden ondergebracht ( zie bijlage 2 ).

De bestaande gasbrander blijft behouden maar wordt gecompartimenteerd.

Een nieuw keukenblok met eetgelegenheid wordt opgericht in het aangrenzend lokaal dat momenteel wordt gebruikt als opslag.

 

Er worden geen constructieve werken gepland (er worden enkel niet dragende gyprocwanden geplaatst en de bestaande vloeren blijven behouden).

Doordat de lokalen onderkelderd zijn, kunnen alle leidingen en rioleringen via deze kelder ruimte georganiseerd worden en er dienen dus geen graafwerken te gebeuren.

Tevens blijven de bestaande binnendeuren behouden .


De gebruikte materialen worden geraamd  op 3.400,00euro  incl. 21% BTW voor de keuken, gyprocwanden, plafond en deuren.  Voor het sanitair bedraagt dit 1.500,00euro incl. 21% BTW.  Het totaal bedrag wordt geraamd op 4.900,00euro incl. 21% BTW.

 

Adviezen

Er werd op 21 december 2016 een aanvraag ingediend van de toelating voor handelingen aan of in een beschermd onroerend erfgoed bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor deze werken.
Op 9 februari 2017 heeft OCMW Lier de toelating gekregen om deze herinrichtingswerken uit te voeren.

 

Argumentatie

Gezien de schrijnende toestand van keuken en sanitair, dringt een herinrichting zich op.  Mede door het feit dat in dit pand personeel zou tewerkgesteld worden (ARAB)..
 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

2/5/3/11

Heilige Geestgebouw instandhouding en herbestemming.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist  de herinrichtingswerken in het Heilige Geestgebouw, Heilige Geeststraat 7 te Lier te laten uitvoeren door de Technisch uitvoerende dienst.  Deze werken hebben betrekking op de keuken, sanitair en de bergplaats.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

2/5/3/11

Heilige geestgebouw instandhouding en herbestemming.

4.900,00euro incl. BTW

31.975,01euro

Budgetsleutel

22100500/0119

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Technisch uitvoerende dienst

herinrichtingswerken Heilige Geestgebouw.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

AANSTELLEN ARCHITECT VOOR GEVELHERSTEL VAN DE WONINGEN GELEGEN IN HET HOF VAN BEIEREN IN LIER - LASTENKOHIER, RAMING EN OPSTARTEN PROCEDURE. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het Hof van Beieren in Lier” werd een bestek met nr. 2017/420 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het technisch bureau - gebouwen.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.049,59 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 april 2017 om 10.00 uur.

 

Stadsbestuur van Lier - Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten treedt op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Adviezen

Technisch bureau - gebouwen geeft positief advies voor de aanbesteding van de opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het Hof van Beieren in Lier”.

 

Juridische grond

De beslissing van de OCMW raad van 24 januari 2017 tot machtiging van de stad om als lasthebber de aanbesteding te voeren.

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 september 2007 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is opgenomen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

 

Argumentatie

De OCMW raad dient het lastenkohier, de wijze van gunnen, het ramingsbedrag en de aan te schrijven firma’s goed te keuren.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002/005/003/009

renovatie gevels Hof van Beieren

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het bestek met nr. 2017/420 en de raming voor de opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het Hof van Beieren in Lier”, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het technisch bureau - gebouwen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 14.049,59 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw.

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 april 2017 om 10.00 uur.

 

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

technisch bureau - gebouwe

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

publicatie opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

AANSTELLEN VAN EEN INTERIMBUREAU VOOR ZORG-EN VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL EN JOBSTUDENTEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM VOOR HET OCMW VAN LIER.  LASTENKOHIER, RAMING EN OPSTARTEN PROCEDURE. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2017/416 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het departement personeel.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier - dienstjaar 2017)

De raming voor 2017 bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.

De raming voor 2018 en 2019 bedragen € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

De totale raming bedraagt € 165.289,25 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht kan maximaal 2 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

 

Stadsbestuur Lier treedt in deze procedure op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 april 2017 om 10.00 uur.

