NOTULEN VAN DE OCMW_RAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 23 mei 2017

Van 19.15 uur tot 20 uur

 

Aanwezig:

Marleen Vanderpoorten, voorzitter

Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau, Dirk Janssens en Anja Vlaeymans, raadsleden

Katleen Janssens, secretaris

 

Verontschuldigd:

Geert Marrin, raadslid

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

VERSLAG VORIGE VERGADERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Op 18/4/2017 hield de OCMW raad een vorige vergadering waarvan verslag werd gemaakt.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het verslag van de vorige vergadering dd 18/4/2017 goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

JAARREKENING 2016. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

 

 

Feiten en context

 

In de filosofie van de beleids- en beheerscyclus hoort de jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het budget. Op deze wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

 

De jaarrekening bestaat uit drie delen :

-De beleidsnota

-De financiële nota

-De samenvatting van de algemene rekeningen

-Tot slot wordt er eveneens een toelichting voorzien.

 

Het exploitatieresultaat in de rekening 2016 is negatief voor een bedrag van € 163.741

Het financieel boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat op kasbasis van 7.823.001 EUR.  De autofinancieringsmarge is € 261.969, deze is positief er dient geen beroep te worden gedaan op bijkomende gemeentelijke bijdrage.

 

Adviezen

Positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen werd gegeven in zitting van 15 mei 2017.

 

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25/6/2010 betreffende de beleids-en  beheerscyclus.

 

 

 

 

 

Stemming

 

7 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme en Anja Vlaeymans

3 onthoudingen: Walter Marien, Ismaël Tafforeau en Dirk Janssens

Goedkeuring met 7 stemmen voor - 3 onthoudingen

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de jaarrekening 2016  goed te keuren.

 

Art. 2 :

De raad beslist om de jaarrekening van 2016 van OCMW Lier door te sturen naar de gemeenteraad en naar de diensten van toezicht.

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

financiële dienst

overmaken dossier aan gemeenteraad en toezicht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

LEVEREN VAN DROGE VOEDING VOOR HET WZC PARADIJS. LASTENKOHIER EN RAMING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor het  WZC Paradijs dient te worden overgegaan tot een aanbesteding van droge voedingswaren.

 

Feiten en context

Hiertoe werd een lastenkohier opgesteld onder dossier 2017/089 in de vorm van een open offerteaanvraag - limiet van € 209.000,00 excl. btw  overschreden- van de wet van 15 juni 2006. Er wordt voor een open offerteaanvraag gekozen om de concurrentie maximaal te laten spelen.

 

De overeenkomst voorziet in een looptijd van 4 jaar met een proefperiode van zes maanden. Er is een prijsherzieningsclausule voorzien .

 

Als gunningscriteria zijn prijs (25 punten) ,  korting op het ganse gamma (10 punten), kwaliteit (25punten), en service (25  punten) weerhouden.  De kwaliteit wordt opgedeeld in twee sub criteria: technische fiches (10 punten) en stalenkorf en evaluatie ervan (15 punten). De service wordt ook opgedeeld in twee sub criteria: service (20 punten) en HACCP enquête 5 punten).

 

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De OCMW-Raad keurt eenparig het bestek 2017/089 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp droge voeding goed.  De overheidsopdracht zal worden gegund  volgens een open offerteaanvraag. De bij de opdracht horende raming, op jaarbasis, ten bedrage van 65 700 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/001/002

Verantwoorde aankoop van goederen om kwaliteitsvolle maaltijden te leveren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist eenparig bestek 2017/089 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp droge voeding goed te keuren en de overheidsopdracht te gunnen volgens een open offerteaanvraag. De bij de opdracht horende raming ten bedrage van 65 700 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/001/002

voedingswaren

65 700 EUR gemiddeld op jaarbasis

 

Budgetsleutel

60000000 095304

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

WZC Paradijs

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

LEVEREN VERSE GROENTEN EN VERS FRUIT WZC PARADIJS. BESTEK EN RAMING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor het  WZC Paradijs dient te worden overgegaan tot een aanbesteding van  het leveren van verse groeten en vers fruit voor het WZC Paradijs.

 

Feiten en context

Hiertoe werd een lastenkohier opgesteld onder dossier 2017/088 in de vorm van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en overeenkomstig artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006. Er wordt voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  gekozen om de concurrentie maximaal te laten spelen.

De overeenkomst voorziet in een looptijd van 4jaar met een proefperiode van zes maanden. Er is een prijsherzieningsclausule voorzien .

Als gunningscriteria zijn prijs (25 punten) ,  korting op het ganse gamma (10 punten), kwaliteit (25punten), en service (25  punten) weerhouden.  De kwaliteit wordt opgedeeld in twee sub criteria: technische fiches (10 punten) en stalen korf en evaluatie ervan (15 punten). De service wordt ook opgedeeld in twee sub criteria: service (20 punten) en HACCP enquête 5 punten).

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De OCMW-Raad keurt eenparig het bestek 2017/088 voor de overheidsopdracht met als voorwerp het leveren van verse groeten en vers fruit voor het WZC Paradijs goed.  De overheidsopdracht zal worden gegund  volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming, gemiddeld op jaarbasis, ten bedrage van 43 750 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/001/002

Verantwoorde aankoop van goederen om kwaliteitsvolle maaltijden te leveren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist eenparig bestek 2017/088 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp leveren van verse groeten en vers fruit voor het WZC Paradijs goed te keuren en de overheidsopdracht te gunnen volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming ten bedrage van 43750 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/001/002

Groenten en fruit

43 750 EUR gemiddeld op jaarbasis

 

Budgetsleutel

60060000 095304

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

WZC Paradijs

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

LEVEREN VAN ZUIVELPRODUCTEN VOOR HET WZC PARADIJS. LASTENKOHIER EN RAMING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor het  WZC Paradijs dient te worden overgegaan tot een aanbesteding van  zuivelproducten voor de residenten .

 

Feiten en context

Hiertoe werd een lastenkohier opgesteld onder dossier 2017/086 in de vorm van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking en overeenkomstig artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006. Er wordt voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  gekozen om de concurrentie maximaal te laten spelen.

De overeenkomst voorziet in een looptijd van 4jaar met een proefperiode van zes maanden. Er is een prijsherzieningsclausule voorzien .

