NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

 

Gemeente Lier

 

Zitting van 24 april 2017

Van 19.30 uur tot 23 uur

 

Aanwezig:

Christel Van den Plas, voorzitter

Frank Boogaerts, burgemeester

Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets en Anja De Wit, schepenen

Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Jan Hermans, Marcel Taelman, Ella Cornelis, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Olivier Peeters, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet, raadsleden

Werner Cazaerck, korpschef

Katleen Janssens, secretaris

 

Verontschuldigd:

Marleen Vanderpoorten, schepen

 

 


 

Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

REGELING DER WERKZAAMHEDEN

 

 

BESLUIT:

Kennisgenomen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

MONDELINGE VRAGEN

 

Mondelinge vraag 1: van Freddy Callaerts (sp.a) i.v.m. Vleeshal

De bouwgrond "kop Berlarij/ de vleeshal heeft geruime tijd te koop gestaan voor een minimum bedrag van 500000 euro,enkele weken geleden is de termijn om een bod uit te brengen verstreken,ik had over deze materie enkele vragen aan het cbs:

 

         waren er effectief biedingen binnengebracht

= indien ja waarom is er niet toegewezen

         wat zijn de volgende stappen in dit dossier

         op welke termijn gaat hier uitsluitsel over komen

         gaat men de invulling ervan wijzigen of blijft men bij het oorspronkelijk idee?

 

Antwoord schepen Anja De Wit:

Geacht raadslid,

 

Er zijn inderdaad 6 biedingen binnengebracht bij de stad. Het college  is van oordeel dat de ingediende voorstellen qua bouwhoogte niet aanvaardbaar zijn binnen de huidige beleidsvisie. Het college is eveneens van oordeel dat er maximaal 5 bouwlagen toelaatbaar zijn. De ingediende voorstellen tellen allen meer dan 5 bouwlagen. De Kwaliteitskamer heeft bovendien aangegeven dat de offerte van de eerst gerangschikte aanbieder inhoudelijk ook nog moest worden bijgestuurd.

 

De verkoopsprocedure is tot nader order stopgezet.

 

 

Mondelinge vraag 2: van Freddy Callaerts (sp.a) i.v.m. proefopstelling Veemarkt

De proefopstelling aan het kruispunt van de Veemarkt is volgens mij geen goede zaak,vroeger had je komende van de Waversesteenweg twee verkeersstroken één voor links en één voor rechts, nu heeft men een betonnen driehoek gecreerd en is er alleen nog een strook aan de rechterkant met zowel een pijl voor links af te slaan als een pijl voor rechts af te slaan.

Ook aan de overkant komende van de Zaat en-of Maasfortbaan heeft men de drie rijstroken gereduceerd tot twee, het is voor de fietsers een zeer gevaarlijke situatie ik had dan ook enkele vragen voor het cbs:

 

         waarom wil men tot deze wijziging overgaan

         wie heeft deze proefopstelling uitgetekend

         wat zijn de kosten van deze  proefstelling

         wie gaat de proefopstelling evalueren

 

Antwoord schepen Bert Wollants:

1.waarom wil men tot deze wijziging overgaan

De Veemarkt en een deel van de Paul Krugerstraat wordt hertekend om een veilige fietsverbinding te realiseren tussen het jaagpad ter hoogte van de “bloemmolens” (Paul Krugerstraat) en het jaagpad gelegen voorbij parking Zaat.

In het voorontwerp van dit dossier wordt eveneens het deel van de Veemarkt , langs de Paul Krugerstraat, hertekend ten einde extra parkeerplaatsen te realiseren.

Bij de opmaak van het voorontwerp werd het gebruik van verkeerslichten op het kruispunt in vraag gesteld. Daarbij werd onder andere de doorstroming van de fietsers bekeken, die nu aan de lichten dienen te wachten.

Om dit laatste te kunnen evalueren werd er gekozen om hiervoor deze proefopstelling te realiseren.

 

2.wie heeft deze proefopstelling uitgetekend

het studiebureau heeft de opstelling uitgetekend. Tijdens het uitzetten van de opstelling zijn, in samenwerken met de Lijn, de bochtstralen getest met een gelede - en met een lange bus. De middeneilanden zijn uitgewerkt op uitdrukkelijke vraag van de mobiliteitsraad in het algemeen en de fietsersbond in het bijzonder.

 

3.wat zijn de kosten van deze proefstelling

De materialen kosten 4.520 euro excl.BTW. De plaatsing is gebeurd door eigen mensen. Het materiaal is wel voorzien om nadien te hergebruiken o.a. voor een parkeerbeveiliging ter hoogte van Den Hof.

 

4.wie gaat de proefopstelling evalueren

Voor de proefopstelling werd er een verkeerstelling georganiseerd. Ook de fileopbouw aan de lichten werd gemeten. Tijdens de proefopstelling zal deze telling en nameting van de fileopbouw herhaald worden. Ook politie en mobiliteitsdienst zullen observeren hoe het verkeer daar verloopt. Hierdoor kunnen we een evaluatie maken ivm met de verkeersafwikkeling van dit kruispunt. Ik heb persoonlijk al de situatie gaan observeren, o.a. in de eerste ochtenspits na de vakantie.

 

 

Mondelinge vraag 3: van Katrien Vanhove (GROEN) i.v.m. handhaving verkeersveiligheid bij werken

Enkele weken geleden startten werken in het kader van het project ‘Residentie Allier’ aan het begin van de Spoorweglei. Al vrij snel kwamen er klachten van de nabij gelegen school ‘Het Spoor’ dat de doorgang voor zachte weggebruikers – met name schoolgaande kinderen – bijzonder onveilig was. De kinderen en ouders moesten noodgedwongen over de rijweg hun weg van en naar school verderzetten.

 

Intussen is de situatie verbeterd. Niettemin is elke dag onveiligheid die kan vermeden worden er één te veel.

 

Naar aanleiding van deze situatie hebben we vanuit de Groen-fractie volgende vragen:

         Werden er vooraf afspraken gemaakt met de aannemer van ‘Residentie Allier’ met betrekking tot de veiligheid in de Spoorweglei?

         Indien ja, is er proactieve controle op de naleving van deze afspraken?

         In 2014 nam het stadsbestuur het engagement om in het kader van werken met impact op mobiliteit, een ‘Fietserstoets’ hanteren. Werd dit instrument gebruikt in het kader van dit project.

 

 

Antwoord schepen Bert Wollants:

Geacht raadslid,

 

Zoals voor alle werken dient er uiteraard een vergunning te worden aangevraagd voor het innemen van openbaar domein. Dit werd door de aannemer slechts gedaan op 22 februari toen deze de werken reeds heeft gestart.

 

De fietserstoets wordt bij werken steeds toegepast, wanneer er een inname van het fietspad of beperkingen zijn van de fietsbewegingen op een bepaalde locatie.

 

In dit geval gaat het echter om een inname van het voetpad en niet om een inname van het fietspad. Er werd wel op bepaalde momenten foutparkeren geconstateerd op het fietspad, hiervoor is, zoals het woord het ook aangeeft, geen toelating voor gegeven en daar wordt ook geen toelating voor gegeven.

 

In eerste instantie vroeg de aannemer om het plantvak en de boom te verwijderen en daarvoor werd contact opgenomen met de dienst stedenbouw. Gelet op het feit dat deze niet noodzakelijk was voor het realiseren van het bouwproject, werd dit door stedenbouw niet toegestaan. Er werd op dat ogenblik een doorgang voorzien langs kant van de school tot aan het zebrapad zodat de voetgangers hun weg konden vervolgen aan de overzijde van de straat langs de voetgangerstunnel. Om toch voor voetgangers een doorgang te kunnen maken naar de zagerijstraat, kon er alsnog een akkoord worden gevonden om de boom te verwijderen en daar een voetgangersdoorgang te maken naar de zagerijstraat, zoals deze momenteel bestaat.

 

We hebben een pro actieve werking alsook worden klachten van burgers onderzocht. Eén van de medewerkers van de cel handhaving neemt alle handhaving omtrent innames openbaar domein (vnl. werven) op. Zij gaat pro actief, met vergunningen, op straat om werken te controleren. Dit is niet altijd spontaan bij begin of einde der werken maar gewoon tijdens de werkuren. De betrokken medewerker is ook halftijds aan de slag bij de cel mobiliteit en is dus op de hoogte van alle vergunningen. Op deze manier kan de controle ook gerichter en efficiënter gebeuren.

Vervolgens verzamelen we ook klachten/meldingen van burgers en worden die ook gecontroleerd.

Vervolgens houden ook de gemeenschapswachten een oogje in het zeil. Zij hebben echter geen zicht op de vergunningen maar kunnen wel signaleren en een GAS boete opmaken indien nodig. Zij bellen bij zulke feiten naar het kantoor waar dan kan worden uitgezocht of er al dan niet een vergunning voorhanden is.

De betrokken aannemers worden telkens aangespoord om, indien de werken nog langer duren, zich in regel te stellen. Dit volgt de medewerker nauwlettend op.

 

Bij onvergunde of  deels onvergunde werken worden er GAS pv’s opgemaakt alsook worden de aannemers aangespoord zich alsnog in regel te stellen. Indien er een onveilige situatie ontstaat zal de lokale politie Lier worden ingelicht en zorgen zij voor de veiligheid. Er kan dan de opdracht gegeven worden om de werf op te ruimen. Ook zij kunnen dan een GAS boete opmaken en de aannemer aanmanen te vertrekken en zich in regel te stellen.

 

Recentere gegevens zijn opgevraagd bij de sanctionerend ambtenaar, maar deze werden nog niet aan ons bezorgd. Ik geef u voorlopig de cijfers voor 2015 en 2016.

