NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 27 maart 2017

Van 19.30 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Christel Van den Plas, voorzitter

Frank Boogaerts, burgemeester

Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit en Marleen Vanderpoorten, schepenen

Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Jan Hermans, Marcel Taelman, Ella Cornelis, Sabine Leyzen, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Olivier Peeters, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet, raadsleden

Werner Cazaerck, korpschef

Ethel Van den Wijngaert, waarnemend secretaris

 

Verontschuldigd:

Memet Cinar en Tekin Tasdemir, raadsleden

Katleen Janssens, secretaris

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

REGELING DER WERKZAAMHEDEN

 

 

BESLUIT:

Kennisgenomen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vraag 1: van Marcel Taelman (Vlaams Belang) i.v.m. gebrek aan warm water in de Speelmicroob

 

Tijdens de laatste vergadering van het jeugdorgaan Moevement stelde ik vast dat de verantwoordelijken van de Speelmicroob bijzonder goed werk leveren en dat de ouders hier zeker op kunnen rekenen.

 

Mijn verontwaardiging was dan ook groot wanneer ik moest vernemen dat er al heel lang geen warm water is.

 

Graag had ik vernomen sinds wanneer dit het geval is en wat is hiervan de reden is?

 

Hoe wordt al die tijd bv. gereinigd en op welke manier dienen de verantwoordelijken zich te behelpen?

 

Wat heeft het CBS intussen ondernomen, dus wanneer zullen de verantwoordelijken alsnog kunnen beschikken over warm water?

 

Antwoord schepen Rik Verwaest:

Collega Taelman,

 

Na ons bezoek aan de SPM met de Beheerraad Jeugd ben ik ook op zoek gegaan naar meer informatie. Ik word regelmatig op de hoogte gehouden door Kadee en de speelpleinwerking over eventuele mankementen aan het gebouw, maar dit hoorde ik toen voor het eerst. Dat illustreert ook wel dat de situatie ook weer niet zo acuut is als door u geschetst.

 

Blijkens het verslag van de technische dienst dient één en ander genuanceerd te worden. Het sanitair warm water wordt geleverd d.m.v. een doorstroomstoestel op aardgas. Dergelijk toestel geeft een onbeperkte hoeveelheid warm water, doch met een beperkt debiet en temperatuur, en bereikt de kranen pas na een relatief lange looptijd. Hierdoor zou de perceptie kunnen ontstaat dat er geen warm water geleverd wordt. Mogelijk ligt hier de verklaring voor de vaststelling door de begeleider van de speelpleinwerking op de BR Jeugd.

 

Op basis van de jaarlijkse onderhoudsbeurt van 3 oktober ll. konden onze diensten niets abnormaals aan het toestel vaststellen. Een interventie werd uitgevoerd in november 2015 omdat men klaagde over het water dat onvoldoende warm zou zijn, maar ook toen konden er geen gebreken aan het toestel vastgesteld worden.

 

Desondanks blijft de problematiek van een (te) lage uitlooptemperatuur blijkbaar bestaan.

Inmiddels werd opnieuw opdracht gegeven aan een gespecialiseerde firma om de toevoer te onderzoeken. Ik stel voor dat ik U verslag doe van hun interventie.

 

Mondelinge vraag 2: van Ella Cornelis (Vlaams Belang) i.v.m. niet werken van digitale parkeergeleidingsborden

 

Sedert half december 2016 zijn de digitaal parkeergeleidingsborden,

komende van Berlaar, Duffel, en ook het bord op de Ring zelf, aan de Pallietertunnel buiten werking.

 

In een eerste periode  stonden alle lichten op rood = volzet

een toestand die voor die periode van het jaar , zeker niet opportuun was.

Tot het begin van deze week zijn ze buiten werking.

 

? Is het CBS van deze toestand op de hoogte?

? Zo ja, waarom zijn die borden zo lang buiten werking?

? Zo niet, dan is het tijd om in te grijpen.

? Welke instantie staat in voor de werking ervan?

? Welke communicatie hebt u hiermee gehad?

? Wat is het resultaat?

 

Antwoord schepen Bert Wollants:

Geacht raadslid,

 

De borden worden beheerd door parkeerbeheer die hiervoor beroep doet op onderaannemer ESE, de rechtstreekse aansluiting op het stroomnet wordt beheerd door Eandis.

 

Er zijn verschillende oorzaken, zowel de dataverbinding van de borden met de servers als de stroomvoorziening van de borden is op een aantal momenten problematisch. Een aantal borden dienden ook te worden verwijderd in het kader van de heraanleg van het kruispunt Mechelsesteenweg, waarbij de binnenbekabeling zou beschadigd zijn. Deze werd ondertussen vervangen, maar Eandis dient de aansluiting nog te realiseren. Voor de borden waar de dataverbinding tot problematische situaties leidt, hebben we gevraagd aan parkeerbeheer om op korte termijn de zaak op te lossen of de borden in kwestie te vervangen.

 

Sedert begin vorig jaar dringen wij aan op een oplossing voor de problematiek en wordt met de regelmaal van de klok gevraagd naar een structurele oplossing. De aangeboden oplossingen bleken telkens van korte duur. Zowel de burgemeester als ikzelf hebben hier parkeerbeheer reeds frequent op aangesproken. Zo werd het dossier zowel via mail, als via de raad van bestuur van parkeerbeheer, als via afzonderlijke vergaderingen aangekaart.

 

 

BESLUIT:

Kennisgenomen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

VERSLAG GEMEENTERAAD 20 FEBRUARI 2017. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde op 20 februari 2017.

 

Juridische grond

Gemeentedecreet

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het verslag van de gemeenteraadszitting van 20 februari 2017 goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

VERKOOP WONING HERENBOSLAAN KONINGSHOOIKT. ONTWERP VAN AKTE. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

College van burgemeester en schepenen dd. 14/11/2016: Het college beslist het bod van Van den Brande - Vermeulen, Herenboslaan 38, 2500 Koningshooikt, ten bedrage van 267.000 euro, te aanvaarden. Notaris Van den Brande wordt aangesteld om een ontwerp van akte op te stellen. De akte dient ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Feiten en context

De stad is eigenaar van een woning te Koningshooikt, Herenboslaan 29, grootte van het perceel 637m², woning gebouwd in 1993. Het perceel is kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B nummer 0528/02/S P0000.

Het college besliste deze woning te verkopen tegen schattingsprijs. De schattingsprijs bedraagt 290.000 euro.

 

De woning werd in het verleden reeds op verschillende manieren te koop gezet (via notaris, via Covast), maar zonder resultaat.

Het college besliste de woning dan te verkopen in eigen beheer. Bijgevolg werd ze opgenomen in een lange verkoopscampagne. Er werd promotie gemaakt op de website, via een bord ter plaatse, op Immoweb en in de Streekkrant en de Zondag. Op 1 juni 2016 werd een verkoopmoment georganiseerd waarop geboden kon worden. Er kwamen geen biedingen binnen.

 

In het college van 27 juni 2016 werd er beslist de woning verlengd te koop te zetten (tot midden oktober 2016) in eigen beheer. Er werd ook beslist een verlaagde instelprijs van 280.000 euro te hanteren.

 

Het daaropvolgende verkoopmoment werd gehouden op 25 oktober 2016 om 14u00.

Er was slechts één persoon aanwezig op het verkoopmoment, nl. dhr. Van den Brande Hedwig. Deze persoon bracht een bod uit (als bijlage). Dit bod bedraagt 267.000 euro.

 

Er kan gesteld worden dat al het mogelijke werd gedaan om de schattingsprijs te halen. Indien de schatting niet gehaald wordt, is het mogelijk te verkopen onder schatting.

 

In dat kader werd in het college van 14/11/2016 het bod van Van den Brande - Vermeulen aanvaard.

 

Notaris Bloemen stelde, in samenwerking met notaris Van den Brande, een ontwerp van akte op. (als bijlage)

 

Argumentatie

Omdat de stad al verschillende pogingen tot verkoop heeft ondernomen (via notaris, via Covast, verlengde procedure in eigen beheer), omdat de stad bijgevolg kan aantonen dat de schatting niet kan gehaald worden, omdat na motivatie het bod van Van den Brande - Vermeulen aanvaard werd (14/11/2016), overweegt de gemeenteraad het ontwerp van akte betreffende de verkoop van Herenboslaan 29 goed te keuren.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

1145

Verkopen andere gebouwen

 

Stemming

 

27 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Marleen Vanderpoorten, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 onthoudingen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

Goedkeuring met 27 stemmen voor - 3 onthoudingen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het ontwerp van akte, opgesteld door notaris Bloemen en notaris Van den Brande, betreffende de verkoop van Herenboslaan 29 te Koningshooikt aan Van den Brande - Vermeulen goed te keuren.

 

De gemeenteraad machtigt burgemeester en secretaris, en bij verhindering van de secretaris Ethel Van den Wijngaert en Kim De Lauw, voor ondertekening van de akte en bijhorende stukken.

 

Art 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

1145

Verkopen andere gebouwen

267.000 euro

 

Budgetsleutel

22 199 020-0050

 

Art 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

financiële dienst, notaris Van den Brande

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

GRATIS GRONDAFSTAND AAN OGEZLAAN 49 (SUPER VENI). ONTWERP VAN AKTE. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Gemeenteraad 27/06/2016: De gemeenteraad beslist om de rooilijn vast te stellen bij de stedenbouwkundige aanvraag op naam van Woonkomfort NV. 2016/70, voor wijziging van de omgevingsaanleg van een reeds vergund woonproject, Ogezlaan 49 en Ogezlaan 49C, (afd. 3) sectie F 286 H8, (afd. 3) sectie F 286 V9 en (afd. 3) sectie F 286 B9, volgens het plan 'rooilijnplan opgemaakt door landmeetkundig buro Ooms dd 18/02/2016, met dossiernr 14.0900, plan nr 01.0. met gratis grondafstand van 332,59m², mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

         De akte van grondafstand moet worden verleden vooraleer er met uitvoering van werken mag worden begonnen.

         De gronden welke binnen de rooilijn vallen vastgesteld door de gemeenteraad, op 27 juni 2016 moeten gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan, en dit op eigen initiatief, waarbij de daaruit voortvloeiende notaris- en opmetingskosten volledig ten laste zijn van de aanvrager.

En volgende lasten:

         De bouwheer/aanvrager moet het gedeelte binnen de rooilijn (332,59m²) vrij, zuiver en onbelast aan de stad afstaan;

         De kosten die voor deze grondoverdracht vereist zijn, vallen volledig ten laste van de bouwheer/aanvrager.

 

College van burgemeester en schepenen 12/09/2016: Het college beslist dat de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd op naam van Woonkomfort NV voor wijziging van de omgevingsaanleg van een reeds vergund woonproject gelegen te Ogezlaan 49 en Ogezlaan 49C, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

         Indien de voorgelegde stedenbouwkundige aanvraag een exploitatie voorziet waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is, of die onderworpen is aan de meldingsplicht dan wordt volgens artikel 4.5.1 §2 van de Vlaamse Codex de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Indien de milieuvergunning definitief wordt dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege.

         De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten. Het verlenen van deze vergunning houdt derhalve geen enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.

         De akte van grondafstand moet worden verleden vooraleer er met de uitvoering van werken mag worden begonnen.

         De gronden welke binnen de rooilijn vallen vastgesteld door de gemeenteraad, op 27 juni 2016, moeten gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan en dit op eigen initiatief, waarbij de daaruit voortvloeiende notaris- en opmetingskosten volledig ten laste zijn van de aanvrager.

En volgende lasten:

         De bouwheer/aanvrager moet het gedeelte binnen de rooilijn (332,59m²) vrij, zuiver en onbelast aan de stad afstaan;

         De kosten die voor deze grondoverdracht vereist zijn, vallen volledig ten laste van de bouwheer/aanvrager.

 

Feiten en context

Na de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning waarin de voorwaarde van gratis grondafstand werd opgenomen, bezorgde het notariskantoor Schaeken & Vanhencxthoven een ontwerp van akte. (als bijlage)

 

De vennootschap Super Veni zal het perceel met volgende kadastrale gegevens gratis afstaan:

Sectie F, deel van de nummers 0286/H/8 P0000 en 0286/V/9 P0000, met een oppervlakte volgens meting van 322,80m². (plan als bijlage)

Het verschil in oppervlakte tussen de voorwaarde stedenbouwkundige vergunning en de opmeting is te verklaren door de plaatsing van een muur. De muur van de parking is 16cm opgeschoven en ongeveer 2 meter langer. Dit verschil in oppervlakte is gekend bij de dienst stadsinfrastructuur en geeft geen verdere problemen.