Als gunningscriteria zijn prijs (25 punten) ,  korting op het ganse gamma (10 punten), kwaliteit (25punten), en service (25  punten) weerhouden.  De kwaliteit wordt opgedeeld in twee sub criteria: technische fiches (10 punten) en stalen korf en evaluatie ervan (15 punten). De service wordt ook opgedeeld in twee sub criteria: service (20 punten) en HACCP enquête 5 punten.

 

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels  51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende personeel, de financiën, en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

 

Argumentatie

De OCMW-Raad keurt eenparig het bestek 2017/086 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp zuivelproducten goed.  De overheidsopdracht zal worden gegund  volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.  De bij de opdracht horende raming, op jaarbasis, ten bedrage van 50.000EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/004/002/001/002

Verantwoorde aankoop van goederen om kwaliteitsvolle maaltijden te leveren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist eenparig bestek 2017/086 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp zuivelproducten goed te keuren en de overheidsopdracht te gunnen volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De bij de opdracht horende raming, op jaarbasis, ten bedrage van 50 000 EUR btw inclusief wordt goedgekeurd.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/004/002/001/002

Zuivel

25 000 EUR op jaarbasis

 

Budgetsleutel

60010000 095304

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

Financiële dienst

WZC Paradijs

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

VERKOOP BOUWGROND - DORPSSTRAAT EMBLEM. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Beslissing OCMW-raad dd 21/6/2016 betreffende de verkoop van bouwgronden lot 2 en lot 3  (aan een prijs gelegen onder de schattingsprijs), gelegen te Dorpstraat ,Ranst/Emblem en inhouding van lot 1.

Beslissing OCMW-raad dd 21/3/2017 betreffende de vermindering van de toegewezen biedingen op lot 2 en lot 3 met 5.000 euro elk.

 

Feiten en context

Overeenkomstig het meetplan van landmeter M.Bernaerts dd. 30/05/2016 ( plan gevoegd bij de vergunning nr.5.00/11035/1010433.2 - officieel getekend door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Kirsten De Reu) is het perceel bouwgrond omschreven als volgt:

 

- Lot 1 a+b:1079 m² bouwgrond + 1.165 m² achterliggend groengebied, schattingsprijs 183.500 euro.

 

Per 01/12/2016 werd een nieuwe verkavelingsvergunning bekomen ( verkavelingsvergunning volgens de bijzondere procedure - dossier 5.00/11035/1010433.2,waarbij een vergunning werd afgeleverd voor o.a. lot 1 die ertoe verplicht is :

 

1° de verkaveling te beperken tot het gedeelte gelegen in het woongebied, d.i. 50 meter vanaf ontworpen rooilijn;

 

2° de volgende voorwaarden na te leven : de adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van de Vlaamse milieumaatschappij worden bij deze vergunning gevoegd en maken hier integraal deel van uit.

 

Er zijn reeds sinds 2015 verschillende verkoopsinspanningen geleverd met de nodige publicatie (website, krantjes, borden, immoweb,...). Echter werd geen bod uitgebracht voor lot 1 en werden enkel de bouwgronden lot 2 en lot 3 verkocht.

Op 24/04/2017 kwam er een bod van 165.000 euro binnen van de heer Theys Tim, °09/06/1988 en Huysmans Jolien, ° 5/05/1988, Bollaarstraat 129, 2500 Lier. Dit bod werd gepubliceerd op immoweb en ook op de website van stad/OCMW Lier.  Verkoopsborden ter plaatse werden ook geplaatst. 

Biedingen konden binnenkomen tot 15/05/2017 11 u.  Er kwamen geen hogere biedingen binnen.

 

De loten 2 en 3 werden toegewezen aan iets meer dan 15.000 euro onder de schattingsprijs (OCMW-raadsbeslissing dd. 21/06/2016).

 

De verkoop van lot 2 en lot 3 werd bij OCMW-raadsbeslissing van 21/03/2017 nog in prijs verminderd met 5.000 euro per lot.

 

Dit heeft geresulteerd in :

 

Lot

Schatting

Hoogste bod en toegewezen

Vermindering

Toewijzing onder schattingsprijs

2

194.200

178.000

173.000

(178.000 - 5.000)

21.200

3

205.800

190.000

185.000

(190.000 - 5.000)

20.800

 

Nu er voor lot 1 ook een bieding binnen is, lijkt het logisch deze in dezelfde zin te vergelijken.

Lot

Schatting

Hoogste bod

 

Toewijzing onder schattingsprijs

1

183.500

165.000

 

18.500

 

Adviezen

Team vastgoed:

 

Er zijn reeds jaren verschillende verkoopsinspanningen geleverd voor verkoop aan schattingsprijs van deze loten in de Dorpstraat te Emblem.

 

Momenteel is er een degelijk bod binnengekomen, dat weliswaar onder de schattingsprijs ligt, maar alleszins te vergelijken is met de biedingen en verkoopsom van de andere loten. Het is zelfs zo dat bij dit bod het bedrag dat onder de schatting zit, minder is in vergelijking met de andere reeds toegewezen loten en bedragen.

 

Juridische grond

Koop- verkooprecht

OCMW - decreet

 

Argumentatie

Aangezien er reeds jaren verschillende verkoopsinspanningen zijn geleverd en er een degelijk bod is dat qua hoogte vergelijkbaar is met de verkoopsprijs van de andere twee loten aldaar,

aangezien het hoogste bod voldoende ruchtbaarheid heeft gekregen (Immoweb, website en borden ter plaatse) en er geen hogere biedingen meer binnenkwamen,

overweegt de raad dit lot toe te wijzen aan de bieder aan een prijs van 165.000 euro.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1/2/3/2Verkoop gronden Dorpstraat Emblem

verkoop gronden Dorpsstraat Emblem

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist lot 1 van de bouwgronden in de Dorpstraat te Emblem toe te wijzen aan de heer en mevrouw heer Theys Tim, °09/06/1988 en Huysmans Jolien, ° 5/05/1988, Bollaarstraat 129, 2500 Lier, voor een prijs van 165.000 euro.

 

Art. 2 :

De OCMW-raad beslist om notaris J.Van Cauwenbergh,Lisperstraat 59 te 2500 Lier aan te stellen om de authentieke akte te verlijden.

 

De OCMW-raad beslist voorzitter Marleen Vanderpoorten ( of haar afgevaardigde Thierry Suetens / Bob Van Ouytsel) en secretaris Katleen Janssens (of haar afgevaardigde Guy Umans ) aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze verkoopsbeslissing te ondertekenen.

 

De financieel beheerder Martine Luypaers zal kwijting verlenen ter bevestiging van ontvangst van betaling op rekening van het OCMW.