 

Adviezen

Het departement personeel geeft positief advies voor de aanbesteding van de opdracht “Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier”.

 

Juridische grond

De beslissing van de OCMW raad van 24 januari 2017 tot machtiging van de stad om als lasthebber de gunningsprocedure te voeren.

 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (Limiet niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De OCMW-raad dient het lastenkohier, de wijze van gunnen, het ramingsbedrag en de aan te schrijven firma’s goed te keuren.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004/002/005/002

Voorzien van logistieke ondersteuning om een performante verpleging en verzorging mogelijk te maken

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat het bestek met nr. 2017/416 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier”, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het departement personeel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming voor 2017 bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.

De raming voor 2018 en 2019 bedragen € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw.

De totale raming bedraagt € 165.289,25 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21% btw.

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 april 2017 om 10.00 uur.

 

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

departement personeel

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

publicatie opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

OPENVERKLARING FUNCTIE DIENSTHOOFD SOCIALE DIENSTVERLENING, NIVEAU A TE BEGEVEN BIJ AANWERVING, INTERNE EN EXTERNE MOBILITEIT EN BEVORDERING EN VASTSTELLEN VAN EEN WERVINGSRESERVE. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 06/02/2017 werd Yves Van Ocken, deskundige in het team sociaal beleid ambtshalve herplaatst naar de functie van dienstencentrumleider, niveau A met ingang van 13 februari 2017 ter vervanging van Guido Heijkers die op 1 mei 2018 met pensioen gaat.

 

Feiten en context

Tengevolge van de integratie stad/OCMW is het departement welzijn sterk uitgebouwd.

De nood aan een uitgebouwde coördinatiestructuur is reëel.

Een specifieke noodzaak, ter versterking van de coördinatiestructuur situeert zich binnen het team sociale dienstverlening.  Naast de teamcoördinatoren (die een coachingopdracht op teamniveau hebben), is er een noodzaak om de interne samenwerking (op afdelingsniveau) te versterken, kwaliteitsprocessen rond operationele dienstverlening uit te tekenen...

Hiertoe wordt een diensthoofd op A niveau voorzien, die een operationele verantwoordelijkheid heeft voor de interne organisatie van het team sociale dienstverlening.

Door het ambtshalve herplaatsen van Yves Van Ocken naar de dienstencentra is er budgettaire ruimte om deze functie  in te vullen.

Het voorstel is wel om de invulling te vervroegen en dus  niet de oppensioenstelling van Guido Heijkers af te wachten omwille van het feit dat het verandertraject momenteel reeds loopt en dit traject niet los kan gezien worden van de coördinatiestructuur.

 

De OCMW raad wenst dan ook deze functie van diensthoofd sociale dienstverlening open te verklaren, te begeven bij aanwerving, interne en externe mobiliteit en bevordering.

De voorwaarden om te mogen deelnemen aan deze selectie zijn :

- voor aanwerving :

- in het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld wordt met universitair onderwijs.

- slagen voor de selectieprocedure

- voor interne en externe mobiliteit :

- titularis zijn van een graad van niveau A1a-A1b-A2a in statutair of contractueel dienstverband, op voorwaarde dat het personeelslid is aangesteld na de externe bekendmaking van de vacature

- de proeftijd beëindigd hebben

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie

- voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving

- slagen voor de selectieprocedure

- voor bevordering :

- titularis zijn van een graad van niveau B of C in statutair of contractueel dienstverband op voorwaarde dat het personeelslid is aangesteld na de externe bekendmaking van de vacature

- ten minste 2 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau C

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie

- slagen voor de selectieprocedure

 

Voor de procedures van interne en externe mobiliteit geldt het principe van behoud van statuut.

 

 

Juridische grond

- de rechtspositieregeling

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de functie van diensthoofd sociale dienstverlening, niveau A in contractueel dienstverband open te verklaren, te begeven bij aanwerving, interne en externe mobiliteit en bevordering.