 

In de akte wordt een eeuwigdurende en kosteloze erfdienstbaarheid van bovenbouw gevestigd. Deze erfdienstbaarheid zal zich uitstrekken over een breedte van 4,41 meter en een diepte van 18,15 meter en een minimale hoogte van 3,50 meter.

 

Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de akte zijn ten laste van de afstanddoener.

 

De gemeenteraad dient het ontwerp van akte goed te keuren.

 

Adviezen

Stadsinfrastructuur: De muur van de uitrit van de parking is 16cm opgeschoven. Dezelfde muur is ongeveer 2 meter langer. Dit verklaart het verschil in oppervlakte.

 

Argumentatie

Omdat de voorwaarde voor grondafstand door Super Veni aan de Ogezlaan 49 en 49C werd opgenomen bij de opmaak van het rooilijnplan en als voorwaarde van de stedenbouwkundige vergunning, overweegt de gemeenteraad het ontwerp van akte opgesteld door notariskantoor Schaeken & Vanhencxthoven goed te keuren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het ontwerp van akte inzake de gratis grondafstand aan de Ogezlaan 49 en 49C door Super Veni, opgesteld door notariskantoor Schaeken & Vanhencxthoven met een oppervlakte volgens opmeting van 322,80m², goed te keuren.

 

De gemeenteraad machtigt burgemeester en secretaris, en bij verhindering van de secretaris Ethel Van den Wijngaert en Kim De Lauw, voor de ondertekening van de akte en bijhorende stukken.

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

3

notariskantoor Schaeken & Vanhencxthoven, Stadsinfrastructuur, RO

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

GRATIS GRONDAFSTANDEN DOOR CONSOORTEN POUPPEZ DE KETTENIS DE HOLLAEKEN. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Feiten en context

Consoorten Pouppez de Kettenis de Hollaeken zijn nog eigenaar van een aantal percelen die in aanmerking komen voor een afstand aan de stad. Het gaat over grondafstanden die in het verleden nog niet gerealiseerd werden.

 

De familie wenst volgende percelen gratis af te staan aan de stad:

1. een perceel grond gelegen aan de Arendbeek, volgens het kadaster gekend als 'Guldensporenlaan' sectie A, nummer 0586T2P0000, met een oppervlakte van 526m²

2. een perceel grond gelegen aan de Bernardijnenlaan, volgens het kadaster gekend als 'Noorderkuypwijk' sectie A, nummer 0590Y3P0000, met een oppervlakte van 242m²

3. een perceel grond gelegen aan de Bernardijnenlaan, volgens het kadaster gekend als 'Noorderkuypwijk' sectie A, nummer 0601H7P0000, met een oppervlakte van 319m²

4. een perceel grond gelegen aan de Nazaretdreef, volgens het kadaster gekend als 'Nazareth Loo', sectie B, nummer 0361FP0000, met een oppervlakte van 312m²

Er zijn geen opmetingsplannen opgesteld van voorgenoemde percelen. De exacte oppervlakten kunnen dus verschillen van deze volgens de kadastrale gegevens.

 

In het kader van de onbeheerde nalatenschap van mevrouw Marthe Renglet (familielid Pouppez de Kettenis de Hollaeken) werd bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (dd. 7/05/2015) notaris Daniel Van Bockrijck aangesteld om over te gaan tot het verlijden van de akte gratis grondafstand.
Notaris Van Bockrijck bezorgde hiertoe een ontwerp van akte (als bijlage).

 

Voor de grond aan de Bernardijnenlaan (3) was verder bodemonderzoek noodzakelijk volgens Ovam. De notaris verklaarde dat dit siteonderzoek heeft plaatsgevonden op 30/03/2012. Volgens het bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond.

 

De dienst vastgoed en stadsinfrastructuur deden onderzoek naar voorgenoemde gronden:

1. een perceel grond gelegen aan de Arendbeek (zie plan) werd al aangelegd als weg. Deze gratis grondafstand kadert in een vergunningsbesluit van de deputatie dd. 06/12/2001.

2. een perceel grond gelegen aan de Bernardijnenlaan (zie plan) is momenteel ingericht als parkeervakken voor de bewoners

3. een perceel grond gelegen aan de Bernardijnenlaan (zie plan) is verhard en verleent toegang tot de aanpalende percelen

4. een perceel grond gelegen aan de Nazaretdreef (zie plan) betreft een deel van de weg en wegbedding

 

Het lijkt dan ook een opportuniteit om deze gronden nu gratis te verwerven. Alle kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de afstanddoener.

 

Adviezen

Stadsinfrastructuur: OK voor overdracht indien gratis

 

Argumentatie

Consoorten Pouppez de Kettenis de Hollaeken zijn bereid voorgenoemde gronden gratis af te staan aan de stad. Vermits deze gronden openbaar zijn en nuttig zijn voor verschillende burgers, lijkt het een opportuniteit om deze gronden alsnog te verwerven.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het ontwerp van akte (als bijlage), opgesteld door notaris Van Bockrijck, betreffende de afstand van verschillende gronden door consoorten Pouppez de Kettenis de Hollaeken goed te keuren.

 

De gemeenteraad machtigt burgemeester en secretaris, en bij verhindering van de secretaris Ethel Van den Wijngaert en Kim De Lauw, voor ondertekening van de akte en bijhorende stukken.

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Stadsinfrastructuur, notaris Van Bockrijck

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

BOOMLAARSTRAAT T.H.V. NR. 118 : OVEREENKOMST AANSLUITING OP RIOLERINGSNET AQUAFIN. GOEDKEURING

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Voor de uitvoering van de werken ten behoeve van parkappartementen 'Dungelhoeff' (Boomlaarstraat thv 118) dient de riolering aangesloten te worden op de Aquafin riolering in de Boomlaarstraat.

 

Feiten en context

Voor deze aansluiting  heeft Aquafin volgende overeenkomst opgemaakt:

 

Overeenkomst

__________________________________________________

 

TUSSEN

 

Stad Lier, gevestigd Paradeplein 2 bus 1, 2500 hier vertegenwoordigd door  de burgemeester De Heer Frank Boogaerts en de secretaris Mevrouw Katleen Janssens                                 

(hierna Stad Lier genoemd), enerzijds

 

EN

 

AQUAFIN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388, hier vertegenwoordigd door de heren Dirk De Waele, Directeur Infrastructuur, en Hans Bruynooghe, Directeur Operaties,

 

(hierna Aquafin genoemd), anderzijds.

 

 

WORDT UITEENGEZET :

 

Overwegende dat Aquafin als bedrijf bedoeld in artikel 32 septies, par. 1 en 2, 4° van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in uitvoering van de met het Vlaamse Gewest afgesloten overeenkomst van 11 januari 1991 en gewijzigd op 10 november 1993, 7 april 2000, 31 mei 2005, 17 december 2007, 24 december 2008, 11 december 2009 en 30 augustus 2010 onder meer belast is met de realisatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de exploitatie ervan, zo onder meer project 96.171A “Afkoppelen Lisperloop, Boomlaarloop en Duwijkloop” gelegen te Lier.

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van het Investeringsprogramma 1996                   opdracht kreeg project 96.171A “Afkoppelen Lisperloop, Boomlaarloop en Duwijkloop”           uit te voeren.

 

Overwegende dat Stad Lier wenst aan te sluiten op de collector gerealiseerd in het kader van voornoemd project.

 

Overwegende dat de aansluiting kan gebeuren zoals aangeduid op het bij de aanvraag van Stad Lier gevoegde plan nr RM 400b, index H, gedateerd 25 februari 2016, waarbij de bouw van een bijkomende inspectieput op de bestaande leiding nodig is.

 

Overwegende dat het omwille van ecologische redenen aangewezen is dat voormelde aansluiting gerealiseerd wordt.

 

 

 

 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN:

 

 

 

Artikel 1

 

 

Par. 1.

 

Aquafin verleent aan Stad Lier, onder opschortende voorwaarde dat aan in art.1 §2 en §3 gestelde voorwaarden voldaan is, de toelating om aan te sluiten op de collector gelegen te Lier, Boomlaarstraat.

 

 

Par. 2.

 

De aansluiting dient te gebeuren zoals aangeduid op het bij de aanvraag van Stad Lier  ingediende plan nr RM 400b, index H, gedateerd 25 februari 2016 (waarbij de bouw van een bijkomende inspectieput op de bestaande RWA-leiding nodig is).

 

Stad Lier zal minstens 14 dagen voor aansluiting schriftelijk aan Aquafin de start van de werken melden.

 

 

Par. 3.

 

Bij de aansluiting dienen volgende algemene voorwaarden nageleefd te worden:

 

         Behoudens afwijking toegestaan door Aquafin mag enkel droogweerafvoer (DWA) worden aangesloten.

         Stad Lier dient voor de start der werken te beschikken over alle nodige vergunningen, zoals bv. stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, machtiging NMBS,….. Elke burgerrechterlijke en/of strafrechterlijke aansprakelijkheid die mogelijks kan voortvloeien uit het al of niet beschikken over de nodige vergunningen en/of het naleven van de daarin opgenomen voorwaarden valt ten laste van Stad Lier, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin.

         Stad Lier neemt alle kosten met betrekking tot het ontwerp en de realisatie van de inspectieput met inbegrip van eventueel in hoofde van Aquafin gemaakte kosten, te hare laste.

         De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.

         De bouw van de inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 3.9.

         De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m in de geest van het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 1.1.2.3.A

         Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar/beheerder van de wegenis.

         Gravitaire aansluitingen van kelders zijn niet toegelaten.

 

         De aanvrager dient tijdens de werken aan de infrastructuur van Aquafin te allen tijde de doorvoer op de RWA-leiding te voorzien. Op deze RWA-leiding zijn opwaarts waterlopen aangesloten zijn die gevoelig zijn voor overstromingen (Boomlaarloop). Het is dus van belang dat de doorstroming steeds gegarandeerd wordt. De aanvrager dient tevens de nodige maatregelen te voorzien om in regenweer-omstandigheden wateroverlast te vermijden. De maatregelen om deze doorvoer te garanderen en wateroverlast te vermijden moeten duidelijk opgenomen worden in de uitvoeringsplannen.

         Tijdens de werken is om op ’t even welk ogenblik inspectie mogelijk door Aquafin van haar en de in opbouw zijnde infrastructuur.

         Na de bouw dient deze inspectieput technisch goedgekeurd te worden door Aquafin. Mocht deze inspectieput niet goedgekeurd worden, dient deze op eerste verzoek van Aquafin op kosten van Stad Lier aangepast te worden en bij gebreke van aanpassing dient deze inspectieput op kosten van Stad Lier verwijderd te worden.

Stad Lier dient Aquafin tijdig uit te nodigen om de voorlopige oplevering van de werken         door de aannemer aan Stad Lier bij te kunnen wonen.

 

 

Par. 4.

 

Indien vastgesteld wordt dat aan de voorwaarden opgesomd in §2 en §3 niet voldaan is en de aansluiting bijgevolg zonder akkoord van Aquafin gerealiseerd is, dient op eerste verzoek van Aquafin hetzij de toestand geregulariseerd te worden, hetzij de nieuw gebouwde infrastructuur verwijderd en de toestand in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden.

 

Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten, waaronder o.a. kosten van onderzoek, kosten herstelling van eventueel vastgestelde schade, kosten verwijdering inspectieput en herstel in oorspronkelijke toestand zijn ten laste van Stad Lier.

 

 

 

Artikel 2

 

Par. 1.

 

Stad Lier draagt op datum van goedkeuring van de infrastructuur door Aquafin, die plaatsvindt na voorlopige oplevering, overeenkomstig art. 1, §3 de hieronder beschreven (grond en) infrastructuur onder volgende voorwaarden aan Aquafin over:

 

Infrastructuur: een inspectieput in volle eigendom die in de grond, behorende tot het openbaar domein van Lier gelegen aan de Boomlaarstraat thv huis nummer 118 werd geplaatst, zoals aangeduid op het as-builtplan, dat overeenkomstig artikel 4 aan de authentieke akte gehecht wordt.

 

Par. 2.

 

De in par. 1 bedoelde transactie gebeurt kosteloos.

 

 

 

 

 

 

Artikel 3

 

Par.1

 

Stad Lier is aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan de infrastructuur van Aquafin ten gevolge van de realisatie van de nieuwe infrastructuur en zal deze op eerste verzoek van Aquafin herstellen en/of vergoeden.