 

Art. 3 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1/2/3/2

26000020/050

165.000

 

Budgetsleutel

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Team vastgoedbeheer

Afhandelen van de verkoopstransactie

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

NIEUWE VERKOOPPROCEDURE LISPERSTEENWEG 15. LAGERE INSTELPRIJS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

         OCMW raad 15/09/2015: De OCMW raad beslist notaris Delang uit Duffel aan te stellen voor het organiseren van een verkoop van Lispersteenweg 13 en 15. Afhankelijk van de interesse zal er geopteerd worden voor een gezamenlijk project met CGG De Pont (nr. 17). De OCMW raad beslist voorzitter Marleen Vanderpoorten, secretaris Katleen Janssens (of haar afgevaardigden Ils Anné en/of Guy Umans) en de financieel beheerder Martine Luypaers aan te stellen om alle documenten verbonden aan deze beslissing te ondertekenen.

         OCMW raad 13/12/2016: De OCMW raad beslist de opdracht van notaris Delang uit Duffel voor de openbare verkoop van Lispersteenweg 13 en 15 in te trekken. De dienst vastgoed krijgt de opdracht in eigen beheer een verkoopscampagne te starten voor deze verkoop.

         OCMW raad 18/04/2017: De OCMW raad beslist om de woning gelegen aan de Lispersteenweg 13 definitief te verkopen en toe te wijzen aan de heer Flor Verschaeren, geboren te Lier op 18 april 1989 en mevrouw Julie Jardin, geboren te Mortsel op 2 juni 1988, beiden feitelijk samenwonend te 2500 Lier, Blokstraat 44 mits betaling van de prijs van 125.000 euro. Beiden partijen kopen ieder voor de onverdeelde helft.

 

Feiten en context

Aan de Lispersteenweg is het OCMW eigenaar van 2 woningen, nr. 13 en 15.

 

De woning Lispersteenweg 13 werd na de vorige verkoopprocedure in eigen beheer verkocht voor een bedrag van 125.000 euro aan de heer Flor Verschaeren en mevrouw Julie Jardin. Deze woning werd geschat aan 150.000 euro. De verkoopprijs ligt bijgevolg iets lager dan de schatting, maar de OCMW raad kon wel akkoord gaan met verkoop gezien de staat van de woning.

 

Lispersteenweg 15 werd geschat aan een bedrag van 230.000 euro. Tijdens de verkoopprocedure hebben een aantal geïnteresseerden de woning bezocht, maar niemand bracht een bod uit.

 

Het lijkt opportuun een nieuwe verkoopprocedure in eigen beheer op te stellen voor Lispersteenweg 15 aan een lagere instelprijs.

De OCMW raad kan beslissen om de instelprijs, gelijkaardig aan het bod voor Lispersteenweg 13, te verlagen met 25.000 euro. De nieuwe instelprijs zou dan 205.000 euro bedragen.

 

Tijdens deze nieuwe verkoopprocedure zal er gekozen worden voor een publicatie op Immoweb, op de website van stad en OCMW Lier en een bord ter plaatse.

 

Adviezen

financieel beheerder: positief advies

 

Argumentatie

Omdat er geen biedingen zijn binnen gekomen voor de woning Lispersteenweg 15, omdat deze woning reeds openbaar te koop werd aangeboden via de gebruikelijke kanalen, omdat Lispersteenweg 13 verkocht werd aan 25.000 euro onder de schatting, overweegt de OCMW raad een nieuwe verkoopprocedure te organiseren aan de instelprijs van 205.000 euro. Tijdens deze nieuwe verkoopprocedure zal publiciteit gemaakt worden op Immoweb, op de website van stad en OCMW Lier en via een bord ter plaatse.

 

 

Stemming

 

9 stemmen voor: Marleen Vanderpoorten, Thierry Suetens, Bob Van Ouytsel, Ilse Van Wichelen, Marc Franquet, Jenny Van Damme, Walter Marien, Ismaël Tafforeau en Anja Vlaeymans

1 onthouding: Dirk Janssens

Goedkeuring met 9 stemmen voor - 1 onthouding

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist goedkeuring te geven aan de organisatie van een nieuwe verkoopprocedure voor de woning Lispersteenweg 15 aan een lagere instelprijs van 205.000 euro. De publicatie van de verkoop zal gebeuren via Immoweb, de website van stad en OCMW Lier en een bord ter plaatse.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

financiële dienst

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

TUSSENKOMST KOST WATERVERBRUIK OVERBRUGGINGSWONING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Begin dit jaar heeft mevrouw Nelly Bertels, huurder van een overbruggingswoning gelegen te Lier, Koning Alberstraat 13, de technische uitvoerende diensten van OCMW-Lier gecontacteerd om te melden dat er een vermoeden was van een lek. De technische uitvoerende dienst van OCMW Lier heeft vervolgens inderdaad een verborgen lek vastgesteld en hersteld. 

 

Er is echter veel water verloren gegaan en de huurder ontvangt een waterafrekening die veel hoger is dan normaal.

 

Er wordt een aanvraag bij Pidpa ingediend om een kwijtschelding of voordelig tarief toe te passen wegens een waterlek. Pidpa komt echter niet tussen omdat het verbruik niet hoog genoeg is om gebruik te kunnen maken van deze gunstmaatregel.

 

De huurder vraagt nu aan het OCMW om als eigenaar een deel van de waterkost te dragen.

 

 

Feiten en context

Betrokken huurder huurt een sociale woning. Het hoge waterverbruik is niet veroorzaakt door de huurder. Het team vastgoedbeheer adviseert daarom om als OCMW-Lier tussen te komen in het verschil tussen het normale gemiddelde jaarlijkse verbruik en het hoge verbruik ten gevolge van de lek.

 

Aan de huurder werd gevraagd om, aan de hand van zijn facturen van de afgelopen 3 jaar aan te tonen wat zijn normaal waterverbruik is. Dit verbruik werd – per mail - bevestigd door PIDPA.

 

Hieronder een overzicht van het verbruik in de afgelopen jaren:

- 2013-2014: 21m³

- 2014-2015: 29m³

- 2015-2016: 25m³

 

We kunnen een gemiddeld verbruik van 25m³ noteren.

 

Het totaal van het betwiste factuur door de huurder bedraagt op dit moment 275,35 euro waarvan we 225,35 euro noteren als extra kosten ten gevolge het waterlek.