 

2015-2016:

Aantal ontvangen vaststellingen: 111

Aantal opgelegde geldboetes: 68

Aantal vrijgestelde (geen boetes na aanvaarding verweer): 31

Aantal sepots (technisch of inhoudelijk): 7

Nog lopend: 8

 

 

Mondelinge vraag 4: van Koen Breugelmans (CD&V) i.v.m. werven

Recent bekloeg de directeur van de Basisschool aan de Spoorweglei zich over de onveilige situatie aan de schoolomgeving door de werken op de hoek van de Spoorweglei en de Antwerpsesteenweg. Het voetpad was er volledig versperd, het zebrapad liep dood op een werfafsluiting en vracht- en bestelwagens stonden foutgeparkeerd, waardoor kinderen tot in het midden van de rijweg moesten om voorbij de werken te geraken.

Dit is geen alleenstaand gegeven. Regelmatig doen zich gelijkaardige situaties voor in het kader van werken, bv bij de werken aan de Gasfabriek (waar onze fractie eerder over interpelleerde) en recent nog bij de werken aan de vest aan de Leuvensepoort.

Nochtans is er sinds enkel jaren een “Technisch reglement inname openbaar domein bij werven en verbouwen” in voege bij de stad. Dit voorziet oa. in de verplichting om een inrichtingsplan van de werf op het openbaar domein en een signalisatieplan te bezorgen. Indien ook fietsers belemmerd worden dient hier extra signalisatie te worden voorzien.

Desondanks stellen we nog steeds situaties voor zoals recent aan het Spoor. Mijn vragen zijn dan ook:

         Worden de voorwaarden vermeld in het voornoemde “Technisch Reglement” effectief gehanteerd bij de aanvragen, wordt er maw. oa een signalisatieplan geëist waarbij ook speciale aandacht voor fietsers voorzien is?

         Hoe wordt de naleving van de in de vergunning vermelde voorwaarden door de stad opgevolgd: is er een spontane controle bij aanvang van de werken of wordt er enkel ter plaatse afgestapt na klachten van omwonenden of andere weggebruikers ?

         Hoe worden er omgegaan met niet- of niet volledig vergunde werken ?

         Hoeveel inbreuken werden er de laatste twee jaren vastgesteld en hoe werden deze gesanctioneerd en/of geremedieerd?”

 

Antwoord schepen Bert Wollants:

Zie antwoord mondelinge vraag 3

 

 

BESLUIT:

Kennisgenomen.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

VERSLAG GEMEENTERAAD 27 MAART 2017. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

De gemeenteraad vergaderde op 27 maart 2017.

 

Juridische grond

Gemeentedecreet

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 maart 2017 goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

GRATIS GRONDAFSTAND AAN RIVIERSTRAAT DOOR DILLEN. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

         Gemeenteraad dd. 21/09/2015: De gemeenteraad stelt de rooilijn vast volgens het plan met titel 'Stad Lier, Rivierstraat 2 Kadastraal: Lier, 2° Afdeling, Sectie A, nr. 672/a2, en deel van nrs 660/e2, 660/h2 en 671/k rooilijnplan Rivierstraat (deel) opgemaakt door Wilfried Bruyninckx dd. 3/4/2015, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

* De akte van grondafstand moet worden verleden vooraleer er met de uitvoering van werken mag worden begonnen.

* De gronden welke binnen de rooilijn vallen vastgesteld door GR, op datum van 21 september 2015 moeten gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan (incl. kosten akte). Voor de openbaarmaking van het binnengebied wordt een oppervlakte van 3418m² overgedragen aan de stad.

* De aanleg van wegenis en riolering zal gebeuren door een aannemer aangesteld door de stad op kosten van de aanvrager.

* De aanleg van alle nutsvoorzieningen zal gebeuren door de nutsmaatschappijen op kosten van de aanvrager.

* De kosten voor de aanleg van wegenis en riolering omvatten eveneens alle studiekosten voor opmaak van het wegenis- en rioleringsdossier en de kosten voor het aanstellen van een toezichter die de werken zal volgen.

* De nodige financiële waarborg hiervoor dient gestort in handen van de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze verleend door een bankinstelling voor de uitvoering van de infrastructuurwerken.

 

         College van burgemeester en schepenen dd. 5/10/2015: Het college beslist dat de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd op naam van Bouwbedrijf Emiel Dillen NV voor bouwen van appartementen (72 woonentiteiten) + bijhorende parking (106 parkeerplaatsen) gelegen te Rivierstraat zn, Rivierstraat 4 en Rivierstraat zn , mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

De  akte van grondafstand moet worden verleden vooraleer er met uitvoering van werken mag worden begonnen.

De stedenbouwkundige vergunning wordt pas uitvoerbaar nadat de gemeenteraadsbeslissing is genomen inzake het wegenis- en rioleringsdossier.

Het standpunt van Afdeling Onroerend Erfgoed Agentschap RO Vlaanderen  wordt bijgetreden. De voorgenoemde voorwaarde van het advies van Onroerend Erfgoed dd 9/6/2015 met kenmerk 4.002/12021/99.300 moet worden nageleefd:

1. Voorafgaand aan de realisatie van het project moet het hele terrein door een archeologische prospectie met ingreep in de bodem worden onderzocht en dit in opdracht van de bouwheer die de financiële lasten hiervoor draagt. Deze prospectie heeft als doel het terrein te screenen op de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, om een niet-gedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch erfgoed te vermijden.

2. De archeologische prospectie met ingreep in de bodem houdt in dat er voorafgaand aan de werken op het terrein proefsleuven worden gegraven waarbij 12,5 % van het terrein wordt opengelegd.

3. De prospectie met ingreep in de bodem gebeuren volgens de bepalingen van het archeologiedecreet. Dit betekent onder meer dat de prospectie, inclusief de rapportage, wordt uitgevoerd onder leiding van een archeoloog. De archeoloog vraagt hiervoor een prospectievergunning aan bij het agentschap (Onroerend Erfgoed, Brussel, Back Office Beheer, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel). Aan deze vergunning worden bijzondere voorwaarden gehecht. De bouwheer kan deze bijzondere voorwaarden vooraf opvragen bij de provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed (zie bovenstaande contactgegevens) om de aanbesteding van de archeologische prospectie vlot te laten verlopen.

4. De archeologische prospectie met ingreep in de bodem omvat ook de opmaak van een rapport. Dit rapport moet, conform de bijzondere voorwaarden, binnen een bepaalde termijn na de afronding van het onderzoek aan het agentschap Onroerend Erfgoed worden bezorgd. Pas na de ontvangst van het rapport kan het agentschap Onroerend Erfgoed beoordelen of de gronden kunnen worden vrijgegeven omdat relevante archeologische sporen ontbreken.

5. Als er wel relevante archeologische sporen zijn aangetroffen, moet men afwegen of behoud in situ mogelijk is. Kan dit niet, dan moet de bouwheer de nodige tijd én financiële middelen voorzien voor een volwaardige archeologische opgraving voorafgaand aan de werken. Net als bij een prospectie wordt een opgraving uitgevoerd volgens de bepalingen van het archeologiedecreet en onder leiding van een archeoloog. Deze archeoloog beschikt over een opgravingsvergunning waaraan bijzondere voorwaarden zijn gehecht.

De voorwaarden van het advies van waterwegen en Zeekanaal dd 26 juni 2015 met kenmerk WZO150626001 moeten strikt worden nageleefd, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden:

-Een langgerekte wadi met 3 diepere zones binnen de 10-meter zone, kan niet worden toegelaten, aangezien hiervoor een afgraving van het terrein nodig is .  Ook de hoogstammige bomen die worden voorzien binnen deze zone, kunnen omwille van bovenstaande redenen niet worden toegelaten.

De voorwaarden van het advies van cel Publieke Ruimte dd 2 juli 2015 met kenmerk PR 2015/44 moeten strikt worden nageleefd, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden:

-Een keuring van de private waterafvoer moet worden uitgevoerd vóór aansluiting op de wachtbuizen van de publieke ruimte.

De bijgevoegde maatregelen opgelegd in het advies van Cel Integraal Waterbeheer (ref IW 2015/44) van 02/07/2015 na te leven, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden:

-De wadi moet voorzien worden van een overloop. De overloop moet voorzien worden van een terugslagklep. De constructie van de overloop mag geen permanente ontwatering van de wadi teweegbrengen, maar enkel overstorten bij volle belasting van de wadi;

-Rondom de ondergrondse constructies mogen geen permanente ontwateringsconstructies voorzien worden.

De voorwaarden van de gemeenteraad van 21 september 2015 en 19 oktober 2015 inzake het vaststellen van de rooilijn en goedkeuring wegenis- en rioleringsplan worden overgenomen in de stedenbouwkundige vergunning:

-De akte van grondafstand moet worden verleden vooraleer er met uitvoering van werken mag worden begonnen.

-De gronden welke binnen de rooilijn vallen vastgesteld door GR, op datum van 21 september 2015 moeten gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan.

-De aanleg van wegenis en riolering zal gebeuren door een aannemer aangesteld door de stad op kosten van de aanvrager.

-De aanleg van alle nutsvoorzieningen zal gebeuren door de nutsmaatschappijen op kosten van de aanvrager.

-De kosten voor de aanleg van wegenis en riolering omvatten eveneens alle studiekosten voor opmaak van het wegenis- en rioleringsdossier en de kosten voor het aanstellen van een toezichter die de werken zal volgen.

-De nodige financiële waarborg hiervoor dient gestort in handen van de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze verleend door een bankinstelling voor de uitvoering van de infrastructuurwerken.

Volgende bepalingen zijn daarnaast van toepassing:

Indien de voorgelegde stedenbouwkundige aanvraag een exploitatie voorziet waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is, of die onderworpen is aan de meldingsplicht dan wordt volgens artikel 4.5.1 § 2 van de Vlaamse Codex de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd.  Indien de milieuvergunning definitief geweigerd wordt dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege.