 

Behoudens in geval van een fout of nalatigheid vanwege Aquafin, verbindt Stad Lier zich ertoe om, met betrekking tot de realisatie en/of de aanwezigheid van nieuwe infrastructuur, Aquafin volledig te vrijwaren met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. Stad Lier verstrekt Aquafin alle inlichtingen ten behoeve van de eventuele gerechtelijke procedure.

 

Stad Lier zal Aquafin tot en met 10 jaar na de definitieve oplevering vrijwaren voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken aan de nieuwe infrastructuur, die niet te wijten zijn aan een fout of een nalatigheid van Aquafin en voor alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit.

 

Voormelde gebreken en schade worden vermoed niet voort te vloeien uit een fout of een nalatigheid van Aquafin. Stad Lier kan echter het tegendeel bewijzen.

 

Par.2

 

Vanaf datum overdracht infrastructuur, zoals vermeld in art. 2 § 1, zal Aquafin het beheer, incluis alle onderhoud, van de overgenomen infrastructuur op zich nemen. Stad Lier blijft aansprakelijk voor alle vroegere verbintenissen die zij op zich heeft genomen en zal Aquafin hiervoor vrijwaren met uitsluiting van aansprakelijkheid voor Aquafin.

 

 

Artikel 4

 

Er wordt een beschrijving/as-builtplan van de in artikel 1 vermelde infrastructuur gemaakt.

 

Het as-builtplan dient te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie.

 

Dit plan wordt aan de authentieke overeenkomst gehecht en maakt er integraal deel van uit.

 

De kosten voor dit plan vallen ten laste van Stad Lier.

 

 

Artikel 5

 

Partijen streven er naar eventuele geschillen in der minne te regelen.

Mocht dit onmogelijk blijken, zullen slechts de rechtbanken van het arrondissement van de plaats waar voormelde onroerende goederen gelegen zijn, bevoegd zijn kennis te nemen van deze geschillen.

 

 

Artikel 6

 

Huidige overeenkomst zal, na overdracht infrastructuur, zoals bepaald in art. 2, verleden worden voor notaris André Costa, Dijk 34 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

Alle kosten en erelonen verbonden aan deze akte zijn ten laste van Stad Lier.

 

Opgesteld in drie originele exemplaren, waarvan beide partijen erkennen er één ontvangen

te hebben, te ............................., op ……../….…./………..…

 

 

 

Stad Lier

 

 

Frank BoogaertsKatleen Janssens

Burgemeester        Secretaris

 

 

AQUAFIN NV

 

 

Dirk De WaeleHans Bruynooghe

Directeur InfrastructuurDirecteur Operaties

 

 

Argumentatie

De werken dienen te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door Aquafin (zie bijlage).

 

De opgelegde voorwaarden voldoen aan het standaardbestek 250

 

De uit te voeren toezichtsput wordt gratis eigendom van Aquafin.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad keurt de overeenkomst m.b.t. de aansluiting Boomlaarstraat thv 118 op het rioleringsnet van Aquafin goed als volgt als bijlage toegevoegd:

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Aquafin

 

 

Bijlage:

 

Overeenkomst

__________________________________________________

 

TUSSEN

 

Stad Lier, gevestigd Paradeplein 2 bus 1, 2500 hier vertegenwoordigd door  de burgemeester De Heer Frank Boogaerts en de secretaris Mevrouw Katleen Janssens                                 

(hierna Stad Lier genoemd), enerzijds

 

EN

 

AQUAFIN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388, hier vertegenwoordigd door de heren Dirk De Waele, Directeur Infrastructuur, en Hans Bruynooghe, Directeur Operaties,

 

(hierna Aquafin genoemd), anderzijds.

 

 

WORDT UITEENGEZET :

 

Overwegende dat Aquafin als bedrijf bedoeld in artikel 32 septies, par. 1 en 2, 4° van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in uitvoering van de met het Vlaamse Gewest afgesloten overeenkomst van 11 januari 1991 en gewijzigd op 10 november 1993, 7 april 2000, 31 mei 2005, 17 december 2007, 24 december 2008, 11 december 2009 en 30 augustus 2010 onder meer belast is met de realisatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en de exploitatie ervan, zo onder meer project 96.171A “Afkoppelen Lisperloop, Boomlaarloop en Duwijkloop” gelegen te Lier.

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van het Investeringsprogramma 1996 opdracht kreeg project 96.171A “Afkoppelen Lisperloop, Boomlaarloop en Duwijkloop” uit te voeren.

 

Overwegende dat Stad Lier wenst aan te sluiten op de collector gerealiseerd in het kader van voornoemd project.

 

Overwegende dat de aansluiting kan gebeuren zoals aangeduid op het bij de aanvraag van Stad Lier gevoegde plan nr RM 400b, index H, gedateerd 25 februari 2016, waarbij de bouw van een bijkomende inspectieput op de bestaande leiding nodig is.

 

Overwegende dat het omwille van ecologische redenen aangewezen is dat voormelde aansluiting gerealiseerd wordt.

 

 

 

 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN:

 

Artikel 1

 

Par. 1.

Aquafin verleent aan Stad Lier, onder opschortende voorwaarde dat aan in art.1 §2 en §3 gestelde voorwaarden voldaan is, de toelating om aan te sluiten op de collector gelegen te Lier, Boomlaarstraat.

 

Par. 2.

De aansluiting dient te gebeuren zoals aangeduid op het bij de aanvraag van Stad Lier  ingediende plan nr RM 400b, index H, gedateerd 25 februari 2016 (waarbij de bouw van een bijkomende inspectieput op de bestaande RWA-leiding nodig is).

 

Stad Lier zal minstens 14 dagen voor aansluiting schriftelijk aan Aquafin de start van de werken melden.

 

Par. 3.

Bij de aansluiting dienen volgende algemene voorwaarden nageleefd te worden:

 

         Behoudens afwijking toegestaan door Aquafin mag enkel droogweerafvoer (DWA) worden aangesloten.

         Stad Lier dient voor de start der werken te beschikken over alle nodige vergunningen, zoals bv. stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, machtiging NMBS,….. Elke burgerrechterlijke en/of strafrechterlijke aansprakelijkheid die mogelijks kan voortvloeien uit het al of niet beschikken over de nodige vergunningen en/of het naleven van de daarin opgenomen voorwaarden valt ten laste van Stad Lier, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin.

         Stad Lier neemt alle kosten met betrekking tot het ontwerp en de realisatie van de inspectieput met inbegrip van eventueel in hoofde van Aquafin gemaakte kosten, te hare laste.

         De werken moeten worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250 en de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het standaardbestek 250.

         De bouw van de inspectieput moet worden uitgevoerd volgens standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 3.9.

         De afmetingen van de put moeten zodanig gekozen worden dat aan beide zijden op de bestaande leiding korte inbouwstukken ontstaan met een maximale lengte van 0,75 m in de geest van het standaardbestek 250, hoofdstuk VII, artikel 1.1.2.3.A

         Voor eventuele opbraak en herstelling van wegenis dient contact genomen met en gewerkt volgens de voorwaarden opgelegd door de eigenaar/beheerder van de wegenis.

         Gravitaire aansluitingen van kelders zijn niet toegelaten.

 

         De aanvrager dient tijdens de werken aan de infrastructuur van Aquafin te allen tijde de doorvoer op de RWA-leiding te voorzien. Op deze RWA-leiding zijn opwaarts waterlopen aangesloten zijn die gevoelig zijn voor overstromingen (Boomlaarloop). Het is dus van belang dat de doorstroming steeds gegarandeerd wordt. De aanvrager dient tevens de nodige maatregelen te voorzien om in regenweer-omstandigheden wateroverlast te vermijden. De maatregelen om deze doorvoer te garanderen en wateroverlast te vermijden moeten duidelijk opgenomen worden in de uitvoeringsplannen.

         Tijdens de werken is om op ’t even welk ogenblik inspectie mogelijk door Aquafin van haar en de in opbouw zijnde infrastructuur.

         Na de bouw dient deze inspectieput technisch goedgekeurd te worden door Aquafin. Mocht deze inspectieput niet goedgekeurd worden, dient deze op eerste verzoek van Aquafin op kosten van Stad Lier aangepast te worden en bij gebreke van aanpassing dient deze inspectieput op kosten van Stad Lier verwijderd te worden.

Stad Lier dient Aquafin tijdig uit te nodigen om de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer aan Stad Lier bij te kunnen wonen.

 

Par. 4.

Indien vastgesteld wordt dat aan de voorwaarden opgesomd in §2 en §3 niet voldaan is en de aansluiting bijgevolg zonder akkoord van Aquafin gerealiseerd is, dient op eerste verzoek van Aquafin hetzij de toestand geregulariseerd te worden, hetzij de nieuw gebouwde infrastructuur verwijderd en de toestand in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden.

 

Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten, waaronder o.a. kosten van onderzoek, kosten herstelling van eventueel vastgestelde schade, kosten verwijdering inspectieput en herstel in oorspronkelijke toestand zijn ten laste van Stad Lier.

 

Artikel 2

 

Par. 1.

Stad Lier draagt op datum van goedkeuring van de infrastructuur door Aquafin, die plaatsvindt na voorlopige oplevering, overeenkomstig art. 1, §3 de hieronder beschreven (grond en) infrastructuur onder volgende voorwaarden aan Aquafin over:

 

Infrastructuur: een inspectieput in volle eigendom die in de grond, behorende tot het openbaar domein van Lier gelegen aan de Boomlaarstraat thv huis nummer 118 werd geplaatst, zoals aangeduid op het as-builtplan, dat overeenkomstig artikel 4 aan de authentieke akte gehecht wordt.

 

Par. 2.

De in par. 1 bedoelde transactie gebeurt kosteloos.

 

 

Artikel 3

 

Par.1

Stad Lier is aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan de infrastructuur van Aquafin ten gevolge van de realisatie van de nieuwe infrastructuur en zal deze op eerste verzoek van Aquafin herstellen en/of vergoeden.

 

Behoudens in geval van een fout of nalatigheid vanwege Aquafin, verbindt Stad Lier zich ertoe om, met betrekking tot de realisatie en/of de aanwezigheid van nieuwe infrastructuur, Aquafin volledig te vrijwaren met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. Stad Lier verstrekt Aquafin alle inlichtingen ten behoeve van de eventuele gerechtelijke procedure.

 

Stad Lier zal Aquafin tot en met 10 jaar na de definitieve oplevering vrijwaren voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken aan de nieuwe infrastructuur, die niet te wijten zijn aan een fout of een nalatigheid van Aquafin en voor alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit.

 

Voormelde gebreken en schade worden vermoed niet voort te vloeien uit een fout of een nalatigheid van Aquafin. Stad Lier kan echter het tegendeel bewijzen.

 

Par.2

Vanaf datum overdracht infrastructuur, zoals vermeld in art. 2 § 1, zal Aquafin het beheer, incluis alle onderhoud, van de overgenomen infrastructuur op zich nemen. Stad Lier blijft aansprakelijk voor alle vroegere verbintenissen die zij op zich heeft genomen en zal Aquafin hiervoor vrijwaren met uitsluiting van aansprakelijkheid voor Aquafin.

 

 

Artikel 4

 

Er wordt een beschrijving/as-builtplan van de in artikel 1 vermelde infrastructuur gemaakt.

 

Het as-builtplan dient te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie.

 

Dit plan wordt aan de authentieke overeenkomst gehecht en maakt er integraal deel van uit.

 

De kosten voor dit plan vallen ten laste van Stad Lier.

 

 

Artikel 5

 

Partijen streven er naar eventuele geschillen in der minne te regelen.

Mocht dit onmogelijk blijken, zullen slechts de rechtbanken van het arrondissement van de plaats waar voormelde onroerende goederen gelegen zijn, bevoegd zijn kennis te nemen van deze geschillen.

 

 

Artikel 6

 

Huidige overeenkomst zal, na overdracht infrastructuur, zoals bepaald in art. 2, verleden worden voor notaris André Costa, Dijk 34 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

Alle kosten en erelonen verbonden aan deze akte zijn ten laste van Stad Lier.

 

Opgesteld in drie originele exemplaren, waarvan beide partijen erkennen er één ontvangen

te hebben, te ............................., op ……../….…./………..…

 

 

 

Stad Lier

 

 

Frank BoogaertsKatleen Janssens

Burgemeester        Secretaris

 

 

AQUAFIN NV

 

 

Dirk De WaeleHans Bruynooghe

Directeur InfrastructuurDirecteur Operaties

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

PUTSESTEENWEG. WEGENISONTWERP. GOEDKEURING .

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Talboom Group heeft een ontwerp (in bijlage) opgemaakt voor de heraanleg van de Putsesteenweg.