 

Na onze uitdrukkelijke vraag bevestigt Pidpa ons op 8 mei 2017 dat zij akkoord gaan om het dossier on hold te zetten tot 30 mei 2017, in afwachting van de beslissing van onze OCMW-raad terzake.

 

 

Adviezen

Het team vastgoedbeheer adviseert om tussen te komen in het verschil tussen het normale gemiddelde jaarlijks verbruik en het hoge factuur.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

3/10/1/5

kosten uit verhuring en verpachting

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om een deel van het waterfactuur, met name 225,35 euro, ten laste te nemen.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1419/3/10/1/5

kosten uit verhuring en verpachting

225,35

 

Budgetsleutel

61031300

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Nelly Bertels

Pidpa

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Financiële dienst

Betaling tussenkomst in factuur voor een bedrag van 225,35 euro aan Pidpa

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

AANSTELLEN VAN EEN INTERIMBUREAU VOOR ZORG-EN VERPLEEGKUNDIG PERSONEEL EN JOBSTUDENTEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM VOOR HET OCMW VAN LIER - TOEWIJZING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier” werd een bestek met nr. 2017/416 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het departement personeel.

 

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig

personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier - dienstjaar 2017)

De raming voor 2017 bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw.

De raming voor 2018 en 2019 bedragen € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl.

21% btw.

De opdracht kan maximaal 2 keer verlengd worden, telkens voor de duur van 1 jaar.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 165.289,25 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21% btw.

 

Stadsbestuur Lier treedt in deze procedure op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

De OCMW raad verleende in zitting van 21 maart 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

De OCMW raad  besliste in zitting van 21 maart 2017 de plaatsingsprocedure te starten.

De aankondiging van opdracht 2017-508765 werd gepubliceerd op 22 maart 2017 op nationaal niveau.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 april 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 23 juli 2017.

 

Er werden 6 offertes ontvangen:

- Reflex Healthcare people NV, Louizalaan 101 te 1050 Brussel (Elsene);

- Randstad België NV, Access Building - Keizer Karellaan 586 bus 8 te 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem) ;

- X-Care BVBA, Amelia Earhartlaan 17 te 9051 Sint-Denijs-Westrem;

- Human Supports NV, Rue Emile Limauge NV te 7011 Ghlin ;

- Care Talents NV, President Kennedypark 8C te 8500 Kortrijk ;

- Express Medical NV, Frankrijklei 101 te 2000 Antwerpen;

 

Op 8 mei 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht van de offertes op en dit op basis van de beoordelingen door personeel.

Het verslag van nazicht wordt als bijlage toegevoegd

 

Adviezen

Het departement personeel geeft positief advies voor de gunning van de opdracht “Aanstellen van een interimbureau voor zorg-en verpleegkundig personeel en jobstudenten voor het woonzorgcentrum voor het OCMW van Lier”.

 

 

Juridische grond

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52,  tweede lid, 12°.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (Limiet niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Het OCMW decreet.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te gebeuren

volgens de gunningscriteria van het bestek.

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de basisopdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Care Talents NV, President Kennedypark 8C te 8500 Kortrijk, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004/002/005/002

Voorzien van logistieke ondersteuning om

een performante verpleging en verzorging

mogelijk te maken

 

Voor de vastlegging van deze opdracht werd een kredietverschuiving gerealiseerd van 004/002/002/002 naar 004/002/005/002 en dit van 25.000 euro.

De overige 15.000 euro dient voorzien te worden bij budgetwijziging.

 

Een visum is vereist van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleende dit visum op 23 mei 2017.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat er goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 mei 2017, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

en dit op basis van de beoordelingen door personeel.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

De OCMW raad beslist dat de basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Care Talents NV, President Kennedypark 8C te 8500 Kortrijk, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/416.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

004/002/005/002

Uitzendkrachten

40.000 euro

-15.000 euro (aan te vullen via budgetwijziging)

Budgetsleutel

617000000/0953

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Personeel

Financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

gunning opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

CSR - STOPZETTING AANBOD. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Sinds 2011 wordt collectieve schuldenregeling (CSR) aangeboden door het OCMW van Lier.

 

Feiten en context

Schuldhulpverlening kan via diverse vormen aangeboden worden,

-via budgetbegeleiding (= cliënt beheert zelf zijn budget, en wordt geadviseerd door een maatschappelijk werker);

-via budgetbeheer (= maatschappelijk werker ontvangst inkomsten cliënt, en doet betalingen van vaste kosten en schulden in plaats van de cliënt);

-via schuldbemiddeling (= een schuldbemiddelaar onderhandelt met de schuldeisers over de betaling van de schulden, en probeert afspraken te maken rond een aangepast afbetalingsplan voor het betalen van de schulden);

-via collectieve schuldenregeling (= een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen.)

 

De eerste 3 vormen van schuldhulpverlening in Lier worden aangeboden door het OCMW. Ook het CAW voert budgetbeheer en budgetbegeleiding uit, maar - gezien het beperkte aanbod van het CAW in Lier - eerder op kleine schaal.

De 4e vorm - met name CSR - wordt in Lier aangeboden door het OCMW van Lier en externe schuldbemiddelaars.

 

Momenteel zijn 36 cliëntsystemen in CSR door het OCMW.  4 cliëntsystemen (van die 36) zijn recent toegewezen aan het OCMW, waarmee nog geen begeidingstraject is opgestart. 7 cliëntsystemen kunnen nog op korte termijn succesvol afgerond worden.

 

Voorstel bestaat erin om het bestaande aanbod van CSR vanuit het OCMW van Lier af te bouwen en - na afbouw - niet langer op te nemen vanuit het OCMW van Lier.

 

Juridische grond

Wet op de collectieve schuldenregeling '98.

 

Argumentatie

Om volgende redenen wordt de methodiek van collectieve schuldenregeling (aangeboden door  het OCMW van Lier) stopgezet:

 

-Stopzetting van CSR (door het OCMW) houdt niet in dat het aanbod in Lier niet langer kan worden aangeboden. Net zoals in elke andere gemeente van het arrondissement Mechelen het geval is, kunnen cliënten (voor het 'technische' aspect van CSR) terecht bij externe schuldbemiddelaars. Met die schuldbemiddelaars kan het OCMW dan afspraken maken om het 'begeleidingsaspect' op zich te nemen (via bv. budgetbegeleiding of budgetbeheer).