De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.  Het verlenen van deze vergunning houdt derhalve geen enkele beslissing in omtrent het bestaan en de draagwijdte van deze rechten. Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten, zoals erfdienstbaarheden, tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken.

Onderhavige beoordeling doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

Het project moet volledig conform de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid worden gerealiseerd.

De bouwheer of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en/of aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en/of gas naar en in appartementsgebouwen strikt na te leven De reglementering is raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder via www.iveka.be.

 

Feiten en context

Bij het vaststellen van de rooilijn aan de Rivierstraat en het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning aan Bouwbedrijf Dillen, werd een gratis grondafstand van de gronden die binnen de rooilijn vallen, opgenomen.

 

De percelen zijn kadastraal gekend als

- 3de afdeling, sectie A nummers 672/A/2, 660/E/2, 660/H/2 en 671/K. Op het meetplan afgebeeld als lot 1, in gele kleur.

- 3de afdeling, sectie A nummers 669/K en 660/H/2. Op het meetplan afgebeeld als weg, in groene kleur.

 

Bouwbedrijf Dillen stelde notaris Coppens uit Vosselaar aan voor het opstellen van een ontwerp van akte betreffende de grondafstand.

 

De notaris bezorgde hiertoe een ontwerp van akte. (zie bijlage)

 

 

De percelen worden afgestaan met alle heersende erfdienstbaarheden waarmee deze belast of bevoordeeld zijn. Bovendien wordt er een nieuwe kosteloze erfdienstbaarheid gevestigd voor een recht van toegang/doorgang in het voordeel van het openbaar domein. Meer specifiek ten voordele van de regenwaterrioolverbinding lopende van het openbaar domein naar de Lisperloop.

De kosten voor onderhoud, herstelling, en vernieuwing van deze afvoer zijn ten laste van stad.

 

Adviezen

Technisch bureau: positief advies

 

Argumentatie

Omdat de gratis grondafstand is opgenomen bij de vastlegging van de rooilijn, omdat deze voorwaarde van afstand eveneens is opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan bouwbedrijf Dillen, overweegt de gemeenteraad het ontwerp van akte, opgesteld door notaris Coppens en als bijlage, goed te keuren.

 

Stemming

 

28 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 onthoudingen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

Goedkeuring met 28 stemmen voor - 3 onthoudingen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het ontwerp van akte gratis grondafstand aan de Rivierstraat door bouwbedrijf Dillen, opgesteld door notaris Coppens en als bijlage, goed te keuren.

 

De gemeenteraad machtigt burgemeester en secretaris, en bij verhindering van de secretaris Ethel Van den Wijngaert en Kim De Lauw, voor de ondertekening van de akte en bijhorende stukken.

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Technisch bureau, notaris Coppens

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN "HOGE VELDEN - POSTHOORN". GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Overeenkomstig art. 2.2.14 VCRO stelde de gemeenteraad de ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1” met onteigeningsplan en “Hoogdynamische recreatie Hoge Velden Deel 2” met onteigeningsplan voorlopig vast op 24 september 2012, waarna deze definitief werden vastgesteld op 29 april 2013.

 

Het integrale RUP (deel 1 en deel 2) werd vervolgens in zitting van 4 juli 2013 goedgekeurd door de Deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2013, is het RUP Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn (Deel 1 en Deel 2) in werking getreden op 19 september 2013.

 

Daarop werd per schrijven van 12 februari 2015 een ministeriële onteigeningsmachtiging aangevraagd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij werd verzocht gemachtigd te worden om tot de gerechtelijke onteigeningsprocedure te mogen overgaan zoals omschreven in de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte voor de innames vermeld op het onteigeningsplan “Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1”.

 

Vastgesteld diende evenwel dat het Agentschap Binnenlands Bestuur uitdrukkelijk voorbehoud formuleerde voor wat betreft motivatie van de onteigening, zoals (niet) opgenomen in de gemeenteraadsbesluiten waarin het onteigeningsplan “Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1” voorlopig resp. definitief werd vastgesteld.  Bovendien bleek dat op het ogenblik van de voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP de uiteindelijke fasering en de realisatie van de doelstelling van het RUP nog niet integraal was uitgewerkt en derhalve niet was geïntegreerd in de motivatie van het eraan gekoppelde onteigeningsplan.

 

Er werd dienvolgens tot op heden geen ministeriële onteigeningsmachtiging bekomen.

 

Daarentegen werd immers overwogen om de definitieve vaststelling door de gemeenteraad dd. 29 april 2013 van het vorige onteigeningsplan in te trekken, zonder dat evenwel het definitief en vaststaand, gelijknamig RUP haar uitwerking zou verliezen.

 

Tevens werd overwogen het onteigeningsplan opnieuw vast te stellen, na actualisatie aan de hand van de huidige plannen, waarbij tevens  uitgegaan zou worden van opmetingsgegevens en niet van enkel de kadastrale gegevens. dit om de correctheid van het onteigeningsplan te vergroten evenals rechtszekerheid aan alle betrokken partijen te garanderen.

 

Thans werd een geactualiseerd onteigeningsplan “RUP Hoogdynamische Recreatie Hoge Velden – Posthoorn – Deel 1” opgeleverd.

 

Feiten en context

De aanleiding en het doel van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1’ bestaat erin een aantal acute noden inzake sportinfrastructuur op te vangen. De volledige motivatie inzake het ruimtelijke uitvoeringsplan werd opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP ‘ Hoogdynamische recreatie: Hoge Velden – Posthoorn, Deel 1’ van maart 2013 – dewelke hier als integraal hernomen wordt beschouwd.

 

De doelstelling van het RUP ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1’ bestaat erin om de noodzakelijke ruimte voor recreatie te creëren.

 

Het nieuwe onteigeningsplan heeft als doel de realisatie van het RUP ‘Hoogdynamische recreatie: Hoge Velden- Posthoorn, Deel 1’.

 

De vaststellingsprocedure van het onteigeningsplan bij het RUP ‘Hoogdynamische recreatie: Hoge Velden- Posthoorn, Deel 1’ volgt de procedure zoals omschreven in artikel 2.4.4 §2 vanaf het 3de lid :

 

“Het onteigeningsplan dat na het ruimtelijk uitvoeringsplan waarvan het de verwezenlijking beoogt, wordt opgemaakt, dient uiterlijk 5 jaar na de inwerkingtreding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld te worden en is onderworpen aan de procedureregels voor onteigeningen ten algemenen nutte inzake gewestelijke aangelegenheden.

 

De eigenaars van de goederen, gelegen binnen de omtrek van de te onteigenen percelen, worden vóór de aanvang van het openbaar onderzoek door de overheid die het ontwerpplan voorlopig vaststelt, bij aangetekende brief in hun woonplaats ervan op de hoogte gebracht dat het ontwerp van onteigeningsplan in het gemeentehuis ter inzage ligt.

 

Wordt tot de onteigening besloten door een andere instantie dan de gemeente waar de goederen gelegen zijn, dan komen de kosten van het door de gemeente uitgevoerde openbaar onderzoek ten laste van de onteigenaar.”

 

Openbaar onderzoek

Loopt van dinsdag 2 mei 2017 tot 17 mei 2017.

 

Juridische grond

Gelet op:

 

-Artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet;

-Artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ter hervorming der instellingen;

-Het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden;

-Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2;

-Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten algemene nutte  ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

-De Omzendbrief BB 2011/5 van  14 oktober 2011 bij het besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.'s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

-De Wet van 17 april 1835 betreffende de onteigening ten algemenen nutte;

-De Wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigening ten openbare nutte;

-De Vlaamse codex voor ruimtelijke ordening (VCRO), in het bijzonder artikel 2.4.4, waarin de procedure wordt bepaald tot vaststelling van een onteigeningsplan dat wordt gekoppeld aan een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Argumentatie

 

1.Algemeen nut

 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lier (9 oktober 2003) worden de woonuitbreidingsgebieden “De Herderin” en “Posthoorn” voorbehouden voor hoogdynamische sport en recreatie.

 

In de bindende bepalingen wordt de opmaak van een RUP om “De Herderin” om te vormen naar zone voor hoogdynamische sport en recreatie vooropgesteld. De selectie van “De Posthoorn” als bindende bepaling werd niet weerhouden in het goedkeuringsbesluit van de bestendige deputatie (9 oktober 2003) en werd enkel opgenomen in het GRS als een suggestie naar de provincie toe. Ook vermeldt het goedkeuringsbesluit dat een eventuele herbestemming van het woonuitbreidingsgebied “Posthoorn” gekoppeld moet worden aan een sectoraal RUP voor zonevreemde recreatie.

 

Het eindrapport – voorstel van afbakeningsplan (augustus 2004), opgemaakt door de provincie Antwerpen, concludeerde dat de woonuitbreidingsgebieden niet moeten aangesneden worden om de taakstelling voor wonen te halen. Bij de actie 6.1 (Herderin) en actie 6.2 (Posthoorn) wordt opgenomen dat via een gemeentelijk RUP zal gewerkt worden.

 

Vervolgens werd het RUP ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden” in twee delen opgesteld. In de motivatie voor de definitieve vaststelling van het RUP Hoogdynamische recreatie Hoge Velden Deel 1, zoals opgenomen in de beslissing van de gemeenteraad 29 april 2013, dewelke hierbij kan hernomen worden, wordt ook reeds verwezen naar het gunstige advies van BLOSO bij het RUP, waarbij in het bijzonder gewaardeerd wordt dat het geheel opgevat wordt als een sportpark waarbij ook niet georganiseerde sporters en recreanten terecht kunnen. De motivatie uit de toelichtingsnota bij het RUP ‘ Hoogdynamische recreatie: Hoge Velden – Posthoorn, Deel 1’ wordt hierbij integraal hernomen en bevestigd. Het RUP vormt de juridische en feitelijke basis waarop het onteigeningsplan zich steunt, waaruit tevens het algemeen nut kan worden afgeleid.