 

Feiten en context

De volledige bovenbouw van de Putsesteenweg wordt heringericht. De bestaande rijweg zal heraangelegd worden in een asfaltverharding. De fietspaden worden aanliggend en verhoogd voorzien t.o.v. de rijweg. De fietspaden worden uitgevoerd in kleinschalige materialen.

 

Openbaar onderzoek

Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

 

Juridische grond

De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de zaak van de wegen op grond van artikel 2 en 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Onder de 'zaak der wegen' wordt verstaan het bepalen van het tracé en de uitrusting van de aan te leggen of te wijzigen wegen : rooilijnen, voetpaden, aanplanting, openbare nutsvoorzieningen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (4 april 2015), art. 4.2.2 en de bijhorende toelichtingsnota.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad keurt het ontwerp voor de heraanleg van de Putsesteenweg goed.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

CODE VOOR INFRASTRUCTUUR - EN NUTSWERKEN LANGS GEMEENTEWEGEN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De meest recente versie van de "code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen"  dateert van 2001.

Vele gemeenten signaleerden bij de VVSG de nood om de code te actualiseren.

 

Feiten en context

De nieuwe code kwam tot stand na intensieve bevraging van gemeenten en netwerkbeheerders (definitieve tekst als bijlage). De code is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en kwaliteit van de werken, van planning tot uitvoering en oplevering, en dit met meer aandacht voor alle weggebruikers.

Deze code moet dus zorgen voor een goed herstel van straten of voetpaden na uitvoering van werken aan nutsleidingen, voor een betere coördinatie van werken, en voor een betere communicatie en aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers.

 

De Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders (VRN) en de VVSG keurden de tekst van deze code reeds goed. Zowel de VNR als VVSG roepen hun leden nu op om deze code te onderschrijven en goed te keuren tegen uiterlijk april/mei 2017.

 

De nieuwe code legt de door partijen te respecteren uniforme regels en afspraken vast, hetgeen in het kort op het volgende neerkomt:

 

Verbeteringen ten overstaan van de code 2001 :

 

         Er is meer duidelijkheid over de sperperiode (p.5):

2 jaar voor werken zonder aanpassing van de bovenbouw

5 jaar bij herinrichting van openbaar domein

         Eigen gekwalificeerde toezichters bij de nutsmaatschappijen verplicht (p.8)

         Ook de nutsmaatschappijen dienen een jaarplanning door te geven (p.9)

         Verplichting van de nutsmaatschappijen om oude leidingen die zichtbaar worden tijdens de werken te verwijderen (p.11)

         Tijdens de studiefase dienen de nutsmaatschappijen de oude leidingen, die in het gabarit van ondergrondse werken komen, door te geven.

         Bij nieuwe dossiers wordt, door de nutsmaatschappijen, bij de aangelanden gevraagd of er verzwaringen nodig zijn. Dit om ingrepen binnen de sperperiode te vermijden.(p12)

         Er zijn duidelijke "sancties" vastgelegd voor werken zonder aanvraag. (p18)

         De nutsmaatschappijen verwittigen de aangelanden voorafgaand aan de werken. (p.23)

         De werken dienen uitgevoerd te worden volgens standaardbestek 250 (p.25)

         Er is een duidelijke procedure vastgelegd voor het buiten dienst stellen van leidingen (p.27)

         Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om hinder bij werken te beperken = "minder hinder" (p.28)

         Het overkoppelen van leidingen maakt deel uit van de werken en worden aansluitend uitgevoerd op de plaatsing van de leidingen. (p 29)

         Stockageplaatsen van materiaal dienen aangegeven te worden op de signalisatieplannen (p.32)

         Stockage van materialen kan slechts 5 dagen voor aanvang der werken (p.32)

         Algemeen: er worden duidelijke afspraken gemaakt over "handhaving" en over mogelijke sancties bij het niet opvolgen van deze code.

 

Verplichtingen voor de stad :

 

         Bijhouden van een lijst "voorlopige opleveringen "(p35) en een lijst sperperiodes (p.6)

         Inbrengen in GIPOD van eigen werken (synergie-aanvragen)

         Gebruik van GIPOD voor het opvolgen van werken van de nutsmaatschappijen

         Goedkeuren van aanvragen binnen de 6 weken.

         Antwoorden binnen de maand op aanvragen signalisatievergunning voor de werken van categorie 1 en 2. (p.19)

         Antwoorden binnen de 5 dagen op aanvragen signalisatievergunning voor de werken van categorie 3.

         Opmaken van een jaarlijkse lijst met data en straten waarop niet mag gewerkt worden (p.21) Vb.Grote Markt op zaterdag

         Definitieve herstellingen, door de gemeente, binnen de 10 werkdagen (p.32)

         Mandateren van één of meerdere contactpersonen voor de technische opvolging van andermans werken op het openbaar domein (bijwonen coördinatie- en werfvergaderingen, voorlopige en definitieve oplevering, controle herstel na werken, klachtenbehandeling,...)

         Overlopen van de meerjarenplanning na opmaak ervan door de nieuwe legislatuur

         Geven van verplaatsingsbevelen

         Geven van een jaarvergunning voor werken van 3e categorie , uitgevoerd door eigen personeel, (p21)

 

Geen overeenkomst :

 

         Verwijderen van oude leidingen die niet in het gabarit liggen van de uitgravingen.

         De toewijzing voor de kosten voor het maken van proefsleuven.

         Geen prijzen bepaald voor "ambtshalve werken".

 

Fasering

De nieuwe code zou in werking treden op 1 januari 2018. Hiertoe dienen zowel de netbeheerders als de steden & gemeenten deze code uiterlijk tegen april/mei 2017 goed te keuren.

De formele beslissing deze code te implementeren, is evenwel afhankelijk van het aantal VVSG leden dat de code goedkeurt. Het is aldus de bedoeling hiervoor een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.

 

Adviezen

Technisch bureau openbaar domein :

De nieuwe code is een verbetering t.a.v. deze uit 2001. Er worden duidelijke afspraken gemaakt naar uitvoering, opvolging, handhaving en mogelijke sancties.

Deze code kan bijdragen tot een betere en snellere uitvoering van werken, doch zal slechts gunstige resultaten geven als beide partijen de nodige middelen kunnen inzetten om deze werken te kunnen opvolgen. Voor de stad wordt de extra tijdsbesteding hiervoor (i.f.v. het aantal werken dat de nutsmaatschappijen zullen uitvoeren) ingeschat op minimum 1/2 tot 1 VTE.

 

Mobiliteit :

Jaarvergunningen worden momenteel niet afgeleverd, voor geen enkele categorie van werken om volgende reden :

- geen overzicht van waar werken zullen plaatsvinden

- kan in gedrang komen met onze eigen verleende vergunningen van bijv. een verhuis, inname parkeerstroken, vergunde bouwwerken, ….

 

Tijdelijk verbod voor uitvoering van werken in bepaalde perioden en zones :

- hier vallen ook winkelstraten onder; op zaterdagen is het niet wenselijk dat hier gewerkt; gestarte werken dienen veilig afgesloten te worden.

 

Aanvraag signalisatievergunning van werken :

- wanneer er een omleiding vereist is waarbij ook de bussen van De Lijn dienen om te rijden moeten deze werken 3 maanden op voorhand aangevraagd worden. Dit wordt gevraagd vanuit De Lijn.

 

Uren van uitvoering van de werken :

- Klantenaansluiting op zaterdag kunnen niet toegestaan worden in winkelstraten (tenzij dringende interventies). Dit is niet combineerbaar met de aanwezige bezoekers.

- Het opstarten van een werf (de eerste dag) kan niet voor 9u aanvangen, nl. na de spits, zeker niet op drukke verkeersassen. Dit moet aanvraag per aanvraag besproken worden. Nadien kan er gewerkt worden vanaf 7u indien nodig.

 

Argumentatie

Het goedkeuren van de nieuwe code kan bijdragen tot een betere en snellere uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het openbaar domein. Hiertoe dient de stad de tekst evenwel integraal en in zijn huidige vorm te onderschrijven, waarbij de prestaties verbonden aan het engagement door de stad bijkomend extern of intern ondervangen dienen te worden, en hiervoor tevens de budgettaire middelen te voorzien.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad gehecht goedkeuring aan de nieuwe "code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen"

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

AFSLUITEN INTERRIO EN OVERGANG NAAR NIEUWE OVERLEGSTRUCTUUR MET AQUAFLANDERS. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Sedert 2012 is de stad Lier aangesloten bij InterRio.

Deze samenwerking van de gemeenten die hun riolen nog in eigen beheer hebben, onder voorzitterschap van de VVSG,  heeft gedurende 5 jaar hun standpunten op diverse fora en bij verschillende kabinetten op de agenda kunnen plaatsen.

 

Feiten en context

De deelnemers van InterRio willen de belangenbehartiging rond het gemeentelijk rioolbeheer vanaf 2017 verder zetten via een samenwerking tussen de gemeenten die hun riolen zelf beheren, VVSG en de rioolbeheerders binnen AquaFlanders.

Om de stem van de gemeenten stevig te laten klinken, is het aangewezen dat alle huidige leden van InterRio, samen met de VVSG, overstappen naar de samenwerking binnen AquaFlanders.

 

Als bijlage de principeovereenkomst tussen InterRio, VVSG en AquaFlanders en de statuten van AquaFlanders.

 

Argumentatie

Teneinde op de hoogte te blijven van alle evoluties in het kader van riolering, waterbeleid, openbare ruimte, is het aangewezen om blijvend deel te nemen aan dit forum. VVSG zal voorafgaand aan de overlegmomenten van AquaFlanders voorbereidend overleg organiseren om het standpunt van de gemeenten die zelf hun riolen beheren te helpen bepalen.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

2/13/1/11

Algemene werkmiddelen : lidgelden in overkoepelende organisaties

 

Voor de afronding van het lidmaatschap van InterRio zal er voor 2016 geen lidgeld aangerekend worden.

De middelen die nog gereserveerd zijn voor InterRio zullen gebruikt worden om de werking in 2016 te financieren. Het overblijvende bedrag zal dan verdeeld worden  over de verschillende leden en in het voorjaar van 2017 teruggestort worden volgens de verdeelsleutel: (lidgeld lid betaald in 2015)/(totale inkomst lidgeld in 2015) x (resterend bedrag op de rekening van InterRio). 

 

Het lidgeld bij Aquaflanders voor individuele gemeenten is een forfaitair jaarlijks bedrag van 250 euro (lager dan het huidige lidgeld van InterRio).

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de overstap van InterRio naar Aquaflanders.

 

Art 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

2/13/1/11

overige administratie - en kantoorkosten

250,00euro

55.762,53euro

Budgetsleutel

110/61490000

 

Art 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

VVSG

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

EINDRAPPORT NULMETING LIERSE DETAILHANDEL I.K.V. HET EFRO - PROJECT

'AANSTURING BRANCHEDYNAMIEK LIERS DETAILHANDELSAPPARAAT'.

KENNISNAME.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

         Principiële goedkeuring voor de participatie van de stad Lier (respectievelijk als promotor en als expert/partner) aan de actiepijlers binnen de EFRO - oproep (D2): 'Bovengemeentelijk proces baanwinkels' (actiepijler 1) en 'Stad als winkelcentrum' (actiepijler 3), in zitting van 22 juni 2015.

         De formele opstart van de procedure voor de twee weerhouden EFRO/HERMES - subsidieprojecten (959 & 956), respectievelijk van de stad Lier (promotor) en van de provincie Antwerpen (Lier als co-promotor), werd goedgekeurd in de collegezitting dd. 11 januari 2016.

 

Feiten en context

Beknopte samenvatting van het goedgekeurde EFRO - projectvoorstel.

Het voorwerp van voorliggend EFRO - projectvoorstel, m.n. de inzet enerzijds van een externe retailexpert/-consultant als go between/intermediair, die op maat branchehiaten kan helpen invullen en de koopattractie in het verzorgingsgebied bespelen. Dit kan de retailexpert anderzijds onder meer met behulp van een retailportfolio/infographic waarin de troeven van Lier als vestigingslocatie worden geprofileerd. Een drastisch wijzigend aankoopgedrag noopt detailhandel immers tot ingrijpende heroriëntatie & specialisatie. Lier houdt zoals voornoemd de laatste jaren de vinger aan de kleinhandelspols en wil vermijden dat haar detailhandel verwordt tot louter te conserveren 'immaterieel erfgoed'. Daarom gaat Lier samen met diverse stakeholders in het retaillandschap voor haar afgebakend kernwinkelgebied op zoek naar haar 'onderscheidend vermogen'. In het kader van leegstandbestrijding dringt de behoefte zich op van een attractieve branchedynamiek. In synergie met een florissante horeca, cultureel erfgoed én aanmoedigende omgevingsfactoren kan deze toegevoegde waarde het Lierse kernwinkelgebied doen excelleren in authenticiteit en gezelligheid.