 

-Het aanbod van CSR vereist specifieke en gespecialiseerde kennis, en is onderdeel van een gerechtelijke procedure - waarvoor ook juridische ondersteuning vereist is. Daarnaast is ook de druk op de algemene eerste lijn toegenomen, waardoor de noodzaak om kerntaken te bepalen groter is geworden. Gezien de techniciteit van CSR (waarvan de kennis slechts bij zeer beperkt aantal mensen aanwezig is (waardoor de organisatie kwetsbaar is) en - op vlak van juridische ondersteuning terzake - onvoldoende kan ondersteund worden),  de beschikbaarheid van een alternatief (cf. CSR via externe schuldbemiddelaars i.c.m. begeleiding door het OCMW) en de toegenomen druk op de algemene eerste lijn is het voorstel CSR vanuit het OCMW stop te zetten.

 

-Voor de 25 gezinnen in kwestie (waarvan het dossier moet worden 'overgedragen' naar externe schuldbemiddelaars) zal met de nodige zorg en aandacht een 'warme overdracht' worden uitgevoerd. Hiertoe worden afspraken gepland met de arbeidsrechtbank, in functie van bevoorrechte samenwerking met externe schuldbemiddelaars - waarmee het OCMW positieve ervaringen heeft in functie van een correct en menswaardig aanbod van CSR.

 

Financiële weerslag

Vanuit de overheid wordt CSR betoelaagd. Vanuit de financiële dienst wordt aangegeven dat deze inkomsten op jaarbasis gemiddeld 20.000€ bedragen (wisselend van jaar tot jaar afhankelijk van aantal dossiers).

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist het aanbod vanuit OCMW Lier inzake CSR te focussen op het begeleidingsaspect (via budgetbeheer en/of begeleiding) en voor wat betreft de technische uitvoering van CSR samen te werken met externe schuldbemiddelaars.

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

AANSTELLEN ARCHITECT VOOR GEVELHERSTEL VAN DE WONINGEN GELEGEN IN HET HOF VAN BEIEREN IN LIER. TOEWIJZING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het Hof van Beieren in Lier” werd een bestek met nr. 2017/420 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.049,59 excl. btw of € 17.000,00 incl. 21% btw.

 

De OCMW raad verleende in zitting van 21 maart 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

De OCMW raad besliste in zitting van 21 maart 2017 de plaatsingsprocedure te starten.

De aankondiging van opdracht 2017-508764 werd gepubliceerd op 22 maart 2017 op nationaal niveau.

 

Stadsbestuur van Lier - Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten treedt

op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 april 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 augustus 2017.

 

Er werden 4 offertes ontvangen:

- Multiprofessionele architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek NV, Kammenstraat 18 te 2000 Antwerpen;

- Hubert Mertens, Ringenhofweg 4 te 2500 Lier ;

- Gevelinzicht ingenieur-architecten bvba, Bolwerkstraat 22 te 2018 Antwerpen;

- arQ / architectuurstudio, Zeedijk 165 te 8400 Oostende;

 

Op 10 mei 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht van de offertes op en dit op basis van de beoordeling door het technisch bureau.

Het verslag van nazicht wordt als bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

Technisch bureau - gebouwen geeft positief advies voor de gunning van de

opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het

Hof van Beieren in Lier”.

 

Juridische grond

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52,  tweede lid, 12°.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te gebeuren volgens de gunningscriteria van het bestek.

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Gevelinzicht ingenieur-architecten bvba, Bolwerkstraat 22 te 2018 Antwerpen, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 15.500,00 excl. btw of € 18.755,00 incl. 21% btw.

 

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

002/005/003/009

renovatie gevels Hof van Beieren

 

Voor de toewijzing van deze opdracht is een budgetwijziging nodig.  Van actie 002/005/015/001 wordt 3.000,00euro overgeboekt naar actie 002/005/003/009.

 

Een visum is vereist van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleende dit visum op 23 mei 2017.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat er goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 mei 2017, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit op basis van de beoordeling door het technisch bureau - gebouwen.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

De OCMW raad beslist dat de opdracht “Aanstellen architect voor gevelherstel van de woningen gelegen in het Hof van Beieren in Lier” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Gevelinzicht ingenieur-architecten bvba, Bolwerkstraat 22 te 2018 Antwerpen, tegen de voorwaraden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/420.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

002/005/003/009

plannen, studies en erelonen

€ 18.755,00 incl. 21% btw

€ 1.245 euro

(na budgetwijziging 3.000,00euro)

Budgetsleutel

21400000/0950

 

Voor de toewijzing van deze opdracht is een budgetwijziging nodig.  Van actie 002/005/015/001 wordt 3.000,00euro overgeboekt naar actie 002/005/003/009.

 

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

3

ontwerper

technisch bureau - gebouwen

financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

gunning opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

AANSTELLEN PROJECTCOÖRDINATOR TER ONDERSTEUNING VAN HET TECHNISCH BUREAU - GEBOUWEN - TOEWIJZING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 26 oktober 2015 toe te treden tot jobpunt Vlaanderen door de aankoop van aandelen.

Jobpunt Vlaanderen is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen. Zij is sinds 2000 operationeel en telt ruim 240 vennoten waaronder zowel lokale besturen, OCMW's, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones, hulpverleningszones.

Jobpunt Vlaanderen werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamelijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap waardoor de quasi-inhouse kwalificatie van toepassing is.

Zij leveren een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie als bij de organisatie van assessment centers, de doorlichting van organisaties, de begeleiding bij veranderingstrajecten, de opmaak van personeelsplannen, het optimaliseren van processen, de evaluatie en de evaluatie van de decretale graden, outplacement, coaching, ....

Voor het realiseren van dit dienstenpakket werken zij samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten. Zo kan de stad, na toetreding gebruik maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners.

 

Voor de ondersteuning van besturen mbt projectcoördinatie plaatste Jobpunt Vlaanderen een opdracht in de markt : "Uitvoeren van opdrachten in verband met organisatieoptimalisatie en veranderingsmanagement".

 

Jobpunt Vlaanderen selecteerde in deze procedure de zes best gerangschikte offertes.

Jobpunt Vlaanderen zal afhankelijk van de behoeften opdrachten plaatsen, volgens het principe van de mini-competitie, dan wel volgens een beurtrolsysteem.

In geval van een welbepaalde opdracht zal de keuze voor een welbepaalde contractant gebeuren op basis van volgende criteria in geval van minicompetitie:

         Ervaring van de consultants met gelijkaardige opdrachten

         Beschikbaarheid van de consultants

         Inzicht in de omgeving waarbinnen de concrete opdracht moet uitgevoerd worden

         De voorgestelde methodiek en de aansluiting van het voorstel bij de concrete opdracht

         De projectprijs

 

Feiten en context

Om de realisatiegraad van de investeringsprojecten voor gebouwen te verhogen wordt voorgesteld een extern projectleider aan te stellen om een aantal gebudgeteerde bouwprojecten op te volgen.