 

Met het oog op de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1’ dienen een aantal percelen verworven te worden. De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ligt in het aanleggen van ruimte voor sportvoorzieningen en hoogdynamische recreatieve voorzieningen. Dergelijke voorzieningen zijn erop gericht de inwoners en verenigingen van de stad Lier sportaccommodatie te kunnen aanbieden.

 

Het gebrek aan ruimte voor hoogdynamische recreatie wordt als een acuut probleem ervaren door de stad Lier en haar inwoners. Momenteel stelt zich het probleem van hoogdynamische stedelijke sportvoorzieningen die - verspreid op verschillende locaties – ingesloten zitten in woonwijken en hier tot (verkeers)overlast leiden. Het doel van de realisatie op de site van de Hoge Velden heeft een concentratie van sportaccommodatie als doel, inclusief het voorzien van voldoende parkeerplaatsen, en dit alles gelegen buiten de stadskern om een minimale impact te weeg te brengen op de verkeerssituatie.

 

De stad Lier heeft een tekort aan volwaardige sporthallen - de vraag naar trainingsuren is veel groter dan het huidige aanbod. Dit huidige aanbod bestaat uit de twee stedelijke sporthallen, het tijdelijk gebruik van de Oefenschool (=deel van de voormalige Normaalschool) in afwachting van de herontwikkeling van de Normaalschool, en een kleine turnzaal in Koningshooikt.

 

Ofschoon de stad Lier – tezamen met het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – het engagement op zich heeft genomen om de sportinfrastructuur op de campus Arthur Vanderpoorten uit te breiden, dreigt het capaciteitsprobleem in de nabije toekomst nog veel groter te worden. Er verdwijnen dan immers vier turn- en danszalen in de Oefenschool voor het bouwproject op de Normaalschoolsite. Ook al was geweten dat het gebruik van de Oefenschool slechts tijdelijk was, de 16 verenigingen die daar actief zijn moeten alweer op zoek naar een alternatieve locatie. Een locatie die momenteel in Lier niet voorhanden is.

 

Naast de eigen infrastructuur wordt ook de sportinfrastructuur van de scholen door de Lierse sportverenigingen gebruikt.

 

De twee stedelijke sporthallen, sporthal De Komeet en sporthal KTA hebben op weekdagen geen vrije uren meer. Tijdens de schooluren worden deze accommodaties door verschillende scholen gebruikt. Dit zowel door lagere scholen zoals Het Spoor, Het Molentje, Rudolf Steinerschool,… als door middelbare scholen zoals Sint Ursula-instituut, Sint-Aloysiusinstituut, Rudolf Steinerschool…

 

Meteen na de schooluren nemen de sportverenigingen het over. Dit voor zowel trainingsmomenten als voor wedstrijden. Sommige van deze wedstrijden en competities zijn op zeer hoog niveau, bv. de wedstrijden van Zaalvoetbalclub ZVK Proost.

 

Dit resulteert in een gebruik vanaf 8u30 tot 24u tijdens weekdagen. Op zaterdag sluit de sporthal om 22u en op zondag om 20u. Tijdens de meeste feestdagen worden de accommodaties gebruikt voor tornooien. De sporthallen worden 7 dagen op 7 gebruikt.

 

In de Oefenschool worden de accommodaties gebruikt door verenigingen. 

 

Ook de sporthallen en turnzalen van bijna alle scholen worden ’s avonds gebruikt door één of meerdere sportverenigingen. Dit al naar gelang wat de school aankan (poets, toezicht, beheer, …).

 

De nood naar sportplekken steeg al enkele jaren geleden, door het wegvallen van twee grote sporthallen: de Pallieterhal en het huis van Beweging.

 

De voorgenomen uitbreiding van de sportinfrastructuur op de campus Arthur Vanderpoorten doet aan dit aanzienlijke tekort aan sportplekken te Lier geen afbreuk. De vraag overstijgt reeds ruimschoots het huidige aanbod – dat in de nabije toekomst nog zal afnemen – zodat de enkele uitbreiding van de sporthal te campus Arthur Vanderpoorten niet aan deze vraag tegemoet kan komen. In tegendeel, deze toekomstige uitbreiding maakt slechts een eerste stap uit van de noodzakelijke uitbouw van een gemeentelijk recreatieve cluster.

 

Daarenboven zal de voorgenomen uitbreiding van de sportinfrastructuur op de campus Arthur Vanderpoorten evenmin tegemoet komen aan de hoge vraag naar resp. nood aan openluchtsportlocaties.

 

 

De uitbouw van een gemeentelijk recreatieve cluster staat ten dienste van de lokale bevolking. Tevens hangt het voortbestaan van de lokale sportverenigingen af van de realisatie van deze cluster. Dit zijn bij uitstek redenen van algemeen belang die de inname van de percelen zoals voorzien op het onteigeningsplan verantwoorden.

 

De onteigening is noodzakelijk om deze doelstellingen van algemeen nut te kunnen realiseren.

 

 

2.Noodzaak

 

Het grote tekort aan voorzieningen voor sportterreinen en hoogdynamische recreatie hebben ertoe geleid dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Hoge Velden diende te worden opgemaakt. De noodzaak blijkt dan ook in de eerste plaats integraal uit het ruimtelijk uitvoeringsplan en de daaraan aan de grondslag liggende motivatie.

 

Expliciet kan verwezen worden naar de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en naar het PRUP Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Lier waarin wordt gesteld dat voor de locatie een RUP zal opgesteld worden met het oog op de uitbouw van een gemeentelijke recreatiecluster. De inname van de percelen zoals opgenomen op het onteigeningsplan is noodzakelijk om die bindende bepalingen te realiseren.

 

De inname van de percelen zoals voorzien op het onteigeningsplan zijn volstrekt noodzakelijk teneinde het RUP ‘Hoogdynamische recreatie Hoge Velden – Posthoorn Deel 1’  te realiseren. De schaal waarop de geplande realisatie zich bevindt, kan onmogelijk worden verwezenlijkt door de particuliere eigenaars, daarvoor is het gebied te versnipperd. De realisatie van het onteigeningsdoel vereist dan ook de inname van alle percelen binnen het projectgebied, zijnde de innames aangeduid op het onteigeningsplan.

 

Evenmin is een alternatief voorhanden waar het project doorgang zou kunnen vinden. Het RUP heeft ervoor gezorgd dat een plaats werd aangeduid op het grondgebied van de stad Lier waar een project van de nodige grootte realiseerbaar was. De Deputatie heeft door de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan reeds de noodzaak tot de aanleg van sportvoorzieningen erkend.

 

De motivatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan evenals de toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan worden dan ook integraal in dit besluit als hernomen beschouwd.

 

Bloso, de Vlaamse sportadministratie, heeft na grondig onderzoek streefnormen opgesteld van gewenste sportinfrastructuur a rato van het aantal inwoners. Hierbij wordt alle sportinfrastructuur op het grondgebied van de stad opgeteld. Dus naast de stedelijke ook alle privé en schoolsportaccommodaties.

Uit het onderzoek is gebleken dat  deze Vlaamse norm voor sporthallen 0,16m² per inwoner is. 

De grafiek hieronder geeft de Lierse situatie weer t.o.v. van de Vlaamse norm.

 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat Lier een stuk onder de Vlaamse norm scoort. Ook de vooropgestelde uitbreiding van de sportinfrastructuur te campus Arthur Vanderpoorten zal derhalve niet meer zijn dan een doekje voor het bloeden. Enkel indien de nieuwe sporthal én sportvelden op de site Hoge velden wordt gerealiseerd conform de voorschriften van het RUP is de achterstand nagenoeg weggewerkt.

 

Ook op gebied van voetbalterreinen, die op de site Hoge Velden zouden worden aangelegd, dient te worden vastgesteld dat het tekort aan terreinen op dit ogenblik zeer groot is. De Bloso norm is 4.7 m² per inwoner. Lier telt momenteel 34.500 inwoners. Volgens de Bloso normering zou Lier dus 30 voetbalvelden op zijn grondgebied nodig hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. Met de vier bestaande velden scoort Lier dus amper 13 % met een tekort van maar liefst 26 terreinen.

 

De vooropgestelde uitbreiding van de sportinfrastructuur te campus Arthur Vanderpoorten omvat  géén aanleg van nieuwe sport- resp. voetbalvelden

 

 

 

Onderzoek van BLOSO heeft aldus aangetoond dat er dringend nood is aan bijkomende sportinfrastructuur. Er is zowel nood aan overdekte als openlucht accommodaties. Het wegvallen van de tijdelijke infrastructuur van de Oefenschool maakt het probleem des te prangender. De aankomende stijging van het inwonersaantal gaat dit probleem bovendien nog versterken. Vooral jonge sporters zijn hiervan de dupe. Voor voetbalvelden is de situatie ronduit dramatisch, buiten de 2 terreinen in de deelgemeente Koningshooikt zijn er voor kinderen en jongeren geen mogelijkheden om te voetballen in Lier.

 

De gemaakte plannen voor sportmogelijkheden aan de Hoge velden kunnen deze nood grotendeels opvangen.

 

Het RUP zorgt voor de nodige ruimte om een project van dergelijke omvang te realiseren. De noodzaak om tot verwerving van de goederen opgenomen in het onteigeningsplan over te gaan volgt enerzijds uit het feit dat een project van de geplande omvang slechts doorgang kan vinden in het daarvoor voorziene projectgebied door het RUP. Er zijn dan ook geen alternatieve locaties op het grondgebied van de stad voorhanden die de acute noden op gebied van zowel overdekte als openlucht accommodaties op korte termijn kunnen inlossen. Het gebied dat door het RUP wordt gereserveerd voor hoogdynamische recreatie is bij uitstek de beste locatie voor het geplande project. Uit de gespreide eigendomssituatie van de innames zoals voorzien op het onteigeningsplan, blijkt eveneens dat de inname door de stad noodzakelijk is.