 

         De operationele opstart van de twee voornoemde EFRO - projecten, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester & schepenen dd. 8 augustus 2016.

         Toewijzing van een retailvastgoedexpert i.k.v. de sturing van een attractieve branchedynamiek in het Lierse kernwinkelgebied, goedgekeurd in de collegezitting dd. 24 oktober 2016.

         Samenstelling stuurgroep EFRO Vlaanderen project 959: Aansturing branchedynamiek Liers  kernwinkelgebied, goedgekeurd in de zitting van 12 december 2016.

         Aftoetsing tijdens een extra Economische Raad van de eerste versie van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat i.k.v. het voornoemde EFRO -project, dd. 23 januari ‘17.

         Aftoetsing in het schepencollege van de eerste versie van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat i.k.v. het voornoemde EFRO - project, dd. 6 februari 2017.

         Aftoetsing tijdens een interdepartementaal overleg (stadsadministratie) van de eerste versie van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat i.k.v. het voornoemde EFRO - project, dd. 20 februari 2017.

         Kennisname van het ingesloten eindrapport van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat i.k.v. het EFRO - project, de hieruit gepuurde beleidsaanbevelingen en het actieplan met werkgroepen rond 6 thematische speerpunten, door het schepencollege in zitting van 13 maart 2017.

 

Ingesloten stelt Willem De Laat (detailhandel- & retailvastgoedexpert van Value Partners) in samenwerking met de cel economie en de EFRO - stuurgroep de finale versie voor van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat (branchering, leegstand, randvoorwaarden, ... incl. benchmark met vergelijkbare steden). Op basis van deze nulmeting zal als volgende stap een infographic/retailportfolio worden ontwikkeld waarin alle Lierse vestigingstroeven in de kijker geplaatst worden i.f.v. het informeren én aantrekken van potentiële retaileigenaars, -beheerders, - ontwikkelaars en expansiemanagers. Daarnaast resulteert de nulmeting in enkele beleidsaanbevelingen waarrond in 6 themaworkshops verdere optimalisaties geconcretiseerd zullen worden. Enkele aanbevelingen zijn momenteel reeds in praktijk omgezet (waaronder de implementatie van passantentellingen via wifi -sensoren en bijhorende monitoring).

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad neemt kennis van ingesloten eindrapport van de nulmeting van het Lierse detailhandelsapparaat i.k.v. het EFRO - project, de hieruit gepuurde beleidsaanbevelingen en het actieplan met werkgroepen rond 6 thematische speerpunten.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

FILIAALOVEREENKOMST BEELDENDE KUNSTEN - BOECHOUT. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

De Academies van Lier omvatten de twee hoofdzetels van enerzijds de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (sinds 7/08/1922) en anderzijds de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (sinds 7/10/1793). Samen bieden beide academies kwalitatief kunstonderwijs in Lier en omstreken aan. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd uitgebreid met volgende filialen: Berlaar (28-09-1978), Boechout (28-09-1978), Lint (27-03-2000), Malle (18/25-02-2002), Nijlen (28-09-1978), Ranst (18-09-1991) en Zandhoven (28-09-1978). De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten heeft slechts filialen in Ranst (18-09-1991) en Malle (7-07-2015).

Op 25 november 2015 heeft het stadsbestuur een schrijven ontvangen van de dhr. Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout, mevr. Ria Van Den Heuvel, schepen van onderwijs van Boechout en de Frank Coenen, gemeentesecretaris van Boechout met de vraag "of het college van Burgemeester en Schepenen van Lier principieel kon instemmen om in Boechout een filiaal Beeldende Kunsten over te nemen onder auspiciën van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van de Stad Lier." 

Op 4 januari 2016 werd deze aanvraag in het CBS besproken, maar omwille van een aantal onvolledigheden in het dossier werd een voorlopige principiële goedkeuring om in Boechout een filiaal Beeldende Kunsten over te nemen en onder auspiciën van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van de Stad Lier te organiseren, uitgesteld. De deadline van 1 maart voor het indienen van de aanvraag werd niet gehaald.

Op 01/02/2017 ontving het stadsbestuur opnieuw een schrijven van de gemeente Boechout (zie bijlage) met dezelfde vraag als vorig jaar.

 

Feiten en context

Omwille van het feit dat de gemeente Boechout een uitstekende samenwerking heeft met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van de Stad Lier en àl het kunstonderwijs op haar grondgebied efficiënt wil aanbieden en organiseren met één partner, één inrichtende macht, drukken zij de wens uit om in de toekomst met de stad Lier het Boechoutse filiaal voor beeldende kunsten over te dragen aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van de stad Lier.

 

De modaliteiten voor het innen van de vergoeding door de filialen, voor administratieve en directiekosten, werden geactualiseerd.

 

Fasering (deadline 01 maart 2017)

1.Principieel akkoord voor overheveling en overname personeel onder alle partijen (inrichtende machten en actieve partner Boechout) – overleg dinsdag 21/02/2017. Dit akkoord impliceert het afsluiten van een nieuwe filiaalovereenkomst en opzeg van de oude filiaalovereenkomst (met huidige inrichtende macht Hove).

Vraag of dit "akkoord" als melding kan dienen voor Brussel ifv de te halen deadline van 01 maart.

2.Goedkeuring filiaalovereenkomst tussen filiaal Boechout en hoofdschool Lier (indien principieel akkoord er is, kan deze filiaalovereenkomst nog voor 01 maart naar Brussel en daarom reeds in bespreking cbs van 20/02/2017)

3.Principieel akkoord (incl. filiaalovereenkomst) op digitaal cbs.

4. Vakbondsonderhandeling en GR : afsluiten filiaalovereenkomst en personeelsovereenkomst (vraag aan Brussel of dit na 01 maart kan).

 

Adviezen

Advies Stedelijke Academie voor Schone Kunsten: 'Deze unieke kans om het filiaal Boechout toe te voegen aan de hoofdzetel Deeltijds Kunstonderwijs Lier versterkt de samenwerking van beide Lierse academies in de regio. Het maakt de Academie voor Schone Kunsten sterker in getal, maar vooral sterker in mogelijkheden om met het reeds bestaande filiaal Muziek en Woord te Boechout een efficiënte schoolorganisatie uit te bouwen waarbij administratie, promotie, communicatie, personeelsbeleid en pedagogiek geoptimaliseerd worden. Een logische stap in de 'inhaaloperatie' van Beeldende Kunsten ten opzichte van de Podiumkunsten."

Advies Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings en Overleg Comité (ABOC: 29-08-2014) 'De aanvraag voor deze uitbreiding aan de Vlaamse minister Onderwijs & Vorming voor de oprichting van filialen, opties, instrumentklassen, beeldverhaalateliers, specialisatiegraden Mode & Theaterkostuums en Fotokunst werd in dit comité mee voorbereid.'

Advies Intergemeentelijk Overleg (IGO: 5-06-2015 - §3): Voor de Academies Regio Lier werd door de betrokkenen deze visie uitgewerkt en onderstreept om werk te maken van de uitbreiding Beelden Kunsten.

 

Juridische grond

Overheveling van een filiaal valt buiten de 'scope' van de huidige Vlaamse besparingsmaatregelen, de programmatiestop. De inrichtende macht hoeft geen afwijking aan te vragen. Overname van leerlingen en leerkrachten kan meteen vanaf het eerste schooljaar bij de inwerkingtreding van de overname ( zie art. 44, §2 van het organisatiebesluit voor Beeldende Kunsten van 31 juli 1991 en volgende omzendbrieven met de laatste verwijzend naar decreet 19-6-2015 - Belgisch Staatsblad 21-8-2015).

Kortom, de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs en vorming, stelt de voorwaarden vast voor het melden van een overheveling van een filiaal naar een andere instelling.

 

De omzendbrief "Rechten en plichten van personeelsleden bij het overnemen van onderwijsinstellingen, bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht en bij een samenstelling van filialen tot een nieuwe instelling" (PERS/2009/03 met publicatiedatum 30/06/2009 en laatst gewijzigd op datum 8/06/2015) omschrijft de gevolgen voor het personeel: '§2.2.1 Binnen hetzelfde net wordt het personeel automatisch overgenomen. §2.2.2 Met behoud van de administratieve toestand.

§3.2. Schriftelijke overeenkomst: Bij de overheveling van een filiaal moeten de betrokken inrichtende machten een overeenkomst sluiten waarin ze opnemen wat er met de betrokken personeelsleden zal gebeuren. De schriftelijke overeenkomst (zie filiaalovereenkomst, meer bepaald in art.9) houdt in dat de 'nieuwe' inrichtende macht al dan niet bereid is om de personeelsleden over te nemen. Als ze bereid is om personeelsleden over te nemen, moeten de personeelsleden een keuze maken: overgaan of niet. Alleen personeelsleden die ermee instemmen, gaan dan mee over naar de andere inrichtende macht. Van de personeelsleden die overgenomen worden, worden de eerder verworven rechten gewaarborgd.

 

Argumentatie

Voor de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten is de langzame groei van haar leerlingenaantal belangrijk om gemaakte beleidskeuzes verder uit te voeren. Omdat de vraag van de gemeente Boechout samen valt met onze behoefte voor een sterke academie in de regio is deze kans uniek en goed getimed. Zo kunnen we werk maken van de vooropgestelde uitbreiding in Boechout, een uitbreiding voor de Beeldende Kunsten, naast het reeds bestaande filiaal Muziek en Woord.

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

actie 6/4/3/11

 

 

actie 6/4/1/4

De stedelijke Academie voor Schone Kunsten zorgt voor een regionale uitstraling door de filiaalwerking

 

Werkingsmiddelen sask (bijdragen van de hogere overheden)

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist de filiaalovereenkomst met de gemeente Boechout goed te keuren.

 

Filiaalovereenkomst tussen de hoofdschool Lier (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) en het filiaal Beeldende Kunsten Boechout .

 

Tussen het stadsbestuur van Lier, vertegenwoordigd door dhr. Frank Boogaerts, burgemeester, en mevr. Katleen Janssens, secretaris,

 

en

 

gemeentebestuur van Boechout, vertegenwoordigd door dhr. Koen T’Sijen, burgemeester, en dhr. Frank Coenen, secretaris, is overeengekomen wat volgt:

 

 

Titel I: onderwerp, aanvang, duurtijd, opzeg

 

Art.1:

Het filiaal is gevestigd in 2530 Boechout. Het is pedagogisch en administratief afhankelijk van de hoofdinstelling die gevestigd is in 2500 Lier.

 

Art.2:

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande op 1 september 2017, en is stilzwijgend hernieuwbaar, tenzij door één van beide inrichtende machten bij aangetekend schrijven voor 1 maart van het lopende schooljaar opzeg wordt gedaan, of mits akkoord van beide inrichtende machten.

 

 

Titel II: Infrastructuur en didactisch materiaal

 

Art. 3:

§1 Het gemeentebestuur van Boechout zal instaan voor de geschikte lokalen, die beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid, en het nodige didactische materiaal en schooluitrusting ter beschikking stellen, die beantwoorden aan de pedagogische vereisten en conform artikel 24 §2, 6 en 7 van de wet van 29 mei 1959 (Schoolpactwet).

 

§2 In het filiaal moet, in samenspraak met de directie en filiaalverantwoordelijke, didactisch materiaal aanwezig zijn, aangepast aan de specifieke noden van de studierichting beeldende kunsten.

 

Art.4:

§1 Het gemeentebestuur van Boechout zal instaan voor het onderhoud, de verwarming en de verlichting van de lokalen van het filiaal en verzekeringen afsluiten tegen brand en burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Afschriften van de desbetreffende polissen zullen aan het gemeentebestuur van Lier worden overgemaakt.

 

§2 De werkingstoelagen die de stad Lier ontvangt op basis van de ingerichte leraarsuren in het filiaal Boechout, worden jaarlijks aan het gemeentebestuur van Boechout doorgestort.

De rest van de werkingskosten van dit filiaal vallen ten laste van het gemeentebestuur van Boechout.

 

Art.5:

De roerende en onroerende goederen van het filiaal worden vervat in een inventaris en blijven het eigendom van de gemeente Boechout.

 

Art.6:

Het gemeentebestuur van Boechout zal in het filiaal een telefoonnummer voorzien en instaan voor de telefoonkosten.