Ter ondersteuning van het technisch bureau - gebouwen wordt mevrouw Evy Monu

van de firma Mondea, Kunstlaan 1-2, B16 te 1210 Brussel voorgesteld.

 

Voor het OCMW zal zij de projectopvolging van volgende projecten opnemen:

- Heilig Geest gebouw : Instandhoudingswerken op basis van verslag

monumentenwacht

- Oud Wezenhuis : Wezenstraat 6: aanpassingswerken verwarmingssysteem en afvoerleidingen

Voor de stad zal zij de projectopvolging van volgende project opnemen:

- Stedelijke academie schone kunsten: SASK : restauratie gevels

 

Adviezen

Het technisch bureau - gebouwen geeft positief advies voor de aanstelling van de firma Mondea, Kunstlaan 1-2, B16 te 1210 Brussel ter ondersteuning van diverse projecten.

 

Juridische grond

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52,  tweede lid, 12°.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

 

Financiële weerslag

De dagprijs bedraagt €865,- excl. 21% BTW of 1046,65 euro incl.21%BTW.

Er wordt een projectuitvoering voorzien gedurende de periode van mei 2017 tot

december 2017.

Met een gemiddelde prestatie van 2 dagen per week gedurende 35 weken ramen

we dit voorstel op €60.550 excl. 21% BTW of 73.265,50 euro incl 21%BTW gespreid over de drie op te volgen projecten.

Enkel gepresteerde dagen worden aangerekend.

 

OCMW

 

Actienummer

Omschrijving actie

002.005.003.011

 

 

002.005.003.010

Heilig Geestgebouw: instandhouding en herbestemming

 

Wezenstraat 6: aanpassingswerken lift, verwarmingssysteem en afvoerleidingen

 

Een visum is vereist van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleende dit visum op 23 mei 2017.

 

STAD

 

Actienummer

Omschrijving actie

006.004.001.010

De stad investeert in de gevelrenovatie van de SASK

 

Een visum is vereist van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleende dit visum op 2 mei 2017.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist om de firma Mondea, Kunstlaan 1-2, B16 te 1210 Brussel aan te stellen ter ondersteuning van het technisch bureau - gebouwen.

 

Voor het OCMW zal Mondea de projectopvolging van volgende projecten opnemen:

- Heilig Geest gebouw : Instandhoudingswerken op basis van verslag monumentenwacht

- Oud Wezenhuis : Wezenstraat 6: aanpassingswerken verwarmingssysteem en afvoerleidingen

 

Voor de stad zal Mondea de projectopvolging van  het volgende project opnemen:

- Stedelijke academie schone kunsten: SASK : restauratie gevels

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

OCMW :

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

002.005.003.011

Gebouwen – gemeenschapsgoederen – buitengewoon onderhoud

12.100 euro

incl BTW

 

19.875,01 euro

Budgetsleutel

22100500/0119

 

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

002.005.003.010

Gebouwen – bedrijfsmatige materiële vaste activa – aanpassingswerken Wezenstraat 6

30.915,50

euro incl

BTW

 

238.980,93 euro

Budgetsleutel

22910107/0119

 

STAD :

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

006.004.001.010

Gebouwen – gemeenschapsgoederen – buitengewoon onderhoud

30.250 euro

incl BTW

 

361.350 euro

Budgetsleutel

22100200/082002

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

3

Mondea

het technisch bureau - gebouwen

Financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

aankoop en overheidsopdrachten

gunning opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

SINT ANNAGODSHUIS: DEFINITIEVE OPLEVERING. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het OCMW van Lier is eigenaar van het Sint Annagodshuis, gelegen Begijnhofstraat 24 te Lier.
Deze 24 woningen werden in opdracht van OCMW Lier gerestaureerd en heringericht door Verstraete-Vanhecke, Fotografielaan 24 te 2610 Wilrijk.

 

Feiten en context

De restauratie werken en herinrichting,  uitgevoerd door Verstraete-Vanhecke werden gestart op 1 mei 2013. 
Op 28 november 2014 werd dit werk voorlopig opgeleverd.

Na het jaar garantieperiode werden er nog opmerkingen genoteerd en werd de definitieve oplevering geweigerd.
Op 18 april 2017 werd er opnieuw, in aanwezigheid van Ellen Boven (teamcoördinator technisch bureau gebouwen) en Jonas Raeymaekers (projectleider Verstraete-Vanhecke), overgegaan tot nazicht en werden opmerkingen genoteerd, de definitieve oplevering kon nog niet aanvaard worden. Er werd een PV van weigering van definitieve oplevering opgemaakt (bijlage), dat niet ondertekend werd door de aannemer.  Met aangetekend schrijven van 25 april 2017 (bijlage) weerlegt Verstraete-Vanhecke de opmerkingen die aanleiding zouden tot weigering van de definitieve oplevering.

 

Momenteel kan worden vastgesteld dat :

- de buitenverlichting functioneert

- het asbuiltdossier werd overgemaakt en is volledig

- de verzakking werd hersteld en is in goede staat van behoud gebleven

- de cv-installaties werken naar behoren
 

Argumentatie

OCMW Lier kan overgaan tot de definitieve oplevering aangezien tegemoetgekomen werd aan alle opmerkingen.  De resterende borgtocht kan vrijgegeven worden. 

 

Financiële weerslag

Vrijgave borgtocht.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de opdracht restauratie en herinrichting van de woningen gelegen Sint Annagodshuis, Begijnhofstraat 24 te 2500 Lier definitief op te leveren.  De OCMW Raad beslist om de resterende borgtocht vrij te geven aan Verstraete-Vanhecke te Wilrijk.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Aannemer

1

Financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Financiële dienst

Resterende borgtocht vrijgeven.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

HANDBOGENHOF: WIJZIGING INRICHTING KEUKEN. GOEDKEURING.

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

MAASFORTBAAN 4 TE LIER - HERSTELLEN KELDER EN AANPASSINGSWERKEN GELIJKVLOERS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De woning gelegen Maasfortbaan 4 te Lier is momenteel bewoond. Het betreft een privé-verhuring.