 

De noodzaak wat betreft de inname van de percelen die nodig zijn voor de realisatie van het project staat dan ook vast.

 

 

 

Financiële weerslag

Voor het stadsbestuur zijn er operationele kosten te verwachten, zoals het bericht in het Belgisch Staatsblad, ect... . Deze kosten worden geraamd op 400 euro.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

 

Art 1 :

De gemeenteraad neemt kennis van het nieuwe onteigeningsplan dd. 28 februari 2017, opgemaakt door Landmeter-expert Paul Verhaert (LAN 040257), en stelt voorlopig vast.

 

Art 2:

Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast om op basis van het schattingsverslag dd. 6 maart 2017, opgemaakt door Landmeter-expert Paul Verhaert (LAN 040257), een minnelijk aanbod te doen aan de eigenaars met het oog op de minnelijke verwerving van de vereiste innemingen.

 

Art 3 :

Het voorlopig goedgekeurde onteigeningsplan zal het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek en het zal ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis, conform de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der administratieve vormvereisten inzake onteigening ten openbare nutte.

 

Art 4 :

Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek en het voorafgaandelijk verwittigen van de eigenaars van de in het onteigeningsplan betrokken percelen.

 

Art 5 :

De financiële gevolgen zijn:

 

Actienummer

Omschrijving budgetsleutel

Bedrag

Saldo krediet

005.001.008.006

Publiek maken van procedurestappen inzake ruimtelijke planning

400 euro

8088,92 euro

Budgetsleutel

0600.61399999

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

VASTSTELLEN ROOILIJN BIJ SV2016/310 AUTONOME RAAD VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - ADMINISTRATIEVE DIENSTEN OI. 2016/310. NIEUWBOUW VAN EEN LEEFSCHOOL MET BIJHORENDE FORUMZAAL, DORPSSTRAAT 63, DORPSSTRAAT 85 EN DORPSSTRAAT 89, (AFD. 4) SECTIE B 567 G. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Het betreft een gebouw waarvoor op 24/8/1962 een stedenbouwkundige vergunning werd bekomen voor het bouwen van bergplaats, klaslokalen en sanitair met dossiernr. 1962/9/211  en referentie van RWO-Antwerpen 139974/a.

 

Nadien werden volgende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd:

1973/9/552 - verbouwing school - 16/01/1974

1974/9/557 – uitbreiding school - 21/03/1974

 

 

Feiten en context

Er werd een stedenbouwkundige aanvraag 2016/310 ingediend door Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI voor wat betreft nieuwbouw van een leefschool met bijhorende forumzaal, gelegen Dorpsstraat 63, Dorpsstraat 85 en Dorpsstraat 89.

Deze voorziet het volgende:

 

Het afbreken van de 6 paviljoenen en het bouwen van een schoolgebouw en multifunctioneel forum. In de hoofdbouw komen 8 klaslokalen, administratie en leraarslokaal. Het forum is bedoeld als turnzaal, eetzaal en polyvalente zaal.

 

De rooilijn van de Beekstraat wordt verbreed naar  8m en er wordt een rooilijn bij ontworpen om een verbindingspad aan te leggen voor  traag verkeer met een breedte van 4m vanaf de Dorpsstraat. Deze  volgens het plan met titel ‘rooilijnplan’ dd 6 jan 2017 opgemaakt door D.Debloudts, met een grondafstand van 859m² voor de Beekstraat, 221m² voor het Vlinderpad, en 659m² voor het verbindingspad.

 

Een wegenisdossier aan de hand van een doorsnede is toegevoegd voor de wegenis voor traag verkeer (verbindingspad). Het ontwerp is opgemaakt voor het verbindingspad gelegen Dorpstraat 63, door door B-ILD op 14/02/2017, tekening nr 01/01 Bijlage_SnedeCC_Detail tijdelijke toegangsweg.

 

Een belofte van gratis grondafstand werd toegevoegd.

 

Jurisische bepalingen

De aanvraag wordt behandeld in toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering in zitting van 27 maart 2009, 3 april 2009, en 24 april 2009, gewijzigd op 8 mei 2009, 18 december 2009, 16 juli 2010 en bij arrest 8/2011 van het Grondwettelijk Hof op 27 januari 2011en latere wijzigingsdecreten.

Zaak der Wegen

 

Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

 

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.]

De gemeentelijke wegenis valt onder de in artikel 42 van het Gemeentedecreet bepaalde volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad om alle aangelegenheden van gemeentelijk belang te regelen.  Onder de ‘zaak der wegen’ wordt verstaan het bepalen van het tracé en de uitrusting van de aan te leggen of te wijzigen wegen: rooilijnen, rijbanen, voetpaden, aanplanting, openbare nutsvoorzieningen…

In dit geval wordt in de gemeenteraad van 24 april 2017 voorgelegd en goedgekeurd:

1/Vaststelling van de rooilijn en grondafstand door stedenbouw

2/Wegenis- en rioleringsdossier door technisch bureau

 

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

1. Stedenbouwkundige bepalingen

1.1. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

1.1.2. Buitengebied

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

 

1.2. Plannen van Aanleg

1.2.1 Gewestplannen

Het gewestplan van toepassing is het gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij K.B. van 5 augustus 76 en gewijzigd bij M.B. op 24 juli 1991, 6 mei 1997, 2 februari 1999, 26 mei 2000 en 30 maart 2001.

 

 

Het grootse deel van het goed situeert zich volgens dit gewestplan in een woongebied.

Volgens artikel 5.1.0. van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen en de ontwerp-gewestplannen zijn de woongebieden bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het zuidoostelijke deel van het goed situeert zich volgens dit gewestplan in een woonuitbreidingsgebied.

Volgens artikel 5.1.1 van het K.B. van 28-12-1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen en de ontwerpgewestplannen zijn de woonuitbreidingsgebieden uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

De ordening voor dit deel van het woonuitbreidingsgebied is voldoende gekend. Er werden verschillende verkavelingsvergunningen afgeleverd in de nabije omgeving van het perceel. Nagenoeg alle percelen in de omgeving zijn bebouwd met woningen. De school staat er reeds van voor de inkleuring van het gewestplan.

 

Geen functiewijziging

De voorgelegde aanvraag heeft een functie gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Deze functie blijft ongewijzigd.

 

openbare nutsfunctie

Volgens de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd op 25 januari 2002 en 25 oktober 2002, zijn volgende bijkomende bepalingen van toepassing voor een openbare nutsfunctie.

Hier worden bedoeld inrichtingen, voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang, en ten dienste staan van elkeen. In de woongebieden zijn onder meer toegelaten : scholen, klinieken, gebouwen voor de eredienst, gemeentehuizen, brandweer, rijkswacht, politie, administratieve gebouwen met beperkte omvang.

Voor deze inrichtingen geldt niettemin de algemene voorwaarde dat zij verenigbaar moeten zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5.1.0. i.f. - infra). Het is dan ook mogelijk dat zij omwille van hun oppervlaktebehoefte of hun gebondenheid aan andere openbare nutsvoorzieningen niet meer kunnen worden toegelaten in het woongebied en afgezonderd dienen te worden in de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, die specifiek voor dergelijke inrichtingen, voorzieningen en activiteiten zijn bestemd.

Indien de bestaande toestand uitwijst dat er reeds een bepaalde concentratie van dergelijke gebouwen gegroeid is, zullen deze gebieden - indien voldoende groot in oppervlakte - op de gewestplannen worden aangeduid met hun specifieke kleur. Dit zal vooral het geval zijn voor instellingen en openbare nutsvoorzieningen van bovengemeentelijk belang.

 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

De voorgelegde aanvraag is principieel in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.

 

1.2.1 Bijzondere plannen van aanleg

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

 

 

1.2.2.  Verkavelingen

Het goed maakt geen deel uit van een goedgekeurde verkaveling.

 

De beoordeling van de stedenbouwkundige en ruimtelijke impact gebeurt in het stedenbouwkundig dossier dat positief verloopt.

 

 

2.Openbaar onderzoek

2.1. Decretale bepalingen

Volgens artikel 4.7.15 §1 van de Vlaamse Codex bepaalt de Vlaamse Regering welke vergunningsaanvragen onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek, onverminderd artikel 4.4.1, eerste lid.  Aanvragen voor een vergunning waarvoor een milieueffectenrapport moet worden opgemaakt, zijn ten allen tijde aan een openbaar onderzoek onderworpen.  Hetzelfde geldt voor vergunningsaanvragen op grond van artikel 4.4.6, artikel 4.4.10 tot en met 4.4.23, en artikel 4.4.26 §2.

4.7.15 §2. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.  Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijke en mondelinge bezwaren en technische opmerkingen indienen.

Artikel 3 § 3, 8° van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2000 en 5 juni 2009, bepaalt het volgende:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van de artikelen

4.4.7 handelingen van algemeen belang

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moeten worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 

Artikel 3 § 3,  3°, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2000 en 5 juni 2009, stelt dat volgende aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De wegenisaanleg zijn werken van algemeen belang, de oppervlakte is groter dan 500m², het volume is groter dan 2000m³.

 

Na controle van de decretale bepalingen blijkt dat in dit geval geen openbaar onderzoek moet worden georganiseerd.

 

2.2. Proces-verbaal van sluiting

Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend, met 11 handtekeningen.

Het bezwaar handelt niet over de rooilijn.