 

Art 2 :

De voorwaarden om te mogen deelnemen aan deze selectie zijn :

- voor aanwerving :

- in het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld wordt met universitair onderwijs.

- slagen voor de selectieprocedure

- voor interne en externe mobiliteit :

- titularis zijn van een graad van niveau A1a-A1b-A2a in statutair of contractueel dienstverband, op voorwaarde dat het personeelslid is aangesteld na de externe bekendmaking van de vacature

- de proeftijd beëindigd hebben

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie

- voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving

- slagen voor de selectieprocedure

- voor bevordering :

- titularis zijn van een graad van niveau B of C in statutair of contractueel dienstverband op voorwaarde dat het personeelslid is aangesteld na de externe bekendmaking van de vacature

- ten minste 2 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau B of ten minste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in een graad van niveau C

- een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie

- slagen voor de selectieprocedure

 

Voor de procedures van interne en externe mobiliteit en bevordering geldt het principe van behoud van statuut.

 

Art 3 :

De OCMW raad beslist een wervingsreserve van 2 jaar vast te stellen.

 

Art 4 :

De loonkosten voor deze functie kunnen opgevangen worden in het budget van 2017.

De financieel beheerder heeft haar visum gegeven.

 

Art. 5 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

aanwervingsdossier

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

LOKALE ADVIESCOMMISSIE EANDIS EN PIDPA. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Jaarlijks worden de cijfers van LAC Eandis en LAC Pidpa gerapporteerd.

 

 

Feiten en context

 

1.Verklaring gebruikte terminologie

 

1.1.LAC Eandis – verklaring term unieke dossiers

De cijfers worden per LAC-zitting geregistreerd. Er waren in 2016 234 unieke dossiers. Unieke dossiers zijn effectief verschillende namen die op een zitting van de LAC waren geagendeerd. Er zijn dossiers die terugkomen op verschillende LAC’s.

voorbeeld:

Op de LAC van 26 januari 2016 wordt beslist tot het overgaan van plaatsen van budgetmeters.

Op de LAC van 26 april 2016 wordt het dossier opnieuw besproken om een regeling te treffen voor de openstaande schuld.

Dit dossier wordt voor de unieke dossiers slechts één keer geteld.

 

1.2.LAC Pidpa – verklaring term uniek dossiers

Ook hier worden de cijfers per LAC-zitting genoteerd. Pidpa doet aanvragen voor het afsluiten van de watertoevoer op een bepaald leveringspunt. Soms staan er twee schuldenaars ingeschreven op hetzelfde leveringsadres. Sommige cliënten hebben schulden op verschillende leveringspunten. In totaal verschenen er 224 unieke cliëntdossiers op de LAC.

 

 

2.Conclusies LAC Eandis

 

2.1. Aantal unieke dossiers

In 2016 waren er 234 gezinnen die het risico liepen afgesloten te worden van elektriciteit en/of gas.

 

2.2. Aantal vragen tot afsluiting

Er werden in totaal 434 vragen gesteld tot het afsluiten van gas en/of elektriciteit.

Elektriciteit: 255

Gas: 179

 

2.3. Type beslissingen

Het een overzicht van het type beslissing is toegevoegd als bijlage 1.

Ze werden opgesomd van groot naar klein.

De grootste groep zijn de beslissingen tot het plaatsen van een budgetmeter met het recht tot afsluiten. Het plaatsen van een budgetmeter gebeurt wanneer de klant gedropt werd door een commerciële leverancier en ook bij Eandis (sociale leverancier) geen betaling van de voorschotfacturen doet.

 

 

 

 

 

3.Conclusies Pidpa

 

3.1. Aantal unieke dossiers

In 2015 waren er 224 gezinnen die het risico liepen afgesloten te worden van watertoevoer.

 

3.2. Aantal vragen tot afsluiting

Bij de LAC Pidpa wordt de vraag tot afsluiting gesteld op basis van het leveringsadres. Soms hebben mensen verschillende schulden op verschillende adressen of hebben verschillende personen schuld op eenzelfde adres.