 

Sinds enkele jaren komen de vloertegels van de woonkamer omhoog en los te liggen.  Het plafond van de kelder is opgebouwd uit metalen poutrelles met daartussen gewelfd metselwerk.  Het oproesten van de poutrelles is de oorzaak van het omhoog komen van de vloer in de woonkamer.  Op lange termijn zullen de poutrelles niet meer draagkrachtig genoeg zijn, en verder vormen de omhoog gekomen vloertegels in de woonkamer een onveilige situatie.  Bijgevolg dringen er zich renovatiewerken op.  

 

Bovenvermelde werken geven de aanleiding om in eenzelfde beweging:

- het probleem van opstijgend vocht in de muren aan te pakken (alle ruimtes op het gelijkvloers)

- de kelder waterdicht te maken

- de vloer van de woonkamer te isoleren

- chape te voorzien onder de nieuwe vloer van de woonkamer (momenteel ligt de vloer nog op zavel)

 

Feiten en context

De werken kunnen uitgevoerd worden, deels in eigen beheer, deels door externe aannemers.

 

1) Werken in eigen beheer

- Gedetailleerd overzicht van de uit te voeren werken: zie bijlage

- De werken worden door de Technisch uitvoerende diensten geraamd op:

* materialen: 4.912,60euro incl. 21% BTW

* werkuren: 447 uren

 

2) Werken door externe aannemers

 

A. Afbraakwerken

De afbraak- en ruwbouwwerken zullen uitgevoerd worden door een externe aannemer.

 

Volgende firma's werden uitgenodigd een offerte, timing en mogelijke startdatum in te dienen:

- Nick Hofmans bouwprojecten

- Jan Moonen en Zn.

- Van Broeckhoven renovatie

 

Elke firma diende een voorstel in.

 

Op basis van de prijsvergelijking, stelt het Technisch Bureau - Gebouwen voor de opdracht toe te wijzen aan Nick Hofmans bouwprojecten bvba, Oelegembaan 3, 2240 Zandhoven, en dit voor een bedrag van 8.426,84euro incl. 6% BTW.

 

B. Overige

Gezien hun specificiteit, zullen volgende werken eveneens uitbesteed worden:

- injectie van muren tegen opstijgend vocht (alle ruimtes op het gelijkvloers)

- kelderdichting

- vloerisolatie gespoten PUR (woonkamer) (uit te besteden via raamcontract)

- chapewerken (uit te besteden via raamcontract)

 

Tijdens de werken kan de woning niet bewoond blijven.  De huurder zal bijgevolg tijdelijk elders intrek nemen.

 

Na beëindiging van de werken kan gezien de verbeteringswerken de huurprijs verhoogd worden.

 

Argumentatie

Gezien veiligheidsoverwegingen en vochtproblematiek dringen renovatiewerken zich op.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1419/2/5/3/12

Het OCMW voorziet investeringsbudget voor structurele werken in haar gebouwen

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW-Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de renovatie van de privé-woning, gelegen Maasfortbaan 4 te Lier.  Dit gedeeltelijk in eigen beheer, voor een geraamd bedrag aan materialen van 4.912,60euro incl. BTW ; exclusief 447 werkuren.

 

De OCMW-Raad beslist de uitvoering van afbraak- en ruwbouwwerken toe te wijzen aan Nick Hofmans bouwprojecten bvba, en dit voor een bedrag van 7.949,8euro excl. BTW of 8.426,84euro incl. 6% BTW.

 

De OCMW-Raad beslist de injectie tegen opstijgend vocht, de kelderdichting, vloerisolatie en chapewerken extern uit te besteden, en dit deels via huidige raamcontracten, en deels via nog aan te vragen offertes.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

2/5/3/12

 

 

renovatie Maasfortbaan 4

 

20.865,44 € inclusief BTW

 

1.634,54

 

Budgetsleutel

22916967/0119

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

0

 

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Technisch uitvoerende diensten

uitvoeren renovatiewerken

Nick Hofmans bouwprojecten bvba

uitvoering afbraak- en ruwbouwwerken

Technisch bureau

bestelling vloerisolatie en chape via raamcontract, opvragen offertes i.v.m. kelderdichting en injectie tegen opstijgend vocht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

CIPAL - ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2017 - AGENDA. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Lier is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL.

 

Het OCMW Lier werd opgeroepen op 26 april 2017 om deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 16 juni 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex "De Vesten", Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal.

 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt vastgesteld:

 

1.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

3.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

4.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

5.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

6.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016

7.

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

8.

Rondvraag

9.

Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De dienstverlenende vereniging CIPAL stelt de nodige documenten ter beschikking.

 

Juridische grond

         Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

         Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, nl. art. 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn

         Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, nl. art ; 44 dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering

         statuten van CIPAL

 

Argumentatie

Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 16 juni 2017:

 

1.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

3.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

4.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

5.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

6.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016

7.

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

8.

Rondvraag

9.

Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

Art. 2 :

De OCMW raad beslist de vertegenwoordigers van het OCMW die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 16 juni 2017 op te dragen hun stemgedrag op de beslissing genomen in het OCMW inzake voormeld de artikelen van onderhavig besluit.

 

Art. 3 :

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Art. 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

CIPAL

1

vertegenwoordiger

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

CIPAL - ALGEMENE VERGADERING 16 JUNI 2017 - AANDUIDEN VAN EEN VOLMACHTDRAGER EN EEN PLAATSVERVANGEND VOLMACHTDRAGER. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Lier is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL.

 

Het OCMW Lier werd opgeroepen op 26 april 2017 om deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 16 juni 2017 om 10.30 uur in het seminariecomplex "De Vesten", Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal.

 

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt vastgesteld:

 

1.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

3.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

4.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

5.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december 2016

6.

Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016

7.

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

8.

Rondvraag

9.

Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De dienstverlenende vereniging CIPAL stelt de nodige documenten ter beschikking.

 

Juridische grond

         Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

         Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, nl. art. 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn

         Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, nl. art ; 44 dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering

         statuten van CIPAL

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

Als vertegenwoordiger van het OCMW Lier voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op 16 juni 2016 wordt de heer Van Ouytsel Bob, raadslid, Sint-Annastraat 77, 2500 Lier aangesteld.

 

Art. 2 :

Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 16 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 16 juni 2016 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

 

Art. 3 :

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Art. 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

CIPAL

1

vertegenwoordigers

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

ETHIAS GEMEEN RECHT - ALGEMENE JAARVERGADERING OP 19 JUNI 2017 - AGENDA EN VERTEGENWOORDIGER. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Lier neemt deel aan de Onderlinge verzekeringsvereniging, Ethias Gemeen Recht.