 

Art.7:

§1 De bibliotheek van de hoofdinstelling in Lier, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, wordt ter beschikking gesteld van het personeel en de leerlingen van het filiaal Boechout onder dezelfde voorwaarden als deze voor het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling (zie schoolreglement).

 

§2 De verhuurmaterialen (sokkels, veldezels…) van de hoofdinstelling in Lier worden ter beschikking gesteld van het filiaal Boechout onder dezelfde voorwaarden als deze voor het personeel en de leerlingen van de hoofdinstelling.

 

 

Titel III: Personeel en werkingskosten

 

Art. 8:

Het gesubsidieerd onderwijzend en administratief personeel van het filiaal wordt aangesteld en benoemd door het college van burgemeester en schepenen van Lier, binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse gemeenschap. De rechtspositie van het gesubsidieerd personeel van de Vlaamse Gemeenschap is integraal van toepassing op de personeelsleden met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door de inrichtende macht van de hoofdinstelling.

 

Art.9:

Onverminderd de rechten en verplichtingen voorzien in het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd personeel en de reglementering inzake terbeschikkingstelling, reaffectatie en wedertewerkstelling, zullen de huidige in dienst zijnde personeelsleden van de thans in Boechout gevestigde instelling overgenomen worden door het stadsbestuur van Lier.

 

Art.10:

§1. Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden het aantal gesubsidieerde uren-leraar in het filiaal bepaald door het aantal financierbare leerlingen die op 1 februari van het vorige schooljaar in het filiaal werden geteld.

De wedden of gedeelten van de wedde van de personeelsleden van het filiaal, die niet worden gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, blijven ten laste van het gemeentebestuur Boechout. Het gemeentebestuur Boechout zal hiervan voorafgaandelijk vóór 1 juli van het academiejaar dat volgt op de hoogte gebracht worden.

§2. Door de overheveling van het filiaal naar de hoofdschool in Lier, blijven alle verworven rechten van de personeelsleden die worden overgenomen, gewaarborgd, conform de onderwijsregelgeving.

 

Art.11:

Het gemeentebestuur van Boechout zal een filiaalverantwoordelijke aanstellen. Gedurende de uren van de openstelling moet deze filiaalverantwoordelijke telefonisch bereikbaar zijn.

Niet beperkende functiebeschrijving ‘filiaalcoördinator’: ‘de filiaalcoördinator kan zich toegang verschaffen tot het gebouw en de lokalen. Hij/zij is op de hoogte van EHBO en kan indien nodig de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenhuis…) verwittigen. Hij/zij is in staat om kleine defecten aan gebouw en lokalen op te sporen, te herstellen en/of de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij grotere defecten zal hij/zij de bevoegde gemeentediensten op de hoogte brengen en de werken opvolgen. Hij/zij is een aanspreekpunt voor de directie.’

 

Art.12:

§1. Voor de globale administratiekost betaalt het gemeentebestuur van Boechout jaarlijks, en verdeeld per trimester een vergoeding van 42,66 euro per lesuur (spilindex 101,2 –

1/04/2016). Jaarlijks worden deze bedragen op 1 januari aangepast aan de index volgens de formule €42,66 x nieuwe index/aanvangsindex.

§2. Het gemeentebestuur van Boechout draagt jaarlijks, en verdeeld per trimester, bij in een vergoeding voor de onkosten van de directie. Dit op basis van 1/20 van de geïndexeerde weddeschaal 511 met anciënniteit 0 jaar van een directeur academie muziek, woord, dans en beeldende kunst (MWD/BK),

zoals vastgelegd in het B.V.R. van 30 juli 1990, en de regelmatige wijzigingen hierop, inzake de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs (DKO), studierichtingen MWD en BK.

De bijdrage wordt vastgelegd volgens onderstaande tabel en wordt door het stadsbestuur van Lier gevorderd van het gemeentebestuur Boechout. Bij overgang naar een volgende of vorige trap wordt het gemeentebestuur van Boechout hiervan op de hoogte gebracht.

 

Aantal lesuren 1/20 directie-uur

1 tot 50 1

51 tot 100 1,5

101 tot 150 2

151 tot 200 2,5

201 tot 250 3

 

Weddeschaal 511 (directeur DKO) 01/04/2016 directie-uur

anciënniteit bruto jaarwedde 100% spilindex 101,2 = x 1,6084 (aanvangsindex) 1/20

0 28.556,2245.929,82 2.296,49

 

De vergoedingen worden door het stadsbestuur van Lier gevorderd van het gemeentebestuur van Boechout en op de rekening van het stadsbestuur van Lier overgemaakt. 

 

Titel IV: Inschrijvingen, getuigschriften, werking en verzekeringen

Art.13:

Het inschrijven van leerlingen voor het filiaal wordt door de hoofdinstelling gecoördineerd en gebeurt via de online inschrijvings- en betalingsmogelijkheid. Per uitzondering kunnen de inschrijvingsformulieren die ter beschikking worden gesteld gebruikt worden. Deze formulieren worden ten laatste vijf werkdagen na de reglementaire inschrijvingsdatum overgemaakt aan de hoofdinstelling.

 

Art.14:

Inschrijvingsgeld van de leerlingen van het filiaal kunnen enkel geïnd worden via de online betalingsmogelijkheid of door middel van een overschrijving op de rekening van het stadsbestuur van Lier. Die gelden worden door het stadsbestuur van Lier voor de reglementaire stortingsdatum naar de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt.

 

Art.15:

§1 De getuigschriften en attesten van de leerlingen van het filiaal worden afgeleverd door de hoofdinstelling.

§2 De hoofdinstelling zal een leerkracht, werkzaam in het filiaal, aanduiden als coördinator met de niet-beperkende functiebeschrijving van ‘filiaalcoördinator’: ‘de filiaalcoördinator coördineert het pedagogisch aspect en de pedagogische projecten in het filiaal (lessen, voordrachten, concerten, opendeurdagen, tentoonstellingen, workshops enz.).’

§3 De hoofdinstelling zal in samenwerking met het gemeentebestuur van Boechout minstens één manifestatie per jaar en per studierichting (ingericht in het filiaal) in Boechout organiseren.

§4 Bij manifestaties georganiseerd in het filiaal, zal op alle drukwerk hiervoor de gegevens en (indien toepasselijk) het logo van het filiaal worden geplaatst.

 

Art.16:

Het stadsbestuur van Lier zal voor de leerlingen van het filiaal een verzekeringspolis afsluiten met minstens burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen als waarborgen.

 

 

Titel V: Intergemeentelijk Overleg, goedkeuringen

 

Art.17:

Door de gemeente Boechout wordt minstens één effectief (bij voorkeur de Schepen van Onderwijs) en één plaatsvervangend lid (bij voorkeur iemand die vertrouwd is met de werking van het filiaal) aangesteld die zal zetelen in het intergemeentelijk overleg (IGO) waar alle betrokken besturen verzameld zijn met betrekking tot de filiaalwerking van de hoofdinstelling.

 

Art.18:

De bepalingen van onderhavige overeenkomst kunnen te allen tijde bij onderling akkoord en gemeenteraadsbeslissing gewijzigd of aangepast worden.

 

Art. 19:

De bepalingen van deze overeenkomst zullen, voor zover ze het budget van de gemeentebesturen bezwaren, slechts uitvoerbaar zijn indien de gestemde kredieten door de toezichthoudende overheid worden aanvaard.

 

 

Aldus in dubbel opgesteld en goedgekeurd door beide partijen, en ondertekend door bovenvermelde vertegenwoordigers, die elk een afschrift van deze overeenkomst hebben ontvangen, waarbij dit contract alle eventuele voorgaande overeenkomsten vervangt.

 

 

Te Lier, …………………………2017

 

 

Namens het stadsbestuur van Lier,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

 

 

 

Mevr. Katleen Janssens Dhr. Frank Boogaerts

 

 

Namens het gemeentebestuur van Boechout,

 

de secretaris, de burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Frank Coenen Dhr. Koen T’Sijen

 

 

Art 2 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

6/4/3/11

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten zorgt voor een regionale uitstraling door de filiaalwerking

Budgetsleutel

Bedrag

Saldo Krediet

74099999

Overige specifieke werkingssubsidies - administratiekost filialen

2.500 euro

2.812,50 euro

74091000

Overige specifieke werkingssubsidies - directiekosten filialen

1.600 euro

1.800 euro

64940000

 

 

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

4.500 euro

5.062,50 euro

 

 

 

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

 

 

6/4/1/4

Werkingsmiddelen sask

 

 

Budgetsleutel

 

 

 

74050070

Bijdragen hogere overheden

22.000 euro

22.562 euro

 

 

Art 3 : Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

Gemeentebestuur Boechout

1

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

1

AgODi

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2017

 

GECOÖRDINEERDE OVEREENKOMST WERKMMAAT. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

CBS 11/12/2006: goedkeuring om een werkervaringsproject voor leefloontrekkers op te starten als samenwerking stad -ocmw en Werkvormm vzw. CBS geeft aan toerisme opdracht het project uit te werken.

 

CBS 18/09/2007: goedkeuring overeenkomst samenwerking Werkvormm vzw, stad Lier en OCMW om via een werkervaringsproject leefloners onder begeleiding van een instructeur van Werkvormm taken te laten uitvoeren. Deze taken worden concreet benoemd.

 

Het gaat om tewerkstelling voor maximaal 4 doelgroepmedewerkers in artikel 60-statuut en 
semi - finaliteitstewerkstelling voor 2 doelgroepmedewerkers in SINE-statuut. Deze medewerkers worden ingezet voor beheer en onderhoud infrastructuur behorend tot beleidsdomeinen toerisme, jeugd en sport.

De stad voorziet hiertoe 36.855 euro / jaar.

 

CBS 20/01/2009: goedkeuring opstarten Fietspunt Lier door Werkvormm.
Semi - finaliteitstewerkstelling voor 5 medewerkers in SINE-statuut en artikel 60-statuut.

Het project beoogt het comfort van fietsers en gebruik van fietsen gekoppeld aan openbaar vervoer te stimuleren.

 

CBS 28/06/2011: kennisname naamwijziging Werkvormm naar Werkmmaat + concretiseren doelstellingen werkervaringsproject.

 

CBS 27/03/2012: goedkeuring concessie cafetaria Stadspark met extra tewerkstellingsplaats voor 1 doelgroepmedewerker in SINE-statuut.

Tijdens sluiting cafetaria wordt medewerker ingeschakeld in werking dienstencentra OCMW.

 

CBS 29/04/2013: goedkeuring verderzetting Fietspunt Lier en verfijnen doelstellingen.

 

CBS 16/12/2013: goedkeuring aanstellen 1 sine - doelgroepmedewerker voor toerisme in het kader van het decreet rond vakantie- en vrijetijdsparticipatie.

 

CBS 16/03/2014: goedkeuring uitbreiding met 1 sine - doelgroepmedewerker als museumsuppoost

 

CBS 22/01/2016.: goedkeuring om de uitbating en het beheer van minigolf en tennisvelden in handen te geven van vzw Werkmmaat. Voor het uitbaten ervan zullen jobstudenten worden ingezet via de budgetten van Werkmmaat;

 

Advies
De tekst van de gecoördineerde overeenkomst werd nagelezen en goedgekeurd door de jurist.

 

 

Feiten en context

In de loop van de voorbije 10 jaren zijn de opdrachten van vzw Werkmmaat steeds toegenomen. De vzw ondersteunt verschillende beleidsdomeinen van de stad Lier bij hun basale werking: toerisme, sport, jeugd, mobiliteit, tewerkstelling en welzijn. In totaal wordt er momenteel tewerkstelling aangeboden aan:

2 VTE leidinggevenden

10 VTE doelgroepmedewerkers met SINE-statuut

Gemiddeld 6 VTE doelgroepmedewerkers met artikel 60 statuut

 

De uitbreiding van de opdrachtverklaring en tewerkstelling van vzw Werkmmaat vertaalt zich ook in de verhoogde financiële inbreng van het stadsbestuur. Deze budgetten zijn op dit ogenblik gesitueerd binnen verschillende beleidsdomeinen van de stad Lier.

Mede op vraag van vzw Werkmmaat is het aangewezen om de diverse werkingen van de vzw binnen de stad Lier te verwerken in een gebundelde overeenkomst met de stad.

Op deze manier kan de relatie tussen het stadsbestuur van Lier en vzw Werkmmaat duidelijker omschreven worden en wordt tegelijk de basis gelegd voor een transparante werking in de toekomst.