 

 

ALGEMENE CONCLUSIE EN ADVIES GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR

Aangezien de voorgelegde aanvraag voorwaardelijk in overeenstemming is met alle bepalingen uit de Vlaamse Codex kan een gunstig advies gegeven worden en kan de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden onder volgende voorwaarden:

-de akte van gratis grondafstand moet verleden worden vooraleer er met de uitvoering van de infrastructuur- en wegeniswerken mag begonnen worden;

- de private gronden welke binnen de rooilijn vallen, vastgesteld door de Gemeenteraad op 24/4/2017 moeten door de aanvrager gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan en dit op eigen initiatief, waarbij de daaruit voortvloeiende notaris- en opmetingskosten volledig ten laste zijn van de aanvrager.

 

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist dat een proces verbaal van sluiting wordt opgemaakt met de melding dat er 1 bezwaar werden ingediend. De elementen uit de verschillende bezwaren zijn van die aard dat ze niet kunnen worden bijgetreden.

 

Art 2:

De gemeenteraad beslist de rooilijn vast te stellen bij de stedenbouwkundige aanvraag op naam van Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI. 2016/310, voor nieuwbouw van een leefschool met bijhorende forumzaal, Dorpsstraat 63, Dorpsstraat 85 en Dorpsstraat 89, (afd. 4) sectie B 567 G, volgens het plan met titel ‘rooilijnplan’ dd 6 jan 2017 opgemaakt door D.Debloudts, met een grondafstand van 859m² voor de Beekstraat, 221m² voor het Vlinderpad, en 659m² voor het verbindingspad met de bijhorende grondafstand,  mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

de akte van gratis grondafstand moet verleden worden vooraleer er met de uitvoering van de infrastructuur- en wegeniswerken mag begonnen worden;

de private gronden welke binnen de rooilijn vallen, vastgesteld door de Gemeenteraad op 24/4/2017 moeten door de aanvrager gratis, vrij en onbelast aan de stad worden afgestaan en dit op eigen initiatief, waarbij de daaruit voortvloeiende notaris- en opmetingskosten volledig ten laste zijn van de aanvrager.

 

Art 3 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

1

patrimonium

technisch bureau

 

Opdrachten :

Het schepencollege geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

stedenbouw

patrimonium

uittreksel gemeenteraad versturen

opvolgen akte grondafstand

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

NIEUWBOUW LEEFSCHOOL. ONTWERP VERBINDINGSPAD. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

B-ILD Architects bvba heeft een aanvraag stedenbouwkundige vergunning opgemaakt voor de oprichting van een nieuwbouw leefschool in de Dorpsstraat 63 te Koningshooikt.

 

Feiten en context

Tussen de Dorpsstraat en de Beekstraat wordt een tijdelijke toegangsweg in tijdelijke verharding voorzien (inplantingsplan in bijlage). De weg wordt uitgevoerd in dolomiet (doorsnedeplan in bijlage).

 

Openbaar onderzoek

Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend betreffende de wegenis.

 

Juridische grond

De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de zaak van de wegen op grond van artikel 2 en 42 van het Gemeentedrcreet van 15 juli 2005.

Onder de 'zaak der wegen' wordt verstaan het bepalen van het tracé en de uitrusting van de aan te leggen of te wijzigen wegen : rooilijnen, voetpaden, aanplanting, openbare nutsvoorzieningen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (4 april 2015), art. 4.2.2 en de bijhorende toelichtingsnota.

 

 

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het ontwerp voor een tijdelijke toegangsweg in tijdelijke verharding , voor de nieuwbouw leefschool aan de Dorpsstraat 63 te Koningshooikt, goed te keuren.

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

HERNIEUWING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPORTKAMPEN MET SPORT-IT. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Al bijna 20 jaar organiseren de stad Lier en de Vzw  Sport It samen sportkampen tijdens de schoolvakanties.

 

Uitgangspunten : de stad stelde de noodzakelijke infrastructuur ter beschikking en de vzw zorgde voor een praktische uitwerking van de kampen.  Deze kampen zijn steeds kwaliteitsvol en de gebruikers zijn erg tevreden.

 

Feiten en context

De originele overeenkomst  is aan vernieuwing toe.  De basisafspraken blijven behouden :

 

- De stad stelt de nodige infrastructuur gratis ter beschikking

- De stad zorgt de verspreiding van de brochures en de bekendmaking via de eigen communicatiekanalen.

- De vzw zorgt voor de volledige praktische uitwerking: inschrijvingen, inzet monitoren, aankoop sportmaterialen, verzekering, verplaatsingsonkosten, ...
 

Juridische grond

De juridische dienst heeft de overeenkomst nagekeken.

 

Argumentatie

De organisatie van sportkampen behoort tot het takenpakket van gemeentelijke sportdiensten . Door de samenwerking met de vzw Sport It kunnen we met een minimum aan personeelsinzet een ruim en kwalitatief vakantie sportprogramma aanbieden aan de Lierse kinderen en jongeren.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad keurt volgende overeenkomst goed :

 

TUSSEN ONDERGETEKENDEN

 

STAD LIER, gevestigd te 2500 Lier, Paradeplein 2 bus 1, geldig vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen voor wie optreden:

-De burgemeester, zijnde de heer Frank Boogaerts, met woonplaatskeuze te 2500 Lier, Paradeplein 2 bus 1;

-De Stadssecretaris, zijnde mevrouw Katleen Janssens, met woonplaatskeuze te 2500 Lier, Paradeplein 2 bus 1.

 

Tot onderhavige samenwerkingsovereenkomst gemachtigd ingevolge het besluit van de gemeenteraad van april 2017

 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de gemeenteraad uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur.

 

Hierna ‘stad’ genoemd;

 

EN

 

SPORT-IT vzw, gevestigd te 2520 Emblem, Ranstsesteenweg 24, geldig vertegenwoordig door de voorzitter, zijnde de heer Bob Castrel.

 

Hierna ‘SPORT-IT VZW’ genoemd;

 

Hierna gezamenlijk de “partijen” en afzonderlijk de “partij” genoemd

 

WORDT ONDERHAVIGE OVEREENKOMST VOOR DE ORGANISATIE VAN SPORTIEVE VRIJETIJDSKAMPEN IN VERSCHILLENDE, IN SAMENSPRAAK GEKOZEN, VAKANTIEPERIODES OVEREENGEKOMEN

 

ARTIKEL 1. KADER SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

§1.De sportkampen van SPORT-IT VZW zijn een initiatief van SPORT-IT VZW met betrekking tot sportieve vrijetijdskampen en lopen in samenwerking met verschillende actoren binnen het lokale sportlandschap, waaronder de stad als bevoorrechte partner conform onderhavige samenwerkingsovereenkomst.

 

 

ARTIKEL 2. ORGANISATIESTRUCTUUR

Planning

§2.Jaarlijks maken SPORT-IT VZW en de stad een evaluatie van de voorbije sportieve vrijetijdskampen in de periode oktober/november. Bij de evaluatie kunnen beide partijen de samenwerking bijsturen.

§3.Na de evaluatie wordt door SPORT-IT VZW en de stad een voorlopige planning opgemaakt voor de verschillende periodes waarin er sportkampen worden aangeboden in het volgende kalenderjaar.

 

Locaties

§4.De stad stelt, in onderling overleg, zo veel als mogelijk stedelijke (sport)accommodaties gratis ter beschikking van SPORT-IT VZW met oog op de organisatie van diens sportkampen

§5.Indien er andere (sport)accommodaties worden gehuurd door SPORT-IT VZW, die niet van de gemeente/stad zijn, vallen de kosten ten lasten van SPORT-IT VZW.

 

Verplaatsingen

§6.De coördinatie en kostprijs verbonden aan verplaatsingen tussen de verschillende locaties valt onder de verantwoordelijkheid en last van SPORT-IT VZW.

 

Materiaal

§7.Het voorzien van en de kosten gepaard gaand met het benodigde (sport)materiaal valt ten laste van SPORT-IT VZW.

§8.Het aanwezig sport –en spelmateriaal van de stad mag, met het nodige respect voor het materiaal, door de sportieve vrijetijdskampen van SPORT-IT VZW worden gebruikt.

§9.Het aanwezig sport –en spelmateriaal in de stedelijke accommodaties, maar eigendom van de (sport)verenigingen, mag enkel worden gebruikt na toestemming van de (sport)vereniging. Het contacteren van de (sport)verenigingen is de verantwoordelijkheid van SPORT-IT VZW.             

 

Verzekering

§10.Het verzekeren van de activiteiten en materialen in het kader van de georganiseerde sportieve vrijetijdskampen valt ten laste van SPORT-IT VZW.

 

Prijszetting

§11.In ruil voor het gratis ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur, de voorrang van de inplanning in de sportaccommodaties en de actieve ondersteuning vraagt de stad inspraak in de prijszetting van de sportieve vrijetijdskampen van SPORT-IT VZW. Op deze manier wil de stad de prijszetting democratisch houden zonder SPORT-IT VZW hierbij te willen benadelen.

 

Promotie

§12.Alle promotie in het kader van de sportieve vrijetijdskampen van SPORT-IT VZW gebeurt in samenspraak en met ondersteuning van de stad, die  haar communicatiekanalen zoveel mogelijk zal inzetten met oog op verdere bekendmaking De kosten voor het drukken en versturen van de jaarlijkse  brochure vallen ten laste van SPORT-IT VZW. De stad staat in voor de verdeling van deze brochure naar de scholen  De vzw Sport It zal de samenwerking met de stad vermelden op al het promotiemateriaal. 

 

Begeleiding

§13.Alle verplichtingen met betrekking tot de begeleiders (zoeken van voldoende en gekwalificeerde begeleiders, opvolging,  ...) vallen ten lasten van SPORT-IT VZW.

§14.Alle overeenkomsten die worden gemaakt tussen de begeleiders en SPORT-IT VZW moeten voldoen aan de geldende regelgeving.