 

De stad ontving op 3 mei 2017 een oproep om deel te nemen aan de gewone algemene jaarvergadering op 19 juni 2017 om 10 uur in "Flanders Meeting & Convention Center Antwerpen", Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

 

De agenda is als volgt samengesteld:

 

1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016

2.

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

3.

Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat

4.

Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht

5.

Statutaire benoemingen

6.

Mandaat van commissaris

 

 

Juridische grond

         Decreet van de Vlaamse regering van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en haar latere wijzigingen

         Gemeentedecreet

         Statuten Ethias Gemeen Recht

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist kennis te nemen van de agenda van gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht op maandag 19 juni 2017 met volgende agenda:

 

1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016

2.

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat

3.

Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat

4.

Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht

5.

Statutaire benoemingen

6.

Mandaat van commissaris

 

Art. 2 :

De OCMW-raad beslist de vertegenwoordigers van het OCMW die zullen deelnemen aan de gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht op maandag 19 juni 2017 op te dragen hun stemgedrag op de beslissing genomen in de gemeenteraad inzake voormeld artikel 1 van onderhavig besluit.

 

Art. 3 :

Bob Van Ouytsel, raadslid, wonende Sint-Annastraat 77, 2500 Lier, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor de gewone algemene jaarvergadering van Ethias Gemeen Recht van 19 juni 2017.

 

Art. 4 :

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.

 

Art. 5 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Ethias Gemeen Recht

1

vertegenwoordigers

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

LEVEREN EN PLAATSEN VAN TERRASMEUBILAIR VOOR HET WOONZORG-CENTRUM "PARADIJS" OP HET GRONDGEBIED VAN LIER- TOEWIJZING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier” werd een bestek met nr. 2017/432 opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit in opdracht van het technisch bureau-gebouwen.

 

De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 51.500,00 excl. btw of € 62.315,00 incl. 21% btw.

 

De OCMW raad verleende in zitting van 18 april 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

 

De OCMW raad besliste in zitting van 18 april 2017 de plaatsingsprocedure te starten.

De aankondiging van opdracht 2017-511876 werd gepubliceerd op 19 april 2017 op nationaal niveau.

 

Stadsbestuur Lier treedt in deze procedure op als lasthebber.

De OCMW-raad gaf hiertoe machtiging op 24 januari 2017.

 

Feiten en context

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 mei 2017 om 10.00 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 13 augustus 2017.

 

Er werden 3 offertes ontvangen:

- Ahrend NV, Romboutsstraat 9 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe ;

- BM Kantoor & projectmeubelen BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem ;

- Eurochair Projects NV, Beversestraat 33 te 8850 Ardooie ;

 

Op 22 mei 2017 stelde Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten het verslag van nazicht op en dit op basis van de beoordeling door het technisch bureau-gebouwen.

Het verslag van nazicht wordt in bijlage toegevoegd.

 

Adviezen

Het technisch bureau-gebouwen geeft positief advies voor de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier”.

 

Juridische grond

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52,  tweede lid, 12°.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

 

Argumentatie

De beoordeling en de rangschikking van de offertes voor toewijzing dient te gebeuren volgens de gunningscriteria van het bestek.

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ahrend NV, Romboutsstraat 9 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tegen de prijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

004/002/0010/004

investeringen meubilair

 

Een visum is vereist van de financieel beheerder. De financieel beheerder verleende dit visum op 23 mei 2017.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist dat er goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 mei 2017, opgesteld door Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten en dit op basis van de beoordelingen door het technisch bureau - gebouwen.

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

 

De OCMW raad beslist dat de opdracht “Leveren en plaatsen van terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum "Paradijs" op het grondgebied van Lier” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ahrend NV, Romboutsstraat 9 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tegen de prijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2017/432.

 

Art. 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

004/002/002/004

investeringen WZC-gebouwen

€ 62.247,24 incl. 21% btw

€ 139.071,44

Budgetsleutel

22919007/095300

 

Art. 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Technisch bureau - gebouwen

Financiële dienst

 

Opdrachten:

De OCMW raad geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Algemene zaken - aankoop en overheidsopdrachten

gunning opdracht

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

VVSG - ALGEMENE VERGADERING OP 14 JUNI 2017 - AGENDA. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Lier neemt deel aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten vzw, afgekort VVSG.

 

Het OCMW Lier werd op 17 mei 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering afdeling OCMW's van VVSG op 14 juni 2017 van 13.00 tot 16.00 uur in CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt samengesteld:

 

Deel 1: statutaire vergadering van de afdeling OCMW's

 

1.

Verwelkoming

2.

Toelichting van het jaarverslag 2016 en goedkeuring

3.

Bekrachtiging van de voordrachten van nieuwe leden in directiecomité OCMW's en goedkeuring

 

Deel 2: thematische vergadering (te kiezen uit onderstaande onderwerpen)

 

1.

Thuis- en dakloosheid - housing first

of

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook in uw gemeente

of

Digitale inspiratie-praktijken

 

Juridische grond

         Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: art. 47

         Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

         Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

         Statuten van VVSG

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art. 1 :

De OCMW raad beslist de agenda van de algemene vergadering afdeling OCMW's van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten op 14 juni 2017 goed te keuren.

 

Art. 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

VVSG

1

vertegenwoordiger

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 23 mei 2017

 

VVSG - ALGEMENE VERGADERING OP 14 JUNI 2017 - AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Feiten en context

Het OCMW Lier neemt deel aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten vzw, afgekort VVSG.

 

Het OCMW Lier werd op 17 mei 2017 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering afdeling OCMW's van VVSG op 14 juni 2017 van 13.00 tot 16.00 uur in CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt samengesteld:

 

Deel 1: statutaire vergadering van de afdeling OCMW's

 

1.

Verwelkoming

2.

Toelichting van het jaarverslag 2016 en goedkeuring

3.

Bekrachtiging van de voordrachten van nieuwe leden in directiecomité OCMW's en goedkeuring

 

Deel 2: thematische vergadering (te kiezen uit onderstaande onderwerpen)

 

1.

Thuis- en dakloosheid - housing first

of

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook in uw gemeente

of

Digitale inspiratie-praktijken

 

Het OCMW kan meerdere personen inschrijven, maar slechts één persoon kan het OCMW tijdens de statutaire algemene vergadering van afdeling OCMW's van de VVSG formeel vertegenwoordigen.

 

Juridische grond

         Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: art. 47