 

Argumentatie

In de voorbije tien jaren is de samenwerking met vzw Werkmmaat gevoelig toegenomen en uitgebreid naar verschillende diensten binnen het stadsbestuur van Lier. Door de veelheid van de diverse contracten en hun uitbreidingen is het inzicht in de werking van Werkmmaat en de wijze waarop wordt samengewerkt en ondersteund voor het bestuur niet altijd helemaal duidelijk meer.

Nochtans heeft betrokken vzw een belangrijke ondersteunende rol op het vlak van toerisme, sport, jeugd, mobiliteit en welzijn die niet te onderschatten valt en zelfs een gedeelte van de structurele werking van sommige diensten invult.

Als werkervaringsproject is vzw Werkmmaat ook een belangrijke partner voor de diensten van het Sociaal Huis. De samenwerking met diverse stadsdiensten zorgt voor een gepaste, gerichte dynamiek.

Werkmmaat reikt mogelijkheden tot samenwerking aan en stelt zich soepel op bij wijzigingen. Daarnaast is zeker de wil aanwezig zich om zich daadwerkelijk mee in te zetten in het informeren  en sensibiliseren van de Lierse bevolking voor sociale initiatieven.

 

Met het afsluiten van een gebundelde overeenkomst wordt vzw  Werkmmaat als sociale organisatie expliciet erkend en wordt de wijze van samenwerking met de verschillende diensten overzichtelijker.

Deze overeenkomst biedt tegelijk een duidelijk inhoudelijk kader voor de werking van vzw Werkmmaat naar de Vlaamse overheid toe.

Vzw Werkmmaat is erkend binnen het decreet Lokale Diensten Economie. De Vlaamse overheid voorziet belangrijke subsidies mits een duidelijke opdrachtomschrijving, goedgekeurd door het betrokken lokale bestuur.

 

 

Tekst gecoördineerde versie:

 

 

OVEREENKOMST WERKMMAAT VZW - STAD LIER - OCMW LIER

 

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de drie partners die samen uitwerking geven aan het LDE project Toerisme-Lier – Fietspunt Lier. 

Deze overeenkomst is een gecoördineerde versie van alle voorgaande overeenkomsten met hun uitbreidingen en heft de vorige overeenkomsten hiermee op.

 

Artikel 1: opdrachtverklaring

De partners,

1.De STAD LIER, gevestigd te 2500 Lier, Paradeplein 2 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank BOOGAERTS, burgemeester en mevrouw Katleen JANSSENS, stadssecretaris
 

2.Het OCMW  LIER, gevestigd te 2500 Lier, Paradeplein 2 bus, vertegenwoordigd door Marleen Vanderpoorten, voorzitter
 

3.De v.z.w. WERKMMAAT met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 372, vertegenwoordigd door Erwin Lauriks, coördinator
 

verbinden zich ertoe om in volle loyauteit uitvoering te geven aan het LDE-project Toerisme Lier en Fietspunt Lier, met de volgende doelstellingen:
 

-Sociale projecten te realiseren die werkervaring–  en vormingskansen bieden voor maximaal zes doelgroepmedewerkers via het statuut artikel 60 aan OCMW-cliënteel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; dit impliceert dat een tewerkstelling op maat van de deelnemers moet gecreëerd worden, rekening houdend met individuele en collectieve mogelijkheden en beperktheden die voortvloeien uit de specifieke situatie van de beoogde doelgroep.

 

-Semi-finaliteitstewerkstelling aan te bieden voor 10 doelgroepmedewerkers via een SINE-statuut met het oog op doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Dit impliceert dat er tewerkstelling op maat van de deelnemers wordt aangeboden met voldoende stimulansen om de algemene en technische competenties van de werknemers te bevorderen.

 

-Logistieke ondersteuning te kunnen bieden bij evenementen en het beheer en onderhoud van infrastructuur behorende tot de beleidsdomeinen toerisme, jeugd en sport, samengebracht onder de gemeenschappelijke noemer Uit in Lier. Hierin wordt gevat de toeristische – en sportinfrastructuur van de stad Lier en het stadion van SK Lierse, de uitbating en beheer van de cafetaria Speeltuin en van de minigolf en sportvelden achter het Begijnhof.

 

- Activiteiten te ontwikkelen en logistieke ondersteuning te organiseren en te verlenen die het gebruik van de fiets op verantwoorde en veilige wijze stimuleren alsook de werking van de dienstencentra ondersteunen.

Deze overeenkomst heft alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen op.

 

 

Artikel 2:  Situering van de opdracht

De opdracht situeert zich binnen het meerjarenplan 2013-2018
 

De drie partners vergaderen minstens twee maal per jaar om de voortgang van de projecten te bespreken.
 

De OCMW-consulent en de coach van Werkmmaat overleggen frequent rond de evolutie van de deelnemers aan dit project i. f. v. latere uitstroom.


Er wordt een overzicht bijgehouden van de dagelijkse activiteiten en jaarlijks  wordt een jaarverslag opgesteld; de redactie ervan gebeurt door vzw Werkmmaat, in samenspraak met en met inbreng van de Stad en het OCMW.

 

Algemeen

Opdrachten aan derden worden in onderling overleg al dan niet toegezegd en ingepland in het werkrooster en dat volgens een uniforme vergoeding. De opbrengsten worden aanzien als inkomsten voor de werking van het project.

 

Artikel 3: Algemene omschrijving van de opdracht


De stad Lier
 

oStelt de opdrachten voor en staat in voor de randvoorwaarden die een vlotte, veilige en correcte uitvoering mogelijk maken;

oStelt in samenspraak met de operationeel verantwoordelijke en instructeur van vzw Werkmmaat een concrete werkplanning op;

oOefent eindtoezicht uit op kwaliteit en afwerking van de uitgevoerde opdrachten en bezorgt vzw Werkmmaat daarover regelmatig feedback zodat kan bijgestuurd worden indien nodig.;

oZorgt voor een goed uitgeruste werkplek om te functioneren als kleed-, was- en eetruimte en voor de nodige middelen zoals het gebruik van een dienstwagen en specifieke machines om bepaalde taken uit te voeren.

 

Het OCMW

 

oStaat in voor toeleiding van deelnemers van wie het profiel geschikt is om in en dank zij deze context te kunnen doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt;

oVerzorgt de psychosociale en administratieve begeleiding van de deelnemers, vanuit een tweedelijnspositie ten opzichte van de instructeur en de coach van vzw Werkmmaat die op de werkvloer de eerstelijnszorg op zich neemt;

oStaat in voor een vlotte en correcte uitvoering van alle verantwoordelijkheden die haar als juridisch werkgever toehoren.

 

Vzw Werkmmaat

oStelt twee leidinggevenden aan die de groepen deelnemers leiden en begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten volgens de planning die opgemaakt wordt in samenspraak met de vertegenwoordiger van de stad Lier;

oZorgt voor planmatige begeleiding en coaching, onder meer door middel van het ontwikkelen en bijhouden van persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers;

oZorgt voor de attitude-, werk- en doorstromingsgerichte vorming en ondersteuning van de deelnemers;

oHeeft bij de uitvoering van de opdracht en de begeleiding van de deelnemers aandacht voor veiligheid, imago en uitstraling, diversiteit en respect


De doelgroepmedewerkers beschikken over de nodige veiligheidsuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 

Vzw Werkmmaat:

- stelt minimaal ter beschikking: werkkledij met herkenbaar logo van Werkmmaat, persoonlijke beschermingsmiddelen, basis cafetariaproducten en EHBO-koffer;


- kan mits motivering bepaalde opdrachten afwijzen, indien geoordeeld wordt dat de opdracht   niet congruent is met de samenstelling, vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemersgroep.

 

Artikel 4:  Werking fietspunt Lier

 

In het NMBS -station van Lier wordt door vzw Werkmmaat een fietspunt opgericht dat zich zowel op infoverstrekking als op dienstverlening toelegt.
 

4.1 Fietspunt Lier zorgt voor een betrouwbare basisdienstverlening en is door ruime openingsuren vlot bereikbaar

 

4.2 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de directe omgeving en fietsenstallingen van de NMBS alsook de fietserstunnel en de aanwezige oct - locaties net en ordelijk zijn.

Fietspunt Lier beschikt over een oct - kaart om het opgehaalde afval dagelijks te verwijderen.

 

4.3 Trein en busgebruikers kunnen bij Fietspunt Lier terecht voor kleine herstellingen volgens het veilig thuiskomprincipe.

 

4.4 Fietspunt Lier verhuurt fietsen in het kader van woonwerk -verkeer en/of toerisme.

 

4.5 Het fietspunt stimuleert mensen om zelf kleine fietsherstellingen aan te pakken  en organiseert praktijkgerichte vormingsmomenten en/of ondersteunt klanten bij het herstellen van hun fiets.

 

4.6 In overleg met de stad Lier werkt het fietspunt mee aan het project “Blue Bike als deelfiets” dat de fiets als vervoermiddel inzet om de bereikbaarheid van het stadscentrum te bevorderen.

 

4.7 Het fietspunt zet zich in om de kwaliteit van de schoolfietsen te verbeteren door schoolfietsen te herstellen en te onderhouden die door scholen worden ingezet als vervoermiddel voor scholieren i. f. v. diverse schoolactiviteiten .

 

4.8 Het fietspunt is mee ingeschakeld in de fietscontroleacties naar scholen via het uitvoeren van kleine herstellingen (volgens veilig thuiskomprincipe) en doorverwijzing naar de reguliere fietsherstellers.

 

4.9  De kwaliteit van de weesfietsen (gevonden en verloren fietsen) is verbeterd door ze, na het respecteren van de wettelijke procedure, te herstellen in functie van sociale dienstverlening: fietscursussen, scholen, OCMW-clienteel,…

 

4.10 Op vraag van het stadsbestuur worden er door het fietspunt cursussen ‘leren fietsen’ georganiseerd  Er zal hierbij onderzocht worden hoe scholen/ouders kunnen worden bereikt i.f.v. van fietsen voor kinderen.                 

 

4.11 Op vraag van het stadsbestuur of verenigingen worden door het fietspunt cursussen ‘veilig doorheen het verkeer’ (met aandacht voor rijgedrag, verkeersreglement,…) georganiseerd om beginnende fietsers zich veiliger en zelfverzekerd door het verkeer te leren begeven.

 

4.12 Het fietspunt verleent medewerking bij het project  “fietsexamen”.

 

4.13 Fietspunt Lier zorgt er voor dat de kwaliteit van de dienstfietsen van personeel (ocmw/stad/politie) is gewaarborgd door de dienstfietsen systematisch te onderhouden.

 

4.14 Fietspunt Lier zorg er voor dat na aangifte van fietsdiefstal de slachtoffers gratis en voor beperkte duur tijdelijk kunnen beschikken over een vervangfiets.

 

4.15 In samenwerking met het stadsbestuur staat het fietspunt in voor het graveren van fietsen.

 

4.16 Het fietspunt verleent ondersteuning bij stedelijke initiatieven zoals de bedeling van informatie aan de bevolking via de organisatie van een fietsbedelingdienst.

 

4.17 Fietspunt Lier staat in voor het reinigen van de wagens in kader van het project autodelen in uitvoering van de overeenkomst  tussen Cambio en het stadsbestuur m. b. t. het onderhoud van de wagens .

 

4.18 Fietspunt Lier zorgt jaarlijks voor herstellingen van fietsen van Gomorpas-houders tegen een aangepast / goedkoper tarief.

 

4.19 In overleg met het Lokaal Sociaal Beleid, is door het fietspunt ondersteuning aangeboden in de uitbouw van het sociaal beleid (vb. via ter beschikking stellen fietsen bij ‘welzijnscirkels’,  sensibiliseringsinitiatieven,…).

 

4.20 De dienstverlening van het fietspunt wordt in overleg met de reguliere lokale fietsherstelsector aangeboden om samenwerking en uitwisseling te bevorderen. 

 

4.21 De aankoop van onderdelen gebeurt zoveel mogelijk bij plaatselijke handelaars.

 

Artikel 5: Ondersteuning toerisme  -  jeugd  - sport (Uit in Lier)

 

Het stadsbestuur stelt de opdrachten voor en staat in voor de randvoorwaarden die een vlotte, veilige en correcte uitvoering mogelijk maken

 

Toerisme

5.1 Vzw Werkmmaat zorgt voor het onderhoud van het fiets- en wandelpadennetwerk en dit vooral in het kader van het peterschap van Lier voor de routeconvenant van TPA.

Dit onderhoud gebeurt volgens een wekelijks schema en op afroep voor periodieke werken in samenspraak met verantwoordelijke groendienst stad Lier.