 

Inschrijvingen

§15.De inschrijvingen gebeuren via SPORT-IT VZW. De opvolging van de inschrijvingen, de betalingen en het informeren van de deelnemers is de verantwoordelijkheid van SPORT-IT VZW.

Fiscale attesten

§16.SPORT-IT VZW mag jaarlijks fiscale attesten uitschrijven voor de georganiseerde sportieve vrijetijdskampen. SPORT-IT VZW moet hiervoor wel jaarlijks aanvraag richten aan de stad.

 

ARTIKEL 3. CONTROLE

§17.De stad Lier behoudt ten allen tijde het recht om alle afspraken uit de overeenkomst te controleren.

 

ARTIKEL 4. DUUR VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

§18.De samenwerkingsovereenkomst gaat in op datum van ondertekening en wordt afgesloten voor de resterende beleidsperiode eindigend op 31 december 2018.

 

ARTIKEL 5. BEEINDIGING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

§19.Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst respecteren beide partijen een opzegtermijn van 10 maanden. De beëindiging wordt schriftelijk en per aangetekend schrijven aan de partners van de overeenkomst bezorgd.

 

ARTIKEL 6. SPLITSBAARHEID

§20. De nietigheid van één der artikelen, of een deel ervan, van onderhavige samenwerkingsovereenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van onderhavige samenwerkingsovereenkomst noch van de samenwerkingsovereenkomst in haar geheel aan.

 

§21.Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van onderhavige samenwerkingsovereenkomst zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

 

§22. Desgevallend zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet is voorzien in onderhavige samenwerkingsovereenkomst.

 

ARTIKEL 7. GESCHILLEN

§23.De partijen verklaren dat de uitvoering van de rechten en verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst juridisch afdwingbaar zijn. De rechtbanken in het arrondissement Mechelen zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.

Deze overeenkomst is opgemaakt te ……….……… op in 2 exemplaren waarvan elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

 

HANDTEKENING

SPORT-IT VZW

 

 

Bob Castrel

 

 

HANDTEKENING

STAD LIER

BurgemeesterSecretaris

 

 

 

Frank BoogaertsKatleen Janssens

 

 

 

 

Art 2 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

2

Vzw sport It, juridische dienst

 

Opdrachten :

Het schepencollege geeft opdracht aan:

 

Dienst

Taak

Sport

Opvolging overeenkomst

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

BEVESTIGING DEELNAME STAD LIER AAN DE INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDDIENST IGEMO. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

16/3/2016: beslissing van Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois de intercommunale IGEMO te erkennen als intergemeentelijke erfgoeddienst (IOED) voor de gemeenten Bonheiden, Bornem, Duffel, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek en de steden Lier en Mechelen.

 

26/9/2016: beslissing van Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois om een subsidie van 367.730,92 euro aan de IOED IGEMO toe te kennen voor de periode 217-2020.

 

Feiten en context

De  stad Lier maak door de beslissing van de minister deel uit van het werkingsgebied van de IOED IGEMO.
In een mededeling op een overleg op 12 november 2016 laat het Agenschap OE weten dat het Agentschap Binnenlands bestuur vraagt dat elke gemeente individueel zou beslissen over haar deelname aan de IOED.
Door de beslissing van de Minister maakt de stad Lier deel uit van het werkingsgebied van de IOED IGEMO.

De IOED IGEMO levert in het werkingsgebied van de IOED de volgende gratis basisdiensten:

         informeren over het onroerende erfgoedbeleid, de wetgeving en het instrumentarium, evenals de wijze waarop erfgoedwerking in de gemeente kan worden geïntegreerd

         organiseren van overleg met de gemeenten en erfgoedactoren om kennis en expertise te delen;

         inventariseren van alle erfgoedactoren in de regio en het opnemen van een netwerk / platformfunctie.

         ondersteunen van gemeenten om erkend te worden als onroerend erfgoedgemeente.
 

Argumentatie

Volgens de beslissing van Minister Bourgeois maakt de stad Lier deel uit van het werkingsgebied van de door hem erkende IOED IGEMO.

De stad kan gratis beroep doen op een aantal geleverde basisdiensten van de IOED.
Dus deel uitmaken van het werkingsgebied van een IEOD heeft geen budgettair impact.
De gemeenten van een werkingsgebied van de IOED zullen op eigen initiatief beroep kunnen doen op de projectmatige diensten van de IOED (zie bijlage, bv. in functie van depotwerking, het opmaken beheersplannen,..).

 

 

Financiële weerslag

Deel uitmaken van een IOED heeft geen financiële weerslag.

 

Stemming

 

28 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 stemmen tegen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

Goedkeuring met 28 stemmen voor - 3 stemmen tegen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed , Geert Bourgeois waarbij de intercommunale IGEMO erkend wordt als intergemeentelijke erfgoeddienst voor de gemeenten Bonheiden, Bornem, Duffel, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek en de steden Lier en Mechelen.

 

Art 2 :

De gemeenteraad bevestigt dat de stad Lier deel uitmaakt van het werkingsgebied van en deelneemt aan de intergemeentelijke erfgoeddienst of IOED van IGEMO.

 

Art 3:

De financiële gevolgen zijn: nihil

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

REGLEMENT OPENBARE BBQ. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Voorgeschiedenis

Op het CBS van 20/03 werd de goedkeuring gegeven voor het plaatsen van een publieke BBQ op de evenementenweide.

 

Feiten en context

Om ervoor te zorgen dat er geen hinder of overlast wordt veroorzaakt wordt er een reglement opgesteld voor de gebruikers van de barbecuezone:

 

Reglement Publieke BBQ – evenementenweide Lier

         Het barbecueën op de publieke BBQ is enkel toegestaan in de periode van 15 maart tot 15 november, tussen 10u en 22u.

         De openbare barbecue staat vrij tot ieders beschikking en kan gebruikt worden naargelang zijn beschikbaarheid. Respecteer andere gebruikers en deel het rooster indien nodig.

         Barbecueën is niet toegelaten tijdens door de Stad Lier vergunde evenementen op dezelfde locatie.

         Het gebruik van eigen barbecuetoestellen is niet toegelaten.

         Gebruik enkel houtskool en reukloze aanmaakblokjes. Gebruik van vloeibare brandversnellers, (sprokkel)hout of andere brandstoffen is verboden. Maak geen open vuur in het gras of op de grond.

         Let op de windsterkte en windrichting zodat er geen overlast is van rook voor omwonenden of passanten.

         Blijf bij het vuur tot het volledig is uitgedoofd. Om de veiligheid te garanderen is er altijd bluszand aanwezig. Asresten moeten door de gebruiker(s) zelf worden gedeponeerd in de daarvoor voorziene aston.

         Laat de plek altijd netjes achter voor nieuwe gebruikers. Afval neem je zo veel mogelijk mee naar huis of deponeer je in de daarvoor bestemde vuilbakken.

         De roosters dienen te worden schoongemaakt na gebruik.

         Versterkte muziek is niet toegelaten.

         Het is verboden om tenten of luifels op te zetten.

         Het is verboden de evenementenweide of het stadspark met voertuigen te betreden.

         De Stad Lier kan niet verantwoordelijk geacht worden voor gebeurlijke ongevallen of schade. Schade aan het toestel of omgeving zal door de gebruikers moeten vergoed worden.

 

Adviezen

Brandweer:

Het reglement bevat alle zaken die noodzakelijk zijn (bv uitdoven, asresten verwijderen, geen open vuur, …).

 

Verzekering:

Het reglement is volledig en correct.

Stad Lier is voldoende verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid mbt het gebruik openbaar domein. We moeten er op toezien dat de ter beschikking gestelde infrastructuur volledig in orde is en veilig te gebruiken is : bv. Geen losse onderdelen, roestige elementen ,wankele opstellingen en dergelijke…

Schade veroorzaakt door gebruikers wordt op hen verhaald.

We kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden  voor onoordeelkundig gebruik . Dit moet ook duidelijk aangegeven worden. Het is nuttig om borden met waarschuwingen  te plaatsen  bv ivm nabijheid van kinderen, veilige brandstof…

 

Stemming

 

28 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 stemmen tegen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

Goedkeuring met 28 stemmen voor - 3 stemmen tegen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist het reglement openbare barbecue op de evenenmentenweide goed te keuren.

 

Art 2 :

Kopieën:

Aantal

Bestemmeling

6

LPL, milieu, handhaving, Werkmmaat, noodplanning, Brandweer

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

VERIFICATIE REKENING 2016 LOKALE POLITIE LIER. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

Zoals vorige jaren zijn we niet op de hoogte van een besluit dat toelaat om de rekening af te sluiten. Het laatste besluit dateert zelfs van 2005 mbt de afsluit van 2002 t.e.m. 2004 (omzendbrief PLP 38 en PLP 38bis).

 

In het kader van de continuïteit van de financiële rapportering en het opmaken van budgetten en budgetwijzigingen vindt de financiële dienst het opportuun om de rekening 2016 af te sluiten. Om die reden werden ook al de rekeningen 2005 t.e.m. 2015 van de politiezone afgesloten.