Vandaar het onderscheid op basis van adres en op basis van unieke klanten:

op basis van adres: 231 vragen tot afsluiting

op basis van unieke klanten: 224 vragen tot afsluiting

 

3.3. Type beslissingen

Het een overzicht van het type beslissing is toegevoegd als bijlage 1.

Ze werden opgesomd van groot naar klein.

 

30% van de dossiers die behandeld worden op de zittingen van de LAC zijn al geregeld voor de vergadering plaatsheeft. Dit heeft alles te maken met de inzet van Pidpa zelf. De medewerker van Pidpa bezoekt alle dossiers van de LAC. Vanaf 1 november 2016 gaat hij met pensioen. Mogelijk hefet dit een invloed op de cijfers vanaf 2017.

 

46% van de beslissingen zijn met recht tot afsluiting. Dit zijn potentiële klanten die kunnen afgesloten worden van watertoevoer indien zij zich niet (kunnen) houden aan de afspraken van LAC. Voor deze dossiers heeft Pidpa het recht om af te sluiten zonder dat het dossier opnieuw op LAC wordt gebracht. Sinds begin 2015 krijgt ene OCMW wekelijks ene overzicht van Pidpa met hierin klanten die een brief ontvangen waarin wordt gezegd dat zij zullen afgesloten worden. Deze brief wordt zes weken vooraf verstuurd. Dit geeft zowel de klant als het OCMW nog tijd om stappen te ondernemen.

Ook krijgt het OCMW een overzicht van de effectief afgesloten klanten of wanneer ene klant opnieuw werd aangesloten.

Slechts 5% van de beslissingen is zonder recht tot afsluiting. Dit wil zeggen dat het dossier opnieuw wordt geagendeerd op de LAC alvorens de klant kan afgesloten worden.

 

In 2016 werd er 5 keer beslist om de watertoevoer vanuit de LAC af te sluiten.

 

bijlage 1: typebeslisisng Eandis en Pidpa 2016

bijlage 2: cijfers LAC Eandis 2016

bijlage 3: cijfers LAC Pidpa 2016

bijlage 4: evolutie van de cijfers voor de LAC Eandis en Pidpa vanaf 2013

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de cijfers van de Lokale Adviescommissie 2016 Eandis en Pidpa goed te keuren.

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

JAARVERSLAG INSTELLING VOOR SCHULDBEMIDDELING 2017. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het OCMW van Lier is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Naar jaarlijkse traditie wordt er vanuit de Vlaamse overheid verwacht dat er een basisregistratie en jaarverslag wordt opgemaakt.

 

Feiten en context

Het jaarverslag wordt opgemaakt op basis van het sjabloon opgelegd door de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

 

Het sjabloon is bijgevoegd als bijlage 1.

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het Jaarverslag 2016 goed te keuren..

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

UITBREIDING DELEGATIE HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID. DOCUMENTEN EN BRIEFWISSELING DEPARTEMENT SOCIALE DIENSTVERLENING. GOEDKEURING.

 

Voor elke nieuwe leefloongerechtigde dient het verplichte geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (= GPMI) te worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Momenteel is hiervoor nog geen handtekeningsbevoegdheid voorzien

Om sneller en efficiënter te kunnen werken en om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, is het opportuun om deze  delegatie van de handtekeningsbevoegdheid uit te breiden naar Karine Mariën, Annemie Van Wassenhoven en

Jo Laenen van het departement sociale dienstverlening. Het inhoudelijkelijke van het het GPMI zal op een regelmatige basis gecommuniceerd worden op het BCSD.

 

Ook voor het tekenen van de beslissingsbrieven van het BCSD is het aangewezen om de handtekeningsbevoegdheid uit te breiden naar Annemie Van Wassenhovern en Jo Laenen van het departement sociale dienstverlening. Momenteel is er enkel een delegatie van de handtekeningbevoegdheid aan Hilde Havermaet.

 

 

De secretaris beslist daarom om de handtekeningsbevoegdheid ook te delegeren aan Karine Mariën, Annemie Van Wassenhoven en Jo Laenen  van het departement sociale dienstverlening voor wat betreft het ondertekenen van het GPMI.