 

5.2 Vzw Werkmaat onderhoudt wekelijks de publieke ruimten van het Zimmertorenpaviljoen

 

5.3 Op afroep zorgt vzw Werkmmaaat  voor het maaien van het onkruid rondom het stedelijk museum.

 

5.4  Een doelgroepmedewerker van vzw  Werkmmaat wordt ingeschakeld aan de balie toerisme en zal zich naast het ondersteunen van het reguliere baliewerk, inzetten in functie van het sociaal toerisme – onthaal om de doelgroep te ondersteunen in hun participatie aan vrijetijdsbeleving en vakantie.

 

5.5 Vzw Werkmaat voorziet in een doelgroepmedewerker ter ondersteuning van het onthaal en toezicht in de stedelijke musea

 

Sport

5.6  Werkmaat zorgt voor het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur en voert periodieke werken uit ter ondersteuning van manifestaties (bijv. sportevenementen atletiekpiste).

 

5.7  De medewerkers van vzw Werkmmaat worden door SK Lierse mee ingeschakeld in de algemene onderhoudswerken van het stadion: opkuis na thuismatchen, kleine klusjeswerken,…  SK Lierse betaalt hiervoor de ondersteuning door vzw Werkmmaat.

 

Jeugd

5.8  Werkmaat zorgt voor het onderhoud op wekelijkse basis van de infrastructuur en de omgeving van het Moevement, en de omgeving speeltuin Stadspark.

 

Evenementen

5.9  De medewerkers van Werkmmaat kunnen – na overleg - ingezet worden voor het onderhoud en opkuis van terreinen na evenementen  en op periodieke basis als ondersteuning van evenementen.

 

5.10 Werkmmaat controleert in het piekseizoen dagelijks de barbecuezone op de evenementenweide op volgende zaken: verwijderen van assen, verwijderen van afval in de BBQ-zone, onderhoud van de picknicktafel(s)  en –banken, schoonmaken barbecuerooster.

 

Uit in Lier

5.11 De medewerkers van vzw Werkmmaat kunnen tijdens de winterperiode wanneer buitenwerk niet steeds hoogdringend is, ingeschakeld worden voor allerhande klusjeswerken binnen de infrastructuur van Uit in Lier.

 

Artikel 6: Concessie cafetaria Stadspark / minigolf en sportvelden

 

De concessie cafetaria en toiletten stadspark Lier wordt gekaderd binnen de opdracht m. b. t. het onderhoud stadspark.

 

6.1 Vzw Werkmaat zorgt er voor dat de speeltuin een plek waar het leuk toeven is voor kinderen en hun begeleiders. In die optiek zal vzw Werkmmaat alle mogelijke activiteiten vanuit de stedelijke diensten naar kinderen toe mee ondersteunen evenals naar scholen die Lier bezoeken en er even komen spelen.

 

6.2 Vzw Werkmmaat zal alle noodzakelijke stappen zetten als concessiehouder van de cafetaria i.v.m.

Brandverzekering van de inboedel, materiaal en koopwaar van de cafetaria.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden.

Betaling van de facturen voor de nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit).

Aanvragen van een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken.

 

6.3  De concessie wordt vooral gericht op de verkoop van allerhande frisdranken en gegiste dranken, kleine snacks, ijsjes en snoep. Er wordt tevens een beperkte maar kwaliteitsvolle menukaart aangeboden.

 

6.4 In het geheel van de uitbating van deze concessie moet er prioriteit worden gegeven aan duurzaam ondernemen:

Gebruik van ecologische kuisproducten voor het poetsen van de toiletten en het
cafetaria.

Reductie van afval door geen brikverpakkingen of plastic bekers te gebruiken.

Aanbod van fair-trade  producten waaronder koffie, chocolade, wijn, vruchtensappen,…

Afval wordt gescheiden verwerkt.

Stimuleren van klanten om zo weinig mogelijk te roken op het terras.
 

6.5 Voor het gebruik van de speeltuin en de toiletten wordt er geen vergoeding gevraagd.

 

6.6 Vzw Werkmmaat staat garant dat het keukengedeelte voldoet aan de geldende normen qua hygiëne en voedselveiligheid.
 

6.7  Vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor

oHet groenonderhoud van de minigolf en sportvelden

oHet volledige onderhoud van de speeltuin

oHet poetsen van de toiletten van speeltuin en sportvelden

 

6.8  Vzw Werkmmaat is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de minigolf en de tennisterreinen.

Ze behouden hiervoor de inkomsten maar dragen wel de werkingskosten voor uitbating

De infrastructuur blijft eigendom van de stad.

 

Artikel 7:  Ondersteuning Dienstencentra
 

7.1 In de drie eerste en drie laatste maanden van het jaar (sluitingsperiode cafetaria speeltuin Lier) wordt de doelgroepmedewerker van vzw Werkmmaat ingeschakeld i. f. v. de ondersteuning van de dienstencentra van het OCMW.

De aansturing zal gebeuren door de verantwoordelijken van de verschillende dienstencentra.

 

Artikel 8:  Financiële afspraken, duur, beëindiging, communicatie en stuurgroep

 

8.1 Financiële afspraken

Het stadsbestuur Lier verbindt zich er toe voor de uitvoering van de opdrachten van Werkmmaat jaarlijks een toelage te verstrekken voor de financiering van de werkings- en personeelskosten.  De toelage wordt aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule (RxI)/i, waarbij :

R : Basistoelage zoals vermeld in artikel 8.1 van deze overeenkomst

I : Index van de maand december van het voorgaande jaar

i : Index van de maand december 2015 (basis 2013).

 

De betalingen gebeuren door storting op rekeningnummer BE28 7795 9874 0820 op naam van vzw Werkmmaat.

 

 

Overzicht toelagen

stadsbestuur  ocmw

Fietspunt27.000 euro        10.000 euro

Toeristische infrastr. (+ concessie - sport - jeugd)36.855 euro 6.800 euro

Toerisme voor iedereen17.000 euro

Museumsuppoost17.000 euro

 

TOTAAL80.872 euro            16.800 euro

 

De jaarlijkse tussenkomst  wordt, in schijven van drie maanden, aangevraagd per gewone brief. Jaarlijks dient vzw Werkmmaat volgende stukken te bezorgen aan het stadsbestuur:

 

een werkingsverslag (inhoudelijk en financieel) waarin de resultaten van deze convenant worden toegelicht. 

de (laatst gepubliceerde) statuten van de VZW + ledenlijst m.b.t. het jaar van de subsidieaanvraag.

De begroting van de vzw met vermelding van de datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering.

De resultaat- en balansrekening van het werkingsjaar voorafgaand aan de aanvraag.

 

Het stadsbestuur van Lier verbindt er zich toe om binnen de twee maanden na indiening van een volledig dossier van Werkmmaat te berichten over de datum van uitkering van de voorziene toelage of te wijzen op de mankementen in de aanvraag.

 

Werkmmaat verbindt zich er toe de financiering enkel aan te wenden voor kosten die gepaard gaan met de uitvoering van deze overeenkomst.

 

Werkmmaat zal alle voorvallen met een mogelijke financiële consequentie onmiddellijk melden aan het stadsbestuur van Lier.

 

De verdeling van de lasten in verband met uitrusting, materiaal en gereedschap worden onderling geregeld in het kader van afzonderlijke  financiële afspraken.

 

Het stadsbestuur Lier kan controle uitoefenen op de financiële werking van vzw Werkmmaat. De gemandateerden van het stadsbestuur:

Hebben toegang tot de boekhouding van vzw Werkmmaat.

Kunnen bijkomende verantwoordingsstukken opvragen .

Moeten kunnen nagaan of de financiering van de actie werd gerealiseerd zoals voorzien  in de opdracht, en dit op actieniveau en in het kader van de gehele boekhouding van vzw Werkmmaat.

 

Wanneer uit de controles of de afrekening blijkt dat de het stadsbestuur Lier teveel heeft betaald of dat de middelen oneigenlijk aangewend werden, zal deze te veel betaalde som terugbetaald worden door de vzw Werkmmaat.

 

8.2 Duur van de overeenkomst

Het project loopt in principe voor onbepaalde duur, per kalenderjaren, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd in zoverre voorzien kan worden in de nodige financiële middelen.

Elke partner kan jaarlijks besluiten het project niet te continueren, maar dient daar de andere partners minimaal drie maanden op voorhand van te verwittigen zodat andere partners de nodige oplossingen kunnen uitwerken voor personeel en/of deelnemers.

 

8.3 Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt beëindigd door het Stadsbestuur Lier wanneer vzw Werkmmaat:

de bepalingen van de uitvoering van de overeenkomst niet naleeft.

de bedoelde resultaten niet realiseert, tenzij er hiervoor voldoende krachtige motiveringen kunnen gegeven worden, die het stadsbestuur Lier aanvaardt.

 

Vzw Werkmmaat wordt hiervan via een schrijven in kennis gesteld.

 

Als vzw Werkmmaat vaststelt dat de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden zoals overeengekomen, dan moet het stadsbestuur Lier hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. In onderling overleg en na kennisname hiervan door het welzijnscomité zullen er verdere schikkingen ter zake getroffen worden.

 

8.4 Communicatie

Bij externe communicatie worden telkens alle betrokken partners vermeld.

 

8.5 Stuurgroep

Voor de opvolging van de werking van vzw Werkmmaat wordt een stuurgroep opgericht. De opdracht, samenstelling en frequentie (min 1 maal per jaar) worden bij de projectvoorbereiding vastgelegd.

 

De rol van deze stuurgroep is de samenwerking tussen vzw Werkmmaat en het stadsbestuur mee vorm te geven, te evalueren en bij te sturen.

 

Van deze stuurgroep maken minimaal deel uit de voorzitter van het OCMW, de coördinator van Werkmmaat, de plaatselijke verantwoordelijke van Werkmmaat Lier, een medewerker van de welzijnsdienst van het OCMW, een medewerker van het team toerisme en erfgoed en een medewerker van het team sociaal beleid.

 

Artikel 9: Toetsing decreet Lokale Diensten Economie

 

9.1  Vzw Werkmmaat is door de Vlaamse overheid erkend binnen het decreet van de Lokale Diensten Economie.

Binnen dit decreet is voorzien dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor de correcte invulling van de dienstverlening.

 

9.2  De opdrachtverklaring van de diverse projecten van de vzw Werkmmaat is positief geëvalueerd op het lokaal werkgelegenheidsoverleg.

Het stadsbestuur bevestigt dat de opdrachtverklaring van de vzw Werkmmaat voldoet aan de vooropgestelde impactanalyse Lokale Diensten Economie.


9.3  De opdrachten

kunnen geen verdringing van bestaande tewerkstelling veroorzaken binnen of buiten de
lokale diensteneconomieorganisatie.

dienen ingebed te zijn in het lokale socio-economisch weefsel

moeten aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale aanbod.

dienen kwaliteitsvol en toegankelijk te zijn.

moeten van niet-economische aard zijn of dient als dienst van algemeen economisch
belang ingevuld te worden.

beogen de duurzame tewerkstelling  van de doelgroepwerknemers.

worden opgezet met een lange termijnperspectief in het achterhoofd.

zijn aanvullend of conform het Vlaamse beleid terzake.

 

Artikel 10: Slotbepalingen

 

Deze overeenkomst is enkel mits onderling akkoord tussen de partijen aanpasbaar.

 

 

Opgemaakt te Lier op  datum …………/   …………/2017

in 4 exemplaren waarvan alle partijen erkennen één exemplaar ontvangen te hebben.

 

 

Voor stad LierVoor het OCMW       Voor Werkmmaat

Frank BoogaertsMarleen VanderpoortenErwin Lauriks

 

 

 

burgemeestervoorzittercoördinator

 

 

Katleen Janssens

 

 

 

stadssecretaris

 

 

 

Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 maart 2017

 

Bijlagen

Bijlage 1: Concessie cafetaria stadspark –minigolf - sportvelden

Bijlage 2: Doelstellingennota  Fietspunt

 

Financiële weerslag

 

Actienummer

Omschrijving actie

7/1/3/1

Toelage aan de vzw Werkmmaat ifv realisatie van Fietspunt Lier

6/2/4/11

Toelage aan de vzw Werkmmaat voor ondersteuning van diverse projecten

6/2/6/6

Toelage aan Werkmmaat ikv sine-museumsuppoost

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad gaat akkoord met de gecoördineerde overeenkomst, zoals als bijlage hieronder toegevoegd, die alle voorgaande besluiten betreffende de overeenkomsten met vzw. Werkmmaat opheffen.

 

Art 2 :