 

 

Stemming

 

25 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Tekin Tasdemir, Jan Hauwaert en Marc Franquet

6 onthoudingen: Marcel Taelman, Ella Cornelis, Katrien Vanhove, Olivier Peeters, Peter Caluwé en Bram Van Oosterwyck

Goedkeuring met 25 stemmen voor - 6 onthoudingen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad stelt de rekening 2016 van de lokale politie Lier als volgt vast :

 

 

Gewone dienst

 

Vastgestelde rechten

10.605.073,40

Onverhaalbare en oninbare bedragen

0,00

Netto vastgestelde rechten

10.605.073,40

Vastgelegde uitgaven

9.680.548,41

Begrotingsresultaat

924.524,99

 

 

Vastgelegde uitgaven

9.680.548,41

Aanrekeningen

9.667.752,88

Over te dragen vastleggingen

12.795,53

 

 

Boekhoudkundig resultaat

937.320,52

 

 

 

Buitengewone dienst

 

Vastgestelde rechten

839.652,01

Onverhaalbare en oninbare bedragen

0,00

Netto vastgestelde rechten

839.652,01

Vastgelegde uitgaven

652.694,70

Begrotingsresultaat

186.957,31

 

 

Vastgelegde uitgaven

652.694,70

Aanrekeningen

179.301,47

Over te dragen vastleggingen

473.393,23

 

 

Boekhoudkundig resultaat

660.350,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De balans op 31 december 2016 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2016 van de lokale politiezone Lier worden als volgt samengesteld :

 

Balans

 

Vaste activa

1.203.030,00

Vlottende activa

1.088.634,00

Totaal van de activa

2.291.664,00

 

 

Eigen vermogen

2.254.977,00

Voorzieningen

0,00

Schulden

36.687,00

Totaal van de passiva

2.291.664,00

 

 

 

Resultatenrekening

 

Exploitatieresultaat

282.690,00

Uitzonderlijk resultaat

8.913,00

Resultaat van het dienstjaar

291.603,00

 

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

AANKOOP EN LEVERING VAN EEN POLITIEVOERTUIG MET EEN GERAAMDE KOSTPRIJS VAN 65.000 EURO INCL. BTW. AANKOOP VIA HET RAAMCONTRACT FORCMS-VV-067 LOT5. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

 

Feiten en context

De functionaliteit Interventie beschikt over een politievoertuig, type combi, merk VW, bouwjaar 2010 met huidige kilometerstand 230.000 km. Dit voertuig is door intensief gebruik en slijtage aan vervanging toe. Aangezien er onderdelen van de uitrusting nog wel in goede staat zijn, zullen deze terug gerecupereerd en op het nieuwe voertuig gemonteerd worden.

 

Het nieuwe voertuig, type combi, biedt alle noodzakelijke comfort, veiligheid voor de bestuurder en passagier(s) en is voldoende ruim.

 

De aankoop van dit voertuig via de open overeenkomst van FORCMS-VV-067 LOT5, gebeurt omwille van het schaalvoordeel, tegen zeer gunstige voorwaarden en ongeëvenaarde prijzen.

 

 

Juridische grond

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid wat artikel 33 betreft.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, ééngemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht.

Omzendbrief PLP 12 van 08 oktober 2001  betreffende de rol van de Gouverneur in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Omzendbrief BA/2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en politiezones.  Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002.

Omzendbrief PLP31 van 28 januari 2003 betreffende de briefwisseling betreffende bepaalde materies van politiebeheer.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Omzendbrief BA/2006/01 van 13 januari 2006 betreffende het Gemeente- en Provinciedecreet in het kader van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het administratief toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

 

 

 

Financiële weerslag

 

De kosten worden geraamd op 65.000 euro incl. BTW. In de begroting van 2017, art. 330/743/52 buitengewone dienst, aankoop voertuigen is een budget voorzien van 160.000 euro.

 

Stemming

 

eenparig

 

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de aankoop van een politievoertuig type combi met een geraamde kostprijs van 65.000 euro. incl. BTW via het raamcontract FORCMS_VV_067_LOT5.

 

Art. 2 :

 

De financiële gevolgen zijn :

 

Begrotingsartikel

Omschrijving

Bedrag

Saldo krediet

330/743/53

aankoop en levering van een politievoertuig

65.000

95.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

AANKOOP EN LEVERING VAN EEN POLITIEVOERTUIG MET EEN GERAAMDE KOSTPRIJS VAN 70.000 EURO INCL. BTW. AANKOOP VIA HET RAAMCONTRACT FORCMS-VV-067 LOT5. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

 

 

Feiten en context

De functionaliteit interventie beschikt over een politievoertuig, type combi, merk VW, bouwjaar 2012 met kilometerstand 225.000 km. Dit voertuig vertoont meerdere technische gebreken zoals een defecte versnellingsbak en achterophanging waardoor herstellingskosten te hoog zullen oplopen. Het defecte voertuig kan niet meer gebruikt worden.

 

Het nieuwe voertuig type combi, biedt alle noodzakelijke comfort, veiligheid voor de bestuurder en passagier(s) en is voldoende ruim.

 

De aankoop van dit voertuig via de open overeenkomst van FORCMS-VV-067 LOT5, gebeurt omwille van het schaalvoordeel, tegen zeer gunstige voorwaarden en ongeëvenaarde prijzen.

 

Juridische grond

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid wat artikel 33 betreft.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, ééngemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht.

Omzendbrief PLP 12 van 08 oktober 2001  betreffende de rol van de Gouverneur in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Omzendbrief BA/2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten en politiezones.  Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002.

Omzendbrief PLP31 van 28 januari 2003 betreffende de briefwisseling betreffende bepaalde materies van politiebeheer.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Omzendbrief BA/2006/01 van 13 januari 2006 betreffende het Gemeente- en Provinciedecreet in het kader van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het administratief toezicht.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

 

 

 

 

Financiële weerslag

 

 

 

 

De kosten worden geraamd op 70.000 euro incl. BTW. In de begroting van 2017. art. 330/743/52 buitengewone dienst, aankoop voertuigen is een budget voorzien van 160.000 euro.

 

Stemming

 

eenparig

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de aankoop van een politievoertuig type combi met een geraamde kostprijs van 70.000 euro incl. BTW via het raamcontract FORCMS _VV_067_LOT5.

 

Art 2 :

De financiële gevolgen zijn :

 

Begrotingsartikel

Omschrijving

Bedrag

Saldo krediet

330/743/53

aankoop en levering van een politievoertuig

70.000

25.000

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

IGEMO - ALGEMENE VERGADERING OP 28 APRIL 2017 - AGENDA. GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

De stad is deelnemer van de dienstverlenende vereniging IGEMO.

 

De stad ontving een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van IGEMO op 28 april 2017 om 17.30 uur. De vergadering zal plaats vinden in Hof van Beatrijs, Nazaretdreef 99 te 2500 Lier, met op de agenda:

 

1.

Aanduiding stemopnemers

2.

Kennisgeving activiteitenverslag 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

3.

Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

         Balans, resultatenrekening en toelichting

         Jaarverslag van de raad van bestuur

         Verslag van de revisor

4.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

5.

Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

6.

Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

 

Juridische grond

         Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:

         Omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

         Statuten van IGEMO

         Gemeentedecreet

 

Stemming

 

28 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Jenny Van Damme, Patrick Tersago, Christel Van den Plas, Jan Hermans, Sabine Leyzen, Memet Cinar, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Katrien Vanhove, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé, Bram Van Oosterwyck, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 stemmen tegen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

Goedkeuring met 28 stemmen voor - 3 stemmen tegen

 

BESLUIT

Art 1 :

De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO op 28 april 2017:

 

1.

Aanduiding stemopnemers

2.

Kennisgeving activiteitenverslag 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

3.

Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

         Balans, resultatenrekening en toelichting

         Jaarverslag van de raad van bestuur

         Verslag van de revisor

4.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

5.

Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

6.

Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

 

Art 2 :

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijke samenwerkingsverband IGEMO, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen.

 

Art 3 :

De gemeenteraad beslist de vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van IGEMO van 19 juni 2015 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

 

Art 4 :

Kopieën:

 

Aantal

Bestemmeling

1

IGEMO

1

vertegenwoordigers

 

 

 

 


Overzicht punten

Zitting van 24 april 2017

 

IGEMO - ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2017 - AANDUIDEN EERSTE VOLMACHTDRAGER, TWEEDE VOLMACHTDRAGER EN DERDE VOLMACHTDRAGER - GOEDKEURING.

 

MOTIVERING

Feiten en context

De stad is deelnemer van de dienstverlenende vereniging IGEMO.

 

De stad ontving een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van IGEMO op 28 april 2017 om 17.30 uur. De vergadering zal plaats vinden in het Hof van Beatrijs, Nazaretdreef 99 te 2500 Lier.

 

1.

Aanduiding stemopnemers

2.

Kennisgeving activiteitenverslag 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1600001]

3.

Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

         Balans, resultatenrekening en toelichting

         Jaarverslag van de raad van bestuur

         Verslag van de revisor

4.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

5.

Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

6.

Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

 

Juridische grond

         Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:

?         Art. 44 bepaalt dat de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectievelijke raden

?         Art. 44 bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, nog minstens één algemene vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken.

         Omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

         Statuten van IGEMO

         Gemeentedecreet

 

Stemming

 

17 stemmen voor: Frank Boogaerts, Walter Grootaers, Rik Verwaest, Lucien Herijgers, Bert Wollants, Ivo Andries, Rik Pets, Anja De Wit, Jenny Van Damme, Christel Van den Plas, Sabine Leyzen, Annemie Goris, Christine Wagner, Hilde De Koninck, Yahya Degirmenci, Jan Hauwaert en Marc Franquet

3 stemmen tegen: Marcel Taelman, Ella Cornelis en Olivier Peeters

11 onthoudingen: Ludo Peeters, Gert Van Eester, Koen Breugelmans, Freddy Callaerts, Patrick Tersago, Jan Hermans, Memet Cinar, Katrien Vanhove, Tekin Tasdemir, Peter Caluwé en Bram Van Oosterwyck

Goedkeuring met 17 stemmen voor - 3 stemmen tegen - 11 onthoudingen

 

BESLUIT

 

Art 1 :

Hauwaert Jan, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Deze eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledig stemmenaantal (nl. 3 stemmen) van de stad Lier in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO en dit gedurende de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.

 

Art 2 :

Wagner Christina, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Deze tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van de stad Lier in de algemene vergaderi