De secretaris beslist  ook om de handtekeningsbevoegdheid te delegeren aan Annemie Van Wassenhoven en Jo Laenen van het departement sociale dienstverlening voor wat betreft het ondertekening van de beslissingen van het BCSD.

 

BESLUIT

De OCMW-raad neemt kennis van de beslissing secretaris betreffende de handtekeningsbevoegdheid.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 21 maart 2017

 

WIJZIGING VERHUUR WEZENKAPEL AAN STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis:

Op de OCMWraad van 21 februari 2017 werd de verhuur van de Wezenkapel aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten voor de periode van 12 juni 2017 t.e.m. 27 juni 2017 goedgekeurd voor een huurprijs van € 100,-.

 

Feiten en context

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten vraagt of zij de Wezenkapel voor de afgesproken periode van 12 juni 2017 t.e.m. 27 juni 2017 voor het tentoonstellen van Beeldhouwkunst door hun studenten voor hun eindexamen niet gratis mogen huren.

 

De verhuur van de Wezenkapel is op de OCMWraad van 21 februari 2017 overgedragen aan de Stad Lier, maar is nog niet opgenomen in het tariefregelement voor stadslocaties. Hierdoor valt de aangevraagde huur nog onder het reglement van het OCMW dat is goedgekeurd op 19 juni 2008. De Academie van Schone Kunsten vraagt nu op dit reglement een afwijking en zou de Wezenkapel graag gratis huren.

 

Jaarlijks dienen de studenten van de academie in het kader van hun eindexamen hun werk tentoon te stellen. Dit kan niet altijd in de academie zelf en daarom worden andere locaties van de stad gezocht. Zo bv. wordt jaarlijks het Vleeshuis door de academie gereserveerd. De reservering valt altijd onder de A  catergorie (= gratis) omdat het over de werking van een stedelijke dienst gaat.

 

Adviezen

Departement Uit in Lier: Het gaat hier inderdaad over een verhuur aan een Academie die als zij een locatie willen huren die onder het tarief reglement van stadslocaties valt, geen huurprijs moeten betalen omdat zij dan onder categorie A - vallen. Hierdoor geeft Uit in Lier gunstig advies om geen huurprijs aan te rekenen voor de verhuur van de Wezenkapel aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten.

 

Departement Algemene Zaken - Vastgoedbeheer: Gunstig, omdat het hier inderdaad gaat over een academie gaat die in de toekomst, als de wezenkapel onder het tarief reglement van stadslocaties valt, tot categorie A.

 

Argumentatie:

Omdat de Wezenkapel in de toekomst wordt opgenomen in het tariefreglement van stadslocaties en de Academie voor Schone Kunsten dan onder categorie A valt, overweegt de OCMW - raad om de  goedgekeurde verhuur van de Wezenkapel voor een periode van 12 juni 2017 tot 27 juni 2017 aan de Stedelijke Academie voor Schone kunsten toe te staan zonder enige huurprijs te vragen. De Academie voor Schone Kunsten mag hierdoor gratis beschikken over de Wezenkapel.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat de huurprijs van toegestane verhuur van de Wezenkapel aan de Academie voor Schone Kunsten op de OCWM - raad d.d. van 21 februari jl veranderd wordt van € 100,- voor de periode van 12 juni 2017 tot 27 juni 2017 in het gratis ter beschikking stellen van de Wezelkapel voor die zelfde periode en onder dezelfde voorwaarden nl.:

Er moet geen huurprijs betaald worden

dat de sleutel dinsdag 27 juni 2017 aan het onthaal, ter attentie van dienst vastgoed  wordt afgeleverd.

kapel netjes wordt achtergelaten

de organisator zelf instaat voor de verzekering van hun materiaal

er geen hinder is voor de buurtbewoners.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

4

Paula Conelissens, Technische dienst, financiën, verhuur infrastructuur

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

dienst verhuur infrastructuur

opvolgen van verhuring